Nalezené rozsudky pro výraz: opravy domu

Přibližný počet výsledků: 202

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

51 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1. Podle názoru dovolacího soudu je třeba při posuzování intenzity omezení vlastnického práva třeba vyjít z premis, z nichž vychází judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Nárok na náhradu za omezení vlastnického práva totiž nevzniká v případě jakéhokoli omezení vlastnického práva (vlastnické právo ze své samotné povahy není neomezené, naopak je omezeno řadou předpisů soukromého i veřejného práva), nýbrž jen v případě, kdy omezení dosáhne takové intenzity, že je zasažena samotná podstata vlastnictví. V případě regulace nájemného je potřebná intenzita dána zvláště tehdy, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: vlastnictví bytucenová regulace nájemnéhonájem bytu
C
Právní věta: Vlastník domu (bytu), jehož vlastnické právo bylo omezeno v souvislosti s tzv. regulací nájemného, má nárok na náhradu za toto omezení jen v případě, kdy omezení dosáhne takové intenzity, že je zasažena samotná podstata jeho vlastnictví. V případě regulace nájemného je potřebná intenzita dána zvláště tehdy, nedosahuje-li regulované nájemné po delší dobu ani nákladů na údržbu a opravy domu a přiměřeného zisku pronajímatele umožňující i návratnost investic v rozumné době. To však neznamená, že potřebné intenzity je vždy dosaženo jen tehdy, vynaloží-li vlastník nemovitosti v předmětném období na ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle názoru dovolacího soudu je třeba při posuzování intenzity omezení vlastnického práva třeba vyjít z premis, z nichž vychází judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Nárok na náhradu za omezení vlastnického práva totiž nevzniká v případě jakéhokoli omezení vlastnického práva (vlastnické právo ze své samotné povahy není neomezené, naopak je omezeno řadou předpisů soukromého i veřejného práva), nýbrž jen v případě, kdy omezení dosáhne takové intenzity, že je zasažena samotná podstata vlastnictví. V případě regulace nájemného je potřebná intenzita dána zvláště tehdy, ne ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví jsou často dány skutečnosti, umožňující s jistou mírou přesvědčivosti zdůvodnit přikázání věci každé ze stran sporu. Rozhodnutí ve věci je tak v zásadě na úvaze soudu, která však musí být řádně odůvodněna a nesmí být zjevně nepřiměřená. Odvolací soud se nezabýval otázkou, kdo se zasloužil o nabytí nemovitostí v restituci, což však v daném případě může být okolností, kterou lze při úvaze o přikázání věci některému ze spoluvlastníků přiměřeně zohlednit.

Úryvek z textu:
Právní věta: Náhrada za omezení vlastnického práva v případě regulace nájemného z bytů přísluší vlastníku tehdy, jestliže regulované nájemné v místních podmínkách a s přihlédnutím ke všem okolnostem neumožňuje vlastníku pokrýt ani opodstatněně vynaložené náklady na údržbu a opravy nemovitostí v přiměřeném časovém období a dosáhnout přiměřeného zisku. Tato náhrada nemusí být vždy totožná s rozdílem mezi obvyklým a regulovaným nájemným.

Úryvek z textu:
Právní věta: Uplatnil-li žalobce včas podanou žalobou nárok na náhradu škody uvedením do původního stavu, nemůže žalovaný úspěšně uplatnit námitku promlčení jen proto, že po uplynutí promlčecí doby žalobce změnil žalobní návrh tak, že požadoval náhradu škody v penězích.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: dobrá víraneoprávněná držbazpětvzetí žalobyvydržení
C
Právní věta: Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu zaniká dobrá víra ve chvíli, kdy se držitel od kohokoli či jakýmkoliv způsobem dozví o skutečnostech, které u něj objektivně musí vyvolat pochybnost o tom, že mu věc po právu patří. Není tedy rozhodné, zda vlastník informující držitele o skutečném vlastnictví svá tvrzení doloží. Postačí, že jeho ingerence je způsobilá vyvolat u držitele pochybnosti o oprávněnosti držby. Pro posuzovanou věc je zásadní závěr, zda ke ztrátě dobré víry manželů B. mohlo dojít v důsledku podání žaloby v roce 1970. Jestliže v podané žalobě byly uplatněny skutečnosti způsobil ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: určovací žalobavydrženívlastnické právovlastnictví věci
B
Právní věta: I ve vztahu k soudnímu řízení platí, že není podstatné, zda vlastník věci informující „domnělého vlastníka“ o skutečném (právním) vlastnictví věci svá tvrzení současně (nebo později za běhu vydržecí doby) doloží či nedoloží. Postačí, že jeho ingerence ve věci je způsobilá vyvolat u do té doby oprávněného držitele pochybnosti o vlastnictví sporné věci (její části)

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li zvolen orgán společenství vlastníků, zanikne mj. právo správy domu stavebním bytovým družstvem uvedeným v ustanovení § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů.

Úryvek z textu:
MENU