Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
268643
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 402761
Krajské soudy (ČR): 31294
Poslední aktualizace
18.01.2018 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: vládní nařízení


Přibližný počet výsledků: 111 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: vládní nařízení
  • vladnout nalezené 359 krát v 244 doukumentech
  • naridit nalezené 63311 krát v 22365 doukumentechHistorické majetkové křivdy. Vymezení okruhu osob, jež se mohou domáhat vydání věci, respektive poskytnutí náhrady. § 4 podle zákona č. 229/1991 Sb. Možnost soudů převzít definici oprávněné osoby z jednoho předpisu a zbývající podmínky uplatnění restitučního nároku posoudit dle předpisu odlišného. Imperativ výkladu orientovaného na maximální zmírnění minulých majetkových příkoří. Požadavek na vydání majetku, jenž byl odňat na základě nařízení č. 15/1959 Sb. dle zákona č. 229/1991 Sb. dle zákona č. 403/1990 Sb. (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Každý ze zákonů směřujících ke zmírnění historických majetkových křivd obsahuje vlastní vymezení okruhu osob, jež se v jeho režimu mohou domáhat vydání věci, respektive poskytnutí náhrady. Součástí zkoumání otázky, zda jsou dány podmínky existence nároku dle konkrétního zákona, tak rovněž musí být zjišťování, zdali je žadatel oprávněnou osobou ve smyslu příslušného (aplikovaného) předpisu. Úvahu krajského soudu, jenž konstatoval, že má-li být žalobci přiznáno právo podle zákona č. 229/1991 Sb., musí spadat do některé z kategorií osob vytyčených v jeho § 4, tudíž nelze než označit za zcela kore ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: Sporná finanční náhrada za omezení vlastnického práva má charakter peněžité pohledávky. Jedná se tedy o majetkový nárok závazkového charakteru, který jednoznačně podléhá promlčení podle § 100 odst. 2 obč. zák. Nelze souhlasit s tím, aby běh promlčecí doby u sporného nároku na náhradu za omezení vlastnického práva započal až dnem účinnosti výše označeného plenárního stanoviska Ústavního soudu ČR, protože právní posouzení skutkově existujícího nároku je pro běh promlčecí doby nerozhodné, podstatné je z tohoto hlediska jeho včasné uplatnění. Nárok žalobce za dobu předcházející uplatnění nároku pr ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... účinnosti nálezu Ústavního soudu ČR č. 84/2003 Sb. (20. 3. 2003), který zrušil poslední právní předpis upravující regulaci nájemného (vládní nařízení č. 567/2002 Sb.). Do té doby byly platné předpisy (později zrušené pro protiústavnost) součástí právního řádu a muselo být ...
Související předpisy:
Právní věta: Rozhodná délka řízení podle judikatury Evropského soudu a Nejvyššího soudu je vymezena svým počátkem a koncem. Rozhodný počátek a rozhodný konec řízení z hlediska posuzování délky řízení se ne vždy striktně odvíjí od počátku a konce řízení dle procesních předpisů, neboť vždy je nutné mít na zřeteli, že má být odškodněna nemajetková újma spočívající v nejistotě ohledně výsledku řízení. Proto je třeba vždy zkoumat, do jakého okamžiku šlo o účelné vedení řízení směřující k reálnému vymožení práva oprávněného, a od kdy již další průběh řízení ztrácí svůj význam, nebo ve vztahu k insolvenčnímu říze ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Ukrajiny opustit v důsledku nepřátelské okupace. Prvním právním předpisem provádějícím výše uvedenou mezinárodní smlouvu bylo již výše zmíněné vládní nařízení č. 8/1947 Sb. Smyslem vládního nařízení bylo vytvořit soupis nemovitého majetku, za který pak měl stát poskytnout odškodnění ... podal v souladu s vládním nařízením č. 8/1947 Sb., o soupisu československého majetku na Z. U. (dále jen „vládní nařízení“) přihlášku k soupisu majetku zanechaného na území P. R. v obci T., okres K. C. (dále jen „přihláška ...
Související předpisy:
Právní věta: Povinnosti, jež obecně při nakládání s finančními prostředky svého klienta advokát má, obviněná nesplnila, protože zcela rezignovala na jakékoliv ujednání, které by její finanční dispozice, mimo jiné i přijímání finančních prostředků od dlužníka poškozené jakkoli smluvně či jinak písemně podchytila. I přesto, že její dispozice byla zcela mimo jakékoliv ujednání, neznamená to, že by tato skutečnost obviněnou vyvinila z toho, že byla osobou, která měla zvláštní povinnost hájit zájmy poškozené jako klientky, s jejímiž finančními prostředky zcela svévolně mimo jakýkoliv rámec advokátní etiky a zák ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy“. Podle článku III. toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2010. 42. Na toto vládní nařízení navazovalo vládní nařízení č. 180/2013 Sb. ze dne 26. 6. 2013, jímž se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým ...
Související předpisy:
Právní věta: Zemědělský majetek, který byl dříve ve vlastnictví církevních právnických osob, bude řešen samostatným zákonem a do doby vydání takového zákona je chráněn.

Úryvek z textu:
... oponenturu, jež vychází z toho, že „správa“ majetku řeholních řádů a kongregací Náboženskou maticí (viz zákon č. 217/1949 Sb., vládní nařízení č. 228/1949 Sb., vyhláška Státního úřadu pro věci církevní č. 351/1950 Ú.l.) byla institutem práva veřejného, pročež ...
Související předpisy:
Právní věta: Předpoklad odborné způsobilosti úředníka územních samosprávných celků k výkonu povolání sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2008 Sb., o sociálních službách, se považuje za splněný, jestliže ke dni 1.1.2007 tuto činnost vykonávali a k uvedenému dni dosáhli věku 50 let. Předpoklad, který je stanoven jako hledisko významné pro přiznání (poskytnutí) určité tarifní třídy tohoto zaměstnance ve smyslu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, není důvodem k rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... z důvodu dosaženého věku vztahuje výjimka uvedená v ustanovení § 120 odst. 11 a 12 zákona č. 108/2006 Sb. Vládní nařízení č. 564/2006 Sb., nestanoví předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka, ale pouze kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených ...
Související předpisy:
Právní věta: Je nutné výrazně akcentovat, že podstatná část židovského majetku prošla v poválečném období procesem obdobným tomu, který proběhl v nyní posuzované věci. Nemovitosti byly fakticky či jen formálně navráceny židovským subjektům podle presidentských dekretů a tehdejších zákonů, aby poté po nastolení komunistického režimu, tedy po 25. 2. 1948, došlo k jejich odnětí nebo drtivě převažující měrou vynuceným převodům na stát. Při respektu k těmto okolnostem se Nejvyšší soud přiklání k interpretační extenzi posouzení vzniklé situace: je v souladu s výše zmíněným primárním účelem zákona – zmírnění maje ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nařízeních, jimiž byla realizována metoda zvolená ustanovením § 2 zákona č. 212/2000 Sb., nejsou předmětné nemovitosti uvedeny (šlo o vládní nařízení č. 335/2001 Sb., č. 152/2002 Sb., č. 184/2003 Sb. a č. 123/2004 Sb.). Odvolací soud přesvědčivě ...
Související předpisy:
Právní věta: Rozpor v judikatuře Nejvyššího soudu lze v rozhodovací činnosti tohoto soudu odstranit jen postoupením věci k rozhodnutí velkému senátu dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li již odlišný právní názor vysloven ve stanovisku Nejvyššího soudu, zaujatém podle § 14 odst. 3 uvedeného zákona, anebo nebyl-li již odlišný právní názor vysloven právě velkým senátem. Byl-li nárok na finanční náhradu podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatněn u soudu, nastalo ve vztahu k němu prodlení ze strany státního orgánu uplynutím zákonné ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 2 občanského zák., které zakládá právo věřitele žádat po dlužníku úroky z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem, jímž je vládní nařízení č. 142/1994 Sb. (obdobný názor vyjádřen i v rozsudku z 26. 5. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2687/2005 ...
Související předpisy:

Právní věta: Nejvyšší soud v rozsudku z 27. září 2000, sp. zn. 22 Cdo 620/99, uveřejněném na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz dovodil, že „byl-li oddělený pozemek předmětem kupní smlouvy, pak za účinnosti o. z. o. z roku 1811 podle § 433 musela listina, kterou se převáděly nemovitost, obsahovat přesné označení nemovitosti. K převodu vlastnictví nemovitých věcí muselo být nabývací jednání zapsáno do veřejných knih k tomu určených a takový zápis nazýval se vklad (intabulace).

Úryvek z textu:
... národním výborem podle vládního nařízení č. 218/1938 Sb., o přechodném obmezení zcizení a propaktování určitých druhů nemovitostí, neboť toto vládní nařízení bylo vydáno v době, kdy stát chtěl předejít německé okupaci a vztahovalo se pouze na dobu „branné povinnosti státu“. Souhlas ...
Právní věta: @font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }p.p0 { margin: 0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri"; }div.Section0 { page: Section0; } Právní úprava nařízení vlády vydaná podle ustanovení § 202 odst. 2 zák. práce upravuje podmínky, výši i způsob náhrady za ztrátu výdělku, která přísluší zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti, která vznikla&nb ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Rozhodnutí o nepřipuštění dovolání proti svému rozsudku odůvodnil odvolací soud tím, že žalovaným nastolená právní otázka, zda \"lze vládní nařízení o valorizaci použít i při aplikaci § 199 zákoníku práce\", byla již vyřešena nálezem Ústavního soudu. Proti ... pod č. 192/1999 Sb., jak ji \"prakticky založil v napadeném rozsudku odvolací soud\". Podle názoru žalovaného vládní nařízení, která \"každoročně upravují průměrný výdělek před vznikem škody\", se již podle svých názvů týkají úpravy náhrady za ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.