SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
393385
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128273
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 429777
Krajské soudy (ČR): 48785
Poslední aktualizace
24.01.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: služební byt


Přibližný počet výsledků: 88 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: služební byt
  • sluzebni nalezené 5487 krát v 1567 doukumentech
  • byt nalezené 524472 krát v 100026 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 9 dokumentů
Ústavní soud České republiky 16 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 3 dokumenty


Právní věta: Byl-li pronajímatelem bytu subjekt, v jehož prospěch nájemce práce nevykonával, nemůže ve vztahu k nájemnímu poměru ke svému bytu nést důsledky vážných důvodů (na nichž také nijak neparticipoval – viz příkladmo uvedené důvody v ustanovení § 710 odst. 6 obč. zák.), pro které nájemce přestal vykonávat práce pro jiný (od pronajímatele bytu odlišný) subjekt. Z těchto důvodů je v takovýchto případech (které samozřejmě nemusí být v praxi pouze ojedinělé, jak ve skutečnosti namítli dovolatelé) vyloučena analogická aplikace ustanovení § 710 odst. 5 obč. zák. (ve spojení s ustanovením § 710 odst. 6 obč ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 4032/2009 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce statutárního města Jihlavy, se sídlem v Jihlavě, Masarykovo nám. 1, zastoupeného Mgr. Tomášem Rosickým, advokátem se sídlem v Jihlavě, Fritzova 2, proti žalovaným 1) MUDr. V. S. a 2) M. S., zastoupeným JUDr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Majakovského 1517/10, o vyklizení bytu, .
Právní věta: U služebních bytů je vzhledem k jejich specifickému určení vyloučen přechod práva nájmu pro případ smrti (trvalého opuštění společné domácnosti) nájemce bytu. Právní ochrana osob, jež žily s nájemcem služebního bytu ve společné domácnosti ke dni jeho smrti, resp. opuštění společné domácnosti, je proto zajištěna speciální úpravou obsaženou v ustanovení § 713 odst. 1 obč. zák. Uvedená ochrana se ovšem vztahuje - obdobně jako je tomu v případech přechodu nájmu bytu podle § 706 odst. 1, resp. § 708 obč. zák. - pouze na situaci, kdy trvá právo nájmu nájemce (služebního) bytu. Z uvedeného vyplývá, ž ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
O k r e s n í s o u d v Pelhřimově rozsudkem ze dne 12. 5. 1997 uložil žalovanému povinnost vyklidit byt č. 4, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje a příslušenství, nacházející se ve druhém podlaží domu č. p. 823 v N. ul. v P., do tří měsíců od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky. Soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že předmětný byt byl dne 8. 12. 1982 přidělen rozhodnutím A. P., s. p., V. Š. - pracovnici tohoto podniku - jako podnikový byt, že jmenovaná .
Právní věta: Podle § 8 zákona č. 102/1992 Sb. jsou byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které získaly subjekty zde vyjmenované ze státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených složek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c/ uvedeného zákona, jestliže jsou jimi užívány ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona; tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala i jiná osoba. Stala-li se proto nájemkyní bytu j ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 467/2004 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně J. H., zastoupené advokátkou, proti žalovanému městu S., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 21.511,70 Kč, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 261/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. října 2003, č. j. 5 Co 1845/ .
Klíčové slová: zánik nájmu bytu , přechod nájmu, služební byt, osoba blízká nájemci

B
Právní věta: Trvalým opuštěním společné domácnosti nájemcem služebního bytu (dříve bytu trvale určeného pro ubytování pracovníků organizace) nezaniká právo nájmu (dříve právo osobního užívání) bytu. K jeho zániku dochází toliko některým ze způsobů upravených v zákoně.

Úryvek z textu:
26 Cdo 1712/2000 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce města J., zastoupeného advokátem, proti žalovanému R. K., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 50/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. dubna 2000, č.j. 16 Co 128/98-79, takto: I. .
Právní věta: K bytu Ministerstva vnitra (§ 69 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb.), který byl v roce 1990 přidělen jen jednomu z manželů, mohlo po 1. 1. 1992 existovat právo společného nájmu manžely jen za předpokladu, že k němu existovalo k 31. 12. 1991 právo společného užívání bytu manžely.

Úryvek z textu:
K r a j s k ý s o u d v Praze svým rozsudkem potvrdil rozsudek O k r e s n í h o s o u d u v Rakovníku ze 6. 12. 1993, č. j. 4 C 47/93-35, kterým bylo žalované uloženo vyklidit ve výroku označený byt v R., a to do 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu. Odvolací soud, ve shodě se soudem prvního stupně, vyšel ze zjištění, že v roce 1990, za trvání manželství účastníků, byl žalobci - jenž je stále policistou v aktivní službě - přidělen byt, který měl přechodný charakter služebního bytu. Oba soudy se .
Právní věta: Ustanovení § 713 odst. 1 obč. zák. je ve vztahu k jednotlivým formám bytové náhrady pro rozvedeného manžela nájemce služebního bytu normou s relativně neurčitou hypotézou, to jest normou, jejíž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a která tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil z předem neomezeného okruhu okolností ty, které jsou z hlediska daného konkrétního případu právně významné; vymezení těchto okolností je pak významné pro rozhodnutí soudu o formě bytové náhrady rozvedenému manželovi.

Úryvek z textu:
26 Cdo 774/2000 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Hany Müllerové v právní věci žalobkyně Mgr. R. Č. proti žalovanému M. Č., zastoupenému advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 6 C 102/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 1999, č.j. 39 Co 265/99-37, takto: Rozsudek .
Právní věta: Právo dovolatelky, založené smlouvou o sdružení, rozhodovat o přidělování určených bytů postavených na základě sdružení prostředků k jejich výstavbě, zrušením hospodářského zákoníku a zákona č. 41/1964 Sb. nezaniklo, když pro takový zánik práva nelze nalézt v zákoně oporu, ale stejně, jako se podle ustanovení § 871 odst. 1 obč. zák. změnilo právo osobního užívání bytu, založené na základě rozhodnutí o přidělení bytu, na nájem, změnilo se i právo dovolatelky rozhodovat o přidělování bytu, na právo rozhodovat o tom, s kým bude uzavřena nájemní smlouva k bytům, ke kterým jí náleží dispoziční práv ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . V ustanovení § 685 odst. 3 a § 871 odst. 4 obč. zák. nadále počítá jen s byty služebními; pojem služební byt však nevymezuje a odkazuje na zvláštní zákon. Tímto zákonem je zákon č. 102/1992 Sb. Z ustanovení § 7 odst .
Právní věta: Nárok na bytovou náhradu toho z rozvedených manželů, jemuž rozvodem manželství zanikl právní důvod užívání bytu ve vlastnictví druhého z nich, a který je povinen byt vyklidit, není v občanském zákoníku výslovně upraven. Přesto však nelze dovodit, že rozvedenému manželovi v takovémto případě bytová náhrada nepřísluší, nýbrž je nutno jeho právní postavení - při zániku jeho právního důvodu bydlení - posoudit analogicky (§ 853 obč.zák.) podle ustanovení občanského zákoníku, které upravuje právní vztahy svým obsahem a účelem nejbližší. Tímto ustanovením je ustanovení § 713 odst. 1 obč.zák., které u ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... posoudit podle ustanovení § 713 odst. 1 obč.zák., neboť toto obsahuje speciální úpravu právního postavení zde vyjmenovaných osob, užívajících služební byt po smrti nájemce tohoto bytu, popřípadě po rozvodu jeho manželství, a nelze jej aplikovat na situaci, kdy byt užívá po .
Klíčové slová: nájem, skončení pracovního poměru, skončení nájmu

A
R 17/2006
Právní věta: Skončení nájemního poměru je vázáno na skončení pracovního poměru, tedy na skutečnost, která v budoucnosti nastane (např. smrtí, odchodem do důchodu, tj. v zásadě nezávisle na vůli účastníků) nebo nastane z vůle účastníků, např. výpovědí podanou zaměstnavatelem, dohodou apod. (uvedená skutečnost – skončení pracovního poměru – tak nastane z vůle jednoho z účastníků za stanovených podmínek, event. stanoveným způsobem). Ujednání je určité a srozumitelné. Taktéž nelze dospět k závěru, že by toto ujednání svým obsahem nebo účelem odporovalo zákonu nebo jej obcházelo anebo se příčilo dobrým mravům.

Úryvek z textu:
... 25. 1. 2002, č.j. 17 C 75/2001-23, uložil žalovanému vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku „služební byt I. kategorie, sestávající ze 6 místností, vybavený nábytkem a bytovým zařízení, který se nachází ve 4. podlaží domu č.p .
Právní věta: Pro závěr, že v konkrétním případě jde o nájem služebního bytu, postačí, že nájemce se zavázal pro pronajímatele zajišťovat práce, na něž je nájem bytu vázán takový závazek však nemusí být obsažen v nájemní smlouvě.

Úryvek z textu:
... končí dnem ukončení nájmu nebo dnem koupě bytu, což je klasické ujednání nájmu neslužebního bytu. Pokud by se jednalo o služební byt, pak zde měl být obsažen odkaz na pracovní poměr nájemce k pronajímateli nebo alespoň na jeho závazek k zajišťování prací .
Právní věta: Odvolací soud se neodklonil od ustálené judikatury, jestliže dovodil, že v žalobcově podání ze dne 23. června 2005 nejde o změnu žaloby, pokud žalobce k výzvě soudu prvního stupně předmětné prostory tímto podáním dostatečně specifikoval a přitom šlo o tytéž a všem účastníkům známé prostory, jejichž vyklizení se žalobce od počátku řízení domáhal. Nejvyšší soud České republiky totiž již v usnesení ze dne 28. února 2001, sp. zn. 20 Cdo 688/99, uveřejněném pod č. 87 v sešitě č. 7 z roku 2001 časopisu Soudní judikatura, mimo jiné dovodil, že jde o pouhé upřesnění žalobního návrhu, jestliže žalobce ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... právní důvod k užívání předmětného bytu. Za správný pak pokládal závěr o vázanosti vyklizení na bytovou náhradu, byl-li domovnický služební byt přenechán do dočasného užívání na dobu tří let a fakticky byl užíván po dobu několikanásobně delší; dovodil, že je v .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.