Nalezené rozsudky pro výraz: soud rozhodnutí

Přibližný počet výsledků: 55321

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

76963 dokumentů
24734 dokumentů
1030 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Z toho, že zákon mezi pohledávky, které lze smluvně převádět, nezařazuje nároky uvedené v § 8 odst. 4 (ostatně je sem zařadit ani nemůže, neboť nejde o pohledávky) je třeba dovodit, že o ustanovení zákona o půdě nelze převod uvedeného nároku opřít; postoupení pohledávky podle § 542 o. z. zde pak nepřipadá v úvahu, neboť nejde v daném případě o pohledávku.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo v odvolacím řízení změněno usnesení soudu prvního stupně vydané podle § 96 odst. 3 o. s. ř., ve věci vydané rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno, není podle § 239 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. přípustné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vadou řízení dle § 241 odst. 3 písm. b) tr. ř., ke které soud přihlíží z úřední povinnosti, je pokud soud konstatuje rozhodnutí jiného úřadu a pouze toto rozhodnutí založí do spisu, aniž by provedl dokazování a dal možnost účastníkům vyjádřit se k tomuto rozhodnutí. Toto jednání může mít za následek nesprávné rozhodnutí.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zákonodárce stanovil pravidlo, které upravuje postup při vypořádávání restitučního nároku, ale pouze pro případ, kdy vlastník pozemku s finanční úhradou nesouhlasí. V souzené věci však odvolací soud dovodil, že pro způsob vypořádání vzájemných vztahů žalobců a žalovaných je určující i souhlas vlastníka s finančním plněním. Takový závěr však ze zákona nevyplývá a je v rozporu s judikaturou vyšších soudů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právním názorem významným z hlediska ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. nejsou pokyny odvolacího soudu k doplnění řízení, jestliže byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen pro neúplnost skutkových zjištění, pokyny k odstranění procesních vad, popřípadě jiné pokyny o tom, jak má soud prvního stupně dále postupovat po procesní stránce; takovýto právní názor totiž žádným způsobem neusměrňuje soud prvního stupně v tom, jak má věc v novém rozsudku rozhodnout.

Úryvek z textu:
Právní věta: důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právnická osoba dožadující se věcí (práv), jež jí (její právní předchůdkyni) měla být nesprávně (protizákonně) odňata státem se nemůže dovolávat skutečností rozhodných jen z hlediska zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákonem “jehož má být použito při řešení věci” se ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a článku 95 odst. 2 Ústavy ČR rozumí pouze takový zákon, jehož odstranění (zrušení) Ústavním soudem by ve svých důsledcích mohlo mít vliv na rozhodnutí soudu ve věci. Mimo rámec správního soudnictví jsou obec ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle § 563 občanského zákoníku není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. Nestane-li se tak, dostává se od následujícího dne dlužník do prodlení a věřitel je po něm oprávněn požadovat kromě jistiny také úroky z prodlení jako příslušenství pohledávky (§ 517 odst. 1, 2 občanského zákoníku). Zákon č. 229/1991 Sb., o jehož § 8 odst. 3 se žalobní nárok opíral, neobsahuje úpravu doby splnění při placení náhrady nákladů, jež byly předchozími vlastníky účelně vynaloženy na nemovi ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zásadu spravedlivého procesu vyplývající z Čl. 36 Listiny základních práv a svobod je třeba vykládat tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána jeho účastníkovi mj. možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro prokázání svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka pak odpovídá povinnost soudu o navržených důkazech rozhodnout, a pokud návrhu na jejich provedení nevyhoví, ve svém rozhodnutí vyložit, proč navržené důkazy neprovedl. Jestliže tak obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale souč ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nárok na náhradu za znehodnocení stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona o půdě má oprávněná osoba i v případě vydání nemovitosti podle § 8 odst. 1 zákona o půdě.

Úryvek z textu:
MENU