Nalezené rozsudky pro výraz: trestný čin

Přibližný počet výsledků: 32606

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

10744 dokumentů
361 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: trestný činpředání osobypředání čin jinak trestný
A
44/2002
Právní věta: Za situace, kdy Úmluva sama neobsahuje v některém ze svých ustanovení autentický výklad pojmu trestný čin, je třeba v souladu s účelem jakému Úmluva slouží, význam předmětného pojmu interpretovat tak, že tento postihuje jednak čin soudně trestný, ale také čin jinak trestný, za předpokladu, že za tento lze uložit ochranné opatření. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že Úmluva počítá i s předáváním osob které spáchaly čin ve stavu nepříčetnosti, tedy podle českého práva čin jinak trestný.

Úryvek z textu:
Právní věta: Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně (§ 3 odst.1 trestního zákona). Orgány činné v trestním řízení jsou povinny pečovat o to, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a aby jejich pachatelé byli podle zákona spravedlivě potrestáni. K odsouzení pachatele trestného činu může dojít jen tehdy, bylo-li policejním orgánem (k tomu, co se rozumí policejním orgánem, srov. § 12 odst.2 trestního řádu) zahájeno jeho trestní stíhání jako obviněného (srov. § 160 a násl. trestního řádu) a postavil-li státní zástupce prostřednictvím obžaloby nebo návrhu na ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z definice pojmu trestného činu podle § 3 odst. 1 tr. zákona vyplývá, že při posuzování, zda skutek je či není trestným činem, musí být zkoumáno, zda zjištěné skutkové okolnosti jednak naplňují formální znaky trestného činu a dále, zda tento skutek vykazuje takový stupeň nebezpečnosti pro společnost, který je materiální podmínkou trestnosti (§ 3 odst. 2 tr. zákona). Čin může být posouzen jako trestný jen tehdy, je-li jeho stupeň nebezpečnosti pro společnost vyšší než nepatrný. Při úvahách o tom, zda obviněný naplnil materiální znak trestného činu, tedy zda v jeho případě čin dosahoval vyššího ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: O tom, že majetkový prospěch je získán z „nepoctivého zdroje“ jde mimo jiné také tehdy, půjde-li o jednání nedosahující intenzity trestné činnosti nebo z různých důvodů trestně nepostižitelné, které je v rozporu s dobrými mravy, neboť takový výkon práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů je zákonem zakázán, nebylo v rozhodovací praxi soudů pochyb.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku je výrazem formálního pojetí trestného činu. Již stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že se jedná o trestný čin. Každá skutková podstata obsahuje přesnou definici trestného činu, což ve své podstatě neumožňuje orgánům činným v trestním řízení překročit takto formálně vymezený rámec trestného činu daného zákonodárcem. Podle § 13 odst. 1 tr. zákoníku trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

Úryvek z textu:
Právní věta: Každé z jednotlivých dílčích pochybení či nedůsledností v postupu katastrálního úřadu v řízení o povolení vkladu vlastnického práva samo o sobě nepředstavuje nesprávný úřední postup, to ovšem neznamená, že tyto jednotlivé dílčí nedostatky, posuzovány ve svém souhrnu komplexně a ve všech vzájemných souvislostech, nenaplňují znaky nesprávného úředního postupu. Odvolací soud posuzoval každý ze zjištěných nedostatků v řízení o povolení vkladu vlastnického práva odděleně, a to z hlediska, zda katastrální úřad přímo porušil své povinnosti stanovené v právních předpisech. Takto zúžený náhled na obsah ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nepřímý resp. eventuální úmysl (dolus eventualis) předpokládá nižší míru volní stránky jednání než je nezbytná pro přímý úmysl. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem není při této formě zavinění chtěným následkem jednání pachatele, ale ten ho ve svých představách vnímá jako možný a počítá s eventualitou jeho způsobení. Jinak řečeno, ví, že ho svým jednáním může způsobit, a pro případ, že ho způsobí, je s tím srozuměn. To je i případ obviněného v této věci, když obviněný spáchal přestupek, za který obligatorně je nutno ukládat zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku, když obsa ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: I. Základním předpokladem pro uložení některého z opatření uvedených v ustanovení § 93 odst. 1 z. s. m. dítěti mladšímu patnácti let je zjištění, že spáchalo čin jinak trestný, jehož trestnost je v konkrétním případě vyloučena jen s ohledem na nedostatek věku pachatele. Takový čin musí vykazovat nejen všechny ostatní formální znaky určitého trestného činu, ale též potřebný stupeň nebezpečnosti pro společnost. Jestliže čin dítěte mladšího patnácti let po zhodnocení všech okolností významných z hledisek uvedených v ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák. nevykazuje vyšší než malý stupeň spole ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: trestný čin, pojemtrestný čin vydíránísvědek
A
15/2002
Právní věta: Pojem „spáchá čin v souvislosti s povinnostmi svědka“ je však tak široký, že zahrnuje i jednání vůči svědkovi v období, kdy svědek ještě své povinnosti neplní, ale jednání má k tomuto plnění povinností určitý vztah. Jelikož jde o souvislost činu záležícího ve vydírání s výkonem povinností svědka, zákonnou podmínkou pouze je, že musí jít o vztah záležící v ovlivňování výkonu uvedených povinností. Takové ovlivňování samozřejmě může být stejně účinné jak po předvolání svědka k výslechu orgánem činným v trestním řízení, tak před ním.

Úryvek z textu:
MENU