Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
347275
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63711
USSR: 34799
NSČR: 121812
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 421801
Krajské soudy (ČR): 41631
Poslední aktualizace
29.01.2020 04:15

Nalezené rozsudky pro výraz: smluvní pokuta pro případ porušení smluvní povinnosti


Přibližný počet výsledků: 42 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: smluvní pokuta pro případ porušení smluvní povinnosti
  • smluvni nalezené 47474 krát v 10730 doukumentech
  • pokuta nalezené 36657 krát v 5190 doukumentech
  • pro nalezené 929563 krát v 112829 doukumentech
  • pripade nalezené 377777 krát v 85533 doukumentech
  • poruseny nalezené 142621 krát v 34112 doukumentech
  • povinnosti nalezené 158618 krát v 46933 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 1 dokument
Ústavní soud České republiky 2 dokumenty


Právní věta: V soudní praxi ... není pochyb o tom, že institut smluvní pokuty zakotvený v ustanovení § 544 a § 545 obč. zák. je jedním z právních prostředků zajištění závazků, jehož účelem je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění závazku. Smluvní pokuta je tedy peněžitá částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli v případě, že nesplní svou smluvní povinnost, a to bez ohledu na to, zda porušením povinnosti vznikla věřiteli škoda. Pokutu lze dohodnout jak pro případ nesplnění vůbec, tak pro případ porušení jakékoliv jiné smluvní povinnosti. Ustálená soudní praxe ... rovněž dov ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 2626/2013 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a/ ak. malíře F. F., b/ RNDr. J. F., a c/ I. F., zastoupených JUDr. Ing. Miroslavem Madejem, advokátem se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Polská 1090/4, proti žalované JARVEL s.r.o., se sídlem v Čáslavi, Chrudimská 247, IČ: 26514095, zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem se sídlem v Čáslavi, nám. Jana Žižky z .
Právní věta: 1. Přiměřenost jedné smluvní pokuty nelze poměřovat, resp. posuzovat podle výše ostatních sjednaných sankcí ve smlouvě v podobě smluvních pokut. Nelze sčítat jednotlivé sazby smluvních pokut za neplnění různých – jednotlivých smluvních povinností. Každá smluvní pokuta, jako sankce za neplnění konkrétní povinnosti, je samostatným nárokem, který nelze porovnávat s nárokem na zaplacení jiné vyšší smluvní pokuty za neplnění jiné povinnosti. 2. Skutečnost, že smluvní pokuty zajišťují různé povinnosti účastníků, nemůže mít dopad na posouzení nepřiměřenosti smluvní pokuty ke konkrétní zajišťované po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
23 Cdo 2400/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně EMPRO PLUS, s.r.o., Brno, Drobného 24, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 25343181, zastoupené Mgr. Martinem Charvátem, advokátem se sídlem Brno, Krkoškova 2, proti žalovaným 1) FEVA, s.r.o., se sídlem Brno, Belcrediho 5a, PSČ 628 00, identifikační číslo osoby 46903364, .
Právní věta: Žalobce má nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatněné žalobou v procentní výši ze zajištěné pohledávky za každý den prodlení od určitého dne do zaplacení ve výši splatné ke dni, kdy soud o žalobě rozhodne.

Úryvek z textu:
        23 Cdo 4799/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně Cablecom spol. s r. o. Brno se sídlem Šaldova 560/7, 615 00 Brno, IČ 47903686, jednající svým jednatelem ing. F. L.a právně zastoupené JUDr. Sylvou Lounkovou, pověřeným zaměstnancem, proti žalované MiTTaG, s. r. o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem .
Právní věta: Shledal-li odvolací soud zmaření účelu mandátní smlouvy žalobcem zakládající vznik nároku žalovaného na smluvní pokutu v tom, že žalobce smlouvu vypověděl, pak jej spatřoval nikoliv v porušení smluvní povinnosti, nýbrž ve výkonu práva (práva ukončit smluvní vztah výpovědí), jež žalovanému jako mandantovi ze zákona (z ustanovení § 575 odst. 1 obch. zák.) náleželo.

Úryvek z textu:
32 Cdo 4469/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. Š., zastoupeného Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opatovická 4, proti žalovanému L. P., zastoupenému Mgr. Hynkem Marečkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70, o zaplacení částky 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro .
Právní věta: Tam, kde se na základě skutkových tvrzení obsažených v žalobě jeví žalobní žádání jako zřejmě nedůvodné, nejsou splněny předpoklady stanovené v § 114b odst. 1, větě první, o. s. ř. k tomu, aby byl žalovaný usnesením podle ustanovení § 114b o. s. ř. vyzván k vyjádření; nebyl-li postup soudu při vydání tohoto usnesení v souladu se zákonem, nemohla nastat fikce uznání nároku uplatněného v žalobě podle ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř. a nebyly tak podmínky pro rozhodnutí rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř.

Úryvek z textu:
23 Cdo 5280/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobkyně LEWIS + HICKEY PRAHA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 1, Senovážné nám 992/8, IČ 25053035, PSČ 110 00, zastoupené Mgr. Markem Czivišem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 13, proti žalované BJA Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Hybernská 1009/24, IČ 27228517, PSČ 110 00, zastoupené .
Právní věta: Nejvyšší soud opakovaně zdůraznil, že povinnost zaplatit smluvní pokutu podmíněná nejen porušením smluvní povinnosti jednou stranou, ale i následným odstoupením od smlouvy, je ujednáním odporujícím ustanovení § 544 obč. zák. Odstoupení od smlouvy ve smyslu § 48 obč. zák., ať už ze zákona, nebo na základě ujednání účastníků, nepředstavuje porušení smluvní povinnosti, na něž by mohla být řádně navázána povinnost zaplatit smluvní pokutu. Je-li smluvní pokutou sankcionován v podstatě výkon práva odstoupit od smlouvy, je ujednání o povinnosti platit smluvní pokutu při odstoupení od smlouvy třeba po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
28 Cdo 3251/2014 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce D. D., K. V., zastoupeného JUDr. Světlanou Kazakovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti žalované PALACE ENGEL ESTATE s.r.o., IČ 264 75 332, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 25/35, zastoupené JUDr. Tomášem Ptáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Loretánské náměstí 109/3, o zaplacení 638.111,- Kč s .
Právní věta: Sjednají - li si účastníci závazkového vztahu pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku, např. zaplacení nájemného, smluvní pokutu, je dlužník povinen v případě prodlení se splněním uvedeného závazku zaplatit věřiteli sjednanou smluvní pokutu a vedle toho i úrok z prodlení ve smyslu ust. § 517 odst. 2 o. z. Porušení téže povinnosti je tak sankcionováno dvakrát. Z tohoto důvodu je třeba při stanovení výše smluvní pokuty přihlédnout k tomu, aby odpovídala významu a hodnotě, podmínkám plnění zajišťované povinnosti.

Úryvek z textu:
O k r e s n í s o u d v Příbrami rozsudkem ze dne 14. ledna 1998, č. j. 5 C 138/97 - 35, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům částku 48 702,96 Kč a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení. Dospěl k závěru, že nárok uplatněný žalobou na zaplacení smluvní pokuty je ve smyslu § 544 a § 545 občanského zákoníku (dále jen “o.z.”) důvodný. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že účastníci řízení uzavřeli dne 6. dubna 1995 smlouvu o pronájmu nemovitostí, v níž se žalovaný, jako nájemce, zavázal v případě .
Právní věta: Pakliže z bodu 3.5 smlouvy o půjčce uzavřené mezi oprávněným a povinným obsahujícím ustanovení o smluvní pokutě není zřejmé, jak má být smluvní pokuta „ve výši 0,3 % za každý den prodlení až do úplné úhrady dlužné částky“ zjištěna (zda „z původně zapůjčené peněžní částky či z částky aktuálně dlužné“, jak mínil soud prvního stupně) a nelze tak spolehlivě určit ani z jiných ujednání smlouvy o půjčce, jde o ujednání neurčité, a tím neplatné dle ustanovení § 544 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 37 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění tehdejších předpisů. Notářský zápis sepsaný na to ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 3953/2016 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky, a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. L. Z., zastoupeného Mgr. Robertem Plickou, advokátem se sídlem v Praze, Národní 58/32, proti povinnému R. B., zastoupenému Mgr. Jaromírem Závadou, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, o částečném zastavení exekuce vedené u soudního exekutora JUDr. Josefa Lavičky, .
Právní věta: Výši smluvní pokuty je třeba poměřovat především se zřetelem k zajištěné povinnosti, nikoli z pohledu závazku, který měl v návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi účastníky teprve vzniknout. Závěr, že sjednaná smluvní pokuta z rámce dobrých mravů vybočuje, se projevuje o to výrazněji, je-li její výše uvažována z pohledu uhrazovací funkce. Pro naplnění této funkce smluvní pokuty je třeba, aby její výše představovala souhrn eventuálně v úvahu přicházejících škod, které lze v daném případě v důsledku porušení zajištěné povinnosti očekávat. Převyšuje-li však výrazně výši skutečně vzniklé škody, je vý ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
33 Cdo 2776/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně F. R. s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. R. H., zastoupenému advokátkou, o 450.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 15/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2008, č.j. 28 Co 31/2006-112, takto .
Právní věta: Nebyla-li tedy splněna povinnost provést dílo řádně podle smlouvy (§ 554 obch. zák.), je povinna žalovaná uhradit žalobkyni smluvní pokutu, sjednanou podle § 544 obč. zák. k zajištění splnění povinnosti provést dílo řádně podle sjednané smlouvy. Skutečnost, že vada nebrání užívání díla, nemůže být důvodem pro aplikaci ustanovení § 265 obch. zák., podle něhož, výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Požadavek objednatelky, aby zhotovitelka plnila řádně, včetně uspokojení práva objednatelky (žalobkyně) z odpovědnosti za vady, není v roz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
23 Cdo 3888/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně České republiky – Ministerstva obrany, Praha 6, Tychonova 1, s adresou pro doručování Ministerstvo obrany, sekce legislativní a právní, odbor vymáhání pohledávek, poštovní přihrádka 154, nám. Svobody 471, 160 00 Praha 6, proti žalované BAUSET CZ, a.s., se sídlem Pardubice, .
Právní věta: Protože smluvní pokuta byla sjednána za prodlení se splněním povinnosti, je nutné okolnosti namítané dovolatekou, pro které nemohla svůj závazek předat dílo včas původnímu žalobci, posoudit se zřetelem k ustanovení §§ 365 a 370 obch. zák. Odvolací soud se však z pohledu těchto ustanovení námitkami dovolatelky v odvolacím řízení vůbec nezabýval, přičemž věc nesprávně právně posuzoval z hlediska případného zavinění dlužníka. Tím pochybil v právním posouzení věci, neboť otázka zavinění, jakož i úprava § 300 obch. zák., podle něhož „okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 32 Odo 225/2003-168 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně Č. r. – Ú. p. z. s. v. v. m., s. – ú. p. S. Č., proti žalované P. s. s.r.o., zastoupené JUDr. J. H., advokátem, o zaplacení 945.401,40 Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 1069/99, o dovolání žalované proti rozsudku .
Právní věta: Ustanovení § 634 odst. 2 obč. zák., určuje, že není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy. Jinak řečeno, také občanský zákoník (ve větě první posledně cit. ustanovení) váže vznik nároku objednatele na úhradu ceny díla (při absenci jiné dohody) až k době po skončení díla

Úryvek z textu:
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 29 Odo 1069/2003 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně L., spol. s r. o., proti žalované D. s. r. o., o zaplacení částky 79.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 13/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. března 2003, č. j. 4 .
Právní věta: Existence naléhavého právního zájmu na určení vlastnictví prodávajícího k nemovitosti po odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. není podmíněna tím, zda sám kupní cenu vrátil kupujícímu anebo zda podal žalobu na vyklizení kupujícího oproti vrácení kupní ceny.

Úryvek z textu:
... zanikla-li by pohledávka kupujícího na vrácení poskytnutého plnění na kupní cenu např. započtením na pohledávku prodávajícího z titulu sjednané smluvní pokuty pro případ porušení smluvní povinnosti (§ 544, § 545 obč. zák.) kupujícím, nemohl by v takovém případě prodávající při nesoučinnosti kupujícího podle § 5 odst .
Právní věta: „Propadnutí“ žalobcem složené zálohy, resp. slovy smlouvy „započtení celé výše zálohy na koupi nemovitostí ve prospěch zprostředkovatele“ je spojováno s tím, že „kupující nepřistoupí ke koupi předmětných nemovitostí.“ Toto smluvní ujednání, z něhož odvolací soud současně podpůrně dovodil právo žalované ponechat si žalobcem složenou zálohu na kupní cenu, je svým charakterem sankčním ujednáním, tedy ujednáním o smluvní pokutě. Žalobce však smlouvu o budoucí kupní smlouvě – jak shodně dovodily soudy obou stupňů (a tento jejich závěr, jak bylo již zmíněno, nebyl v dovolání zpochybněn) – neuzavřel, ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
33 Cdo 110/20108 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Ing. M. M., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Fialou, advokátem se sídlem v Praze 5, Arbesovo nám. 3, proti žalované REALISTAV Praha, s.r.o. se sídlem v Praze 10, K Botiči 6/1453, identifikační číslo 27108333, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze - Klánovicích, .
Právní věta: Žalovaný musel být s výší denní sazby smluvní pokuty při jejím sjednávání srozuměn a že výše pokuty odpovídá potřebě zajistit včasné vyklizení vysoce exponovaného pozemku centrálního pražského náměstí, které je jako předmět pronájmu za účelem podnikatelské činnosti velmi lukrativním místem, a dále zdůraznil, že oblast soukromého závazkového práva je ovládána zásadou pacta sunt servanda. Jestliže nájemní vztah skončil, vznikla žalovanému povinnost vyklidit předmět nájmu. Skutečnost, že ho ve sjednané době nevyklidil, nasvědčuje tomu, že dohodnutá smluvní pokuta nebyla pro něj očividně dostatečn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 2196/2019-373 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, zastoupeného JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Helénská 1799/4, proti žalovanému J. N., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Kodaňská 558/25, o zaplacení částek .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.