Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
336210
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62725
USSR: 34299
NSČR: 119105
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418610
Krajské soudy (ČR): 40418
Poslední aktualizace
21.09.2019 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: soudy


Přibližný počet výsledků: 118801 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: soudy
  • soud nalezené 4963781 krát v 118801 doukumentechPrávní věta: Jestliže k projednání žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí dovolacího soudu není upravena věcná příslušnost, zůstává otevřenou otázka, který soud je o zastavení takového řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že právě jemu byla žaloba adresována.

Úryvek z textu:
Návrh M. V., aby mu v řízení o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 9. 1999 byl ustanoven zástupce z řad advokátů, O k r e s n í s o u d v Kroměříži usnesením ze dne 4. 7. 2000 zamítl a K r a j s k ý s o u d v Brně usnesením ze dne 21. 9. 2000 toto rozhodnutí potvrdil; M. V. i proti tomuto rozhodnutí podal dovolání. Dovolací řízení se spravuje (viz část dvanáctá, hlava první, bod 17., zákona č. 30/2000 Sb.) zákonem č. 99/1963, občanským soudním řádem, ve znění účinném do 1. 1. 2001. .
Právní věta: Pojila-li se protiústavnost (coby záporná kvalita právní normy) s ustanovením § 13 odst. 3 zákona již v době rozhodování soudu prvního stupně a soudu odvolacího, je Nejvyšší soud povinen v rámci právního posouzení věci k této okolnosti rovněž přihlédnout. Postavení dovolacího soudu se od postavení soudů nižších stupňů liší jen potud, že rozhoduje v době, kdy ona protiústavnost byla Ústavním soudem již veřejně deklarována, takže z ní příslušné důsledky vyvodit nejen může, nýbrž musí.

Úryvek z textu:
M ě s t s k ý s o u d v Praze rozsudkem ze dne 29. března 1996, č.j. 18 Co 33/96-23, potvrdil rozsudek ze dne 6. října 1995, č.j. 15 C 42/95-11, kterým O b v o d n í s o u d pro Prahu 1 zamítl žalobu o zaplacení částky 180 000 Kč. Odvolací soud dovodil, že žalobce je osobou oprávněnou podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen “zákon”) a splňuje - ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona - i podmínky pro poskytnutí paušální .
Právní věta: Pokud soud prvního stupně hodnotí důkazy důsledně podle § 2 odst. 6 tr. ř., nemůže odvolací soud podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadený rozsudek zrušit jen z toho důvodu, že sám na základě svého přesvědčení hodnotí stejné důkazy s jiným, byť i v úvahu přicházejícím výsledkem. Důsledným hodnocením rozumíme, že soud hodnotí podle svého vnitřního přesvědčení, které je založeno na pečlivém uvážení veškerých okolností případu, které hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu a učiní na jejich podkladě logicky odůvodněná skutková zjištění.

Úryvek z textu:
7 Tz 276/2001 R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 14. listopadu 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce stížnost pro porušení zákona, podanou ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného D. Ž., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. 9 To 473/2000, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 271 odst. 1 tr. řádu rozhodl t .
Právní věta: Soud prvního stupně rozhodne o ponechání obviněného ve vazbě dle § 71 odst. 5 tr. ř., následně soud druhého stupně rozhodne na základě stížnosti obviněného tak, že napadené usnesení dle § 149 odst. 1 tr. ř. zruší a rozhodne dalším výrokem, kterým obviněného ponechá ve vazbě dle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu. Při takovému postupu dojde k tomu, že tento výrok stížnostního soudu je nedílnou součástí zrušovacího rozhodnutí. Takovéto rozhodnutí o vazbě je učiněné stížnostním soudem. Stížnostní soud je soud druhého stupně. Díky tomu je stížnost proti němu není možná dle § 141 odst. 2 tr. řádu.

Úryvek z textu:
11 Tvo 24/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. 4. 2002 stížnost obviněného J. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 9 To 52/02, a rozhodl t a k t o : Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného J. P. z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 6. 2. 2002, sp. zn. 53 T 55/2001, byl obviněný J. P. uznán vinným jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. .
Právní věta: Dojde-li k situaci, kdy odvolací soud zcela odlišně zhodnotí důkazy provedené soudem prvního stupně, vysloví pochybnost o jejich věrohodnosti, popř. dospěje tak k úplně jinému skutkovému zjištění, jedná se o porušení zásad ústnosti a bezprostřednosti.

Úryvek z textu:
7 Tz 102/2000 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 25. července 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Stanislava Rizmana a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Jana Engelmanna stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti v neprospěch obviněného A. D., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soudu odvolacího, ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. 2 To 1291/99 a podle § 268 odst .
Právní věta: Pokud je obviněný na svobodě a byl řádně předvolán k veřejnému zasedání, je možné jeho možné konat veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti, pokud odvolací soud usoudí, že jeho účast není nezbytně nutná. Pokud ovšem obviněný není na svobodě, ale ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, je možné konat veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti jen za předpokladu, že se obviněný účasti vzdá a odvolací soud usoudí, že jeho účast není nutná. 

Úryvek z textu:
4 Tz 78/2006 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. srpna 2006 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jindřicha Urbánka a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. K., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. 7 To 103/2004, který rozhodoval jako soud odvolací v .
Právní věta: Odvolací soud musí osobě podávající odvolání poskytnout dostatečnou pomoc při odstraňování vad odvolání a nemůže odvolání odmítnout, pokud oprávněná osoba nebyla řádně poučena o náležitostech odvolání. Z toho vyplývá, že odvolací soud nejprve zkoumá, zda má odvolání náležitosti uvedené v § 249 odst. 1 tr. ř. Pokud zjistí vady, zkoumá, zda předseda senátu soudu prvního stupně splnil své povinnosti, tedy správně a úplně poučil v písemném vyhotovení rozsudku. Následně zkoumá postup předsedy senátu soudu prvního stupně při odstraňování vad. Dojde-li odvolací soud ke zjištění, že předseda soudu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tz 50/2003 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 7. května 2003 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Juraje Malika stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné J. K., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 5. 2002, sp. zn. 9 To 277/2002, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 .
Právní věta: Pojem „nadřízený soud” a „nejblíže společně nadřízený soud”, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud” jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy vrchní soud o vyloučení soudce krajského soudu, případně též o přikázání věci jinému soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost k p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 198/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadce J. K., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o vyloučení soudce, delegaci věci jinému soudu a o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, o dovolání úpadce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. září 1999, č. j. 52 K 92/97 - 377, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. června 2000, č. j. 2 Ko 151/99 – 740, takto: I. Řízení o „dovolání“ proti usnesení Městského .
Právní věta: Odvolací soud musí přistoupit k zopakování dokazování v odvolacím řízení tehdy, pokud má za to, že z důkazů, jež byly provedeny v řízení před soudem prvního stupně, je možné dospět k jinému skutkovému zjištění, než které učinil soud prvního stupně. Rozsah dokazování je v tomto případě určen množinou těch důkazů (důkazních prostředků), z nichž soud prvního stupně čerpal svá (dílčí) skutková zjištění, jež byla zásadně významná pro právní posouzení věci. Jestliže se rozsah dokazování v řízení před soudem prvního stupně nekryje s rozsahem důkazů, které odvolací soud v odvolacím řízení postupem pře ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 1802/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Miloše Holečka v právní věci žalobkyně M. P., zastoupené JUDr. Vlastislavem Peřinou, advokátem se sídlem v Chrudimi, Resselovo nám. 135, proti žalovaným 1) M. B., a 2) M. B., zastoupeným Mgr. Kateřinou Beranovou, advokátkou se sídlem ve Vysokém Mýtě, Přemysla Otakara II. 186/1, o určení vlastnictví, vedené u Okresního .
Právní věta: Není dána pravomoc civilního soudu uložit v občanském soudním řízení Úřadu průmyslového vlastnictví, aby z rejstříku ochranných známek vymazal označené ochranné známky.

Úryvek z textu:
... přesahuje rámec rozhodování Úřadu vymezený ustanovením § 2 písm. a/ zákona č. 14/1993 Sb. Měl-li odvolací soud (případně soud prvního stupně) za to, že dovolatelův návrh vyžaduje upřesnění, opravu nebo doplnění, měl jej k tomu vyzvat postupem ... skutečnost, že žalobce se domáhal výmazu ochranných známek zprostředkovaně, tedy, že nežádal, aby ochranné známky vymazal soud, nýbrž požadoval, aby soud výmaz ochranných známek uložil Úřadu. Po obsahové stránce se tím na vyznění žalobního požadavku ničeho nemění (k .
A
Klíčové slová: obecný soud státu
Právní věta: V občanském soudním řízení, v němž je žalovaným (§ 90 o. s. ř.) stát a v němž za stát vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (§ 21a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.), je obecným soudem státu (§ 85 odst. 5 o. s. ř.) okresní soud, v jehož obvodu sídlí (má adresu) územní pracoviště, které v řízení zabezpečuje činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úryvek z textu:
... nichž za stát před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových _____________________________________________________________________________ Nejvyšší soud při sledování pravomocných rozhodnutí soudů, prováděném podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o ... . dohodnutého jednání Úřadu, prostřednictvím svých územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů pro územní obvody krajských soudů a v hlavním městě Praze pro území hlavního města Prahy. Výkon činnosti Úřadu pro .
Právní věta: V řízení o náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé tvrzeným pochybením České správy sociálního zabezpečení při provádění srážek z důchodu v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce je obecným soudem žalované České republiky soud, v jehož obvodu má sídlo Česká správa sociálního zabezpečení.

Úryvek z textu:
... zabezpečení při provádění srážek z důchodu v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce je obecným soudem žalované České republiky soud, v jehož obvodu má sídlo Česká správa sociálního zabezpečení. Soudní praxe není jednotná v otázce, která organizační ... jednat; aniž by v této fázi činil předběžný závěr o opodstatněnosti uplatněného nároku a jeho právní kvalifikaci, musí soud vyjasnit podmínky pro určení příslušné organizační složky státu. Má k tomu k dispozici žalobu obsahující základní skutkové vymezení .
Právní věta: Námitka spočívající v tvrzení, že soud je nesprávně obsazen (že o odvolání účastníka má podle rozvrhu práce odvolacího soudu rozhodovat jiný odvolací senát než ten, jemuž byla věc přidělena k vyřízení), není způsobilá založit důvod pochybovat o nepodjatosti soudců odvolacího senátu, jemuž byla věc přidělena k vyřízení.

Úryvek z textu:
... projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 3, ... nepodávají) žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti výše označených soudců odvolacího soudu. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska .
Právní věta: I. Poučení o důkazní povinnosti podle ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř. soud poskytne nejen účastníku, který dosud o sporném tvrzení neoznačil žádný důkaz nebo který sice o svém sporném tvrzení důkaz označil, avšak jde o důkaz zjevně nezpůsobilý prokázat sporné tvrzení, ale i tehdy, provedl-li ohledně sporného tvrzení účastníkem navržené důkazy, jestliže jimi nedošlo k jeho prokázání a jestliže proto (z důvodu neunesení důkazního břemene) by účastník nemohl být ve věci úspěšný. II. Újma nemajetkové povahy vzniká již v souvislosti s omezením osobní svobody zakládajícím nárok na její náhradu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... otázek vymezených dovoláním - správností právního posouzení věci odvolacím soudem. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, ... zpětná účinnost tohoto zákona, nebyly v daném případě prokázány. Zadostiučinění by přicházelo v úvahu, jen kdyby soud vydal nezákonné rozhodnutí nebo by ve věci postupoval nesprávně. Žalobce potud nenavrhl žádné důkazy a žalovaná namítla .
Právní věta: Za soudce vyloučeného z rozhodování u soudu vyššího stupně podle § 30 odst. 3 tr. ř. se považuje soudce, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně jako procesu zakončeného rozhodnutím ve věci samé či rozhodnutím s takovým rozhodnutím souvisejícím (např. o vazbě, o zajištění majetku obviněného). Za účast na rozhodování u soudu nižšího stupně ve smyslu § 30 odst. 3 tr. ř. se nepovažuje, jestliže soudce u soudu nižšího stupně nařídil hlavní líčení a prováděl dokazování, aniž by učinil rozhodnutí ve věci samé či rozhodnutí s ním související. Uvedená skutečnost podle okolnos ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... znovu projednal a rozhodl. Nejvyšší státní zastupitelství se ke dni konání neveřejného zasedání k dovolání obviněného nevyjádřilo. Nejvyšší soud jako soud dovolací nejprve shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1 písm. h) tr. ř.], bylo ... zjištěných skutečností je zřejmé, že postup soudce Mgr. Tomáše Plhy rozhodujícího za uvedených okolností jako soudce odvolacího soudu nebyl postupem nestranným, nezaujatým či objektivním, nýbrž jmenovaný rozhodoval se znalostí této věci plynoucí ze zkušeností a .
Právní věta: K rozhodování o žalobě stavebníka proti staviteli (stavebnímu podnikateli) na vydání stavebního deníku po dokončení stavby je dána pravomoc soudu.

Úryvek z textu:
... žalobce práce na dokončení stavby rodinného domu. Žalovaný vedl o stavbě stavební deník, který pořídil na své náklady. Okresní soud ve Znojmě („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 4 C 161/2006-28, žalobu zamítl; ... dostát svým zákonným povinnostem. Bylo tedy povinností žalovaného po dokončení stavby žalobci stavební deník vydat. Za bezpředmětnou považoval argumentaci soudu prvního stupně, že deník byl ve vlastnictví žalovaného, který jej koupil, neboť v dané věci nešlo o ochranu .
Právní věta: Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Úryvek z textu:
... 4291/2009, uveřejněném pod č. 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (všechna zde uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti dostupná na internetových stránkách www.nsoud.cz). Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia pak věc projednal ... navrhovatele (věřitele). Tomuto závěru ostatně nasvědčují některá ustanovení exekučního řádu. Exekuční řád mimo jiné stanoví, že exekuční soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena (§ 44 odst. 3 exekučního řádu). .
Právní věta: Okolnost, že odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli pro takový postup nebyly vytvořeny podmínky včas podaným odvoláním (které proto bez věcného projednání mělo být podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. odmítnuto), sice nezakládá vadu řízení ve smyslu ustanovení § 237 písm. d) o. s. ř., svojí povahou však vadou řízení je. Je ovšem vadou jinou, než vyjmenovanou v ustanovení § 237 o. s. ř., a jelikož ve vztahu k ní platí, že nebýt jí, vyznělo by rozhodnutí odvolacího soudu jinak, je i vadou způsobilou přivodit nesprávnost rozhodnutí. Jde tedy o vadu řízení ve sm ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . ř. vydán až při druhém jednání. Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které odůvodnil tím, že odvolací soud ”změnil” rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli byl již pravomocný; k jeho doručení došlo dne 1. 12. 1993, zatímco odvolání žalovaný podal ... je proto podle ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř. přípustné, byť odvolací soud rozhodl usnesením. Okolnost, že odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, ačkoli pro takový postup nebyly vytvořeny podmínky včas podaným odvoláním (které proto bez .
Právní věta: Na nedostatku pravomoci soudu k rozhodování v dané věci nemůže nic změnit ani důvod, z nějž svůj nárok vůči žalobci dovozuje žalobkyně. I když je totiž žaloba odůvodněna poukazem na ustanovení § 106, věta druhá, obchodního zákoníku, podle něhož ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku společník, nemění to nic na skutečnosti, že stále jde o pohledávku na pojistném (a penále), byť je nyní její zaplacení požadováno nikoli po dlužníkovi, ale po subjektu, o němž obchodní zákoník stanoví, že za závazek (tj. v daném případě za závazek zaplatit poji ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... z tam vyjmenovaných soukromoprávních vztahů je (vedle správního soudnictví - srov. § 244 - 250s o.s.ř.) svěřeno soudům jen na základě ustanovení zákona. V daném případě však takové ustanovení zákona, jež by rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení ... zabezpečení vymezuje tak, že k rozhodování v prvním stupni jsou příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Na nedostatku pravomoci soudu k rozhodování v dané věci nemůže nic změnit ani důvod, z nějž svůj nárok vůči žalobci dovozuje žalobkyně. .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.