Nalezené rozsudky pro výraz: vlastnictví věci

Přibližný počet výsledků: 495

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

97 dokumentů
4 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Pokud si pachatel za úplatu půjčí věc, kterou si později přisvojí a od počátku jedná s úmyslem tuto věc získat, nikoli jen dočasně užívat spáchá trestný čin podvodu. Způsobená škoda odpovídá hodnotě této věci, nikoli částce, za kterou pachatel poskytl jako úplatu za vypůjčení věci. Dle okolností je možné vzít v úvahu náhradu škody z ušlého zisku, a to především v situace, kdy věc slouží k podnikání poškozeného. O škodu odpovídající úplatě za věc by se jednalo v případě, že by pachatel za věc slíbil úplatu, kterou by měl od počátku úmysl neposkytnout, a úplatu opravdu neposkytne, ale věc vrátí. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 29. května 2003, sp. zn. 33 Odo 258/2003, uzavřel, že z dikce § 451 odst. 1 obč. zák. je zřetelné, že povinnost vydat bezdůvodné obohacení se neváže k věci (která se mohla bezdůvodně poskytnutým majetkovým prospěchem – např. opravou - zhodnotit), ale k osobě, jež se tímto plněním bezdůvodně obohatila. Jinak řečeno, při změně vlastnictví věci, jejímž prostřednictvím se určitá osoba na úkor jiného bezdůvodně obohatila, nepřechází na nabyvatele povinnost k úhradě takového bezdůvodného obohacení. Jiný závěr by byl nelogický již proto, že při změně vlastnictví vě ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro úspěšnost žaloby založené na ustanovení § 267 odst. 1 nebo 2 o. s. ř. tato okolnost (že ve vztahu mezi manžely jsou označené věci výlučným vlastnictvím jednoho z nich) není dostačující. Za majetek patřící do společného jmění žalobkyně a jejího manžela (povinného) se totiž ve smyslu § 42 odst. 1 exekučního řádu (nebo § 262a odst. 1 o. s. ř.) považuje i ten, který netvoří součást jejich společného jmění jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů (k tomu srov. např. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. července 2010, sp. zn. 20 Cdo 2909/2009) ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právním problémem, který má být řešen v dovolacím řízení, se Nejvyšší soud opakovaně zabýval; např. v rozsudku ze dne 23. října 2012 uvedl, že „Dovolatel zpochybňuje správnost postupu soudů při určení ceny domu jemu přikázaného; soudy podle něj měly přihlédnout k tomu, že dům stojí na pozemku v jeho výlučném vlastnictví. Vytýká jim nesprávný postup, jestliže k okolnosti, že dům stojí na pozemku žalovaného, nepřihlédly s argumentem, že pokud po vypořádání bude vlastníkem domu i pozemku žalovaný, je třeba při vypořádání společného jmění manželů vycházet z ceny domu, která není dotčena okolností, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Objektem trestného činu zpronevěry je vlastnictví věci nebo obdobné majetkové právo k jiné majetkové hodnotě. Objektivní stránku naplní pachatel, který si a) přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a zároveň tím b) způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 2. Cizí věc nebo jiná majetková hodnota je svěřena pachateli, jestliže je mu odevzdána do faktické moci (do držení nebo do dispozice) zpravidla s tím, aby s věcí nebo s jinou majetkovou hodnotou nakládal určitým způsobem. 3. Součástí věci podle ustanovení § 120 odst. 1 obč. zák. je vše, co k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Objektem přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku je zájem na řádném výkonu rozhodnutí soudů a dalších orgánů veřejné moci, nikoli zájem na ochraně majetkových práv dotčených subjektů. Z toho důvodu zásadně nemůže být závěr o naplnění zákonných znaků uvedeného přečinu zvrácen námitkami týkajícími se vlastnictví věci. Otázka vlastnictví věci tu nemá žádný vliv na vykonatelnost soudního výroku, podle kterého bylo obchodní společnosti, jejímž byl obviněný jednatelem, zakázáno nakládat s věcmi sepsanými soudním vykonavatelem. To platí bez ohled ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Protože věcné břemeno působí vždy i proti právním nástupcům vlastníka, jehož věc zatěžuje, a vlastnictví věci se může opakovaně měnit jak na základě singulární, tak i universální sukcese, je nutné dbát na to, aby vymezení části věci zatížené věcným břemenem bylo provedeno tak, aby i třetím osobám, včetně právních nástupců vlastníka, bylo zřejmé, jaká část věci byla zatížena.

Úryvek z textu:
Právní věta: Darování mezi manžely je přípustné jen za předpokladu, že jeden manžel obdaruje druhého ze svého výlučného - samostatného (odděleného) vlastnictví. Věc, která patří do společného jmění manželů (před l. srpnem 1998 podle § 143 obč. zák. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. do bezpodílového spoluvlastnictví manželů), nemůže být jedním manželem darována druhému. Taková darovací smlouva by znamenala obcházení kogentních ustanovení občanského zákoníku o rozsahu společného jmění manželů (dříve bezpodílového spoluvlastnictví) a za tohoto stavu by ji nebylo možno hodnotit jinak než ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Při vzniku vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí na základě smlouvy je třeba rozlišovat právní důvod nabytí vlastnického práva (titulus adquirendi) a právní způsob jeho nabytí (modus adquirendi). Smlouva o převodu nemovitostí (zde kupní smlouva) představuje tzv. titulus adquirendi. I když z takové smlouvy vznikají jejím účastníkům práva a povinnosti, ke vzniku vlastnického práva podle ní ještě nedochází; ten nastává (modus adquirendi) až vkladem (intabulací) vlastnického práva do katastru nemovitostí (srov. § 133 odst. 2 obč. zák.). Jinak řečeno, kupní smlouva, kt ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU