Nalezené rozsudky pro výraz: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Přibližný počet výsledků: 516

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2431 dokumentů
10524 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Dovolací soud pak sám dodává, že v projednávaném případě lze s ohledem na veškerá skutková zjištění učiněná nižšími soudy souhlasit s tím, že jednání obviněného, jakož i jeho dřívější minulost coby řidiče a přestupce, vykazují permanentní snahu o vytváření obstrukcí tak, aby nemohlo dojít k jeho postihu za řízení motorových vozidel, tedy činnosti, která mu byla zakázána. Danému závěru odpovídá i způsob doručování zmocněnci elektronickou cestou, když zmiňované e-maily vykazovaly pro správní orgán potíže s odesláním a doručením. Na tomto místě lze poukázat na pregnantní vyjádření státního zástup ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Napadený rozsudek odvolacího soudu (stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně) však z nepříliš jasných a přehledných důvodů uvedenou právní úpravu a z ní judikaturou dovolacího soudu vyvozované zásady fakticky pomíjí. Je sice skutečností, že odvolací soud výslovně zmínil skutečnost, že žalovaná v rozporu s ustanovením § 11 a 12 obč. zák. neměla souhlas žalobce s pořízením předmětných záznamů, přičemž se jej ani nepokoušela získat (což s ohledem na účel jejich pořízení bylo třeba předpokládat). V dalším se však již podrobněji (a to s pozitivním závěrem) zabýval výlučně otázkou (možnosti) užit ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Požadavek, aby se účastníci řízení zcela doslovně drželi textové formulace uvedené v § 19 odst. 3, kde byla zákonodárcem použita formulace „na požádání účastníka řízení“ a do svých podání uváděli doslovně podle tohoto ustanovení, že jako účastník řízení požadují, aby jim bylo doručováno na adresu pro doručování, je ryze formalistickým a v praxi na něm nelze trvat. Jinými slovy řečeno, není možno dovozovat, že není-li takováto formulace účastníkem řízení použita, absentuje zde projev jeho vůle směřující k tomu, aby mu bylo doručováno na adresu pro doručování. Nelze totiž zapomínat na to, že úča ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: K projednání a rozhodnutí sporů o vydání bezdůvodného obohacení, které mělo být získáno od výrobce elektřiny provozovatelem přenosové soustavy a operátorem trhu na základě neplatného ujednání ve smlouvě o přenosu elektřiny uzavřené podle § 50 odst. 4 energetického zákona přijetím plateb ceny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak je dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: správní vyhoštěnítrest vyhoštění
A
27/2009
Právní věta: Z dikce trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. ustanovení je zřejmé, že maření nebo podstatného ztěžování se lze dopustit ve vztahu ke dvěma druhům rozhodnutí, a to jednak k rozsudku soudu o uloženém trestu vyhoštění a jednak k rozhodnutí jiného státního orgánu o zákazu pobytu na území republiky. Jde o rozdílné instituty, neboť pro trest vyhoštění platí úprava § 57 tr. zák. a způsob jeho výkonu stanoví ustanovení § 350b odst. 1, 2 tr. ř. Správní vyhoštění se ukládá podle § 118 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území Če ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozdíl mezi dávkou a daní tkví v tom, že zatímco u daně (či jiného obdobného plnění) jako primární povinnost vzniká osobě zaplatit daň (odvést ji do veřejného rozpočtu) a státu právo tuto daň vymáhat, u dávek osobě vzniká nárok (při splnění zákonných podmínek) na její výplatu vůči státu. Dávky pěstounské péče tedy nejsou daní, naopak – samy mohou být předmětem daně z příjmu (odměna pěstouna), nebo příjmem osvobozeným od daně z příjmu (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče); s ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Odvod za porušení rozpočtové kázně, jehož prostřednictvím má být poskytovateli dotace vrácena dotace (nebo její část) proto, že příjemce dotace nedodržel podmínky, při jejichž splnění by se poskytnutá dotace (nebo její část) stala nenávratnou, je ve smyslu § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona peněžitým plněním „obdobným dani“. Nejvyšší soud k pohledávkám za majetkovou podstatou uvedl, že má jít o ty pohledávky, jež zjednodušeně řečeno doprovázejí správu a udržování majetkové podstaty dlužníka a jde tedy o pohledávky, s nimiž je nutno počítat právě proto, že vznikají za trvání insolvenčn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poněvadž bylo vyvlastňovací řízení v posuzované věci uskutečněno ještě za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., a to navíc před jeho (v tomto směru) relevantní novelizací, bylo nutno ve věci při určení výše náhrady za vyvlastnění vycházet z ceny určené právními předpisy, tedy z ceny úřední. Jiný postup by byl nerespektováním právní úpravy, která ve svém původním znění neumožňovala výjimky z tohoto pravidla. Zpětnou účinnost (retroaktivitu) následně vydaných předpisů, stavějících tuto otázku již na bázi ceny obvyklé, tu dovodit nelze. Nejvyšší soud v první řadě zdůrazňuje, že soudní řízení správní, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Ustanovení § 13 zákona č. 82/1998 Sb. zakládá objektivní odpovědnost státu (bez ohledu na zavinění), jíž se nelze zprostit a která předpokládá současné splnění třech předpokladů: 1/ nesprávný úřední postup, 2/ vznik škody a 3/ příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody. Jejich existence musí být v soudním řízení bezpečně prokázána a nepostačuje pouhý pravděpodobnostní závěr o splnění některé z nich. Obecný předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu, jímž je protiprávnost, zákonem č. 82/1998 Sb. specificky vymezená ve vztahu k pochybením při výkonu veřejné moci, nem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba v úmyslu se trvale zdržovat, tedy na tomto místě bydlet. Z tohoto důvodu se za bydliště nemůže považovat věznice, protože, zde je osoba nucena vykonat trest, který jí soud uložil. Nezáleží na délce trestu odnětí svobody a tedy i osoba, která dostala doživotní trest, nemá bydliště ve vězení.

Úryvek z textu:
MENU