Nalezené rozsudky pro výraz: soud konkursní

Přibližný počet výsledků: 44

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

16 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Podle ustálené rozhodovací praxe soudů konkursní řízení (jeho první fáze, jež končí rozhodnutím o návrhu na prohlášení konkursu) vskutku není náhradou řízení nalézacího (a to ani tam, kde nalézací řízení je z příčin, jež navrhující věřitel nezavinil, postiženo průtahy) a nelze-li pohledávku navrhujícího věřitele spolehlivě osvědčit předloženými listinami, pak k ní nemůže být přihlédnuto. To, že v konkrétním případě soudy nižších stupňů pohledávky navrhujících věřitelů a/, b/ a g/ za doložené neměly, zásadní význam napadeného rozhodnutí po stránce právní nezakládá.

Úryvek z textu:
Právní věta: Předpokládaný postup správce konkursní podstaty při soupisu majetku konkursní podstaty (opírající se o výslovnou dikci § 19 odst. 1 ZKV) popsal Nejvyšší soud podrobně již ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, pod bodem XXIX. (str. 197-199 /373-375/). Zde především formuloval a odůvodnil závěr, že správce konkursní podstaty zařadí do soupisu majetku konkursní podstaty každou věc, pohledávku nebo právo mající majetkovou hodnotu, o nichž má za to, že patří nebo mohou patřit do podstaty, i když tu je pochy ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V situaci, kdy se „nekonkursní“ věřitel domáhá vyloučení zástavy a kdy, je-li předpokládaný výtěžek jejího zpeněžení vyšší než zajištěná pohledávka tohoto zástavního věřitele, je opodstatněné zpeněžit zástavu v rámci probíhajícího konkursu, neboť část výtěžku přesahující zajištěnou pohledávku bude sloužit k uspokojení ostatních věřitelů. Dojde-li však v mezidobí ke zpeněžení zástavy v rámci konkursu a domáhá-li se „nekonkursní“ věřitel vyloučení části výtěžku zpeněžení, připadající na jeho zajištěnou pohledávku, není důvodu vázat úspěšnost vylučovací žaloby na shora vymezenou podmínku. Bude-li ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovoláním nebyl odklizen výrok, jímž odvolací soud potvrdil usnesení konkursního soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu na majetek dlužníka (proto, že navrhující věřitel neosvědčil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku) - z výše popsaných příčin bylo dovolání potud odmítnuto. Z takto ustaveného procesního rámce pak závěr, že vzniklé náklady konkursu jdou k tíži navrhovatele konkursu, logicky vyplývá. V tomto ohledu lze poukázat i na ustanovení § 9b odst. 2 ZKV, z nějž se jednoznačně podává, že kdyby dovolatel složil zálohu na náklady konkursu, byla by konkursní odměna a náhrada hotov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Skutečnost, že bývalí manželé si případně vypořádají (bez účasti věřitelů) společné závazky (dluhy) tak, že každý z nich má uhradit jen část společného závazku (dluhu), je z pohledu věřitele, který vůči nim uplatňuje tomu odpovídající pohledávku, právně bezvýznamná.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nelze totiž pominout, že dokonce ani neúspěch (směnečného) věřitele ve sporu vůči dlužníku (směnečnému rukojmímu), který by v soudním řízení vznesl námitku promlčení, nebrání tomu, aby dlužník kdykoli v budoucnu dobrovolně plnil (nadále existující naturální obligaci) směnečnému věřiteli (k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 860/2002). Vzhledem k tomu, že předpokladem pro zrušení konkursu podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) ZKV je to, aby bylo splněno rozvrhové usnesení (srov. důvody R 21/2007), je z výše uvedeného zřejmé, že akceptace náz ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jelikož se odvolací soud při řešení otázky, zda žalovaný správce konkursní podstaty má povinnost vydat žalobkyni užitky získané z věcí sepsaných (a následně vyloučených) do soupisu majetku konkursní podstaty, otázkou dobré víry žalovaného nezabýval a své rozhodnutí založil pouze na základě argumentu, podle něhož po dobu soupisu právo na plody a užitky ze sepsaných věcí náleží do konkursní podstaty, je jeho právní posouzení věci neúplné a tudíž i nesprávné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jakkoli prodloužení konkursního řízení může začasté být odůvodněno potřebou vyčkat ukončení incidenčních sporů majících vliv na rozsah zpeněžitelné konkursní podstaty úpadce, není délka konkursního řízení hodnotou, jež by zasluhovala zohlednění při úvaze o zvýšení konkursní odměny. To je ostatně dáno i způsobem, jakým se konkursní odměna (podle vyhlášky) utváří (její poskytování není podle vyhlášky v žádném směru závislé na plynutí času - na délce trvání konkursu).

Úryvek z textu:
Právní věta: přihlášený věřitel zpravidla nemá naléhavý právní zájem na určení, že dlužník je vlastníkem určitého majetku (jenž dosud nebyl sepsán do majetkové podstaty dlužníka), ani tehdy, je-li žaloba podána (za trvání insolvenčního řízení) u insolvenčního soudu, jelikož insolvenční zákon mu přiznává jiné právní nástroje k dosažení sledovaného cíle. Odůvodňuje-li dovolatel naléhavý právní zájem na požadovaném určení skutečnostmi, které mohou mít význam jen pro insolvenční řízení jde o skutečnosti právně bezcenné, jelikož rozhodnutím o nich, vydaným za trvání insolvenčního řízení u obecného soudu, by ins ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Bylo-li plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné a dlužníkovo plnění z takového úkonu bylo sepsáno do konkursní podstaty, mohou se osoby, jejichž majetek byl takto sepsán a které se o soupisu dozvěděly před uplynutím propadné dvouměsíční lhůty počítané od prvního přezkumného jednání (§ 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), domáhat plnění, které samy poskytly pozdějšímu úpadci, přihláškou pohledávky do konkursu (§ 20 uvedeného zákona). Dojde-li k soupisu až po uplynutí označené propadné lhůty, považuje se pohledávka, která těmto osobám poskytnutím pln ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU