Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
239034
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 46173
USSR: 28815
NSČR: 100760
NSSČR: 54294
USČR: 66994
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 395602
Krajské soudy (ČR): 27583
Poslední aktualizace
29.04.2017 06:49

Nalezené rozsudky pro výraz: soudy


Přibližný počet výsledků: 100681 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: soudy
  • soud nalezené 4357416 krát v 100681 doukumentechŽalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí dovolacího soudu není možné podat, řízení o takové žalobě proto musí být zastaveno (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Jestliže k projednání žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí dovolacího soudu není upravena věcná příslušnost, zůstává otevřenou otázka, který soud je o zastavení takového řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že právě jemu byla žaloba adresována.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Rozhodnutí o vazbě (meritum + právní věta)
Právní věta: Soud prvního stupně rozhodne o ponechání obviněného ve vazbě dle § 71 odst. 5 tr. ř., následně soud druhého stupně rozhodne na základě stížnosti obviněného tak, že napadené usnesení dle § 149 odst. 1 tr. ř. zruší a rozhodne dalším výrokem, kterým obviněného ponechá ve vazbě dle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu. Při takovému postupu dojde k tomu, že tento výrok stížnostního soudu je nedílnou součástí zrušovacího rozhodnutí. Takovéto rozhodnutí o vazbě je učiněné stížnostním soudem. Stížnostní soud je soud druhého stupně. Díky tomu je stížnost proti němu není možná dle § 141 odst. 2 tr. řádu.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Volné hodnocení důkazů (meritum + právní věta)
Právní věta: Pokud soud prvního stupně hodnotí důkazy důsledně podle § 2 odst. 6 tr. ř., nemůže odvolací soud podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadený rozsudek zrušit jen z toho důvodu, že sám na základě svého přesvědčení hodnotí stejné důkazy s jiným, byť i v úvahu přicházejícím výsledkem. Důsledným hodnocením rozumíme, že soud hodnotí podle svého vnitřního přesvědčení, které je založeno na pečlivém uvážení veškerých okolností případu, které hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu a učiní na jejich podkladě logicky odůvodněná skutková zjištění.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Pojmy nadřízený soud a nejblíže společně nadřízený soud a jejich odlišnost od pojmu „odvolací soud" při rozhodování o vyloučení soudce (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Pojem „nadřízený soud” a „nejblíže společně nadřízený soud”, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud” jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy vrchní soud o vyloučení soudce krajského soudu, případně též o přikázání věci jinému soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost k p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Veřejné zasedání v nepřítomnosti obviněného (meritum + právní věta)
Právní věta: Pokud je obviněný na svobodě a byl řádně předvolán k veřejnému zasedání, je možné jeho možné konat veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti, pokud odvolací soud usoudí, že jeho účast není nezbytně nutná. Pokud ovšem obviněný není na svobodě, ale ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, je možné konat veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti jen za předpokladu, že se obviněný účasti vzdá a odvolací soud usoudí, že jeho účast není nutná. 
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Zhodnocení důkazů odvolacím soudem (meritum + právní věta)
Právní věta: Dojde-li k situaci, kdy odvolací soud zcela odlišně zhodnotí důkazy provedené soudem prvního stupně, vysloví pochybnost o jejich věrohodnosti, popř. dospěje tak k úplně jinému skutkovému zjištění, jedná se o porušení zásad ústnosti a bezprostřednosti.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Nové důkazy v řízení u odvolacího soudu (meritum + právní věta)
Právní věta: Vzhledem k tomu, že odvolací soud ve smyslu § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. pouze nahrazuje výrok soudu prvního stupně podle § 222 odst. 2 tr. ř. spočívající v tom, že posuzovaný skutek nenaplňuje znaky žádného trestného činu, ale lze v něm spatřovat přestupek, je vázán ve vztahu k výroku a odůvodnění rozhodnutí, jímž tak činí, stejnými náležitostmi, jaké zákon stanoví pro postup soudu prvního stupně, a tedy i odvolací soud je povinen ve výroku, jímž zrušil rozsudek soudu prvního stupně, podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. do tohoto výroku uvést popis skutku, jehož se postoupení týká. Jes ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Podmínky odmítnutí odvolání (meritum + právní věta)
Právní věta: Odvolací soud musí osobě podávající odvolání poskytnout dostatečnou pomoc při odstraňování vad odvolání a nemůže odvolání odmítnout, pokud oprávněná osoba nebyla řádně poučena o náležitostech odvolání. Z toho vyplývá, že odvolací soud nejprve zkoumá, zda má odvolání náležitosti uvedené v § 249 odst. 1 tr. ř. Pokud zjistí vady, zkoumá, zda předseda senátu soudu prvního stupně splnil své povinnosti, tedy správně a úplně poučil v písemném vyhotovení rozsudku. Následně zkoumá postup předsedy senátu soudu prvního stupně při odstraňování vad. Dojde-li odvolací soud ke zjištění, že předseda soudu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení, není žaloba pro zmatečnost přípustná (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení, není žaloba pro zmatečnost podaná podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. přípustná.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: Nejde ve smyslu ustanovení § 205a odst.1 o.s.ř. o důkaz, který nebyl uplatněn před soudem prvního stupně, jestliže účastník za řízení před soudem prvního stupně navrhl provedení tohoto důkazu, i když soud prvního stupně důkaz, který byl potřebný ke zjištění skutkového stavu věci, neprovedl jen proto, že účastník později soudu sdělil, že na svém návrhu na provedení důkazu \"netrvá\", nebo mu dal jinak najevo svůj názor, že důkaz nemá být proveden.

Úryvek z textu:
... ř. a navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby mu věc vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o ... řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku ... nákladů odvolacího řízení 10.200,- Kč k rukám \"advokáta žalovaného\". Odvolací soud dovodil, že soud prvního stupně žalobce řádně ve smyslu ustanovení § 118a odst.3 ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty. Ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. tak zamezuje tomu, aby podáváním tzv. blanketních dovolání nedocházelo k faktickému prodlužování dovolací lhůty, které je častým důvodem průtahů v řízení, jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti, tedy m ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím v poučení označeného soudu prvního stupně, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam ... o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1) ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Není dána pravomoc civilního soudu uložit v občanském soudním řízení Úřadu průmyslového vlastnictví, aby z rejstříku ochranných známek vymazal označené ochranné známky.

Úryvek z textu:
... bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Proto dovolatel požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolání je ve smyslu § 239 odst. 2 písm. a/ ... takový návrh přesahuje rámec rozhodování Úřadu vymezený ustanovením § 2 písm. a/ zákona č. 14/1993 Sb. Měl-li odvolací soud (případně soud prvního stupně) za to, že dovolatelův návrh vyžaduje upřesnění, opravu nebo doplnění, měl jej k tomu vyzvat postupem ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
441/2003 - Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
14/1993 - Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Klíčové slová: obecný soud státu
Právní věta: V občanském soudním řízení, v němž je žalovaným (§ 90 o. s. ř.) stát a v němž za stát vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (§ 21a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.), je obecným soudem státu (§ 85 odst. 5 o. s. ř.) okresní soud, v jehož obvodu sídlí (má adresu) územní pracoviště, které v řízení zabezpečuje činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úryvek z textu:
... Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zjistil, že soudy při posuzování své místní příslušnosti vykládají rozdílně, který okresní soud je obecným soudem státu ... Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dovozují některé soudy, že obecným soudem státu je okresní soud, v jehož obvodu má Úřad své sídlo (v současné době Obvodní soud pro Prahu 2); uvedený právní názor byl například vysloven ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Důvod pochybovat ve smyslu ustanovení § 14 o. s. ř. o nepodjatosti soudce nebo přísedícího pak nespočívá (objektivně nemůže spočívat) v tom, že soud je nesprávně obsazen. I v rovině tzv. zmatečnostních vad řízení nemá zmatečnostní vada spočívající v tom, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící, tedy soudce nebo přísedící, u kterého byl (ve smyslu § 14 o. s. ř.) důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nic společného se zmatečnostní vadou spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen. Přitom zmatečnostní vada spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen, spočívá (může spočívat ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , Havlíčkovo náměstí 9/700, PSČ 130 00, na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto: Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiří Kareta, JUDr. Jiří Goldstein a Mgr. Tomáš ... , č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-513, zamítl Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) žádost věřitele č. 12 Jiřího Kabourka (dále jen „J. K.“), o ... nezaujatě a spravedlivě. Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, uveřejněné v ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Samotná skutečnost, že vztahy týkající se stavebního deníku byly upraveny v oddílu devátém druhé části stavebního zákona, nazvaném „Státní stavební dohled“, tak nemůže být pro určení povahy právních vztahů mezi zhotovitelem a stavebníkem rozhodující. Povinnost vydat stavební deník stavebníkovi, upravená ve stavebním zákoně, je tak jen jedním z prvků řady dílčích závazkových vztahů vznikajících v souvislosti s realizací stavby mezi stavitelem (stavebním podnikatelem) a stavebníkem (vlastníkem stavby). Účastníci tohoto vztahu mají vůči sobě rovné postavení a stavebník nemůže vynutit splnění povi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 2010, sp. zn. 22 Cdo 3494/2008, rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolací soud konstatoval, že z hmotněprávního hlediska posoudil odvolací soud věc správně, když povinnost vydat stavební deník opřel ... práce na dokončení stavby rodinného domu. Žalovaný vedl o stavbě stavební deník, který pořídil na své náklady. Okresní soud ve Znojmě („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 4 C 161/2006-28, žalobu zamítl; uvedl ...
Související předpisy:
89/2012 - občanský zákoník
Právní věta: Exekuční soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Toto posouzení je svěřeno exekutorovi, což se projeví až v exekučním příkazu (§ 47 odst. 1 exekučního řádu). Navíc má podle již citovaného ustanovení§ 44 odst. 3 exekučního řádu exekuční soud lhůtu patnácti dnů pro vydání usnesení, kterým exekuci nařídí. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, tak vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Úryvek z textu:
... Sb., exekučního řádu (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a ... občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Okresní soud v Břeclavi k tomu uvedl, že z návrhu vyplývá, že povinný má trvalé bydliště v ...
Související předpisy:
120/2001 - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Právní věta: Posouzení všech rozhodujících skutečností soudem nemůže být řádné a úplné, jestliže by věc projednávali jiní soudci nebo přísedící než ti, kteří o ní nakonec rozhodli, aniž by byli před přijetím rozhodnutí seznámeni s dosavadním průběhem řízení (zejména s přednesy účastníků a s provedenými důkazy) alespoň způsobem uvedeným v ustanovení § 119 odst. 2 o. s. ř. (podle tohoto ustanovení na počátku nového jednání sdělí předseda senátu obsah přednesů a provedených důkazů; výsledky dosavadního řízení tak zůstávají zachovány a provedené důkazy jsou v dalším jednání použitelné zásadně i tehdy, změní-li ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... tak, že nabízenou práci odmítla”. Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil. Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud dovolání žalované zamítl. Uvedla, že “odvolací soud správně rozhodl, že na straně žalované nebyl důvod pro aplikaci ... poskytl “jakoukoli lhůtu na prostudování předložených dokladů a zvážení celé záležitosti”. Podle názoru odvolacího soudu z dokazování provedeného soudem prvního stupně “v žádném případě nelze dovodit, že žalobkyně nabízenou práci po odvolání z funkce ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: V souzené věci směřovalo odvolání žalobkyně pouze proti výroku o bytové náhradě, nikoli proti výroku o vyklizení. Odvolací soud - vycházeje z nesprávného právního názoru, že výrok prvostupňového rozsudku o vyklizení bytu přezkoumat nelze, protože nebyl napaden odvoláním a nabyl právní moci - podrobil odvolacímu přezkumu jen výrok o bytové náhradě a pouze o něm rozhodl. Formálně tento postup vyjádřil i v enunciátu odvolacího rozsudku slovy, že “jinak ve výroku o věci samé zůstává rozsudek nedotčen”. Toto slovní spojení nemá povahu rozhodnutí odvolacího soudu, ale nadbytečně - snad toliko pro sr ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... procesní návrhy účastníků bránily. Tento závěr platí pro přezkum odvolacího rozsudku dovolacím soudem stejně jako pro přezkum prováděný soudem odvolacím ve vztahu k rozsudku soudu prvního stupně. V dovolacím řízení - odlišně od řízení odvolacího - může ovšem nastat ... , ale i případně posoudit, zda zde nejsou závažné důvody pro nepřiznání náhrady”. Dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení, a aby před rozhodnutím o dovolání odložil vykonatelnost ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Zákon nepředpokládá možnost soudního přezkumu způsobu vytváření orgánů odborových organizací, je ověření správnosti průběhu a výsledku volby do výboru odborové organizace její vnitřní záležitostí, kterou soud není oprávněn přezkoumávat. Při posouzení, zda zaměstnanec je (byl) členem příslušného odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se zaměstnavatelem, soud vychází ze stanoviska, které po uskutečněných volbách k jejich průběhu a výsledkům zaujal k tomu příslušný orgán odborové organizace. Pro věc proto není podstatné, jak byly po skutkové stránce volby organizovány a kolik hlasov ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... a se zákonem”. Žalovaný navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu, a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. N e j v ... organizace členská schůze (konference). Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud jej proto podle ustanovení § 243b odst. 1, část věty ... postavení výkonného voleného orgánu základní organizace odborového svazu. Odvolací soud vycházeje z právního názoru, že soudu přísluší posuzovat “legitimitu” volby žalobce jako otázku předběžnou ( ...
Související předpisy:
262/2006 - zákoník práce
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.