Nalezené rozsudky pro výraz: vlastnické právo

Přibližný počet výsledků: 7270

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

4468 dokumentů
126 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Zákonný důsledek, který plyne z ustanovení § 32 odst. 6 zákona o myslivosti, musí být promítnut do znění stanov, konkrétně do realizace přijetí členů, tedy majitelů honebních pozemků tak, aby bylo možno dostát požadavkům zákona. Ten má přednost před formálními předpisy o hlasování přijetí za člena honebního společenstva.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolací soud se ztotožnil se závěrem, že žalobce jako objednatel tím, že uzavřel s Městem V. smlouvu, která mu umožňovala provádět stavbu na pozemku tohoto města, opatřil pozemek pro stavbu ve smyslu ustanovení § 542 odst. 1 obch. zák., když za takové opatření lze považovat právě zajištění zákonné možnosti provádět stavbu na cizím pozemku. Správný je i závěr, že jestliže žalobce v důsledku takového opatření pozemku, řádně nabyl vlastnické právo k budované stavbě podle § 542 odst. 1 obch. zák., nemůže na tomto stavu nic změnit to, že následně ztratil oprávnění k provádění stavby na tomto pozem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V případě, že někdo hrozí neoprávněným zásahem, nelze po vlastníkovi požadovat, aby vyčkal provedení tohoto zásahu a teprve poté se u soudu domáhal ochrany. V takovém případě však není možno uplatnit žalobu zápůrčí, která je žalobou na plnění, ale vlastník se může domáhat ochrany žalobou určovací (§ 80 písm. c/ OSŘ), zejména může žádat aby soud určil, že žalovaný není oprávněn provést zásah, kterým hrozí (pro úplnost se dodává, že za splnění zákonných podmínek nelze vyloučit ani žalobu podle § 417 odst. 2 ObčZ, podle kterého jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uloži ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li z hlediska zkoumání podmínky ”nabytí nemovitosti v rozporu s tehdy platnými předpisy” právně bezvýznamné, zda stát při převodu nemovitosti na fyzickou osobu byl skutečným vlastníkem či nikoliv, pak z toho v dané věci plyne, že je z tohoto hlediska právně bezvýznamné i vyřešení otázky, zda zabrání majetku vyslovené v trestním řízení proti J. M. bylo způsobilým právním titulem přechodu sporných nemovitostí na stát.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud stát převzal pozemek bez právního důvodu, popřípadě na základě neplatného právního úkonu, nestal se jeho vlastníkem a nemohl k němu platně zřídit právo osobního užívání.

Úryvek z textu:
Právní věta: Okamžik vzniku škody spočívající ve ztrátě majetku se váže k objektivní události, nezávislé na tom, kdy se poškozený s tím, že mu vznikla škoda, seznámí. Škoda způsobená ztrátou vlastnictví vznikla dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o vydání nemovitostí oprávněným osobám, neboť tímto dnem se staly oprávněné osoby vlastníky nemovitostí. Jak vyplývá z ustálené judikatury dovolacího soudu, oprávněná osoba nabývá vlastnického práva k nemovitostem vydávaným podle zákona č. 229/1991 Sb. dnem právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu a o této skutečnosti se pořídí zápis v katast ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Sama existence sídliště, jako rozsáhlého souboru budov a pozemků, které spolu tvoří jeden funkční celek, sice bez dalšího nevylučuje vydání některých (např. okrajových) pozemků, ale vyžaduje mimořádně pečlivé zvážení konkrétních místních podmínek, potažmo toho, zda lze některý pozemek nebo jeho část oddělit bez toho, že by byla dotčena funkční propojenost jednotlivých staveb či ostatních pozemků a dále bez toho, že by došlo k porušení některé z funkcí, které sídliště jako areál plní (bydlení, komunikace, odpočinek-relaxace atp.). Při posuzování toho, zda převáží konkrétní veřejný zájem nebo zá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Konkurují-li si co do průkazu vlastnictví k nemovitostem prostřednictvím zápisu vlastnického práva k nim v katastru nemovitostí pouze žalobce na straně jedné a úpadce na straně druhé, pak k závěru, že žalobce (vylučovatel) má silnější právo k nemovitostem než úpadce, postačuje zjištění, že skutečnému stavu věci neodpovídá zápis vlastnického práva pozdějšího úpadce k nemovitostem do katastru nemovitostí (jeden z duplicitně provedených zápisů vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí byl v excindačním řízení účinně zpochybněn, kdežto druhý nikoli).

Úryvek z textu:
Klíčové slová: vlastnické právotvrzená pohledávkapředlužení dědictví
A
Právní věta: Není skutečnost, že žalobce disponuje toliko tvrzenou, nikoli pravomocně přisouzenou pohledávkou, důvodem pro zamítnutí žaloby na určení z důvodu absence naléhavého právního zájmu. Smrtí dlužníka jeho povinnost nezanikla (nejedná se o plnění, které by mělo být provedeno osobně dlužníkem). Věřiteli postačí osvědčit pohledávku, jejíž uspokojení by mohlo být v případě, že by nebylo určeno výše požadované vlastnické právo, ohroženo, resp. znemožněno. Z důkazů provedených soudy nižších stupňů vyplývá, že v posuzované věci byla pohledávka žalobce vůči zůstaviteli osvědčena.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vlastník požadující ochranu podle § 126 odst. 1 obč. zák. není vázán žádnými lhůtami stanovenými orgány činnými v trestním řízení; podmínkou úspěšnosti žaloby je však protiprávnost zásahu ze strany žalované.

Úryvek z textu:
MENU