Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
351139
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422469
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
25.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: pachatel trestného činu


Přibližný počet výsledků: 2046 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: pachatel trestného činu
  • pachatel nalezené 89888 krát v 16012 doukumentech
  • trestneho nalezené 152314 krát v 25832 doukumentech
  • cin nalezené 387030 krát v 32480 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 83 dokumentů
Ústavní soud České republiky 803 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 16 dokumentů


Právní věta: Podstatou účastenství na trestném činu v českém trestním právu je to, že vedle zásady akcesority se váže k úmyslným trestným činům, jejichž podoba musí být v základních rysech ve skutkové složce (nikoliv v podobě zákonných znaků skutkové podstaty) známa i účastníkovi, neboť rovněž jednání účastníka je svojí povahou jednáním úmyslným. O účastenství platí po subjektivní stránce tolik, co platí o úmyslných trestných činech vůbec. I u účastníka musí být prokázán úmysl vztahující se ke všem znakům skutkové podstaty trestného činu, k němuž účastenství směřuje. Pokud je např. pachateli trestného činu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1366/2014-23 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 17. prosince 2014 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného R. V., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 5. 6. 2014, sp. zn. 14 To 125/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 6 T 127/2013, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá. O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 6 T 127/2013, byl .
Právní věta: Trestného činu úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. se jako pachatel (§ 9 odst. 1 tr. zák.) dopustí i ten, kdo při sjednávání úvěrové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v postavení osoby jednající za věřitele – poskytovatele úvěru (např. doloží úvěrovou smlouvu padělaným písemným prohlášením ručitele ve smyslu § 546 obč. zák.). V takovém případě nemůže jít jen o pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) a § 250b odst. 1 tr. zák. spáchanému dlužníkem, který získal úvěr na základě těchto nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů. ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1290/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. listopadu 2009 dovolání, které podala obviněná E. Č., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 7 To 96/2009, jako soudu odvolacího v  trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 6 T 150/2008, a rozhodl  t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněné E. Č.  o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu ve .
Právní věta: Pokud obviněný s cílem získat úvěr předložil oslovenému bankovnímu ústavu vědomě nepravdivé účetní podklady, pak k vyvození jeho trestní odpovědnosti za trestný čin úvěrového podvodu, resp. pokusu o tento trestný čin, není třeba postavení speciálního subjektu ve smyslu zákonných znaků trestného činu úvěrového podvodu. Za sjednávání úvěrové smlouvy je totiž podle ustálené soudní praxe třeba považovat postup při uzavírání úvěrové smlouvy včetně všech souvisejících jednání, která uzavírání úvěrové smlouvy provázejí. Sjednávání úvěrové smlouvy nelze totiž chápat zúženě pouze jako vlastní uzavření ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tdo 214/2015-33 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2015 dovolání obviněného J. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 9 To 19/2014, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 4 T 13/2012, a rozhodl t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. 4 T 13/2012, byl obviněný J. B. .
Právní věta: Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena a takovým jednáním způsobí škodu - v případě obviněného – značnou. Obviněný přitom své námitky primárně směřuje ke znaku svěření věci pachateli, jakož i k právnímu základu takového jednání, za který považuje - resp. vytýká absenci – vzniku smlouvy o půjčce a v jejím rámci zprostředkovatelské role, kterou měl plnit. Je pravdou, že projednávaná věc vykazuje jisté znaky nestandardního postupu rovněž ze strany smluvních stran smlouvy, tedy Z. T. coby věřitelem a manželi D. coby d ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1126/2015-22 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. října 2015 o dovolání obviněného F. N. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 12 To 43/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 145/2013, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 19. 11. 2014 pod sp. zn .
Právní věta: Pokud soudy zdůraznily „výrazné sklony obviněného k páchání majetkové trestné činnosti“, jde o celkové hodnocení osoby obviněného z hlediska jeho kriminální minulosti. To ale nemá vůbec žádný vztah k otázce závažnosti jednání, jímž měl obviněný spáchat přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. l písm. g) tr. zákoníku, a to skutkem, při kterém vztah obviněného k cizímu majetku nehrál žádnou roli a který spočíval v odmítnutí výzvy odevzdat vzorek moči k toxikologickému vyšetření. Sklony obviněného k majetkové trestné činnosti nebylo možné přijatelně odůvodnit závěr, ž ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1633/2014-I-22 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 14. 1. 2015 dovolání obviněného D. H. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. 9 To 333/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 3 T 82/2014 a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. l tr. ř. se z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2014, sp. zn. 9 To 333/2014, a rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20. 6. 2014, sp. zn. 3 T 82/2014. .
Právní věta: Princip ultima ratio se může uplatnit jen tam, kde jsou naplněny formální znaky trestného činu, avšak čin s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné škodlivosti, přičemž posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Pokud obviněný M. P. poukazuje na nezkušenost poškozeného v dispozicích s nemovitostmi a jeho nedostatečnou obezřetnost při ochraně svých majetkových zájmů, je nutné upozornit na to, že tato nezbytná obezřetnost poškozeného, resp. její nedostatek, nemůže ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1612/2014-26 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 14. ledna 2015 v Brně dovolání obviněného M. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 6. 2014, sp. zn. 8 To 203/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 18 T 29/2011, a rozhodl t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. P. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Okresní soud ve Znojmě rozsudkem ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 18 T 29/2011, uznal .
Právní věta: K argumentaci obviněného stran ne/prospěšnosti jednotlivých výkladů zákonných znaků v průběhu doby lze učinit tu poznámku, že na ni nelze mechanicky vztahovat principy, které se pojí s tzv. časovou účinností trestních zákonů. Na straně druhé je předvídatelnost rozhodnutí soudů jedním z atributů spravedlivého rozhodnutí, a proto je žádoucí, aby interpretace a aplikace práva soudy v oblasti trestní justice obviněnému umožňovala předvídat trestně právní důsledky jeho protiprávního jednání. V uvedeném směru však nemůže být posouzení věci dovolacím soudem pokládáno pro obviněného za neočekávané a n ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1507/2014-35 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. ledna 2015 o dovolání, které podal obviněný M. B., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2014, č. j. 11 To 7/2014-988, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci pod sp. zn. 52 T 3/2013, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – .
Právní věta: Je třeba dovodit rovněž u obviněného jeho podíl na fungování obchodu s potravinami, v němž prodával na základě manželského svazku s obviněnou, tedy fakticky fungoval v předmětné prodejně jako spolupracující osoba, a proto i na něj dopadá povinnost respektovat zákony upravující uvádění potravin do oběhu, kterou však prodejem neznačených alkoholických nápojů porušil.

Úryvek z textu:
5 Tdo 1332/2014-29 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 11. 2014 o dovolání nejvyššího státního zástupce podaného v neprospěch obviněných B. T., roz. A., a T. H. T., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2014, sp. zn. 7 To 119/2014, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 5 T 206/2013, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. za podmínky § 265p odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e rozsudek .
Právní věta: Je podmínkou trestní odpovědnosti to, že pachatel má finanční prostředky odpovídající sraženým částkám skutečně k dispozici, ale neodvede je oprávněným příjemcům a použije je k jiným účelům, případně si je ponechá bez dalšího v dispozici, aniž s nimi nějak dále naloží.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1426/2004 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v  neveřejném zasedání dne 28. 12. 2004 dovolání obviněného K. B., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 9 To 476/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 3 T 238/2002 a rozhodl  t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se  z r u š u j í  usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 9 To 476/2003, a rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. 4. 2003, sp. zn. 3 T 238/2002. .
Právní věta: Policista může vstoupit do kontaktu s pachatelem a jednat tak, aby ovlivnil jeho jednání pouze na základě zákona. Musí dodržet i formu a rozsah, který stanovuje zákon pro toto jednání. Pokud policie zasahuje do jednání pachatelů, musí tak činit pasivně. Nesmí pachatele přimět jednat tak, aby realizoval to, co nemá v úmyslu

Úryvek z textu:
5 Tdo 716/2004 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2004 o dovolání podaném obviněným M. G., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 4 To 464/2003, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 86/2003, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. 3 T 86/2003, byl mj. .
Právní věta: Pro závěr, zda poškozený jednal v tísni, kterou pachatel trestného činu lichvy podle § 218 odst. 1 tr. zákoníku zneužil, není podstatné, zda se do ní poškozený dostal vlastním přičiněním nebo vlivem okolností nezávislých na jeho vůli. Mohl-li poškozený vzniku tísně předejít kupříkladu uhrazením splatných pohledávek z jiných finančních zdrojů, neznamená to, že pokud tak z nějakého důvodu neučinil a do stavu tísně se nakonec reálně dostal, je tím vyloučena trestní odpovědnost pachatele trestného činu lichvy. Podstatné je, aby pachatel, vědom si tísnivé situace poškozeného, ji zneužil a nabídl m ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... svého nemovitého majetku a dobrovolnou úhradou splatných pohledávek z příslušného výtěžku. Pro závěr, zda poškozený jednal v tísni, kterou pak pachatel trestného činu lichvy zneužil, není totiž podstatné, zda se do ní poškozený dostal vlastním přičiněním nebo vlivem okolností nezávislých na jeho vůli .
Právní věta: I. Pod pojem „umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání“, k němuž se vztahuje úmysl pachatele trestného činu nadržování podle § 166 odst. 1 tr. zák., lze podřadit nejen takové jednání, v jehož důsledku se pachatel jiného trestného činu zcela (definitivně) vyhne trestnímu stíhání, ale i dosažení stavu, kdy tento pachatel získá nadržováním výhodu spočívající v podstatném oddálení zahájení jeho trestního stíhání. II. Obhájce s odkazem na svou povinnost mlčenlivosti, resp. na využití svého oprávnění odepřít výpověď z důvodu povinné mlčenlivosti (§ 21 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve z ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Z., avšak toto ”oddálení” nedosahuje intenzity uniknutí trestnímu stíhání, jak je vyžadováno zákonem, případně stav, kdy pachatel trestného činu získal nadržováním výhodu v trestním řízení. Komentář k trestnímu zákonu takovýto extenzivní výklad sice připouští, s tím ... činu nadržování. Podle tzv. právní věty odsuzujícího rozsudku se obviněný jmenovaného trestného činu dopustil tím, že pachateli trestného činu pomáhal v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání. Skutková část výroku o vině ve spojení s .
Právní věta: U pachatele trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje existence stavu nepříčetnosti (tedy úplného vyloučení schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo schopnosti ovládat své jednání, případně obou těchto schopností). Trestní postih podle této privilegované skutkové podstaty trestného činu je pak zákonem jasně stanoven a v konkrétním případě měl být trest odnětí svobody vyměřen v sazbě od tří do deseti let. Naproti tomu u institutu upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení podle ustanovení § 47 odst. 1 tr. zákoníku je kromě jiného vyžadováno, ab ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... pochybení v posuzovaném případě nedošlo. Nejvyšší soud přesto pokládá v této souvislosti za nezbytné uvést následující. U pachatele trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje existence stavu nepříčetnosti (tedy úplného vyloučení ... Obdobný závěr pak přichází v úvahu i ohledně aplikace ustanovení § 40 tr. zákoníku, upravujícího ukládání trestu pachateli trestného činu ve stavu zmenšené příčetnosti, kterou si ani z nedbalosti nepřivodil vlivem návykové látky. Opět se nejednalo o .
Právní věta: I. Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku může být pouze osoba, která v řízení vystupuje v postavení svědka nebo znalce podávajícího znalecký posudek. Jedná se o tzv. speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 tr. zákoníku. Na druhou stranu je zcela vyloučeno, aby se trestného činu podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku dopustila osoba, která nepravdivě vypovídá ohledně trestného činu, který sama spáchala, a to ani tehdy, byla-li řádně poučena o právu odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 tr. ř. Trestní stíhání takové osoby by bylo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... řízení před jmenovanými orgány veřejné moci, mimo jiné i policejními orgány, pokud konají přípravné řízení podle trestního řádu. Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku může být pouze osoba, ... . 3 písm. c) tr. zákoníku postačuje, aby pachatel jednal v úmyslu jiného v zaměstnání vážně poškodit. Jednání pachatele trestného činu podle § 174 tr. zák., které směřovalo ke způsobení zvlášť závažného následku, který však nenastal, mohlo být podle .
Právní věta: Ze zvýšené ochrany osob, které jsou svědky v materiálním smyslu, vyplývá, že ze skutečnosti, že osoba je ve vztahu k předcházejícímu trestnému činu pachatele svědkem a zároveň poškozeným, nelze vyvozovat žádné odchylky z hlediska trestněprávních podmínek a míry ochrany takového svědka. Je proto bez významu, že vyděračské jednání směřuje právě proti osobě, na které byl předtím spáchán trestný čin, z něhož by pachatel mohl být usvědčen její svědeckou výpovědí jako poškozeného, a že časově následuje bezprostředně po spáchání trestného činu, z něhož by mohl být pachatel trestného činu vydírání u ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1007/2012-I-37 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 5. 9. 2012 dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněného T. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 7 To 759/2011, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 6 T 73/2011 a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j e rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 7 To 759/2011. Podle § .
Klíčové slová: stanovení výše škody , leasingová smlouva, zpronevěra

A
R 6/2003
Právní věta: Je škodou způsobenou pachatelem trestného činu zpronevěry, který se svěřenou věcí nakládá v rozporu s podmínkami leasingové smlouvy, hodnota věci v době činu, snížená pouze o tu část akontace a zaplacených leasingových splátek, které představují splátky na pořizovací cenu pronajaté věci (tj. cenu, za kterou leasingová společnost opatřila předmět leasingu). Jen o tyto částky je oproti zjištěné prodejní ceně nižší škoda způsobená pronajímateli. Jen tyto platby se vztahují k hodnotě věci pronajaté na základě specifické smlouvy - smlouvy leasingové. O platby, které jsou úhradou jiných nákladů pron ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... leasingovou smlouvou nelze přihlížet k uhrazeným leasingovým splátkám. Tyto splátky zahrnují jenom cenu služby, která byla pachateli trestného činu poskytnuta, ale na skutečnou hodnotu věci nemohou mít vliv. Uhrazení leasingové splátky nemůže skutečnou hodnotu věci ... zaplacením tzv. zůstatkové ceny věci). Výše popsaný postup při zjišťování výše škody pro účely trestní odpovědnosti pachatele trestného činu zpronevěry nebrání poškozenému v tom, aby v řízení o náhradě škody uplatnil i další položky. Pokud .
Právní věta: Pachatel se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině zejména tehdy, opustí-li území republiky, případně zdržuje-li se v cizině v tomto úmyslu. Samotný pobyt v cizině není důvodem pro řízení proti uprchlému, musí být zjištěn úmysl pachatele, tj. snaha vyhnout se takovým pobytem trestnímu stíhání. Existence úmyslu pachatele vyhnout se trestnímu stíhání je nezbytným předpokladem pro konání řízení proti uprchlému, neboť pouze takový pobyt v cizině, který je veden ze strany pachatele snahou nebýt v našem státě stíhán pro určitý trestný čin, má charakter vyhýbání se trestnímu řízení.

Úryvek z textu:
... vlastním jednání ovlivňovat pobyt pachatele v cizině zpravidla nebude dostatečným důvodem pro závěr o tom, že se pachatel trestného činu trestnímu řízení nevyhýbal. Důvody pro konání řízení proti uprchlému mohou nastat kdykoli v průběhu trestního řízení, právě ... konkrétních zjištění o jeho chování v daném případě. Současně je však třeba říci, že pobyt v cizině pachatele trestného činu, má-li mít charakter vyhýbání se trestnímu řízení, pojmově předpokládá objektivní možnost pachatele vlastním jednáním tento .
Právní věta: Pachatel trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. může naplnit znak pohrůžky jiné těžké újmy i za situace, kdy poškozenému hrozí újma v rodinném životě. Takovou újmou potom bezpochyby může být z pohledu poškozené (matky) i rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby (otce), tedy odebrání dítěte. Popsanou situaci lze přitom považovat bezpochyby za těžkou újmu ve smyslu objektivním, tak i ze subjektivního pohledu poškozené, neboť z popisu skutku vyplývá, že se reálnosti výhružek obviněného značně obávala, v jejich důsledku se zhoršil její zdravotní stav a zejména v návaznost ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nebo trpěla (srov. rozhodnutí publikované pod č. 10/1979-II. Sb. rozh. tr.). Z citovaného rozhodnutí je především zřejmé, že pachatel trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. může naplnit znak pohrůžky jiné těžké újmy i za situace, kdy poškozenému .
Právní věta: I. Vztah mezi pachatelem trestného činu týrání svěřené osoby podle § 215 odst. 1 tr. zák. a týranou osobou je vymezen jako péče nebo výchova, takže může vzniknout též jen fakticky, tj. neformálně na podkladě byť konkludentní dohody. Konkrétní způsob svěření týrané osoby pachateli není zákonným znakem uvedeného trestného činu, proto k naplnění jeho skutkové podstaty není nutné, aby tu byl nějaký zvláštní akt, jímž by týraná osoba byla výslovně svěřena do péče nebo výchovy pachatele. Není tedy vyloučeno, aby pachatelem tohoto trestného činu byl druh matky nezletilých dětí, který není ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 870/2006 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. 8. 2006 o dovolání obviněného J. B., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 12 To 86/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 1 T 61/2005 t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného J. B. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 1 T 61/2005, byl obviněný J. B. uznán vinným .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.