Nalezené rozsudky pro výraz: nepřiměřená délka trestního řízení

Přibližný počet výsledků: 106

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

19 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Při stanovení formy a výše náhrady nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku trestního řízení se při hodnocení významu předmětu řízení pro účastníka přihlíží k tomu, že poškozený byl uznán pachatelem vinným ze spáchání úmyslného trestného činu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud zdůrazňuje, že ani případná nepřiměřená délka trestního řízení není zásadně důvodem pro zastavení trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. a takový důvod nevyplývá ani z ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb. (…).

Úryvek z textu:
Právní věta: Míní-li žalobce, že by bylo nespravedlivým, aby byl nucen pokračovat v trestním řízení, jež bylo nepřiměřeně dlouhým, aby dosáhl pro sebe příznivějšího skončení trestního řízení, ani tento názor dovolací soud nesdílí. Jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, uveřejněném pod číslem 60/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a bylo konstatováno též např. v usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 1730/15, Evropský soud pro lidská práva ani Evropská komise pro lidská práva nevyvodily z porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy povin ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vzhledem k obsahu spisu v předmětné trestní věci je možno obviněnému přisvědčit, že v posuzovaném případě se konalo víceleté trestní řízení, na němž nemělo chování obviněného žádný relevantní podíl. Délku řízení poznamenaly odlišné názory soudů nižších stupňů na úplnost a hodnocení výsledků provedeného dokazování a v návaznosti na to na učiněné právní závěry. Se zřetelem k těmto skutečnostem lze mít důvodně za to, že došlo k porušení práva obviněného na přiměřenou délku řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Lze poznamenat, že ke kompenzaci nepřiměřené délky řízení je subsidiárně určen také o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Doba uplynulá od spáchání trestného činu a délka trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouho, jsou dvě samostatné okolnosti, ke kterým se při stanovení druhu a výměry trestu přihlíží a nelze je proto vzájemně zaměňovat nebo směšovat. Lze si ostatně představit i situaci, kdy od spáchání trestné činnosti uplyne dlouhá doba, ale samotné trestní stíhání proběhne v době přiměřené. V posuzované věci byl žalobkyni uložen nižší trest nikoli proto, aby jím byla kompenzována nepřiměřená délka trestního řízení, ale proto, že se po dlouhou dobu, která od spáchání trestné činnosti jiného trestně postiži ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Lze proto shrnout, že porušení ústavně garantovaného práva obviněných na projednání věci v přiměřené lhůtě, resp. bez zbytečných průtahů bylo v předmětné trestní věci konkrétně kompenzováno mimořádným snížením trestu odnětí svobody včetně snížení výměr trestů vedlejších dostatečným způsobem při zachování kritérií rozhodných pro naplnění účelu trestu podle § 23 odst. 1 tr. zák. Jestliže byly obviněným uloženy tresty odnětí svobody pod dolní hranicí trestních sazeb, byla tím v jejich prospěch odpovídajícím způsobem zohledněna mimořádně dlouhá doba trestního řízení a časový odstup od doby spáchán ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zastavení trestního stíhání z důvodu jeho nepřiměřené délky za podmínek, kdy obviněný neměl možnost prohlásit, že na projednání věci trvá, a sám o zastavení trestního stíhání nežádal, je prostředkem zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení, zásadně ovšem nedostačuje k úplnému odčinění způsobené újmy. Jestliže dovolatel v průběhu trestního řízení sám nežádal o zastavení trestního řízení, nelze se zpětně domnívat, že by tento způsob skončení věci a z něj plynoucí zadostiučinění upřednostnil před projednáním věci. Za daných okolností tedy nelze dovolateli upřít, že neměl možnost dosáhnout stav ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Přiměřené zadostiučinění se poskytuje tehdy, jestliže porušením práva na přiměřenou délku řízení vznikla žalobci nemajetková újma (§ 31a odst. 1 OdpŠk). Nemajetkovou újmou se přitom obecně rozumí negativní zásah do jiné než majetkové sféry konkrétní osoby, zejména do její osobnostní integrity. Evropský soud pak ve vztahu k nepřiměřené délce řízení považuje za nemajetkovou újmu úzkost, obtíž a nejistotu a jinou nemajetkovou újmu

Úryvek z textu:
Právní věta: Vzdá-li se obžalovaný odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, kterým mu je i ukládán trest podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, má se za to, že je se stanoveným druhem trestu a jeho výměrou srozuměn, a to i z hlediska kompenzace nepřiměřené délky trestního řízení, a nemůže se z důvodu nepřiměřené délky trestního řízení domáhat ještě zadostiučinění v penězích.

Úryvek z textu:
Právní věta: Porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě musí být posuzováno individuálně, tedy je nutné posoudit každý jednotlivý případ v závislosti na jeho okolnostech. Zastavení trestního stíhání jako důsledek porušení práva na projednání v přiměřené lhůtě sice nelze absolutně vyloučit, ale je možné to aplikovat pouze ve výjimečných až extrémních případech s ohledem na konkrétní skutečnosti daného případu. Vždy toto rozhodnutí musí být přesvědčivě a důsledně odůvodněno. Přihlíží se jak k zájmů obviněného, tak i k zájmům jiných osob, které se bezprostředně účastní řízení, tj. zejména obviněný. I ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU