Nalezené rozsudky pro výraz: restituce

Přibližný počet výsledků: 2441

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1553 dokumentů
2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: restitucestátní občanstvírestituční podmínky
B
Právní věta: Nejvyšší soud není toho názoru, že by zákonodárce v roce 1992 zamýšlel nový autonomní soudní přezkum podmínky (ne)provinění se proti československému státu, navíc nezávisle na podmínce zachování státního občanství. Záměry zákonodárce je nezřídka – a platí to v neztenčené míře pro hektickou legislativu počátku 90. let minulého století – obtížné vystopovat. Lze však předpokládat, že zákonodárce chtěl „zdvojením“ restituční podmínky neprovinění se proti čs. státu spíše zdůraznit žádoucí osobní integritu oprávněného subjektu, než že by chtěl vytvářet problém eventuální kontradikce restitučních pod ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Požaduje-li oprávněná osoba uspokojení svého práva na náhradní pozemek a je-li možné tento požadavek splnit více způsoby, jedná se o řízení o určitém způsobu vypořádání ve smyslu ustanovení § 153 odst. 2 o.s.ř. V tomto případě soud není vázán žalobním petitem, podle kterého má být náhradní pozemek převeden. Soud tedy může i překročit návrh účastníků. Toto není možné jen tehdy, pokud by to oprávněná osoba odmítla, tzn. odmítla by jiné plnění, než je převod jím označených pozemků.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: určovací žalobavydrženírestituce
C
Právní věta: Jestliže byli žalovaní již v roce 1998, během řízení o povolení stavby na dotčených pozemcích, konfrontováni se skutečnostmi, z nichž vyplynulo, že jimi zakoupené pozemky nepatřily prodávajícím, nýbrž státu, který je desítky let předtím získal vyvlastněním, došlo k zániku jejich dobré víry, byť by sami byli nadále subjektivně přesvědčeni, že jim i za těchto okolností pozemky patří. Tedy, i se započtením držby vykonávané od počátku 90. let jejich právními předchůdci, doba oprávněné držby vykonávané žalovanými zákonem stanovených deseti let nedosáhla (§ 134 odst. 1 obč. zák.) .

Úryvek z textu:
Právní věta: Pod pojem kupní ceny ve smyslu § 11 zákona č. 87/1991 Sb. zahrnout též jiné plnění vyjadřující hodnotu nemovitosti (její části, spoluvlastnického podílu k ní), jímž je v tomto případě náhrada, která byla při vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi povinnou a oprávněnou osobou, vzniklého v důsledku restituce, vyplacena povinnou osobou osobě oprávněné v návaznosti na zrušení tohoto spoluvlastnictví soudem (§ 142 odst. 1 obč. zák.).Opačný výklad ustanovení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., zaujatý soudy obou stupňů proto považoval za příliš restriktivní, a proto nesprávný.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: restitucepozemekveřejná nabídka
C
Právní věta: Dovolatelka (prokazatelně) nevynakládala dostatečné trvalé úsilí k uspokojení svého restitučního nároku, nevyhledávala aktivně pozemky začleněné ve veřejné nabídce žalované ani se průběžně nepokoušela o spolupráci s žalovanou. Na druhé straně žalovaná dostatečně prokázala, že její přístup ve vztahu k dovolatelce nebyl svévolný a liknavý, neboť předložila seznamy pozemků, které byly k dispozici pro vypořádání nároku dovolatelky. Navzdory tomu, že naturální restituce byla vyloučena, v lokalitách, o něž dovolatelka projevovala zájem, se nacházelo dostatečné množství pozemků v hodnotách a výměrách ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Okolnost, že stavebník nezřídil stavbu v souladu s právními předpisy, není při zkoumání existence překážky vydání věci ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb. podstatnou. Jelikož vyhovění restitučnímu nároku opírajícímu se o zákon č. 87/1991 Sb. vylučují i stavby uskutečněné bez stavebního povolení, musí být tím spíše naturální restituce předmětných pozemků znemožněna zbudováním objektů, jež byly stavebním úřadem povoleny, ač k tomu dle mínění dovolatelů nemělo dojít (jejich výtky proti postupu stavebního úřadu jsou tak v daném kontextu nezávažné).

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolatelka uvedla, že se domáhá „větší části“ zmíněného pozemku, konkrétně té, která není nezbytně nutná k užívání přilehlé budovy. V podstatě se tedy pokusila vymezit předmět řízení jako nárok na vydání dílu pozemku parc. č. 1311/3, ve vztahu k němuž není dána překážka ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb. Takový postup arci nelze akceptovat, neboť zjišťování existence okolností vylučujících naturální restituci (potažmo rozsahu, v němž vydání sporné nemovitosti znemožňují) je otázkou, k níž musí směřovat dokazování odehrávající se v průběhu samotného (řádně zahájeného) řízení ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Žalobce se již od roku 1989 opakovaně domáhal vrácení předmětných nemovitostí, a proto musel již od této doby vědět, že je vlastníkem předmětných nemovitostí, a že mu užíváním těchto nemovitostí státem (a nakládáním s nimi) může vzniknout škoda. Rozhodnutí o určení vlastnického práva je totiž deklaratorní rozhodnutí, na jehož základě vlastnické právo nevzniká; předmětem řízení je v takovém případě zjištění, komu vlastnické právo podle práva náleží. Žalobci tedy vlastnické právo k předmětným nemovitostem nevzniklo pravomocným rozhodnutím soudu o určení vlastnického práva, ale – jak bylo následn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: součást věcipozemekrestituce
C
Právní věta: V otázce, zda pozemek tvoří s ostatními pozemky a stavbami jeden funkční celek - areál sídliště (soubor obytných domů), jakož i zohlednění okolnosti, že pozemek má povahu veřejného statku (že je zatížen veřejným užíváním). Třeba také zvažovat, zda vydání konkrétního pozemku s ohledem na jeho umístění v areálu sídliště (souboru staveb) brání nebo podstatně omezuje skutečné využití tohoto pozemku oprávněnou osobou, tedy zda fakticky vylučuje jeho držbu a potažmo realizaci vlastnického práva v širším slova smyslu. V popsaných souvislostech je na místě zkoumat i možnost zemědělského a lesního využ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Stavbou ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb. je taková stavba, jenž z nezastavěného pozemku dělá pozemek zastavěný. Zároveň se musí jednat o stavbu hlavní, ke které případně další stavby plní pouze doplňkovou funkci. Dále stavbou rozumíme jen takovou stavbu, jenž není možné bez obtíží, které spočívají především v neúměrných nákladech, v technické náročnosti, v nebezpečí nadměrného poškození nebo znehodnocení, přemístit z pozemku, na kterém stojí, na jiné místo. Jedná se tedy o stavbu relativně trvalého charakteru. V tomto případě není právně relevantní okolnost, že stavebník ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU