Nalezené rozsudky pro výraz: výsluhový příspěvek

Přibližný počet výsledků: 21

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

86 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Výsluhový příspěvek je peněžitou dávkou, která náležela vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru za podmínek stanovených v ustanovení § 33 zákona č. 76/1959 Sb. ve znění účinném od 13. května 1992, tj. poté, co nabyl účinnosti zákon č. 226/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Výsluhový příspěvek je koncipován v našem právním řádu jako určitá kompenzace za výkon práce ve ztížených podmínkách a kompenzace určitých osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu. Nál ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Výsluhový příspěvek, který je poskytován podle zákona č. 221/1999 Sb., nemá povahy mzdy ani jiného příjmu ve smyslu ustanovení § 2999 o.s.ř.. Z tohoto důvodu je tedy možné u něj provést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky. Výsluhovým příspěvek, který je poskytován ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákon č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, je chápeme jako kompenzaci práce vykonané ve ztížených podmínkách, kompenzaci určitých omezení, které vyplývají z práce v ozbrojených silách. Je tedy chápán jako součást dávek sociálního charakteru, které souvisí s ukončením služebního p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vedlejší účastník je osobou oprávněnou podat dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o jeho právu či povinnosti k náhradě nákladů řízení. Náklady, které pojišťovna vynaložila na zastoupení advokátem v soudním řízení, v němž vystupovala jako vedlejší účastník na straně žalovaného, nejsou bez dalšího neúčelné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Judikatura (včetně té, kterou cituje dovolatel) zdůrazňuje komplexní posuzování všech okolností konkrétního případu, které jedině ve svém souhrnu mohou dosáhnout intenzity, jež naplní znaky zvlášť výjimečného případu hodného mimořádného zřetele. Proto nelze izolovaně zdůrazňovat jednotlivé okolnosti, jako např. že v soudní praxi byla za takový výjimečný případ označena ztráta ledviny. Srovnání situace žalobce s hypotetickou situací sedmdesátiletého důchodce vychází z nepodložené premisy, že by odškodnění důchodce bylo o 50 % nižší, než je odškodnění žalobce, navíc opět přehlíží, že je nutno vž ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poměry účastníka, který je fyzickou osobou (člověkem), odůvodňují osvobození od soudních poplatků tehdy, jestliže vzhledem ke stavu svého jmění (majetku a dluhů) není schopen platit náklady řízení, aniž by tím ohrozil vlastní výživu (v rozsahu odpovídajícím zejména jeho potřebám a zdravotnímu stavu) a výživu osob, k nimž má nebo k nimž převzal vyživovací povinnost. Při posuzování poměrů takového účastníka samozřejmě nelze brát v úvahu veškerý jeho majetek; podstatné jsou příjmy z výdělečné nebo jiné činnosti účastníka, výnosy jeho majetku a další jeho disponibilní peněžní prostředky (včetně mo ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: To, zda splatná pohledávka dlužníkova věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby (osoby odlišné od dlužníka), např. z titulu ručení (ve všech jeho formách) nebo z titulu zástavního práva (váznoucího na majetku třetí osoby), nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně schopnosti dlužníka samotného tyto své závazky splatit. Dlužník totiž není osobou, jež by bez dalšího (jen proto, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby) mohla s majetkem ve vlastnictví třetí osoby disponovat tak, že z něj uhradí (bude schopen uhradit) svůj dluh vůči věřiteli. Obdobně to ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Pravomoc soudu Výsluhový příspěvek
D
Hesla Postoupení věci Zastavení řízení Změna návrhu na zahájení řízení
MENU