Nalezené rozsudky pro výraz: odborná vyjádření

Přibližný počet výsledků: 247

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

92 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Není účelem rozhodnutí dovolacího soudu znovu provádět rozbor důkazní situace a opakovat hodnotící úvahy nižších soudů v této věci. Jen pro úplnost tak lze znovu konstatovat, že z odůvodnění rozsudků soudů obou stupňů vyplývá, že soudy své skutkové závěry opřely o konkrétní skutková zjištění učiněná na základě provedených důkazů. Pokud jde o obviněné, ačkoliv spáchání trestné činnosti popírají, jsou z této spolehlivě usvědčováni zejména protokolem o domovní prohlídce včetně pořízené fotodokumentace, z něhož vyplývá, že v domě, v němž byli zajištěni, právě probíhala výroba pseudoefedrinu a nach ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1) V mezích uplatněného dovolacího důvodu (…) nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotněprávních. Proto je též dovolací soud vázán skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, eventuálně soudu odvolacího, a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva. (…) Nej ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro posouzení podjatosti je podstatné posoudit rozdíly v procesním postavení jednotlivých osob, tedy osob, na které by podjatost mohla dopadat. Co se týče procesního postavení znalců (osob, které stojí mimo orgány činné v trestním řízení, strany řízení), které pracují pro stejného zaměstnavatele, není možné dojít automaticky k závěru, že tyto osoby nemohou objektivně zhodnotit práci jeden druhého. Existuje tedy presumpce podjatosti. Pokud by tento institut neexistoval, vedlo by to k vyloučení spousty odborníků.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 260 tr. zákona, které stanoví zákaz podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, je v jistém smyslu jedním z takových opatření jež má na mysli čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Je povinností soudu jednoznačně zjistit a posoudit, zda došlo k naplnění všech podmínek a předpokladů (tj. všech zákonných znaků skutkové podstaty), stanovených předmětným ustanovením, za kterých je možno a současně nutno v zájmu ochrany práv jiných, zasáhnout do práv a svobod obviněného.

Úryvek z textu:
Právní věta: Smyslem činnosti konzultanta je poskytnout pomoc orgánu činnému v trestním řízení v závažných a skutkově složitých věcech zejména v tom, aby se z hlediska odborných znalostí náležitě orientoval ve skutkových okolnostech a mohl zaměřit dokazování správným směrem. Přibráním konzultanta podle § 157 odst. 3 tr. ř. a § 183 odst. 2 tr. ř. však nelze nahrazovat postup podle § 105 a násl. tr. ř. Pokud se i v důsledku činnosti konzultanta ukáže potřeba odborných znalostí k objasnění některé skutečnosti důležité pro trestní řízení, pak příslušný orgán činný v trestním řízení vyžádá buď o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Předpokladem provedení důkazu záznamem telekomunikačního provozu je sepsání protokolu o tomto úkonu, který musí obsahovat zákonem stanovené podstatné náležitosti, a musí tak splňovat určité formální podmínky. Nedostatek jejich splnění, zejména, pokud jde o údaje o místě, času, způsobu provedení, jakož i osobě, která záznam pořídila, však lze odstranit, a to i v řízení před soudem, stejným způsobem, tak jako v případě odstranění formálních nedostatků protokolu sepsaného o jakémkoli jiném úkonu trestního řízení, např. výslechem osob, které se provedeného úkonu zúčastnily, popřípadě jej provedla, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Obviněný je osobou s běžnou životní zkušeností a s odpovídající mírou inteligence, což mu umožňovalo být si vědom povahy předmětného čističe odpadů, tedy že se nejedná o výrobek určený ke konzumaci, ale k rozpouštění kalů a usazenin. Přestože byl obviněný dostatečně obeznámen s určením uvedené chemikálie, přelil tuto chemikálii do skleničky a následně do lahve užívané pro distribuci nápoje Coca cola a označené jeho etiketou. Obviněný tímto svým jednáním cíleně vytvořil nebezpečnou situaci ohrožující určitou konkrétní skupinu osob (osob přítomných na dané kulturní akci), když mohl dobře pokláda ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolání nelze považovat za další odvolání, protože je mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě jen některých výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, jež naplňují jednotlivé taxativně stanovené dovolací důvody. Proto není možno podat dovolání ze stejných důvodů a ve stejném rozsahu jako odvolání a dovoláním se nelze úspěšně domáhat jak revize skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně, tak ani přezkoumání správnosti a zákonnosti jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry je oprávněn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Posuzuje-li se rozsah neoprávněného podnikání, je třeba přihlížet k částkám, které pachatel za tuto činnost obdržel, ale i k nákladům, které byly vynaloženy v rámci trestného činu neoprávněného podnikání. Aby byla správně posouzena společenská nebezpečnost trestného činu, je nutné i zjistit výši prospěchu z činnosti, posuzuje se čistý zisk.

Úryvek z textu:
MENU