Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
350597
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422412
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
22.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: orgány státní správy


Přibližný počet výsledků: 1187 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: orgány státní správy
  • organ nalezené 116214 krát v 30595 doukumentech
  • statni nalezené 126427 krát v 33132 doukumentech
  • sprava nalezené 28544 krát v 9943 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 2717 dokumentů
Ústavní soud České republiky 1050 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 43 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 1200 dokumentů


Právní věta: @font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }p.p0 { margin: 0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri"; }div.Section0 { page: Section0; } Na všechna rozhodnutí, smíry a výkazy nedoplatků, jenž byla vydána orgány státní správy, se nevztahuje ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení, tedy správního řádu.

Úryvek z textu:
21 Cdo 1355/2000 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Okresního úřadu v B. proti povinnému J. L., pro 20.000,- Kč s příslušenstvím přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. E 350/99, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. prosince 1999, č. j. 14 Co 230/99-20, takto: Usnesení krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k dalšímu .
Právní věta: Veřejným činitelem podle § 89 odst. 9 tr. zák. je volený funkcionář, jiný odpovědný pracovník orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti, při sepisování exekutorských zápisů  a dále i při činnostech, které vykonává z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu, a to za předpokladu, že se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a používá při tom pravomoc, které mu byly poskytnuty v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů. Podle zvláštních ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 1395/2007 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. 2. 2008 o dovoláních obviněných Mgr. P. P., A. M. a J. S., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 2 To 150/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 118/2003, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. .
Právní věta: Úroky z prodlení mají povahu opětujících se dávek, které lze věřiteli přiznat soudním rozhodnutím i když se stanou splatnými teprve v budoucnu. Pro povinnost dlužníka platit úroky z prodlení jsou rozhodující jen okolnosti, které nastaly v době, kdy došlo k prodlení se splněním dluhu (závazku) z hlavního závazkového právního vztahu; odlišuje se tím od povinnosti platit nájemné nebo další obdobná plnění, která se sice rovněž pravidelně opakují, avšak u nich se ke vzniku nároku na každou další dávku vyžaduje, aby v budoucnu přistoupily další právní skutečnosti. 

Úryvek z textu:
29 Cdo 359/2007 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně B. B. s. r. o., zastoupené JUDr. M. G., advokátem, proti žalovanému J. B., o zaplacení 798.410,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 4 C 21/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. září 2006, č. j. 25 Co 12/2006 – 311 .
Právní věta: Jak vyplývá z § 6 odst. 1 OdpŠk ve spojení s § 1 a § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., Ústavní soud nelze pokládat za orgán jednající za stát ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách, neboť se nejedná o ústřední správní úřad. Orgán jednající za stát ve věci škody (újmy) způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Ústavního soudu nelze určit podle § 6 odst. 2 OdpŠk a v souladu s § 6 odst. 3 OdpŠk za stát jedná Ministerstvo financí. Byť jen tacitně, daný závěr plyne i z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 30 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 5213/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka ve věci žalobce M. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 54/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2015, č. j. 35 Co 148/2015-61, takto: Dovolání se .
Právní věta: Za zásadně právně významnou dovolatelka výslovně pokládá otázku použitelnosti ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu při soudním výkonu rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR – Českého telekomunikačního úřadu. Odvolací soud ji však posoudil ve shodě s ustálenou soudní praxí (srov. usnesení Městského soudu v Praze z 28. 2. 1972, sp. zn. 11 Co 84/72, uveřejněné pod č. 19 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1973, rozsudky bývalého Nejvyššího soudu SSR z 30. 11. 1977, sp. zn. 2 Cz 151/77, uveřejněný ve Sborníku stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 1959/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R. a. s., proti povinné S. K., pro částku 5.800,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 E 433/2000, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2003, č.j. 10 C 339/2003-33, takto: I. Dovolání se .
Právní věta: Nejvyšší soud preferoval ve sporech podle zákona o půdě využití alternativy žaloby o určení domnělé oprávněné osoby, jestliže takto vedl účastníky řízení pozemkový úřad (srov. § 4a odst. 5 zákona o půdě). Nyní však, po 20 letech od nabytí účinnosti zákona o půdě, je takový postup zcela protismyslný, není tedy nezbytný a naopak určovací žaloba konvenuje požadavku zjednání individuální spravedlnosti

Úryvek z textu:
28 Cdo 1068/2011 ROZSUDEK Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) L. R., b) Z. R., c) M. Č., d) D. M., e) A. M., f) A. O. , g) V. F., h) J. R., žalobci a), d) – g) zastoupeni Mgr. Pavlem Švestákem, advokátem v Šumperku, Starobranská 4, proti žalovaným 1) ČR – Zemědělskému podniku Razová, státnímu podniku v likvidaci, se sídlem Bruntál, Revoluční 18, zastoupenému JUDr. Petrem Tomanem, .
Klíčové slová: nezaplacená pokuta, přestupek, správní rozhodnutí, bloková pokuta

A
R 4/2002
Právní věta: Uložení pokuty v blokovém řízení a vydání bloku na pokutu na místě nezaplacenou, nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, tedy představují akty vydané příslušným správním orgánem, osobou jím pověřenou, popřípadě orgánem určeným zákonem o přestupcích nebo jiným orgánem, s cílem autoritativně zasáhnout do právních vztahů osoby obviněné z přestupku jako účastníka řízení o přestupku. Jde tedy - jak tomu je také při vydání rozhodnutí o přestupku nebo při vydání příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty - o správní rozhodnutí (rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy) mající podo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... tedy formální stránku napadeného rozhodnutí, ovlivnit, neboť se jedná o typizovaný, přísně zúčtovatelný doklad vydávaný ústředním orgánem státní správy - Ministerstvem financí ČR. Podle názoru dovolatele vymáhané rozhodnutí - blok pokuty na místě nezaplacené - splňuje veškeré ... o uložení napomenutí nebo pokuty (§ 87 zákona o přestupcích) - o správní rozhodnutí (rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy) mající podobu individuálního správního aktu. Názor odvolacího soudu, že blok na pokutu na místě .
Právní věta: I. Skutková podstata trestného činu porušování průmyslových práv podle § 151 tr. zák. (stejně jako porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 tr. zákoníku) není blanketovou (blanketní) skutkovou podstatou, nýbrž skutkovou podstatou s normativními znaky (chráněný vynález, průmyslový vzor, užitný vzor nebo chráněná topografie polovodičového výrobku). II. Působnost českého trestního zákona může být založena i v případech, ve kterých je obsažen mezinárodní (cizí) prvek, který může zainteresovat i cizí trestní, ale i mimotrestní právní úpravu. Aplikace cizího mimotrestního práva ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... cizího práva, jestliže si to vyžaduje vyskytující se cizí prvek. Naproti tomu normativní znaky vyjadřující pojmy a instituce veřejnoprávní povahy (orgán státní správy, státní orgán, orgán veřejné moci, veřejný činitel, úřední osoba atd.) zpravidla nemohou být posuzovány podle cizího práva, neboť trestní zákon .
Právní věta: Obviněná jakožto pracovnice odboru sociálního a zdravotnictví při Úřadu městské části B. Statutárního města B. působila Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí je úřední osobou ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, neboť jako odpovědný úředník orgánu územní samosprávy vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti při své činnosti plní úkoly společnosti a státu a používá přitom pravomoci svěřené přímo zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozhodování o právech a povinnostech jiných subjektů (§ 13 posledně uved ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. Odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci je ten úředník, který působí v rámci příslušného orgánu veřejné moci a ... 127 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku úřední osobou je člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používají přitom pravomoci pro plnění těchto .
Právní věta: Soud v občanském soudním řízení vychází ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2, věty druhé, o. s. ř. z platebního výměru finančního úřadu na odvod za porušení rozpočtové kázně, vydaného podle ustanovení § 44a zákona č. 218/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), jen tehdy, posuzuje-li u příjemce platebního výměru (nebo jeho právního nástupce), zda jednání popsané v rozhodnutí představuje porušení rozpočtové kázně. Zkoumá-li však v občanském soudním řízení jako předběžnou nebo meritorní otázku to, zda došlo k porušení rozpočtové kázně ve vztahu k zaměstnanci příjemce platebního výměru ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dne 31.10.2003 u žalobce "komplexní kontrolní činnost a zajištění ucelených agend v rámci samostatné působnosti obce a územního orgánu státní správy" a že mezi jeho "pracovní činnosti" patřilo rovněž zpracování podkladů pro státní dotace, úvěry a půjčky, provádění zúčtování dotací a .
Právní věta: I. Stanoví-li zákon povinnost uhradit (nahradit, hradit) České republice - Policii České republiky náklady provedených úkonů (činností) nebo předepisuje-li, že takové úkony (činnosti) budou provedeny Policií České republiky za náhradu nákladů nebo na náklady vyjmenovaných subjektů, případně že jí náleží náhrada nákladů v souvislosti s těmito úkony (touto činností) vzniklých, hradí povinný jen náklady, které byly vyvolány výlučně těmito úkony (činnostmi) a které by jinak Policii České republiky nevznikly. II. Prokáže-li se při odborném lékařském vyšetření osob, které vykonávají činnost, při ní ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ministerstva vnitra [srov. § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky] jak materiálně, tak personálně ze státního rozpočtu [srov. § 7 odst. 1 písm. a) 218/2000 Sb., o .
Právní věta: Právo na rodinný život je zaručeno bez ohledu na to, zda je uskutečňován v manželství či mimo něj, právo na výchovu ze strany obou rodičů může být plnohodnotně naplněno bez ohledu na to, zda jeho rodiče jsou manželi a přístup k metodám asistované reprodukce by tedy měl být možný nejen pro manžele, ale také pro muže a ženu, kteří spolu žijí v partnerském vztahu. Konečně i samotné znění citovaného opatření lze vyložit tak, že upravuje pouze řešení situace, kdy se pro využití umělého oplodnění rozhodnou manželé, že však žádné restrikce vůči nesezdaným osobám z něj nelze vyvozovat, když zákaz použ ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ) v částce 6/1983 Sbírky zákonů (dále jen „citované opatření“ nebo „opatření“). Citované opatření bylo vydáno k tomu příslušným ústředním orgánem státní správy na základě zákonného zmocnění Ministerstva zdravotnictví k vydání prováděcích obecně závazných předpisů obsaženého v § 70 odst. 1 písm. c .
Právní věta: S právy a závazky souvisejícími s privatizovaným majetkem přecházejí na jeho nabyvatele s vlastnickým právem k privatizovanému majetku také práva z licenční smlouvy (licenčních smluv).

Úryvek z textu:
... projekt (srov. § 6 – 7 zákona), který zakladatel předkládá se svým stanoviskem ke schválení buď federálnímu ministerstvu financí, nebo příslušnému orgánu státní správy republiky (srov. § 9 zákona). Je-li privatizační projekt schválen, zakladatel zruší podnik bez likvidace nebo vyjme část majetku podniku .
Právní věta: V rozhodovací praxi soudů není jednotně posuzována právní otázka, zda okresní úřady mají způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivitu). Subjektem práva hospodaření je příslušná státní organizace. Pojena \"organizace\" přitom hospodářský zákoník používal jako legislativní zkratku pro právnické a fyzické osoby (viz § 1 odst. 1 hospodářského zákoníku). Rovněž vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, používá legislativní zkratku \"organizace\" pro označení státních hospodářských organizací, rozpočtových organizací a jiných státních org ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... výkon státní správy i v jiných územních obvodech (srov. též čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky). Orgány státní správy z titulu postavení vykonavatelů státní správy subjektivitu odlišnou od státu nemají. To ovšem neznamená, že správní úřady předurčené zákonem ... s výkonem státní správy bezprostředně nesouvisejí. Např. úprava obsažená v zákoníku práce3) počítá s tím, že státní orgány (včetně orgánů státní správy) mohou býti zaměstnavateli (srov.  § 205d odst. 1, věta třetí, a  § 251, část věty druhé za .
Právní věta: Právnická osoba dožadující se věcí (práv), jež jí (její právní předchůdkyni) měla být nesprávně (protizákonně) odňata státem se nemůže dovolávat skutečností rozhodných jen z hlediska zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákonem “jehož má být použito při řešení věci” se ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a článku 95 odst. 2 Ústavy ČR rozumí pouze takový zákon, jehož odstranění (zrušení) Ústavním soudem by ve svých důsledcích mohlo mít vliv na rozhodnutí soudu ve věci. Mimo rámec správního soudnictví jsou obec ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rozsah znárodněním dotčeného majetku, nelze dovodit, že by účinky znárodnění nenastaly. Nebylo prokázáno, že by výměry (jako akty orgánu státní správy, v jehož čele je ministr) vydaly osoby, jež k tomu nebyly zmocněny, ovšem i kdyby tomu tak bylo, šlo ... by o akty vadné, nikoli nicotné. Účinky vadného aktu orgánu státní správy trvají, dokud není zákonem předepsaným způsobem zrušen. Mimo to, obecné předpisy oproti zvláštním, tzv. “restitučním” předpisům, k .
Právní věta: Pokud mezi přídělovými plány a návrhy na úhradu, předloženými jednotlivými místními rolnickými komisemi, nebylo rozporu, anebo mezi nimi došlo k dohodě, § 9 odst. 4 dekretu č. 12/1945 Sb. stanovil, že “jest okresní přídělový plán a rozvrh úhrad po schválení podle odstavce 5 právoplatný”. Podle § 9 odst. 5 citovaného dekretu pak přídělový plán (tedy nikoliv rozhodnutí) byl postoupen Ministerstvu zemědělství, které jej mohlo změnit; “schválením podle odstavce 5” se tedy nemohlo myslit nic jiného, než schválení Ministerstvem zemědělství. Konečným správním aktem, který přídělové řízení v těchto př ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dekretu č. 12/1945 Sb. a přídělové řízení dle těchto dekretů je tedy třeba rozlišovat. Okresní rolnická komise však nebyla orgánem státní správy, který byl oprávněn rozhodnout o přidělení konfiskovaných pozemků. Podle § 9 odst. 4 dekretu č. 12/1945 Sb. okresní rolnická .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.