Nalezené rozsudky pro výraz: ochranná známka

Přibližný počet výsledků: 131

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

43 dokumentů
897 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Na podporu své argumentace proti uvedenému závěru odvolacího soudu dovolatelé odkazují mimo jiné na odbornou literaturu (srov. Obchodní zákoník, komentář, C.H.Beck, Štenglová a kol., 11. vydání, 2006), kde je zastáván názor, že „pokud jde o označení, které je svým významem předmětem obecného užívání, zpravidla nebude předmětem ochrany; může se jím však stát, jestliže se jako příznačné pro určitý podnik prosadilo, např. dlouhodobým užíváním. To platí např. pro různé symboly označující provozovny téhož podniku, které nejsou sice chráněny jako ochranné známky, ale veřejnost s nimi spojuje určitý ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: obchodní jménoobchodní firma právnická osobaochranná známkazaměnitelnost jménaochrana názvu
Sbírka NS 8/2017
A
97/2017
Právní věta: Je-li navrhované jméno zaměnitelné s jiným, již existujícím (zapsaným) jménem, neznamená to, že je též klamavé; a naopak, vzbuzuje-li navrhované jméno klamnou představu o zapisované osobě nebo o předmětu její činnosti, nemusí jít nutně o jméno zaměnitelné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jak vyplývá z posledně citovaného zákonného ustanovení, nárok předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné nezapsané (formálně nechráněné) označení je odvozeno z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět. Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, tedy o prosté oprávnění předchozího uživatele (ve smyslu „nezakázanosti“) nezapsané označení užívat. Není-li takové oprávnění subjektivním právem, ale jen určitou licencí (obranou proti absolutnímu právu vlast ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Skutečnost, že právní úprava účinná do 30. září 1995 neobsahovala omezení práv majitele ochranné známky, sama o sobě neznamená pravou zpětnou účinnost nové právní úpravy (účinné od 1. října 1995), jestliže tato nová právní úprava umožňuje spojit s chováním držitele shodného označení vůči majiteli ochranné známky i z této doby (rozuměj před 1. říjnem 1995) právní následky v podobě povinnosti majitele ochranné známky strpět užívání shodného označení jeho držitelem.

Úryvek z textu:
Právní věta: Provedení výmazu shodné nebo zaměnitelné ochranné známky může být provedeno pouze na základě žádosti majitele všeobecně známé ochranné známky, v jehož prospěch svědčí i pravomocné rozhodnutí soudu. Podle tohoto rozhodnutí je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: nekalá soutěžochranná známkapráva z duševního vlastnictvíCzechTrade
Sbírka NS 6/2017
A
75/2017
Právní věta: Při vědomí tohoto zákazu žalovaní sdělili třetí osobě, která měla možnost bránit užívání tohoto označení žalobkyní na významném komunikačním kanálu na internetu (provozovateli sítě Facebook), že je žalobkyní potenciálně narušováno právo druhé žalované z duševního vlastnictví – ochranných známek Společenství, které obsahovaly slovní spojení CzechTrade. Tímto jednáním druhá žalovaná s pomocí prvního žalovaného vědomě porušila povinnost jí uloženou pravomocným rozsudkem, neboť užila označení CzechTrade jinak, než jako součást své obchodní firmy CzechTrade Internet s.r.o.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. V případech užití ochranných známek se posuzuje zaměnitelnost označení z několika hledisek (vizuálního, fonetického, významového), přičemž všechna tři hlediska nestojí v rovné řadě a v některých případech může jedno z nich převažovat nad druhým nebo ostatními 2. ... „nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro zjištění, zda se jedná o chráněné nezapsané označení ve smyslu nařízení je nutné použít vnitrostátní předpisy a zkoumat, zda jsou podle nich splněny podmínky článku 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení. Nelze tedy, jak to učinil odvolací soud, na otázku práva předchozího uživatele aplikovat § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, z toho důvodu, že tuto problematiku nařízení neupravuje. Námitku kolize práv plynoucích ze staršího nezapsaného označení a ochranné známky Společenství je soud povinen posoudit podle odpovídajícího ustanovení právního řádu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení, mezi práva průmyslového vlastnictví ho řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb. (dále jen „Pařížská úmluva“). Podle současné, ale i podle předchozí české právní úpravy, podle níž odvolací soud věc posuzoval, je právo k obchodní firmě formálním právem, které vzniká registrací obchodní firmy do obchodního rejstříku (srov. § 8 odst. 1 obch. zák., § 423 odst. 1 o. z.). Obchodní firmě by měla být vlastní schopnost odlišit podnikatel ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU