Nalezené rozsudky pro výraz: Vrchní soud

Přibližný počet výsledků: 31992

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

14668 dokumentů
65 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ve shodě s dikcí ustanovení § 104a odst. 2 o. s. ř. není pochyb o tom, že dovoláním napadené rozhodnutí je rozhodnutím „nadřízeného“ vrchního soudu. Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej zaměňovat nelze. Rozhoduje-li vrchní soud o tom, které soudy (okresní nebo krajské) jsou věcně příslušné k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost soudu k projedn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Po určení věcné příslušnosti nemůže být v projednávané věci otázka věcné příslušnosti znovu úspěšně nastolena; to platí nejen pro řízení u soudu prvního stupně, ale také pro odvolací nebo dovolací řízení....Rozhodne-li vrchní soud o věcné příslušnosti, nemůže být otázka věcné příslušnosti znovu úspěšně nastolena ani tehdy, připustí-li následně soud prvního stupně změnu návrhu na zahájení řízení a to bez ohledu na to, jsou-li k projednání a rozhodnutí změněného návrhu věcně příslušné soudy jiného stupně. Usnesení o věcné příslušnosti je závazné i tehdy, je-li věcně nesprávné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vrchní soud v Praze v řízení podle § 147 odst. 1 tr. řádu přezkoumal postup Krajského soudu v Ústí nad Labem - Liberec při rozhodování podle § 71 odst. 5 tr. řádu, a protože tento postup neshledal jako správný, rozhodnutí, napadené stížností podle § 149 odst. 1 tr. řádu, zrušil. Za nedílnou část zrušovacího rozhodnutí je však nutno považovat i rozhodnutí nové, kterým Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně pochybení soudu prvního stupně napravil. Tímto rozhodnutím je výrok, jímž Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 4, odst. 6 tr. řádu obviněného i nadále ponechal ve vazbě. V tomto případě ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Za zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, jehož spácháním byl obviněný uznán vinným, hrozí pachateli již uvedený trest odnětí svobody od pěti až do dvanácti let. Vrchní soud, po zrušení rozsudku soudu I. stupně mj. ve výroku o podmíněném trestu odnětí svobody v trvání 3 let, uložil obviněnému nepodmíněný trest odnětí svobody na samé dolní hranici zákonné trestní sazby v trvání 5 let, když dospěl k závěru, že pro použití ustanovení § 58 odst. 1 tr. zákoníku, upravujícího podmínky mimořádného snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici zákonné trestní sazby, v této t ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vrchní soud v Olomouci dovodil naplnění znaku „spáchání činu ve velkém rozsahu“ ve smyslu § 234 odst. 5 písm. b) tr. zákoníku ve skutečnosti jen z toho, že ze sbíhajícího se pokusu trestného činu podvodu hrozilo „způsobení škody velkého rozsahu“ ve smyslu § 209 odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Žádnými dalšími relevantními hledisky v jejich konkrétní podobě se Vrchní soud v Olomouci nezabýval. V odůvodnění napadeného rozsudku Vrchní soud v Olomouci uvedl, že „instruktivní, logický a přiléhavý“ je příklad, kterým státní zástupce demonstroval stejnou škodlivost případu s deseti padělanými směnkami ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Žaloba na obnovu řízení není podle ustanovení § 230 odst. 1 písm. a) o. s. ř. přípustná, neboť směřuje proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že manželství se rozvádí, a na této skutečnosti nic nemění ani to, že k nabytí účinnosti rozsudku Vrchního soudu v Torontu o rozvodu manželství na území České republiky bylo třeba jeho uznání.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle níž byl za jednu trestnou činnost potrestán ve skutečnosti dvakrát, jestliže odvolací soud v rámci uložení souhrnného trestu současně nezrušil výrok o trestu, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu, by mohla po obsahové stránce naplnit spíše alternativu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., spočívající v tom, že určitý výrok v napadeném rozhodnutí chybí a činí tak jeho výrokovou část neúplnou. Z věcného hlediska by však obviněnému opět nebylo možno v jeho námitce přisvědčit, neboť výrok napadeného rozsudku Městského soudu ta ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nadřízeným soudem pro mládež ve smyslu § 47 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb. pak bude příslušný krajský soud pro mládež, bude-li k projednávání věci věcně příslušný okresní soud pro mládež, nebo příslušný vrchní soud pro mládež, bude-li k projednávání věci věcně příslušný krajský soud pro mládež.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhoduje-li vrchní soud o vyloučení soudců krajského soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředchází. Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, na tyto závěry žádného vlivu nemá.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nelze považovat za rozhodnutí ve věci samé ani napadané rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který zamítl podanou stížnost, neboť podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. řádu se rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek, považuje za rozhodnutí ve věci samé jen pokud takový opravný prostředek směřoval proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. řádu.

Úryvek z textu:
MENU