Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
311916
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 412387
Krajské soudy (ČR): 37010
Poslední aktualizace
20.01.2019 21:14

Nalezené rozsudky pro výraz: rozsudek


Přibližný počet výsledků: 89429 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: rozsudek
  • rozsudek nalezené 1105207 krát v 89429 doukumentechPrávní věta: Pokud rozsudek trpí vnitřní rozporností v odůvodnění, jedná se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

Úryvek z textu:
5 Tdo 1074/2002 - I U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. ledna 2003 v trestní věci obviněného M. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod sp. zn. 33 T 145/2001 v řízení o dovolání obviněného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2002, sp. zn. 6 To 203/2002, t a k t o : Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný M. Š. n e b e r e d o v a z b y . O d ů v o d n ě n í : Obviněný M. Š. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen ...
Právní věta: V tomto směru připomíná dovolací soud závěry, které Nejvyšší soud vyslovil ve svém usneseníze dne 27. dubna 2010, č. j. 22 Cdo 11 83/ 2008-246. Podle nich “pokud v důsledku délky řízení dojde k nárůstu ceny vypořádávané věci (mutatis mutandis stejný závěr platí i pro snížení ceny), nelze tuto skutečnost při rozhodování o vypořádání zohledni.“ Sluší se rovněž připomenout, že pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení (§ 154 odst. 1 o. s. ř.). V řízení o vypořádání SJM se - byť s výjimkami - uplatňuje pravidlo, že oceňování vypořádávaného majetku vychází z jeho faktického stavu v dob ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
28 Cdo 2714/2012 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského, CSc., a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla, v právní věci žalobce D. P., zastoupeného Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, 5. května 1050/66, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 435 449 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 5/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
89/2012 - občanský zákoník
Právní věta: V souzené věci směřovalo odvolání žalobkyně pouze proti výroku o bytové náhradě, nikoli proti výroku o vyklizení. Odvolací soud - vycházeje z nesprávného právního názoru, že výrok prvostupňového rozsudku o vyklizení bytu přezkoumat nelze, protože nebyl napaden odvoláním a nabyl právní moci - podrobil odvolacímu přezkumu jen výrok o bytové náhradě a pouze o něm rozhodl. Formálně tento postup vyjádřil i v enunciátu odvolacího rozsudku slovy, že “jinak ve výroku o věci samé zůstává rozsudek nedotčen”. Toto slovní spojení nemá povahu rozhodnutí odvolacího soudu, ale nadbytečně - snad toliko pro sr ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
O b v o d n í s o u d pro Prahu 4 rozhodl rozsudkem ze dne 26. 6. 1997, že žalovaná je povinna vyklidit byt č. 4 velikosti 1 + 1, I. kategorie, ve 2. podlaží v P. 4, S. 1266/9, a vyklizený jej “vrátit pronajímateli” do 15 dnů poté, co jí bude zajištěn náhradní byt. Žalované bylo též uloženo, aby žalobkyni nahradila náklady řízení. Soud vyšel ze zjištění, že nájemkyní bytu byla prababička žalované A. S., že nájem původní uživatelky předmětného bytu skončil dne 6. 10. 1993, kdy se odstěhovala do T. “s ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Jestliže však soud v rozsudku uložil povinnost zdržet se dalšího zásahu, odstranit jeho následky nebo poskytnout přiměřené zadostiučinění v určité konkrétní formě (vůči oprávněnému, popř. jiným osobám), pak takový rozsudek nenahrazuje chybějící prohlášení vůle, ale ukládá povinnost k určitému plnění.

Úryvek z textu:
20 Cdo 1330/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. K., zastoupeného advokátem, proti povinnému F. Z., zastoupenému advokátem, provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. E 1901/99, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2002, č.j. 26 Co 241/2002-88, takto : I. Dovolání se ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Co do podoby, v níž se platební rozkaz doručuje účastníkům, platí tedy i zde, co je řečeno ohledně rozsudku v § 158 odst. 2 o.s.ř. (a prostřednictvím ustanovení § 167 o.s.ř. i ohledně usnesení), že účastníkům řízení se doručuje nikoli originál (srov. § 158 odst. 1 o.s.ř.), nýbrž jen stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí. Není žádný důvod, aby tomu bylo jinak; okolnost, že platební rozkaz vydává soud za specifických poměrů (bez jednání) na tom nic nemění. Zákon předvídá ostatně situace, kdy i jiná rozhodnutí než platební rozkaz jsou vydávána bez jednání. Znění ustanovení § 173 odst. 1 o.s.ř ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 891/2004 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci exekuce oprávněného V. R., proti povinné E. M., zastoupené advokátem, o nařízení exekuce, pro 16.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 19 Nc 7000/2003, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2003, č.j. 53 Co 313/2003 - 16, takto : Dovolání se zamítá. O d ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Soud, který rozhoduje o nárocích dítěte na výživné v řízení, které sice začalo ještě v době nezletilosti dítěte, ale končí už v době, kdy dítě nabylo zletilosti, rozhodne o jeho nároku na výživné i za dobu zletilosti podle stavu ke dni rozhodování (§ 154 odst. 1 o. s. ř.). Okruh účastníků je pro část řízení týkající se výživného na dobu po dosažení zletilosti dítěte sice užší o rodiče, vůči kterému návrh zletilého dítěte nesměřuje, avšak tento rodič se řízení dále účastní, protože se v něm rozhoduje i o výživném dítěte za dobu do jeho zletilosti.

Úryvek z textu:
21 Cdo 1065/2010 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Šebka, Ph.D., ve věci péče o L. Z., zastoupenou Mgr. Františkem Šejnostem, advokátem se sídlem v Praze 2, Pod Slovany č. 12, a o nezletilou T. Z., zastoupenou Městskou částí Praha 17 se sídlem Úřadu městské části v Praze 6 - Řepích, Žalanského č. 291, jako opatrovníkem, dcer S. Z., a M. Z., o návrhu otce na změnu výchovy a o návrhu ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Pokud bylo rozhodnuto rozsudkem o vině a trestu, případně bylo uloženo ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání, jde o rozhodnutí ve věci samé uvedené v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř. Takovým odsuzujícím rozsudkem pak může být i rozsudek odvolacího soudu vydaný po zrušení rozsudku soudu prvního stupně z některého z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 tr. ř., vždy však musí jít o odsuzující rozsudek v uvedeném smyslu. Rozsudek, kterým odvolací soud rozhoduje výlučně na podkladě odvolání poškozeného tak, že rozsudek soudu prvního stupně zčásti zruší, a to ve výroku o náhradě šk ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 266/2012-19 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2012 o dovolání, které podala obviněná I. M, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 9 To 354/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 68/2010, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněné I. M. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 2. 8. 2011, sp. zn. ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Podle § 159a odst. 5 o. s. ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu. Tato zákonná úprava je důsledkem závaznosti pravomocného rozsudku, vyjádřené v ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř., podle něhož v rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě pro jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány. Překážka věci pravomocně rozhodnuté nastává především tehdy, má-li být v novém řízení mezi týmiž účastníky projednávána stejná věc. Předpokladem př ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
25 Cdo 1488/2012 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce Domova důchodců a ústavu sociální péče Krásná Lípa, příspěvkové organizaci, IČO 47274450, se sídlem Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19, zastoupené JUDr. Miroslavem Hlavničkou, advokátem se sídlem Děčín IV, Plzeňská 1700/9, proti žalované D. H., zastoupené JUDr. Pavlem Kačírkem, advokátem se sídlem Praha 8, Zenklova 230, o náhradu ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Změna v neprospěch obviněného je označení jakékoli změny, která je v některém výroku rozsudku a je k tíži obviněného. To znamená, že se jedná o změnu k horšímu.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1016/2009 U s n e s e n í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. října 2009 o dovolání obviněného Ing. P. P., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 5 To 65/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 2 T 1/2006, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 5 To 65/2008. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. věta druhá ...
Právní věta: Je nutné, aby skutková věta výrokové části rozsudku obsahovala všechny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu. Má obsahovat slovní vyjádření všech okolností, které vytváří znaky trestného činu. Při popisování skutku, kterým je obviněný shledán vinným, musí být uvedeny všechny okolnosti, které jsou významné pro právní kvalifikaci a musí být popsán tak, aby jednotlivé části odpovídaly příslušným znakům skutkové podstaty trestného činu. Nemohou zde být uvedeny jiné skutečnosti než ty, které byly provedeny v hlavním líčení.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1153/2008 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2008 o dovolání R. T., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 346/2007 ze dne 25. 9. 2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 4 T 255/2006, takto: Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 346/2007 ze dne 25. 9. 2007 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 4 T ...
Právní věta: Bez interpretačních pravidel podle ustanovení § 266 obch. zák. nelze zpravidla dospět k tomu, zda lze sjednané „penále“ vykládat jako smluvní pokutu nebo jako smluvní úrok z prodlení, přičemž okolnosti rozhodné pro výklad projevu vůle se v jednotlivých případech odlišují, přičemž správnost výkladu projevu vůle závisí na správném výkladu a aplikaci uvedených interpretačních pravidel.

Úryvek z textu:
... Kč (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku). K odvolání žalované odvolací soud rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok). Odvolací soud se ... rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání proti rozsudku, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, upravuje ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. Podle ...
Související předpisy:
89/2012 - občanský zákoník
Právní věta: Platebním rozkazem lze tedy rozhodnout jen tak, že žalobě bude zcela vyhověno; zamítnutí žaloby, byť jen zčásti (například v požadavku na přisouzení příslušenství jistiny), je formou platebního rozkazu vyloučeno.

Úryvek z textu:
... za to, že žalovaná nárok uznává a rozhodl ve věci vyhlášením rozsudku pro uznání bez nařízení jednání. K odvolání žalované odvolací soud rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek soudu prvního stupně v bodu I. výroku, co do povinnosti ... v rozporu s minimálními požadavky na řádné odůvodnění rozsudků v demokratickém právním státě. Nepřezkoumatelnost dovolatelka vytýká i rozsudku soudu prvního stupně, když nesplňuje požadavky kladené na řádné odůvodnění rozsudku pro uznání a vůbec se nezabývá předpoklady vydání ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Jestliže soud vyhlásil rozsudek v rozporu s ustanovením § 128 odst. 2 tr. ř. tak, že ve výroku o vině zcela chyběl popis skutkových okolností, o něž se tento výrok opírá, pak jde o vadu rozsudku spočívající v neúplnosti výroku ve smyslu dovolacího důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. Taková vada nemůže být zhojena ani následným doplněním popisu skutku v písemném vyhotovení rozsudku, neboť podle § 129 odst. 1 tr. ř. musí vyhotovení rozsudku být ve shodě s obsahem vyhlášeného rozsudku.

Úryvek z textu:
... namítl, že ve výrokové části rozsudku nalézacího soudu vyhlášené dne 2. 2. 2012 není uveden skutek, kterého se měl dopustit a písemná podoba rozsudku ze dne 2. 2. 2012 tak vůbec neodpovídá vyhlášenému rozsudku. Za této situace se dle ... a Nejvyšší soud tak zavazovaly k dovolacímu přezkumu. Pokud dovolatel považuje odůvodnění rozsudku soudem prvního stupně za nedostačující, aniž by však blíže specifikoval co z odůvodnění rozsudku je vadné ve vztahu k aplikované právní kvalifikaci činu, lze konstatovat, ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Rozsudek pro zmeškání může soud vydat jen při prvním jednání, které bylo ve věci nařízeno. Tímto prvním jednáním je třeba rozumět jen jednání, které skutečně proběhlo; nejde tedy o první jednání, jestliže bylo účastníkům ještě přede dnem, kdy se mělo uskutečnit, doručeno vyrozumění, že se jednání nekoná (že bylo „zrušeno”, „odvoláno”). Dostaví-li se žalovaný k prvnímu jednání, rozsudek pro zmeškání nelze vydat, i když se k dalším jednáním bez omluvy nedostavuje a i když další předvolání určené do vlastních rukou žalovaného opět obsahuje nesprávné poučení o možnosti vydání rozsudku pro zmeškání ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... f/ o. s. ř. netrpí. Pro úplnost se dodává, že závěr, podle kterého úprava přípustnosti odvolání proti rozsudkům pro uznání a rozsudkům pro zmeškání stála podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 na zásadě, že ... žalobce a soud jednání - aniž provedl dokazování - odročil za účelem opětovného předvolání účastníků, neboť neměl vykázáno doručení předvolání žalovanému. Rozsudek pro zmeškání pak byl vyhlášen u jednání konaného dne 18. února 1999 k němuž se žalovaný rovněž nedostavil. ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Má-li se za řízení ve smyslu ustanovení § 114b odst.5 o.s.ř. za to, že žalovaný nárok uplatněný proti němu žalobou uznal, soud rozhodne podle ustanovení § 153a odst.3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání, i když se žalovaný ještě před vydáním rozsudku pro uznání ve věci písemně vyjádřil tak, že nárok žalobce zcela neuznává, a i když ve svém opožděném vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji procesní obranu.

Úryvek z textu:
... § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř., neboť je třeba posoudit otázku, zda soud může \"rozhodnout rozsudkem pro uznání, jestliže před vydáním rozsudku, byť opožděně, obdrží vyjádření žalovaného, z něhož plyne, že žalovaný nárok žalobce neuznává\", a navrhuje, aby ... byly splněny další předpoklady uvedené v ustanovení § 114b o.s.ř., vydal soud prvního stupně rozsudek pro uznání v souladu se zákonem. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Namítá v první řadě, že písemné vyjádření ve věci sice ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: I. Shledá-li příslušný krajský soud, že jsou splněny právní podmínky pro výkon trestu odnětí svobody uloženého cizozemským rozhodnutím, uzná toto rozhodnutí na území České republiky (§ 451 tr. ř.). Současně dalším výrokem rozhodne, že se ve výkonu trestu bude pokračovat podle § 451 odst. 3 tr. ř., jestliže druh trestu odnětí svobody uloženého uznaným cizozemským rozhodnutím a délka jeho trvání jsou slučitelné s právním řádem České republiky, nebo dalším výrokem trest uložený uznaným cizozemským rozhodnutím podle § 451 odst. 1 tr. ř. přemění na trest, který by mohl uložit, jestliže ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Nejde však o uznání viny ve smyslu právního řádu České republiky. Soud musí mít na zřeteli, že rozsudky cizích států zpravidla neodpovídají svou formou rozsudkům soudů České republiky. Popis skutku je mnohdy uveden až v odůvodnění rozhodnutí a s ohledem na odlišné ... kromě výroku o uznání cizozemského rozhodnutí i výrok o zařazení odsouzeného do typu věznice – např. rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. Nt 1051/2005 a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 72/2006. V naposled uvedeném rozhodnutí ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Úmluva o předávání odsouzených osob (uveřejněná pod č. 553/1992 Sb.) a její Dodatkový protokol (uveřejněný pod č. 26/2003 Sb. m. s.) umožňují předání odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého cizozemským soudem i bez souhlasu odsouzeného (např. byl-li mu uložen trest vyhoštění – viz čl. 3 odst. 1, 2 Dodatkového protokolu). V takovém případě soud rozhodující o uznání cizozemského rozsudku na území České republiky musí mít k dispozici stanovisko odsouzeného k tomuto postupu, tj. k předání k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky, a vzít jeho obsah v úvahu při své ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... v posuzované věci došlo ke zrušení stížností pro porušení zákona napadeného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, resp. též jemu předcházejícího rozsudku Krajského soudu v Ostravě, je možno k rozsudku Vrchního soudu v Olomouci dále uvést, byť to nebylo ... výklad). Z tohoto důvodu popíše ve výroku svého rozsudku i popis skutku, o němž bylo rozhodnuto uznávaným rozsudkem. Nejvyšší soud zdůrazňuje naposled uvedenou povinnost přesto, že v této věci výroky rozsudků obou soudů popis skutku obsahovaly. Nejde však ...
Související předpisy:
553/1992 - Sdělení o Úmluvě o předávání odsouzených osob
104/2013 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Právní věta: Nelze tedy říci, že v případě odvolání podaného v neprospěch obviněného, pokud odvolací soud rozhodne ve prospěch obviněného, půjde ve vztahu ke státnímu zástupci o změnu k horšímu, tedy ve vztahu k tomu, čeho se domáhal. Již z hlediska vymezení státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby, nemůže jít ve vztahu k němu ani o obdobu tzv. favor defensionis obviněného. V té souvislosti je třeba zdůraznit, že státní zástupce jako osoba práva znalá je ve vztahu k obviněnému již právě touto znalostí zvýhodněn, a proto jsou právě obviněnému a jen jemu poskytnuty zvláštní výhody ve formě tzv. fav ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rozsudkem, přezkoumá odvolací soud uvedeným způsobem jen tu část rozsudku a předcházejícího řízení, která se týká této osoby. Proto si odvolací soud musí před rozhodnutím o odvolání vyjasnit, ohledně které osoby byl rozsudek napaden odvoláním, protože napadená část rozsudku ... podle kterého, byla-li odvoláním napadena část rozsudku týkající se jen některé z více osob, o nichž bylo rozhodnuto týmž rozsudkem, přezkoumá odvolací soud uvedeným způsobem jen tu část rozsudku a předcházejícího řízení, která se týká ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že rozhodnout o zastavení trestního stíhání je možno jen u trestních stíhání, která běžela po dobu více jak 8 let od zahájení trestního stíhání k datu vyhlášení amnestie dne 1. ledna 2013. Zmíněný článek II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 tedy nelze použít na trestní stíhání, která byla k datu amnestie dne 1. ledna 2013 pravomocně skončena, a k zrušení odsuzujícího rozsudku a tím k pokračování v trestním stíhání došlo na základě dovolání, jako tomu bylo v posuzovaném případě, anebo na základě jiného mimořádného opravného prostř ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 1., 2., 9., 13. a 14. výroku o vině v rozsudku nalézacího soudu, a současně i zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2012, sp. ... Ve vztahu k jednání popsanému ve výrokové části rozsudku pod body 3. a 4. nalézací soud na straně 15 až 16 svého rozsudku dostatečným způsobem označil důkazy, ze kterých ... soud skutkovým zjištěním ohledně skutku uvedeného pod bodem 12. výroku o vině v rozsudku nalézacího soudu zabýval z hlediska namítnutého extrémního rozporu hodnocení důkazů oběma nižšími soudy ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.