Nalezené rozsudky pro výraz: soud

Přibližný počet výsledků: 139591

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

84916 dokumentů
61913 dokumentů
6571 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Za soudce vyloučeného z rozhodování u soudu vyššího stupně podle § 30 odst. 3 tr. ř. se považuje soudce, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně jako procesu zakončeného rozhodnutím ve věci samé či rozhodnutím s takovým rozhodnutím souvisejícím (např. o vazbě, o zajištění majetku obviněného). Za účast na rozhodování u soudu nižšího stupně ve smyslu § 30 odst. 3 tr. ř. se nepovažuje, jestliže soudce u soudu nižšího stupně nařídil hlavní líčení a prováděl dokazování, aniž by učinil rozhodnutí ve věci samé či rozhodnutí s ním související. Uvedená skutečnost podle okolnos ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souducelníkvýsostné území jiného státu
A
30/2004
Právní věta: Názor implicitně obsažený v rozhodnutí odvolacího soudu, že je dána pravomoc soudu k posouzení otázky, zda celníku vyslanému k výkonu funkce na pohraničním odbavovacím pracovišti na výsostném území sousedního státu, náleží náhrada cestovních výdajů při vyslání na zahraniční služební cestu, není správný. Protože dovoláním napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudu a protože uvedenou vadou je postiženo i rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud České republiky tyto rozsudky - aniž by se mohl zabývat meritem věci - zrušil, řízení zastavil a rozhodl o post ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení občanského soudního řádu ani z nich plynoucí výklad o nedostatku funkční příslušnosti soudu k projednání odvolání a o nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty Nejvyšší soud neshledává rozporným s ústavním pořádkem České republiky, včetně mezinárodních smluv, které mají (dle článku 10 Ústavy) přednost před zákonem. Právo na odvolací nebo dovolací přezkum soudního rozhodnutí o pořádkovém opatření (právo na projednání takové věci ve dvou instancích) z těchto norem neplyne. Opačný výklad by - absurdně - znemožňoval přijetí pořádkových opatření v řízení před Ne ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souduprohlášení konkurzupovinnosti dlužníka (úpadce)
A
1/2002
Právní věta: Okolnost, že zahraniční (slovenskou) právnickou osobou je dlužník žalobkyně, který účastníkem řízení není (ani být nemá), nedostatek pravomoci českých soudů rovněž nezakládá. Žádný vliv na tyto úvahy nemá okolnost, že ještě před podáním žaloby v této věci byl na dlužníka žalobkyně na Slovensku prohlášen konkurs.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pobytem se přitom rozumí místo, ve kterém se osoba zdržuje bez úmyslu se zdržovat trvale, je to však především skutkový koncept, který je třeba posoudit (z hlediska jeho naplnění) v každém jednotlivém případě. I když délka pobytu nebude rozhodující, nemělo by jít o pobyt uměle založený právě jen za účelem založení pravomoci, neboť by jednalo o obcházení zákona, konkrétně ustanovení § zák. č. 97/1963 Sb. Proto je třeba zkoumat důvody, účel, místní a časové souvislosti pobytu osoby na území daného státu. Oproti pobytu pak bydliště představuje místo, ve kterém se osoba zdržuje s úmyslem se zdržov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže není upravena - k projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - funkční příslušnost, zůstává logicky otevřenou otázka, který soud je o zastavení „odvolacího\" řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně, že je právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný. Takto založené určení „příslušného\" soudu obstojí i proti tomu, jež lze spojovat s určením, provedeným samotným účastníkem, je-li takovým soudem soud vyššího stupně resp. soud ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: dovolání civilnípořádkové opatřenírozhodnutí nadřízeného soudu
A
11/2004
Právní věta: Rozhodnutím "nadřízeného soudu" je i pořádkové opatření, které krajský soud přijme v době, kdy rozhoduje podle § 16 odst. 1 o. s. ř. mimo odvolací řízení o tom, zda je soudce okresního soudu vyloučen z projednávání a rozhodování věci. Není dána funkční příslušnost k projednání dovolání proti usnesení "nadřízeného" soudu o uložení pořádkové pokuty řízení o takovém "dovolání" proto musí být zastaveno.

Úryvek z textu:
Právní věta: Při stanovení náhrady za zřízení věcného břemene cesty podle § 151o odst. 3 obč. zák. tak nelze vycházet ani z ceny věcného břemene určené podle cenových předpisů, ani jen z ceny, za kterou by bylo možno dosáhnout smluvního zřízení věcného břemene. Je třeba rozlišit hodnotu práva odpovídajícího věcnému břemeni cesty na straně jedné a náhradu za omezení vlastnického práva na straně druhé; jejich výše nemusí být stejná. Proto je při stanovení výše náhrady nutné přihlížet ke všem okolnostem věci. Je třeba zejména zvážit, proč stavba zůstala bez přístupu k veřejné komunikaci, stejně jako všechny n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Úvaha odvolacího soudu, podle níž je v tzv. věcech s cizím prvkem nezbytnou součásti dohody, jíž účastníci zakládají pravomoc soudu určitého státu i označení místně příslušného soudu určeného státu, není správná, když ujednání o tom, který český soud konkrétně má spor projednat již není dohodou o pravomoci, nýbrž prorogací, to jest dohodou o místní příslušnosti. Přitom skutečnost, že strany sice dohodou založily pravomoc českých soudů (že věc patří do pravomoci soudů České republiky), ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, je řešitelná postupem dle § 11 odst. 3 o. s. ř ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže odvolací soud povinného při využití ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř. neupozornil, že dosud netvrdí, zda a z jakých důvodů by jím započítávaná pohledávka měla být splatná (a proč by exekuce z tohoto důvodu měla být zastavena), znemožnil povinnému uvádět další skutečnosti a důkazy ve svůj prospěch (že oprávněného již dříve vyzval k plnění započítávané pohledávky). Postavil-li odvolací soud své rozhodnutí na tom, že povinný takovou okolnost netvrdil a neprokázal, aniž by jej předem poučil podle § 118a odst. 1 o. s. ř. o hrozícím riziku neúspěchu, porušil jeho právo na spravedlivý proce ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU