Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
346827
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 421654
Krajské soudy (ČR): 41627
Poslední aktualizace
23.01.2020 21:27

Nalezené rozsudky pro výraz: Příčinná souvislost mezi jednáním a následkem


Přibližný počet výsledků: 63 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Příčinná souvislost mezi jednáním a následkem
  • pricinna nalezené 7706 krát v 4017 doukumentech
  • souvislost nalezené 14242 krát v 7017 doukumentech
  • mez nalezené 185046 krát v 56971 doukumentech
  • jednanim nalezené 53863 krát v 20986 doukumentech
  • a nalezené 5511071 krát v 121271 doukumentech
  • nasledkem nalezené 10327 krát v 5716 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 5 dokumentů
Ústavní soud České republiky 6 dokumentů


Právní věta: Příčinná souvislost, která spojuje protiprávní jednání se způsobeným trestněprávně relevantním následkem, je jako obligatorní znak objektivní stránky trestného činu jedním ze základních předpokladů trestní odpovědnosti pachatele. Následek je zpravidla výsledkem několika příčin, přičemž příčinou následku je každé jednání, bez kterého by následek nenastal. Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, která spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez níž by k násled ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
11 Tdo 582/2013-38 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. července 2013 o dovolání obviněného L. V., a M. G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2011, sp. zn. 6 To 51/2011, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 35/2010, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného L. V. o d m í t á. Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. G. o d m í t á. O d ů v o d n ě n í .
Právní věta: Je-li posuzováno porušení důležité povinnosti ve smyslu ustanovení § 224 odst. 2 tr. zák., nejedná se automaticky o porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoli předpisu, jde pouze o porušení takové povinnosti, které má za následek podstatné zvýšení nebezpečnosti činu pro společnost, tj. např. nebezpečí pro lidský život nebo zdraví. Aby se jednalo o porušení povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, příp. uložené podle zákona, je nutné, aby soud zjistil, zda mezi porušením této povinnosti a následkem spáchaného trestného činu byla příčinná souvislost. 

Úryvek z textu:
6 Tdo 388/2007 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. dubna 2007 o dovolání obviněného V. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2006, č. j. 50 To 252/2006-277, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 1 T 131/2005, t a k t o : Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se ohledně obviněného V. K. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 50 To 252/2006, a rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24. 2. 2006, sp. zn. 1 T .
Právní věta: O příčinnou souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se jedná, pokud by nenastal škodlivý následek bez zaviněného jednání pachatele. Příčinná souvislost není přerušena, ani pokud k jednání pachatele přistoupí další okolnost, která spolupůsobí na vznik následku, i přesto však jednání pachatele je ta skutečnost, bez kterého by ke vzniku následku nedošlo. Přerušení příčinné souvislosti by nastalo, pokud by nová okolnost působil Jako výlučná a samostatná příčina, způsobující následek bez ohledu na jednání pachatele.

Úryvek z textu:
3 Tdo 399/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. října 2002 dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného J. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 6 To 72/2002, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 3 T 143/2001, a rozhodl podle § 265k odst. 1, § 265l odst. 1 tr. řádu t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 2002, sp. .
Právní věta: Pravděpodobnost škodlivého následku ve vztahu k úkonu odpovědného subjektu nepostačuje, neboť povinnost k náhradě škody lze ukládat pouze tehdy, jsou-li podmínky odpovědnosti splněny, nikoliv jsou-li pouze pravděpodobné. Jestliže tedy zdravotničtí pracovníci žalované nepostupovali při léčbě žalobkyně v rozporu s požadavky na správný postup (tzv. lege artis) a nebylo-li zároveň prokázáno, že újma žalobkyně byla vyvolána devastujícím účinkem ostré injekční jehly použité při odběru krve dne 17. 5. 2007, odpovědnost žalované nenastává

Úryvek z textu:
25 Cdo 797/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně V. P.,, zastoupené JUDr. Viktorem Pakem, advokátem se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 21, proti žalované Fakultní nemocnici v Motole, se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, IČO 64203, o náhradu škody na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 637/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku .
Právní věta: I. Učení o příčinném vztahu vychází z teorie podmínky a je založeno na tom, že příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev vůbec nenastal nebo by alespoň nenastal tím způsobem, jakým nastal (condicio sine qua non). Je-li zkoumán příčinný vztah v rámci trestní odpovědnosti, pak z uvedené zásady vyplývá, že jakákoli podmínka, bez níž by následek nenastal, je příčinou v trestněprávním smyslu. Pojetí příčinnosti, které je založeno na teorii podmínky, by ovšem mohlo vést k nepřiměřeně široce vymezené odpovědnosti. Teorie podmínky je proto korigována zásadou umělé izolace jevů a zásadou gradace pří ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1626/2015-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. 1. 2016 o dovolání, které podala obviněná T. D. T., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 9 To 295/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 1 T 229/2014, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněné odmítá. O d ů v o d n ě n í Rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 1 T 229/2014, byla obviněná T. D. T. uznána vinnou .
Právní věta: Příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem je dána tehdy, pokud by bez zaviněného jednání pachatele škodlivý následek nenastal. Příčinný vztah musí být také mezi jednáním a těžším následkem, který je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo obecnou přitěžující okolností. Při zkoumání příčinného vztahu z hlediska trestního práva hmotného je podstatou zjišťování trestněprávně relevantního příčinného vztahu mezi jednáním pachatele a způsobeným následkem (těžším následkem, účinkem, škodlivým následkem atd.) významným pro naplnění znaků konkrétního trestného činu. Proto j ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 216/2019-818 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2019 o dovolání obviněného V. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 67 To 311/2018, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 39 T 107/2016, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného V. S. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 .
Právní věta: Při posuzování nedbalostního zavinění těžkého ublížení na zdraví způsobeného pokousáním psem podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku je rozhodné, jaká opatření chovatel učinil, aby k tomuto následku nedošlo. Zákon ani jiný obecně závazný právní předpis nestanoví konkrétní podmínky, za kterých je chovatel povinen zajistit psa tak, aby nedošlo ke škodám (uvázání, umístění v boudě, v oplocení atd.). V případě, že chovatel přenechá, byť zčásti, své povinnosti vůči chovanému psu jiným osobám, aniž by určil, jak mají při zajištění bezpečnosti postupovat, a tyto osoby neučiní vše potřebné, aby pes neunikl z ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... vznesl výhrady proti nedostatku subjektivní stránky, nesprávnému vyhodnocení právní povinnosti, k níž byl zavázán, a rovněž namítal, že nebyla zachována příčinná souvislost mezi jednáním a následkem, a brojil proti použití jiného zákona upravujícího výrok o náhradě škody. Tyto výhrady směřují proti právnímu posouzení věci, a byly .
Právní věta: Pohrůžka jinou těžkou újmou může spočívat v hrozbě způsobení závažné majetkové újmy, vážné újmy na právech, na cti či dobré pověsti, může směřovat k rozvratu manželství nebo rodinného života apod.; musí se však jako těžká újma objektivně jevit a napadený ji jako těžkou újmu musí také objektivně pociťovat (srov. přiměřeně rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 10/1979-II. Sb. rozh. tr.). Za této podmínky to může být i hrozba újmou na majetku, která není násilím na věci, ale např. zhoršením výdělečných možností poškozeného. Při posuzování, zda jde o jinou těžkou újmu, je nutno přihlížet ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... návrhem na insolvenční řízení nebyl poškozený vystaven negativním vlivům, shledával nedostatky v subjektivní stránce, anebo pokud tvrdil, že nebyla zachována příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Obviněný byl skutkem výše popsaným uznán vinným přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku spáchaným v jednočinném souběhu .
Právní věta: Objektivní stránka trestného činu je dána svými obligatorními znaky, kterými jsou jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi. Příčinný vztah (souvislost) tak spojuje jednání s následkem, a to i s těžším následkem. Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev buď nenastal vůbec, nebo by nenastal způsobem, jakým nastal. Jednání pachatele přitom musí být pro vznik následku příčinou dostatečně významnou. Příčinná souvislost přitom není dána v případě (přerušuje se), že do příčinného vztahu vstoupí jako výlučná a samostatná další příčina, která způsobí následek bez ohledu na jednání pachatele. V ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... také schopné přivodit smrt. Jednání obviněného spočívající v poskytnutí pervitinu je tak dostatečně významnou, resp. rozhodující příčinou smrti poškozeného, a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem je zachována, protože bez jednání obviněného by k následku nedošlo. Tento vývoj příčinného vztahu si přitom obviněný nejen měl, ale .
Právní věta: Pokud obviněný nesprávné hmotněprávní posouzení namítá i ohledně otázky, zda se jedná o trestný čin, když podle jeho názoru se z materiálního hlediska o trestný čin jednat nemůže s ohledem na ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku, což dovozuje z toho, že ke zranění cyklisty došlo během několika málo minut v rámci plynulého dopravního provozu, kdy nelze dostatečně dopředu předvídat, jak budou reagovat ostatní účastníci dopravního provozu, po spatření protijedoucího cyklisty také okamžitě zastavil a měl v úmyslu vyčkat, až bude mít svůj koridor jízdy volný a fakticky tak dal přednost cyklistovi, ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... se směrem přes jeho jízdní pruh, do kterého mu v době zastavení zasahoval 1,3 m, je pak zřejmá i příčinná souvislost mezi jednáním a následkem, která by i podle názoru státního zástupce nebyla dána pouze v případě, že nebude vyvráceno, že vozidlo obviněného v době .
Právní věta: Výkonem pravomoci úřední osoby je nejen samotné úřední rozhodování, nýbrž i předchozí opatřování podkladů pro vrchnostenské rozhodnutí obecního úřadu. Postavení úřední osoby mohou mít i osoby, které vlastní rozhodnutí ve vrchnostenském postavení sice nečiní, ale pouze je připravují nebo pouze zajišťují jeho výkon.

Úryvek z textu:
... také nemůžou být zjištění ohledně existence (neexistence) znaků trestného činu, jako je jednání (úmysl přímý či nepřímý či nedbalost) a příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. V souvislosti s otázkou jednání pachatele (jako veřejného činitele § 175 zák. č. 86/1950 Sb. či § 329 zák .
Právní věta: Někdy může být mezi jednáním pachatele a účinkem i značný časový odstup, jak je tomu ostatně i v projednávané věci. Účinkem je v projednávané věci vznik škody na majetku různých subjektů, převážně pak České republiky. Škodu zde představuje vydání majetku v rámci restitučních sporů, kdy však o jeho vydání nebylo v plném rozsahu rozhodnuto, resp. není o něm rozhodováno jako o celku, ale v rámci různých řízení u různých institucí, tedy vznik účinku se zde nevztahuje na jeden okamžik, ale projevuje se postupně, v závislosti na tom, o které části majetku a v rámci jakého řízení je rozhodováno. Jiný ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . C. rozhodují, jsou rozhodnutím o státní příslušnosti J. C., resp. rozhodnutím obviněných o československém státním občanství J. C., vázány. Tato příčinná souvislost mezi jednáním a následkem je současně pokryta zaviněním obviněných, protože při svém pracovním zařazení si mohly, měly a musely uvědomit, že rozhodnutí o státním .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.