Nalezené rozsudky pro výraz: pravomoc soudu

Přibližný počet výsledků: 5234

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1421 dokumentů
261 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Pobytem se přitom rozumí místo, ve kterém se osoba zdržuje bez úmyslu se zdržovat trvale, je to však především skutkový koncept, který je třeba posoudit (z hlediska jeho naplnění) v každém jednotlivém případě. I když délka pobytu nebude rozhodující, nemělo by jít o pobyt uměle založený právě jen za účelem založení pravomoci, neboť by jednalo o obcházení zákona, konkrétně ustanovení § zák. č. 97/1963 Sb. Proto je třeba zkoumat důvody, účel, místní a časové souvislosti pobytu osoby na území daného státu. Oproti pobytu pak bydliště představuje místo, ve kterém se osoba zdržuje s úmyslem se zdržov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Napadá-li žalobce rozhodnutí o návrhu na vyvlastnění nebo o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, není předmětem soudního řízení sama otázka vlastnického práva (není spor o vlastnické právo), nýbrž jeho předmětem je přezkum rozhodnutí o vyvlastnění nebo o nuceném omezení vlastnického práva. Právě tento právní titul, a nikoliv vlastnické právo samotné, je věcí ve smyslu ust. § 7 o. s. ř., a jeho povaha je určující pro stanovení civilní nebo správní soudní pravomoci. Na základě těchto úvah dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Úprava postavení a jednání hospodářských subjektů patří bezpochyby do rámce práva společenstevního a právním vztahům vyjmenovaným v § 7 odst. 1 o. s. ř. je podřaditelný i vztah mezi právnickou osobou a členem právnické osoby. Rozhodne-li totiž soud, že není dána jeho pravomoc k projednání určité věci, je povinen současně rozhodnout (nemá-li jít o pravomoc cizozemského orgánu) i o postoupení věci orgánu, jehož pravomoc dána je. Není-li takového orgánu, pak logicky nemůže být povolán k ochraně práv a oprávněných zájmů účastníků sporu jiný orgán než právě soud. Odvolací soud sám pak v dané věci j ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souducelníkvýsostné území jiného státu
A
30/2004
Právní věta: Názor implicitně obsažený v rozhodnutí odvolacího soudu, že je dána pravomoc soudu k posouzení otázky, zda celníku vyslanému k výkonu funkce na pohraničním odbavovacím pracovišti na výsostném území sousedního státu, náleží náhrada cestovních výdajů při vyslání na zahraniční služební cestu, není správný. Protože dovoláním napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudu a protože uvedenou vadou je postiženo i rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud České republiky tyto rozsudky - aniž by se mohl zabývat meritem věci - zrušil, řízení zastavil a rozhodl o post ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Výklad, že ustanovení § 75 odst. 4 zakládá pravomoc krajské veterinární správy rozhodovat autoritativně o povinnosti k náhradě podle odst. 3 a o výši této náhrady, jde nad rámec znění zákona a lze souhlasit se žalobkyní, že k vydání takového rozhodnutí orgán veterinární správy zákonem povolán není. Za této situace ale nezbývá než uzavřít, že závazkové vztahy, jejichž obsahem je právo orgánu státní veterinární správy na zaplacení náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a s posouzením živočišných produktů a jemu odpovídající povinnost provozovatele ja ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc soudurozhodnutí dopravního úřadu vada zmatečnosti
A
50/2009
Právní věta: K projednání a rozhodnutí sporů z právních vztahů vzniklých rozhodnutím dopravního úřadu podle § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb. ve znění účinném do 31. 3. 1998, o závazku veřejné služby, není dána pravomoc soudů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poté co se Česká republika stala členem Evropského společenství byla vázána mj. předpisy Evropského společenství, které jsou v členských státech přímo použitelné. Mezi tyto předpisy patří mj. i nařízení Rady (ES) č. 44/2001, ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání o výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souduzákon o státní památkové péčiveřejné právo
B
Právní věta: Právní vztahy ze státní památkové péče nejsou - jak správně dovodily soudy - vztahem občanskoprávním, pracovním, rodinným nebo obchodním, ale vyplývají z právních předpisů veřejného práva. Projednávání a rozhodování věcí státní památkové péče tedy nepatří do pravomoci soudů nejen z pohledu ustanovení § 7 odst.1 o.s.ř., ale také ve smyslu ustanovení § 7 odst.2 o.s.ř. Soudy by směly tyto věci projednávat a rozhodovat, jen kdyby to stanovil - jak se uvádí v ustanovení § 7 odst.3 o.s.ř. - zákon; podle zákona však jsou orgány státní památkové péče ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro řízení ve věcech pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, včetně penále, platí obecné předpisy o správním řízení, tedy zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) s tím, že k rozhodování v těchto věcech jsou v prvním stupni příslušné zdravotní pojišťovny.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodne-li soud, že není dána jeho pravomoc k projednání určité věci, je povinen současně rozhodnout (nemá-li jít o pravomoc cizozemského orgánu) i o postoupení věci orgánu, jehož pravomoc dána je (§ 104 odst. 1 věta druhá o. s. ř.). Není-li takového orgánu, pak nemůže být povolán k ochraně práv a oprávněných zájmů účastníků sporu jiný orgán než právě soud.

Úryvek z textu:
MENU