Nalezené rozsudky pro výraz: soudy

Přibližný počet výsledků: 139591

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

84916 dokumentů
61913 dokumentů
6676 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Za soudce vyloučeného z rozhodování u soudu vyššího stupně podle § 30 odst. 3 tr. ř. se považuje soudce, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně jako procesu zakončeného rozhodnutím ve věci samé či rozhodnutím s takovým rozhodnutím souvisejícím (např. o vazbě, o zajištění majetku obviněného). Za účast na rozhodování u soudu nižšího stupně ve smyslu § 30 odst. 3 tr. ř. se nepovažuje, jestliže soudce u soudu nižšího stupně nařídil hlavní líčení a prováděl dokazování, aniž by učinil rozhodnutí ve věci samé či rozhodnutí s ním související. Uvedená skutečnost podle okolnos ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souducelníkvýsostné území jiného státu
A
30/2004
Právní věta: Názor implicitně obsažený v rozhodnutí odvolacího soudu, že je dána pravomoc soudu k posouzení otázky, zda celníku vyslanému k výkonu funkce na pohraničním odbavovacím pracovišti na výsostném území sousedního státu, náleží náhrada cestovních výdajů při vyslání na zahraniční služební cestu, není správný. Protože dovoláním napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudu a protože uvedenou vadou je postiženo i rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud České republiky tyto rozsudky - aniž by se mohl zabývat meritem věci - zrušil, řízení zastavil a rozhodl o post ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pobytem se přitom rozumí místo, ve kterém se osoba zdržuje bez úmyslu se zdržovat trvale, je to však především skutkový koncept, který je třeba posoudit (z hlediska jeho naplnění) v každém jednotlivém případě. I když délka pobytu nebude rozhodující, nemělo by jít o pobyt uměle založený právě jen za účelem založení pravomoci, neboť by jednalo o obcházení zákona, konkrétně ustanovení § zák. č. 97/1963 Sb. Proto je třeba zkoumat důvody, účel, místní a časové souvislosti pobytu osoby na území daného státu. Oproti pobytu pak bydliště představuje místo, ve kterém se osoba zdržuje s úmyslem se zdržov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže není upravena - k projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - funkční příslušnost, zůstává logicky otevřenou otázka, který soud je o zastavení „odvolacího\" řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně, že je právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný. Takto založené určení „příslušného\" soudu obstojí i proti tomu, jež lze spojovat s určením, provedeným samotným účastníkem, je-li takovým soudem soud vyššího stupně resp. soud ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení občanského soudního řádu ani z nich plynoucí výklad o nedostatku funkční příslušnosti soudu k projednání odvolání a o nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty Nejvyšší soud neshledává rozporným s ústavním pořádkem České republiky, včetně mezinárodních smluv, které mají (dle článku 10 Ústavy) přednost před zákonem. Právo na odvolací nebo dovolací přezkum soudního rozhodnutí o pořádkovém opatření (právo na projednání takové věci ve dvou instancích) z těchto norem neplyne. Opačný výklad by - absurdně - znemožňoval přijetí pořádkových opatření v řízení před Ne ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc souduprohlášení konkurzupovinnosti dlužníka (úpadce)
A
1/2002
Právní věta: Okolnost, že zahraniční (slovenskou) právnickou osobou je dlužník žalobkyně, který účastníkem řízení není (ani být nemá), nedostatek pravomoci českých soudů rovněž nezakládá. Žádný vliv na tyto úvahy nemá okolnost, že ještě před podáním žaloby v této věci byl na dlužníka žalobkyně na Slovensku prohlášen konkurs.

Úryvek z textu:
Právní věta: Úvaha odvolacího soudu, podle níž je v tzv. věcech s cizím prvkem nezbytnou součásti dohody, jíž účastníci zakládají pravomoc soudu určitého státu i označení místně příslušného soudu určeného státu, není správná, když ujednání o tom, který český soud konkrétně má spor projednat již není dohodou o pravomoci, nýbrž prorogací, to jest dohodou o místní příslušnosti. Přitom skutečnost, že strany sice dohodou založily pravomoc českých soudů (že věc patří do pravomoci soudů České republiky), ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, je řešitelná postupem dle § 11 odst. 3 o. s. ř ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže odvolací soud povinného při využití ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř. neupozornil, že dosud netvrdí, zda a z jakých důvodů by jím započítávaná pohledávka měla být splatná (a proč by exekuce z tohoto důvodu měla být zastavena), znemožnil povinnému uvádět další skutečnosti a důkazy ve svůj prospěch (že oprávněného již dříve vyzval k plnění započítávané pohledávky). Postavil-li odvolací soud své rozhodnutí na tom, že povinný takovou okolnost netvrdil a neprokázal, aniž by jej předem poučil podle § 118a odst. 1 o. s. ř. o hrozícím riziku neúspěchu, porušil jeho právo na spravedlivý proce ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Bylo by absurdní a ve své podstatě potlačující princip spravedlivého procesu, aby v procesní situaci, kdy žalující věřitel se žalobou domáhá určení právní neúčinnosti zkracujícího právního úkonu vůči druhé straně tohoto úkonu – žalovanému, který je osobou blízkou dlužníka a kdy občanský zákoník v ustanovení § 42a odst. 2 presumuje vyvratitelnou právní domněnku o vědomosti žalovaného o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele, se žalobce o výsledku (v tomto případě) unesení důkazního břemene žalovaného dozvěděl až z vydaného (vyhlášeného) rozsudku. Nejvyšší soud proto zaujímá právní názor, že v těchto ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poučovací povinnost tu soud má jen zjistí-li v průběhu řízení, že účastník neovládá jazyk, jímž se vede jednání (český jazyk). Zjištění, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník, eventuálně osoba jiné než české národnosti, může být pro soud signálem, že k poučení bude povinen přistoupit, samo o sobě mu však povinnost poučit účastníka o právu dle § 18, věty druhé, o.s.ř. nezakládá. Tím není nikterak dotčeno právo účastníka (přesto, že český jazyk ovládá) před soudem jednat ve své mateřštině, ani povinnost soudu účastníku, jenž toto právo uplatnil, jeho výkon (přibráním tlumočníka) umožnit ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU