Nalezené rozsudky pro výraz: přestupek

Přibližný počet výsledků: 3104

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1312 dokumentů
75 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: bloková pokutasprávní rozhodnutípřestupeknezaplacená pokuta
A
4/2002
Právní věta: Uložení pokuty v blokovém řízení a vydání bloku na pokutu na místě nezaplacenou, nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, tedy představují akty vydané příslušným správním orgánem, osobou jím pověřenou, popřípadě orgánem určeným zákonem o přestupcích nebo jiným orgánem, s cílem autoritativně zasáhnout do právních vztahů osoby obviněné z přestupku jako účastníka řízení o přestupku. Jde tedy - jak tomu je také při vydání rozhodnutí o přestupku nebo při vydání příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty - o správní rozhodnutí (rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy) mající podo ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: nedovolené překročení státní hranicepřestupekcizí cestovní pas
A
40/2002
Právní věta: Nedovolené překročení státní hranice nezakládá trestnost osoby, která překročí státní hranici protiprávně, a to bez ohledu na to, zda překročí státní hranici v místech určeného hraničního přechodu (např. za použití cizího cestovního pasu), anebo mimo takové místo. Samozřejmě kromě případů předpokládaných ustanovením § 171b tr. zák. (tj. překročení státní hranice za použití násilí nebo pohrůžky bezprostřední násilí). Protiprávní překročení státní hranice samo o sobě nenaplňuje zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu; může se jednat toliko o přestupek. Pokud pachatel státní orgány, které ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zásadu „ne bis in idem“ ve smyslu Úmluvy je tedy namístě vztáhnout jak na činy patřící podle českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. V praxi proto může dojít k porušení této zásady v případě vynesení dvou po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou případech jako trestný čin (tzn. v kombinaci trestný čin – trestný čin), dvou takových po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako trestný čin a poté jako přestupek (tzn. v kombinaci trestný čin – ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovození toho, zda jde o čin, který by pro nedostatek škodlivosti neměl být považován za trestný, přichází v úvahu pouze výjimečně v těch případech, kdy posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá ani nejlehčím, běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Zde by se pak mohla uplatnit odpovědnost podle jiné právní normy.

Úryvek z textu:
Právní věta: V daném případě třeba zvažovat zásadu subsidiarity trestní represe již v rámci interpretace a aplikace příslušné právní normy, potažmo již při posuzování, zda vůbec došlo k naplnění všech formálních znaků trestného činu. Důvodem je hledisko intenzity naplnění jednotlivých znaků trestného činu, konkrétně výše specifikované pohnutky – úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Přestože se tedy jako neoprávněný prospěch obecně označuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální (majetkové) nebo imateriální povahy, na které by pachatel nebo jiná osoba neměli právo, vztahuje se pojem „každé“ spíše ke ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Protože předmětem řízení je nárok na náhradu škody, která měla žalobci vzniknout vydáním nezákonného rozhodnutí v řízení přestupkovém, na které se vztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 51 zákona č. 200/1990 Sb.), nelze v daném případě aplikovat ustanovení § 9 až § 12 zákona č. 82/1998 Sb., která se vztahují na taxativně vyjmenovaná rozhodnutí (o vazbě, o trestu, o ochranném opatření), vydaná v řízení trestním, a nelze přisvědčit názoru v dovolání, že správní rozhodnutí o sankci za přestupek je ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. rozhodnutím o trestu. Trest za spáchaný trestný čin může být ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vzhledem k zjištění soudu, že skutek, pro který se trestní řízení vede, není trestným činem, ale mohl by být příslušným orgánem posouzen jako přestupek, bylo pak potřebné zkoumat, zda lze předmětný skutek jako přestupek projednat, a posoudit, zda ve smyslu § 20 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen ,,zákon o přestupcích“), nedošlo k jeho promlčení. Do běhu promlčecí jednoleté lhůty ve smyslu § 20 odst. 1 zákona o přestupcích se pak nezapočítává doba, po kterou bylo pro týž skutek vedeno trestní řízení, jež počíná sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Cílem Rámcového rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. 2. 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut (dále jen ,,rámcové rozhodnutí“) rozhodně nebylo přenést do mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních uznávání a výkon veškerých rozhodnutí správních orgánů o pokutách. Aby totiž rozhodnutí správního orgánu o pokutě bylo možno podřadit pod rámcové rozhodnutí, musí řízení, v němž bylo vydáno, obsahovat určitý trestní prvek daný tím, že podle čl. 1 písm. a) bod iii) rámcového rozhodnutí měla dotčená osoba příležitost k projednání věci před soudem, který je ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Byť nebylo možné jednoznačně dovodit vinu obviněného žalovaným trestným činem, nabízel se již v řízení před soudem prvního stupně postup podle § 222 odst. 2 tr. ř., tedy postoupení věci příslušnému orgánu k posouzení stíhaného skutku jako případného přestupku. Pokud tak nalézací soud neučinil, musel jeho pochybení napravit soud druhého stupně k odvolání státního zástupce. Překážkou takového postupu mu nebylo ani ustanovení § 20 zákona o přestupcích (upravující „Zánik odpovědnosti za přestupek“), podle jehož odstavce 1 sice přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok (nelze ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: sankce za přestupektrestný činsprávní orgány
A
Právní věta: Zákon nevyžaduje, aby soud zjistil a konstatoval, že žalovaný skutek je skutečně přestupek; postoupení věci je vázáno pouze na odůvodněný předpoklad, že příslušným orgánem může být takto posouzen. Platí totiž, že jen orgán oprávněný projednávat přestupky je oprávněn v rámci své pravomoci učinit závazné rozhodnutí. Z toho plyne, že tento orgán není vázán právním názorem soudu, který mu věc postoupil, a skutek nemusí posoudit jako přestupek; nemůže však rozhodnout v tom smyslu, že ve skutku spatřuje trestný čin, jelikož právě a jen v tomto směru je pro něj právní názor soudu závazný.

Úryvek z textu:
MENU