Nalezené rozsudky pro výraz: ukončení nájmu výpovědí

Přibližný počet výsledků: 23

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

5 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Podle ustanovení § 14 ZKV ve znění účinném v dubnu 2000, prohlášení konkursu má - mimo jiné - i ten účinek, že oprávnění nakládat s majetkem podstaty přechází na správce. Právní úkony úpadce, týkající se tohoto majetku, jsou vůči konkursním věřitelům neúčinné. Osoba, která uzavřela s úpadcem smlouvu, může od ní odstoupit, ledaže v době jejího uzavření věděla o prohlášení konkursu (odstavec 1 písm. a/). Nájemní smlouvu uzavřenou úpadcem jako nájemcem je správce oprávněn vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou (odstavec 3). Z ustano ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V ustanovení § 678 obč.zák. se hovoří o subsidiární použitelnosti občanského zákoníku v případě, že smlouva sama nestanoví jinak, tj. upravuje-li skončení nájmu výpovědí, použije se smlouva, nikoli zákon. Pokud občanský zákoník v ustanovení § 677 odst. 1 stanoví, že zrušit nájemní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze, nedojde-li k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem, pouze výpovědí, je tím řečeno, že u nájmu na dobu neurčitou je možné jej skončit výpovědí, avšak nikoli, že u nájmu na dobu určitou ukončit nájem výpovědí nelze.

Úryvek z textu:
Právní věta: Výpovědní důvody upravené v ustanoveních § 711 a § 711a obč.zák. jsou přitom koncipovány tak, že jde o důvody výpovědi pronajímatele, nikoliv nájemce, takže aplikace řady z nich by byla pro žalovaného vyloučena (např. § 711 odst. 2 písm. a/ až e/). Rovněž tak je vyloučeno, aby nájemce (právnická osoba) uplatnil ve svůj prospěch výpovědní důvody upravené nyní v § 711a odst. 1 písm. a) a d) (srov. k tomu rozsudek Nejvyššího soudu z 19. 4. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2818/99, uveřejněný pod C 436 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, dále např. jeho rozsudek z 26. 10. 2000, sp. zn. 26 Cdo 2823/99, uveř ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže se v řízení o náhradu škody zjišťuje, zda právem kvalifikovaná okolnost, a vzniklá škoda na straně poškozeného jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku, je otázka existence příčinné souvislosti otázkou skutkovou. Právní posouzení příčinné souvislosti pak spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována, případně zda a jaké okolnosti jsou způsobilé takový vztah vyloučit.

Úryvek z textu:
Právní věta: Protože ustanovení § 667 odst. 1 obč. zák. o právu nájemce požadovat po ukončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci, je ustanovením dispozitivního charakteru, a odchylné ujednání tedy připouští, nelze takové jiné ujednání kvalifikovat jako neplatnou dohodu o vzdání se budoucích práv dle § 574 odst. 2 obč. zák. V souladu s dohodou účastníků smlouvy proto nájemci při ukončení nájmu nevznikl nárok na zaplacení za zhodnocení předmětu nájmu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle § 2312 o. z. jedná-li se o nájem na dobu neurčitou, má strana právo jej vypovědět v šestiměsíční výpovědní době; má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční; trvá-li nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční. Ustanovení § 2312 o. z. v části upravující „vážný důvod k výpovědi“ patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Neužívání bytu jako výpovědní důvod v poměrech o. z. V poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 není neužívání bytu samo o sobě výpovědním důvodem, a to ani podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. d) o. z. Jen v mimořádných případech, kdy by předmětem nájmu byl např. sociální či jiný obdobný byt pronajímaný za nestandardně zvýhodněných podmínek určených jen pro určité skupiny obyvatel a pronajímatel by nebyl schopen uspokojit všechny zájemce splňující podmínky pro nájem takovéhoto bytu a současně by nájemce byt neužíval, mohlo by být neužívání bytu ve spojení s těmito mimořádnými okolnostmi ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Teprve pravomocným rozhodnutím soudu v restitučním sporu je nahrazena absence dohody o vydání věci ve smyslu § 5 zák. č. 87/1991 Sb. Nelze proto spolehlivě dovodit ani předpoklad protiprávnosti na straně osoby povinné, ani naplnění podmínky příčinné souvislosti mezi okolností, že povinná osoba k vydání věcí cestou dobrovolnosti nepřistoupila a mezi vznikem případné škody v podobě ušlého zisku na straně osoby oprávněné.

Úryvek z textu:
Hesla Dovolání Vady podání
D
MENU