Nalezené rozsudky pro výraz: soud odvolací

Přibližný počet výsledků: 43565

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

8249 dokumentů
14 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Předpoklady pro nepřiznání náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně a před soudem odvolacím se posuzují samostatně. To, že jsou tyto předpoklady dány v řízení u soudu prvního stupně, neznamená, že musí být shledány i v řízení odvolacím. Z povahy odvolacího řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí soudu prvního stupně z hlediska jeho věcné správnosti a bezvadnosti řízení, které předcházelo jeho vydání, naopak vyplývá, že nepřiznání náhrady nákladů odvolacího řízení za přiměřeného použití ustanovení § 150 o. s. ř. má být – ve srovnání s náhradou nákladů řízení před soudem prvního stup ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud nesouhlasí s tvrzením obviněného, že doplněním skutku došlo k porušení zákazu reformationis in peius (i v tomto případě jde o vyjádření tzv. obiter dictum, neboť tuto námitku pod deklarovaný dovolací důvod nelze podřadit). Zákaz reformationis in peius porušen nebyl, protože zákaz změny k horšímu podle § 259 odst. 4 tr. řádu nebránil odvolacímu soudu, aby doplnil ve výroku svého rozsudku učiněného podle § 259 odst. 3 tr. řádu popis rozhodných skutkových zjištění tak, aby v něm byly obsaženy též skutečnosti vyjadřující zákonem požadované znaky trestného činu, který v daném skutku j ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Důsledkem uplynutí lhůty stanovené v § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. v průběhu exekučního řízení (ať již před soudem prvního stupně nebo soudem odvolacím) je však vždy rozhodnutí, jímž se návrh na nařízení výkonu zamítá, nebo rozhodnutí, jímž se (již nařízený) výkon zastavuje.

Úryvek z textu:
Právní věta: Otázky formulované jakožto zásadně právně významné obsažené v bodech a) až c) zpochybňují obsazení senátu Nejvyššího soudu při jeho předchozím rozhodování ve věci a vyjadřují námitku vyloučení předsedy tohoto senátu. Posouzení takových námitek však nemůže být předmětem současného řízení o dovolání, neboť dovolání může směřovat pouze proti pravomocnému rozhodnutí soudu odvolacího

Úryvek z textu:
Právní věta: Lze tedy uzavřít, že nutná obrana je úplným vyviněním se, a proto je třeba užití tohoto institutu velmi pečlivě zvažovat. Užití nože, kterým je způsobeno sedmnáct bodných a bodnořezných ran, proti neozbrojenému člověku, byť za určité konfliktní situace, jež však gradovala značnou mírou vlastním přičiněním obviněného, což ostatně správně konstatoval jak soud nalézací, tak soud odvolací, nelze považovat za obranu adekvátní útoku.

Úryvek z textu:
Právní věta: V incidenčním sporu týkajícím se závazků ze směnky lze uplatňovat stejné námitky, jako v řízení o vydání směnečného platebního rozkazu, tedy jak námitky proti platnosti směnky, tak i kauzální námitky, je správný. V incidenčním sporu se však neuplatní zásada koncentrace řízení, proto může žalovaný uplatňovat námitky v průběhu řízení před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím bez časového omezení, vyplývajícího z ustanovení § 175 odst. 1 o. s. ř.

Úryvek z textu:
Právní věta: Městský soud v Brně jako soud prvního stupně, s jehož názorem se ztotožnil i soud odvolací, jednání obviněného R. T. podle právní věty obsažené ve výroku o vině prvostupňového rozsudku kvalifikoval tím způsobem, že obviněný násilím donutil ženu k souloži, ač v popisu skutku použil formulace, podle níž poškozenou donutil „pod pohrůžkou násilí“. Již tím se dostaly do rozporu skutkové závěry a jejich právní posouzení.

Úryvek z textu:
Právní věta: V dovolacím řízení, jehož účelem je přezkoumání správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, se dokazování ve věci neprovádí. Proto v něm nelze ani úspěšně uplatňovat nové skutečnosti nebo nové důkazy, tj. takové skutečnosti či důkazy, které nebyly uvedeny v řízení před soudem prvního stupně ani soudem odvolacím (k tomu srovnej usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 1995, sp. zn. 6 Cdo 114/94, publikované v časopisu Právní rozhledy 6/1996).

Úryvek z textu:
Právní věta: Pojila-li se protiústavnost (coby záporná kvalita právní normy) s ustanovením § 13 odst. 3 zákona již v době rozhodování soudu prvního stupně a soudu odvolacího, je Nejvyšší soud povinen v rámci právního posouzení věci k této okolnosti rovněž přihlédnout. Postavení dovolacího soudu se od postavení soudů nižších stupňů liší jen potud, že rozhoduje v době, kdy ona protiústavnost byla Ústavním soudem již veřejně deklarována, takže z ní příslušné důsledky vyvodit nejen může, nýbrž musí.

Úryvek z textu:
Právní věta: Insolvenční řízení bylo návrhem povinné zahájeno hodin sice před provedením elektronické dražby, avšak před provedením uvedené dražby rovněž nastaly účinky insolvenčním soudem nařízeného předběžného opatření, umožňujícího soudnímu exekutorovi dražbu provést. Jestliže exekutorovi za daného stavu nic nebránilo v realizaci exekuce, nelze pravomocně udělenému příklepu „dodatečně“ odepřít právní účinky, ačkoli předběžné opatření změnil Vrchní soud jako soud odvolací tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, a přetrvaly i účinky zahájeného insolvenčního řízení vůči dovolatelce

Úryvek z textu:
MENU