Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
327503
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 415826
Krajské soudy (ČR): 38931
Poslední aktualizace
25.05.2019 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: předání díla objednateli


Přibližný počet výsledků: 24 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: předání díla objednateli
  • predat nalezené 34129 krát v 13438 doukumentech
  • dilo nalezené 53093 krát v 5552 doukumentech
  • objednatel nalezené 7127 krát v 1813 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 6 dokumentů
Ústavní soud České republiky 1 dokument
Vrchní a krajské soudy ČR 1 dokument


Právní věta: Skutečnost, že objednatel, aniž převzal dílo od svého zhotovitele, „předal dílo do užívání“ třetí osobě, je pro posouzení otázky, zdali zhotovitel splnil povinnost dílo provést (včetně předání díla objednateli) dle § 544 odst. 1 obch. zák., nerozhodná. Splnění povinnosti předat dílo podle citovaného ustanovení obchodního zákoníku totiž nelze dovozovat ze skutečnosti, že k převzetí díla došlo mezi dalšími účastníky dodavatelského řetězce, resp. že dílo užívá třetí osoba. Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší v rozsudku ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 32 Cdo 5187/2007, v němž konstatoval, že „ke splněn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 2446/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně TERMONTA PRAHA a.s., se sídlem v Praze 10, Třebohostická 46/11, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 47116234, zastoupené JUDr. Markem Pavlovským, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 232/4, proti žalované PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích I, Písecká 290, PSČ 386 01, .
Právní věta: Protože smluvní pokuta byla sjednána za prodlení se splněním povinnosti, je nutné okolnosti namítané dovolatekou, pro které nemohla svůj závazek předat dílo včas původnímu žalobci, posoudit se zřetelem k ustanovení §§ 365 a 370 obch. zák. Odvolací soud se však z pohledu těchto ustanovení námitkami dovolatelky v odvolacím řízení vůbec nezabýval, přičemž věc nesprávně právně posuzoval z hlediska případného zavinění dlužníka. Tím pochybil v právním posouzení věci, neboť otázka zavinění, jakož i úprava § 300 obch. zák., podle něhož „okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 32 Odo 225/2003-168 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně Č. r. – Ú. p. z. s. v. v. m., s. – ú. p. S. Č., proti žalované P. s. s.r.o., zastoupené JUDr. J. H., advokátem, o zaplacení 945.401,40 Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 1069/99, o dovolání žalované proti rozsudku .
Právní věta: Pro vznik odpovědnosti zhotovitele za vady díla je z pohledu citovaných ustanovení rozhodný zejména okamžik předání díla objednateli (§ 554 obchodního zákoníku). Teprve je-li dílo předáno, lze hovořit o vzniku případných práv z odpovědnosti za vady, přičemž samotné předání je nutno odlišovat od splnění povinnosti dílo provést, k němuž dochází řádným ukončením díla a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném obchodním zákoníkem (srov. ustanovení § 554 odst. 1 větu první obchodního zákoníku). Tomuto závěru odpovídá rovněž oprávnění objednatele založené us ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 1067/2003 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobců A) W. B., a B) Š. B., obou zastoupených, advokátkou, proti žalovanému V. K., zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 152.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 5 C 231/98, o dovolání žalobců a žalovaného proti rozsudku Krajského .
Právní věta: Objednatel je povinen provedené dílo převzít (§ 537 odst. 2 obch. zák.) a splnění této povinnosti se lze domáhat, podmínkou však je že dílo bylo provedeno jeho řádným ukončením (§ 554 odst. 1 obch. zák.). Pokud objednatel za těchto podmínek dílo nepřevezme, je v prodlení (§ 370 obch. zák.) s důsledky s tím spojenými.

Úryvek z textu:
23 Cdo 1168/2011   ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud české republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobce A.T.G., s.r.o., se sídlem v Praze 3, Zelenky Hajského 13, IČ 45 80 90 37, zast. JUDr. Jaromírem Krutílkem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, proti žalovanému ANDERSSON & GREY, s.r.o., se sídlem v Praze 3, Kolínská 19/1666, IČ 62 91 74 63, zast. JUDr. Pavlem .
Právní věta: Samostatným předmětem občanskoprávních vztahů podle v době uzavření smluv o dílo platného zákona č. 52/1966 Sb., o vlastnictví k bytům, se byty a nebytového prostory stávají při splnění podmínek tohoto zákona. Tento zákon v § 12 a 13 stanovoval pravidla pro výstavbu domu občany s určením vlastníků jednotlivých bytů. Podle § 12 tohoto zákona si vzájemná práva a povinnosti při výstavbě domu museli stavebníci vymezit písemnou smlouvou, která podléhala vkladu do katastru nemovitostí a jejíž obsah byl v § 13 zákona specifikován. Teprve poté, co byla tato smlouva sepsána a vložena do katastru nemovi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... II“. U obou smluv je shodně řešena otázka prodlení obou stran tak, že pro „…případ prodlení zhotovitele v plnění termínu předání díla objednateli tj. 30. 11. 1994 může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý den prodlení a .
Právní věta: Odvolací soud uzavřel, že žalobkyně v řízení neprokázala vznik nároku na zaplacení ceny díla, tedy i na úhradu 5% pozastávky z ceny díla, neboť v řízení nepředložila důkaz o tom, že dílo řádně – v souladu s podmínkami dohodnutými v předmětné smlouvě o dílo – předala žalované. Byla-li totiž podmínkou předání a převzetí díla dohoda o existenci oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, tvoří existence takového protokolu hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla. Pokud předávací protokol nebyl vyhotoven v písemné formě, o čemž nebyl v řízení důkaz předložen, není možné považ ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... veškerých stanovených i dohodnutých zkoušek, o jejichž průběhu a výsledku předá zhotovitel objednateli protokol. Při předání díla objednatel vyhotoví na základě přejímajícího řízení zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Odvolací soud, vycházeje ... ze strany zhotovitele). Bylo-li tedy v řízení z předmětné smlouvy o dílo zjištěno, že při předání díla objednatel vyhotoví na základě přejímacího řízení zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení, přičemž v tomto zápise .
Právní věta: V mezích úvahy vycházející z toho, že došlo k platnému uzavření druhé smlouvy o dílo podle § 536 a násl. obch. zák., je nezbytné taktéž poznamenat, že ustanovení § 340 obch. zák. je (coby ustanovení upravující obecně dobu splnění závazku) uplatnitelné při posouzení splatnosti ceny díla v rozsahu, v němž ustanovení § 548 odst. 1 obch. zák. (ani jiné zvláštní ustanovení zabývající se smlouvou o dílo podle obchodního zákoníku) neposkytuje odpověď na otázku, kdy se cena díla stane splatnou. Přitom je namístě uvést, že ustanovení § 340 odst. 1 obch. zák. není v obchodních závazkových vztazích za ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zhotovitel povinen ve sjednaném termínu úspěšně ukončit komplexní vyzkoušení předmětu plnění a vyzvat objednatele k převzetí do fyzického užívání. Okamžikem předání díla objednateli přecházelo vlastnictví k předmětu plnění na objednatele a zhotoviteli vznikalo právo na zaplacení sjednané ceny díla. Zhotovitel se zavázal, že .
Hesla Náhrada škody
C
... závěru, že žalovaný měl buď v souladu s čl. VIII. smlouvy o dílo zajistit úklid zbylého materiálu, nebo upozornit při předání díla objednatele na skutečnost, že na místě zanechává nevyužitý materiál. Jestliže tak žalovaný neučinil, odpovídá za škodu, která žalobkyni vznikla v souvislosti .
Hesla Smlouva o dílo Smluvní pokuta
C
... 30. listopad 2004. V bodu 10.2. smlouvy byla dohodnuta smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitelky včas dokončit a předat dílo objednatelům ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Podle bodu 12.3. smlouvy se práva a .
Hesla Smlouva o dílo Uznání závazku
C
... předání díla objednateli. Nedostatek jeho řádného ukončení měl odvolací soud v řízení za prokázaný zejména provedenými listinnými důkazy. Nebylo dokončeno a začištěno obložení mléčnice, dílo bylo provedeno s vadami spočívajícími v záměně mrazuvzdorného obkladového materiálu za nemrazuvzdorný. Nadto ani splnění druhé kumulativní podmínky – předání díla objednateli .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.