SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
386989
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 428770
Krajské soudy (ČR): 47921
Poslední aktualizace
02.12.2020 06:25

Nalezené rozsudky pro výraz: výkon rozhodnutí


Přibližný počet výsledků: 21407 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: výkon rozhodnutí
  • vykon nalezené 206472 krát v 60462 doukumentech
  • rozhodnuty nalezené 1508583 krát v 121370 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 1812 dokumentů
Ústavní soud České republiky 3397 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 539 dokumentů


Právní věta: Je-li podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro vydobytí vymahatelné pohledávky oprávněným před uplynutím promlčecí lhůty, která je stanovena v ustanovení § 282 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., promlčení se staví dnem zahájení vykonávacího řízení. Z toho vyplývá, že promlčecí doba po dobu řízení o výkon neběží, za předpokladu, že oprávněný pokračuje řádně v zahájeném řízení.

Úryvek z textu:
20 Cdo 3511/2006 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného C. ú. P., proti povinnému D. I., zastoupenému advokátem, pro 165.820,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 1917/96, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2006, č.j. 25 Co 25/2006-48, takto : Usnesení Městského .
Právní věta: Je-li v záhlaví rozhodnutí označen orgán (§ 47 odst. 5 správního řádu), jenž uložil povinnost k zaplacení pokuty a náhrady nákladů řízení, určitě a srozumitelně, a je-li oprávněný subjekt stanoven přímo právním předpisem, je rozhodnutí materiálně vykonatelné, i když v něm oprávněná osoba expressis verbis označena není, resp. i když této osobě právo proti povinnému nezakládá výslovně výrok rozhodnutí správního orgánu.

Úryvek z textu:
20 Cdo 1965/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněného města P., Úřadu městského obvodu P., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. Ž., o nařízení výkonu rozhodnutí a udělení pověření k jejímu provedení pro částku 3.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Plzni pod sp. zn. 73 Nc 229/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni .
Právní věta: Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. o. s. ř.) lze ve prospěch oprávněné České republiky nařídit i v případě, že povinný má tuto pohledávku rovněž vůči České republice, jestliže povinnost ji splnit má jiná její organizační složka (§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.).

Úryvek z textu:
20 Cdo 1680/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Městského úřadu ve Frýdku – Místku, se sídlem ve Frýdku – Místku, Radniční 1148, proti povinnému J. Š., přikázáním jiných peněžitých pohledávek, pro 2.817,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 50 E 4504/2000, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu .
Právní věta: Pokud zvláštní předpis, podle kterého je uložena pokuta, která je jinak podřaditelná pod ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., neupravuje promlčení, prosadí se režim promlčení posuzovaných nároků podle § 70 zákona č. 337/1992 Sb.  

Úryvek z textu:
20 Cdo 2442/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města B. - městské části B. – K. proti povinnému J. J., prodejem movitých věcí, pro 200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 26 E 444/96, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.7.2002, č.j. 20 Co 331/2002-27, takto : I. Dovolání se .
Právní věta: Prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů, kteří jsou společnými členy družstva, zaniká ve smyslu ustanovení § 231 obch. zák. i členství druhého manžela v družstvu. Tytéž účinky má nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností vůči jednomu z manželů nebo vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností vůči jednomu z manželů po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Správce konkursní podstaty není osobou aktivně věcně legitimovanou k podání žaloby o zrušení práva společného nájmu bytu úpadce a jeho manžela.

Úryvek z textu:
29 Odo 460/2005 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY   Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Mgr. P. H., advokátky, jako správkyně konkursní podstaty úpadce Ing. J. K., zastoupené JUDr. M. Š., advokátem, proti žalované Ing. V. K., o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu manžely, vedené u  Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 C 132/2004, o dovolání žalobkyně .
Právní věta: Může-li vymáhající správní orgán podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, pak nutně musí mít způsobilost být účastníkem řízení; i zde platí, že se takto dovozená způsobilost spojuje též s orgánem obce, je-li orgánem vymáhajícím

Úryvek z textu:
20 Cdo 998/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Magistrátu města H. K., proti povinnému F. S., pro 100,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 1852/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.1.2003, č.j. 39 Co 11/2003-11, takto: Usnesení Městského soudu v Praze .
Právní věta: Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2007, lze na základě seznamu přihlášek pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění, došlo-li ke zrušení konkursu způsoby uvedenými v ustanovení § 44 odst. 1 a 2 uvedeného zákona takový postup však není možný, došlo-li ke zrušení konkursu způsobem uvedeným v ustanovení § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 1 tohoto zákona.

Úryvek z textu:
31 Cdo 374/2010 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Františka Baláka, JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Miroslava Galluse, JUDr. Kateřiny Hornochové, doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., JUDr. Zdeňka Krčmáře, JUDr. Blanky Moudré, JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Olgy Puškinové, JUDr. Josefa Rakovského, JUDr. Marty Škárové a doc. JUDr. Ivany Štenglové v konkursní věci dlužníka AGRO MORAVA, v. o. .
Právní věta: 1) O dobrovolné plnění, jehož důsledkem je zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., jde jen tehdy, jestliže k němu ze strany povinného došlo mimo rámec výkonu rozhodnutí nařízeného některým ze způsobů vyjmenovaných v § 258 odst. 1 o. s. ř. . 2) Stejně tak i v exekučním řízení lze po nařízení exekuce splnit vymáhanou povinnost dobrovolně. Za dobrovolné plnění mimo rámec exekučního řízení lze však považovat jen takové plnění, ke kterému došlo před doručením usnesení o nařízení exekuce. 3) Ostatní plnění je třeba považovat za taková dobrovolná plnění, ke kterým do ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 3314/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného TRÁVNÍKY, bytového družstva, se sídlem v Otrokovicích, Příčná 1541, identifikační číslo osoby 000 48 852, proti povinnému P. M., pro 30.335,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 Nc 2040/2009, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve .
Právní věta: Podle § 477 odst. 1 obch. zákona na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje. Přechod pohledávek se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek (odstavec 2). K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených závazků kupujícím (odstavec 3). Přechod povinností, k němuž dochází podle ustanovení § 477 odst. 1 obch. zákoníku, je takovým přechodem, který vyplývá přímo z právního předpisu. Z hlediska ustanovení § 256 odst. 2 o. s. ř. lze takový přechod prokázat nejen listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem, ale ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 3995/2007 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného C.-2, L.., zastoupeného advokátem, proti povinnému Ing. J. B., pro 1.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 30 Nc 6525/2005, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2006, č. j. 56 Co 531/2006 - 139, takto: .
Právní věta: Aktem vydaným správním orgánem, osobou jím pověřenou, popř. orgánem určeným zákonem č. 200/1990 sb., o přestupcích nebo jiným orgánem, který autoritativně zasahuje do právních vztahů osoby obviněné z přestupku jakožto účastníka řízení o přestupku je i uložení pokuty v blokovém řízení a vydání bloku na pokutu na místě nezaplacenou. To za situace, že pachatel přestupku nemohl zaplatit pokutu na místě. Z toho vyplývá, že se jedná o správní rozhodnutí povahy individuálního správního aktu.

Úryvek z textu:
20 Cdo 602/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města R. proti povinnému F. K., srážkami ze mzdy, pro 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. E 493/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.9.2001, č.j. 12 Co 523/2001-9, takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.9.2001, č.j. 12 Co .
Právní věta: Při neúplné úpravě promlčení v zákoně č. 589/1992 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2008), je nutno aplikovat ustanovení § 100 až § 114 obč. zák. Byl-li výkon rozhodnutí zastaven podle § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy k návrhu oprávněné, avšak pouze (a jedině) na základě sdělení soudu, že všechny movité věci povinného již byly sepsány ve prospěch dříve nařízených exekucí, nelze takový případ kvalifikovat jako nedostatek „řádného pokračování v zahájeném řízení“ ve smyslu ustanovení § 112 obč. zák.

Úryvek z textu:
... zjištěno, že předchozí vykonávací řízení bylo zastaveno proto, že oprávněný neoznačil majetek dlužníka, který má být výkonem rozhodnutí postižen, pak tato základní podmínka pro stavení promlčecí doby nebyla splněna. Protože dovolatel je přesvědčen, že ... neuplynula. Soud prvního stupně tudíž rozhodl nesprávně, jestliže nepřihlédl ke skutečnosti, že po dobu předcházejícího řízení o výkon rozhodnutí došlo ke stavení promlčecí doby. Proti oběma výrokům usnesení odvolacího soudu o věci samé, podal povinný dovolání .
Právní věta: Vzhledem k nedílnosti práva společného nájmu bytu manžely není možné, aby se soudní výkon rozhodnutí vyklizením bytu týkal jen jednoho z nich. Ukládá-li vykonávané rozhodnutí povinnost k vyklizení pouze jednomu ze společných nájemců ohledně bytu, který je ve společném nájmu bytu manžely, pak nemůže být takový soudní výkon rozhodnutí, směřující jen proti jednomu z manželů, nařízen.

Úryvek z textu:
... .ř.; ostatně, není nikterak vyloučeno, aby soud při rozhodování o náhradě nákladů výkonu rozhodnutí okolnosti, za nichž byl výkon rozhodnutí nařízen, zohlednil. Potud tedy dovolání důvodné není. Vykonávanému rozsudku pak nelze upřít ... exekučního řízení je zkoumána pouze tzv. materiální vykonatelnost podkladového rozhodnutí. Vlastní nařízení výkonu rozhodnutí - s dodatkem, že o provedení výkonu rozhodnutí soud rozhodne dodatečně - při této úpravě ještě nezbavuje povinného možnosti splnit uloženou .
Právní věta: Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ustanovení § 303 a násl. o.s.ř. může být nařízen a proveden jen u pohledávky z účtu, jehož majitelem je povinný. Jiná pohledávka z účtu není způsobilým předmětem tohoto výkonu rozhodnutí, i kdyby na účet byly vloženy peněžní prostředky povinného, případně peněžní prostředky patřící do společného jmění manželů (povinného a majitele účtu). Uvedený závěr ovšem nelze vykládat tak, že by tyto peněžní prostředky vůbec nebylo možné postihnout cestou výkonu rozhodnutí. V závislosti na tom, z jakého právního titulu byly na účet ulož ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... není majitelem účtu a nemá tedy ani pohledávku z účtu, jejíhož přikázání se oprávněný v návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí domáhá, není možné výkon rozhodnutí přikázáním této pohledávky z účtu nařídit a ani provést (byl-li přesto nesprávně nařízen), i kdyby peněžní prostředky ... v částce Kč 595 189 se 17% úroky od 1. 9. 1998 do zaplacení a nákladů návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí Kč 15 828 výkon rozhodnutí odepsáním uplatněné pohledávky z účtu u peněžního ústavu: K. banka, a. s., pobočka v P. - 7, .
Právní věta: Jak vyplývá z citovaného ustanovení § 72 správního řádu, tento předpis rozlišuje na jedné straně „vymáhající správní orgán", jímž je orgán, který (kromě dalších případů uvedených v § 72 odst. 1 správního řádu) v prvním stupni vydal rozhodnutí, které má být vykonáno, a k jehož podnětu (vedle návrhu oprávněného účastníka řízení) může být výkon rozhodnutí proveden, a na straně druhé „správní orgán příslušný k provedení výkonu rozhodnutí" , tj. orgán exekuční. Podle okolností přitom může jít o týž správní orgán nebo o orgány různé. Jedná-li se o orgán, který platební výměr podle ustanovení § 104c ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , právě ustanovením § 72 odst. 2 správního řádu. Může-li totiž podle tohoto ustanovení návrh na soudní výkon rozhodnutí podat vymáhající správní orgán, pak nutně musí mít způsobilost být účastníkem řízení. Protože okresní správa sociálního zabezpečení - ... zákona vyplývá, že jde o případ první, že tedy vymáhající správní orgán - nebude-li podán návrh na soudní výkon rozhodnutí - je zároveň orgánem exekučním. Jestliže naopak půjde o exekuci soudní, dostává se speciální aktivní legitimace vymáhajícímu správnímu .
Právní věta: Okolnost, že právní účinky vkladu vlastnického práva pro J. H. nastaly (vznikly) již ke dni 7.9.1998, tedy před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, tu není rozhodná, neboť se odvíjí od skutečnosti, která nastala až po zahájení tohoto vykonávacího řízení (od provedení vkladu na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu dne 2.11.1998); není-li možné při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech přihlédnout k této skutečnosti (protože nastala až po zahájení tohoto vykonávacího řízení), nelze zohlednit ani její násl ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rozhodnutí o povolení vkladu jeho právní účinky v době před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí, je předpoklad pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech spočívající v tom, aby bylo prokázáno, že nemovitost ... dospěl k závěru, že v den, kdy došel soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (tj. 7.10.1998), který je při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech rozhodným z hlediska prokázání vlastnického práva povinného, .
Právní věta: Protože v daném případě jde o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zjevné, že - je-li mzda povinnému vyplácena na území České republiky - bude soudem příslušným, a tedy i pravomocným, soud České republiky.

Úryvek z textu:
... a vykonatelnost rozhodnutí o výživném, jakož i z článku 4 a následujících haagské Úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti. Oprávněný dále dovodil, že „...na plátce mzdy povinného...se nevztahuje pravomoc slovenského soudu ... je předmětem dovolacího přezkumu správnost právního závěru odvolacího soudu o nedostatku pravomoci soudu České republiky k nařízení výkonu rozhodnutí (v daném případě srážkami ze mzdy povinného k vymožení výživného pro nezletilého oprávněného). Právní posouzení věci .
Právní věta: Jestliže ustanovení § 262a odst. 1, věty první, o. s. ř. umožňuje k vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, nařídit výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů, pak platí, že výkon lze nařídit i na majetek patřící do zaniklého společného jmění, které v době zahájení řízení o výkon nebylo vypořádáno.

Úryvek z textu:
... nebo po jeho rozvodu, nelze – oproti názoru dovolatele – uplatnit v řízení, které nařízení výkonu rozhodnutí předchází, ani návrhem na zastavení již nařízeného výkonu rozhodnutí, nýbrž toliko způsobem uvedeným v ustanovení § 267 o. s. ř., tj. tzv. ... bylo možné pro pohledávku věřitele i jen jednoho z bývalých manželů, která vznikla za trvání manželství, nařídit výkon rozhodnutí prodejem věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví, nebylo-li jeho vypořádání dohodou nebo rozhodnutím soudu dosud provedeno). .
Klíčové slová: alternativní petit, zastavení výkonu rozhodnutí, alternativa facultas

A
R 48/2005
Právní věta: V případech, kdy soud vyhoví alternativnímu žalobnímu petitu (a podle rozhodnutí má právo volby žalovaný), platí - oproti vztahům hmotněprávním – v poměrech exekučních, že může oprávněný (v nalézacím řízení žalobce) sám volit, které plnění chce výkonem rozhodnutí vynutit; povinný však včasným plněním podle volby vlastní může dosíci toho, že výkon rozhodnutí bude podle § 268 odst. 1 písm. g/ o.s.ř. zastaven. Jinak je tomu v případě té alternativy, již představuje tzv. alternativa facultas, jež sice není v platném občanském procesním právu výslovně zakotvena, v soudní praxi – jakožto specifická ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... se oprávněná domáhala nuceného uspokojení pohledávky ve výši 512.490,- Kč s příslušenstvím, a to nařízením výkonu rozhodnutí prodejem označené bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke specifikovaným nemovitostem. V případech, kdy soud vyhoví alternativnímu ... naznačuje dovolatelka v dovolání), že umožňuje oprávněnému z titulu znějícího na vydání (dodání) věci navrhnout úspěšně nařízení výkonu rozhodnutí přímo pro peněžitou částku, odpovídající hodnotě (ceně) věci, a to i kdyby zde byl reálný předpoklad, .
Klíčové slová: exekuční titul, způsoby výkonu rozhodnutí, podklad pro exekuci

A
R 66/2005
Právní věta: Podkladem pro soudní výkon (exekuci), tedy exekučním titulem, na jehož základě lze nařídit výkon rozhodnutí některým ze způsobů vyjmenovaných v ustanovení § 258 o.s.ř., nemohou být všechna rozhodnutí vydaná v občanském soudním řízení. Vedle rozsudků, jimiž bylo určeno, že tu právní vztah nebo právo je či není, jsou typickým příkladem pravomocné rozsudky ukládající prohlášení vůle; protože prohlášení vůle (jakožto složky právního úkonu, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, jež právní předpisy s takovým projevem spojují) je takovým rozsudkem bez dalšího nahrazeno, není z ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ř., nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v zákoně (§ 257 o.s.ř.). Jde-li o rozhodnutí ukládající jinou ... omluva, směřuje k odstranění nepříznivého zásahu do osobnostní sféry žalobce, avšak v kvalifikované podobě, je tudíž namístě výkon rozhodnutí způsobem uvedeným v § 351 o.s.ř.; neuplatní se proto teze, že povinnost poskytnout oprávněnému zadostiučinění je .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.