Nalezené rozsudky pro výraz: odpovědnost za vady díla

Přibližný počet výsledků: 38

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: smlouva o díloodpovědnost za vadyodpovědnost za vady díla
C
Právní věta: Právo na odstranění vady je základním nárokem objednatele a umožňuje mu domáhat se bezplatného, včasného a řádného odstranění vady. Zhotovitel není oprávněn se po objednateli domáhat náhrady jakýchkoli nákladů, které musel vynaložit na odstranění vady; je povinen provést odstranění vady odborným způsobem a dbát, aby věc měla po opravě takové vlastnosti, jaké měla mít podle smlouvy nebo jaké má obvykle mít. Způsob odstranění vady závisí na rozhodnutí zhotovitele. Jestliže však zamýšlený způsob odstranění vady není způsobilý výskytu vady zamezit, není vyloučeno, aby se u soudu objednatel domáhal ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: smlouva o díloodstranění vad dílasplatnost části ceny díla
A
7/2004
Právní věta: Splatnost části ceny díla se na základě klauzule, kterou obsahuje i smlouva o dílo v této věci - po zjištění, že dílo má vady, za něž zhotovitel odpovídá a o jejichž odstranění objednatel zhotovitele včas a řádně požádal - odkládá do doby, než dojde k odstranění vad. Skutečnost, že objednatel (žalovaný) již v důsledku uplynutí promlčecí doby nemůže vynutit odstranění vad díla na zhotoviteli (žalobkyni) soudní cestou, na závěru, že část ceny díla, kterou objednatel v souladu se smlouvou zadržel (nevyplatil zhotoviteli), dosud není splatná (jelikož k její úhradě má podle smlouvy o dílo dojít do ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: smlouva o díloodpovědnost zhotoviteleodpovědnost za vady díla
C
Právní věta: Zhotovitel se nemůže své odpovědnosti za vady díla zprostit námitkou, že nebyly uvedeny v předávacím protokolu, bylo-li v řízení prokázáno, že žalobci tyto vytkli v záruční době (§ 646 odst. 3 obč. zák.). Na tom nic nemůže změnit ani okolnost, že tyto vady se případně projevily již v době převzetí díla, podstatné je pouze to, že je žalobci uplatnili v záruční době. Také právní závěr, že se zhotovitel nemůže úspěšně dovolávat toho, že neodpovídá za vady zjištěné na části díla, které sám neprovedl, ale zadal je subdodavatelům, je z pohledu uvedeného výkladu správný.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zhotovitel odpovídá za vady, jejichž příčinou byla nevhodnost pokynů objednatele, jestliže nesplnil svou povinnost podle § 637 odst. 1 obč. zák. a objednatele na nevhodnost pokynů neupozornil. Nevhodnost pokynů objednatele se přitom může týkat požadavku na použití určitého materiálu, postupu či způsobu při opravě (úpravě) věci.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže žalovaný neodpovídal za žalobcem vytčenou vadu, nebyl ani povinen ji odstraňovat a nepřicházelo v úvahu dovozovat, že nevyřídil-li reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, vzniklo žalovanému jako spotřebiteli po uplynutí této lhůty právo odstoupit od smlouvy o dílo (tedy stejné právo, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit).

Úryvek z textu:
Právní věta: Nárok na náhradu škody spočívající v nákladech na provedení zateplení stavby rodinného domku a na vytvoření nového vnějšího omítkového systému skutkově odůvodněný tím, že žalovaný nevhodným technologickým postupem prací při zhotovení fasády na domě způsobil, že provedené dílo vykazovalo vady omítky, jež se projevily jejím popraskáním, praskáním vnitřních omítek a drolením zdiva domu s tím, že nutnost vynaložení těchto nákladů vyplynula z odborných vyjádření a i posudku znalce dokazování provedeného před soudem prvního stupně bylo nepochybně zjištěno, že příčinou vzniku trhlin na omítce rodinné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: smlouva o díloodpovědnost za vady dílasleva z ceny díla
A
46/2016
Právní věta: Nejvyšší soud dospěl k závěru, že za situace, kdy na předmětném díle se vyskytly opakovaně vady a žalobce, jako objednatel, vady u žalovaného řádně reklamoval a poté, co žalovaný, jako zhotovitel, vadu neodstranil a bezdůvodně se jejím odstraněním odmítl zabývat, si objednatel nechal vadu odstranit třetí osobou, je možno požadavku na zaplacení slevy z ceny díla vyhovět, i když žalobce, jako objednatel, předtím, než si nechal vadu odstranit třetí osobou, o tom žalovaného, jako zhotovitele, neuvědomil.

Úryvek z textu:
Právní věta: Žalobkyně však nemá právo na úhradu ceny materiálu, jímž má být nahrazen ten, jehož použití bylo jednou z příčin vzniku vad, jestliže jako zhotovitelka [...] neupozornila objednatelku, že pro účel sjednaný ve smlouvě je materiál nevhodný. Žalobkynina úvaha o bezdůvodném obohacení by mohla mít racionální jádro jen tehdy, pokud by žalobkyně sama navrhla jiný a účinný způsob opravy díla, pro který by použití nového materiálu nebylo nutné, žalovaná by však přesto na jeho použití trvala. Ze skutkových zjištění však neplyne, že by vadu díla projevující se tím, že se v trasách jím budované kanalizace ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud je ve smlouvě způsob předání díla specifikován kupř. tak, že se dílo předává protokolárně, není možné chápat oboustranně podepsaný protokol pouze jako jeden z možných důkazů o tom, že dílo bylo předáno, ale existence protokolu tvoří hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla, tudíž pokud předací protokol neexistuje, není možné považovat dílo za předané a převzaté. Nelze-li dovodit, že část díla byla předána a nedošlo-li k zániku závazku, nemůže žalobce uplatnit vůči žalovanému, jako zhotoviteli, nárok z odpovědnosti za vady a vrácení splátek poskytnutých na cenu díla, nýbrž pouze trva ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU