Nalezené rozsudky pro výraz: vady díla podle obchodního zákoníku

Přibližný počet výsledků: 18

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ustanovení § 562 odst. 1 a ustanovení § 562 odst. 2 písm. b) a c) obch. zák. tedy vážou výslovně povinnost prohlídky předmětu díla a počátek lhůty pro oznámení vad na předání předmětu díla. Není proto logického důvodu stanovit počátek běhu této lhůty jinak v případě, kdy zákon ukládá objednateli oznámit vady díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V tom směru je třeba vzít v úvahu i to, že maximální doba odpovědnosti za vady je dva, popřípadě pět let od předání předmětu díla a toto omezení se vztahuje i na případy, kdy objednatel reklamuje podle § 562 odst. 2 písm. a) obch. zák. K tomu ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Výše slevy je tedy určována rozdílem hodnoty díla bez vad a hodnotou vadného díla a časovým okamžikem pro určení těchto hodnot je uskutečnění plnění (dodání). Výchozími skutečnostmi pro posouzení výše slevy bude zejména rozsah vadnosti díla, závažnost vad, popř. jak vada (y) omezují či komplikují užívání nebo snižují životnost věci a dále lze při úvaze o výši slevy vzít v úvahu i další okolnosti. Výši slevy je tedy nutné stanovit s ohledem na rozhodné okolnosti případu, obvykle proto nelze slevu ztotožnit pouze s náklady spojenými s odstraněním vad. Přitom je však třeba mít na paměti, že zákla ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud má předané dílo vady, zhotovitel nesplnil svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Dílo, které je vadné, nelze ve smyslu § 554 odst. 1 obch. zák. považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je objednatel převezme. Nebylo-li dílo řádně dokončeno, a tedy ve smyslu smlouvy o dílo nebylo hotovo, nemůže zhotoviteli (žalobkyni) vzniknout právo na zaplacení ceny díla, a to nejen v rozsahu ustanovení § 439 odst. 4 ve spojení s § 564 obch. zák.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zákon rozlišuje z hlediska právních následků mezi oznámením vad (§ 562 odst. 2 ve spojení s § 428 odst. 2 a 3 obch. zák.) a oznámením volby mezi nároky z těchto vad (§ 564 ve spojení § 436 a § 437 obch. zák.). Opomenutí prvého má (zásadně) za následek (k námitce zhotovitele) nemožnost domoci se nároků z odpovědnosti za vady díla soudní cestou, neoznámení volby nároku z vad objednatelem je spojeno s odlišnými důsledky. V případě vad, které představují porušení smlouvy podstatným způsobem, zůstávají objednateli, neoznámí-li volbu svého nároku včas, nároky, které by mu náležely při nepodstatném p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Odstoupili-li žalobci platně od smlouvy o dílo, nemohou se domáhat náhrady škody spočívající ve zmenšení jejich majetku, ke kterému došlo v souvislosti s vynaložením prokazatelných nákladů na odstranění vad díla, jak uzavřel odvolací soud, ale pouze vypořádání ze zaniklé smlouvy o dílo z titulu tohoto odstoupení. Náhrady škody by se mohli domáhat pouze pokud jde o další škodu, která jim vznikla porušením povinností ze smlouvy, nad rámec uvedeného vypořádání.

Úryvek z textu:
Právní věta: U smlouvy o dílo je provedením díla splněn závazek zhotovitele. Pokud má provedené dílo vady, není řádně ukončeno, a to ani když je objednatel převezme, a povinnost provést dílo nezaniká, ale její obsah se mění způsobem, který odpovídá právům objednatele vzniklým z vadného plnění (srov. § 323 odst. 3 obch. zák.). V obchodních závazkových vztazích tedy nespadá vždy v jedno převzetí předmětu díla a splnění závazku provést dílo. Pro posouzení, zda povinnost řádně ukončit dílo byla splněna, není rozhodující, že bylo dílo předáno, ale to, kdy bylo řádně ukončeno – tedy odstraněny vady a nedodělky, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 428 odst. 2, 3, na něž se odvolává třetí odstavec, koncipuje nemožnost domoci se práv z odpovědnosti za vady po uplynutí stanovené lhůty soudní cestou podobně jako u promlčení. Soud práva z odpovědnosti za vady nepřizná, pokud objednatel neoznámí zhotoviteli vady ve lhůtách uvedených v § 562 odst. 2 a zhotovitel nedodržení lhůty v soudním řízení namítne; soud však práva z odpovědnosti za vady přizná, i když lhůta stanovená v § 562 odst. 2 nebyla dodržena, pokud se zhotovitel nedodržení lhůty u soudu nedovolá. Pokud však zhotovitel věděl nebo vědět musel v době předání předmětu díl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Obchodní zákoník upravuje právo odstoupit od smlouvy pro některé případy za vymezených podmínek, vždy na základě určité právní skutečnosti, která nastala po vzniku závazku. V tomto smyslu stanoví obchodní zákoník odstoupení od smlouvy nejen pro případ prodlení dlužníka s řádným a včasným splněním jeho závazku (§ 345 a násl. obch. zák.), ale též pro případ vad zboží, potažmo vad díla (§ 564 obch. zák.), jehož dodáním je smlouva porušena podstatným způsobem, případně nepodstatným způsobem za podmínek uvedených v § 437 odst. 5 obch. zák. Jde o dva různé instituty odstoupení od smlouvy, které se l ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokyny objednatele podle ustanovení § 537 odst. 3 obch. zák. jsou právním úkonem, neboť splňují definiční znaky vymezené v ustanovení § 34 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zrušeného k 1. 1. 2014 (dále jen „obč. zák.“); jde o projev vůle objednatele směřující k vyvolání následků v právních vztazích (v hmotném právu), neboť má založit povinnost zhotovitele postupovat při provádění díla určitým způsobem. V tomto smyslu objednatel pokyny učiněnými na základě smlouvy o dílo smlouvu v příslušném ohledu „dotváří“. Jsou-li pak pokyny objednatele právním úkonem, musí být, tak jako každý jiný pr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU