Nalezené rozsudky pro výraz: nekalosoutěžní jednání

Přibližný počet výsledků: 116

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

26 dokumentů
12 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nejvyšší soud v obecné rovině doplňuje, že nekalou soutěží je jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Taková nekalá soutěž je zakázaná. Systematika právní úpravy ochrany proti nekalé soutěži záleží ve vymezení tzv. generální klauzule jednání nekalé soutěže (§ 2976 odst. 1 obč. zák.) a v demonstrativním výčtu deseti zvláštních typů nekalosoutěžního jednání v § 2976 odst. 2 obč. zák., mezi něž patří i porušení obchodního tajemství, které je dále upraveno v § 2985 obč. zák.

Úryvek z textu:
Právní věta: Skutková podstata trestného činu nekalé soutěže je naplněna, pokud pachatel jedná nekalosoutěžně, a tím ohrozí chod či rozvoj podniku soutěže. Postačí ohrožení, nemusí nastat porucha. Pokud porucha nastane, jedná se o okolnost, která zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Pokud se jedná o porušení dobré pověsti, je třeba, aby došlo k dokonání následku, tedy aby byla dobrá pověst porušena v příčinné souvislosti s jednáním pachatele. Ohrožení podniku nastává, hrozí-li způsobení škody, ztráty podstatného množství zákazníků či odběratelů.

Úryvek z textu:
Právní věta: V řízení bylo prokázáno, že výrobky tureckého výrobce žalovaná dováží, prodává a distribuuje vždy pod označením TWINGO, proto průměrný spotřebitel při rozumné míře pozornosti a opatrnosti může v daném případě dostatečně odlišit výrobky tureckého výrobce TWINGO dovážené, prodávané a distribuované žalovanou od výrobků žalobkyň s označením TWIX.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jednání žalované nelze kvalifikovat podle generální klauzule (§ 44 odst. 1 obch. zák.) jako nekalosoutěžní, jde-li sice o jednání v hospodářské soutěži (žalobkyně a žalovaná jsou soutěžiteli na trhu v České republice, jak správně uzavřely oba nižší soudy), ale toto jednání nesplňuje další podmínku nekalosoutěžního jednání - rozpor s dobrými mravy soutěže.

Úryvek z textu:
Právní věta: Trestní zákoník v § 248 odst. 1 však vyžaduje, jak již bylo shora uvedeno, aby pachatel mimo porušení jiného právního předpisu o nekalé soutěži svým nekalosoutěžním jednáním způsobil ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatřil sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody. Zejména tím se trestný čin nekalé soutěže ve smyslu § 248 odst. 1 tr. zákoníku liší od obchodněprávní úpravy nekalé soutěže podle § 44 a násl. obch. zák., neboť ta vyžaduje, aby takové nekalosoutěžní jednání bylo jen způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: advokátní tarifodměna pro advokátanekalosoutěžní jednání
A
67/2003
Právní věta: Činí sazba odměny ve věci nepeněžitého plnění z titulu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání 6.200,- Kč. Jelikož Nejvyšší soud dovolání odmítl, tvoří sazbu odměny v dovolacím řízení 50% sazby stanovené v ustanovení, to jest částka 3.100,- Kč. Učinil-li advokát v řízení pouze jediný úkon právní služby (zde vyjádření k dovolání), soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 250,- Kč. Sazba odměny se tudíž v této věci snižuje na konečných 1.550,- Kč.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 2976 odst. 1 o. z. a následující chrání hospodářskou soutěž jako takovou. Ochrana hospodářské soutěže znamená na straně jedné dodržení fair pravidel soutěže, zejména nastavení alespoň srovnatelných výchozích podmínek nutných pro to, aby výsledky, jichž soutěžitel dosáhl, odpovídaly především jeho poctivě vynaloženému úsilí, na straně druhé vyžaduje též zachování přiměřeně „bezpečného“ trhu pro zákazníka (újma nemá být jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže způsobena nejen soutěžitelům, ale ani zákazníkům). Odpovědnost za nekalé soutěžní jednání (jak správně vystihl odvolací so ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nepeněžitá forma přiměřeného zadostiučinění má povahu tzv. morálního plnění, při němž jde o odčinění způsobené nemajetkové újmy týmiž nebo podobnými prostředky, jakými byla tato újma vyvolána (např. uveřejnění omluvy v tisku, rozhlase, televizi, na webových stránkách internetu, elektronickou poštou apod., a to případně i opakovaně).

Úryvek z textu:
Právní věta: Nevyvolává-li předmětné označení užívané v obchodním styku žalovaným pro jeho výrobky a služby pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti s ochrannou známkou žalobkyně, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, nemůže samotné používání tohoto označení žalovaným pro jeho výrobky představovat pouze z tohoto důvodu ani nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 2976 o. z., přičemž žalobkyně k samotnému způsobu označování výrobků a služeb žalovaného netvrdila žádné další skutečnosti, jež by mohly zakládat jiný důvod (skutkovou podstatu) nekalé soutěže jednáním žalovaného v hosp ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU