Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
319263
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 413908
Krajské soudy (ČR): 37852
Poslední aktualizace
19.03.2019 06:50

Nalezené rozsudky pro výraz: výsluhový příspěvek


Přibližný počet výsledků: 17 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: výsluhový příspěvek
  • vysluhovy nalezené 79 krát v 18 doukumentech
  • prispevek nalezené 7927 krát v 1812 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 160 dokumentů
Ústavní soud České republiky 81 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 80 dokumentů


Právní věta: Výsluhový příspěvek, který je poskytován podle zákona č. 221/1999 Sb., nemá povahy mzdy ani jiného příjmu ve smyslu ustanovení § 2999 o.s.ř.. Z tohoto důvodu je tedy možné u něj provést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky. Výsluhovým příspěvek, který je poskytován ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákon č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, je chápeme jako kompenzaci práce vykonané ve ztížených podmínkách, kompenzaci určitých omezení, které vyplývají z práce v ozbrojených silách. Je tedy chápán jako součást dávek sociálního charakteru, které souvisí s ukončením služebníh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
20 Cdo 2294/2007 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany, proti povinnému Ing. J. N., pro 3.423.709,- Kč s příslušenstvím, přikázáním jiné peněžité pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 54 E 1309/2005, o .
Právní věta: Výsluhový příspěvek je peněžitou dávkou, která náležela vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru za podmínek stanovených v ustanovení § 33 zákona č. 76/1959 Sb. ve znění účinném od 13. května 1992, tj. poté, co nabyl účinnosti zákon č. 226/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Výsluhový příspěvek je koncipován v našem právním řádu jako určitá kompenzace za výkon práce ve ztížených podmínkách a kompenzace určitých osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu. Nál ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
21 Cdo 2089/2013 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. M., zastoupeného JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem v Praze 4, Michelská č. 81, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany, se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 221/1, o 1.390.731,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 39/2011, o dovolání žalobce .
Právní věta: To, zda splatná pohledávka dlužníkova věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby (osoby odlišné od dlužníka), např. z titulu ručení (ve všech jeho formách) nebo z titulu zástavního práva (váznoucího na majetku třetí osoby), nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně schopnosti dlužníka samotného tyto své závazky splatit. Dlužník totiž není osobou, jež by bez dalšího (jen proto, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby) mohla s majetkem ve vlastnictví třetí osoby disponovat tak, že z něj uhradí (bude schopen uhradit) svůj dluh vůči věřiteli. Obdobně to ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ,50 Kč (o jejíž dobytnosti ničeho neuvádí) a běžné vybavení domácnosti (13.500 Kč), přičemž jeho pravidelný měsíční příjem tvoří výsluhový příspěvek ve výši 10.221 Kč. [2] Insolvenční soud správně shledal nedůvodnou obranu dlužníka, že hodnota nemovitostí dlužníka s připočtením hodnoty .
Související předpisy:
182/2006 - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Právní věta: Judikatura (včetně té, kterou cituje dovolatel) zdůrazňuje komplexní posuzování všech okolností konkrétního případu, které jedině ve svém souhrnu mohou dosáhnout intenzity, jež naplní znaky zvlášť výjimečného případu hodného mimořádného zřetele. Proto nelze izolovaně zdůrazňovat jednotlivé okolnosti, jako např. že v soudní praxi byla za takový výjimečný případ označena ztráta ledviny. Srovnání situace žalobce s hypotetickou situací sedmdesátiletého důchodce vychází z nepodložené premisy, že by odškodnění důchodce bylo o 50 % nižší, než je odškodnění žalobce, navíc opět přehlíží, že je nutno vž ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... finančního ohodnocení, jistoty státní služby, společenské prestiže a dalších především sociálních výhod (příspěvek na bydlení, bezplatné rekreace a posilovny, stravenky, výsluhový příspěvek). Přestože podle odvolacího soudu zůstala jeho pracovní schopnost plně zachována, žalobce namítá, že v důsledku zranění nemůže ani své nové .
Související předpisy:
89/2012 - občanský zákoník
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Vedlejší účastník je osobou oprávněnou podat dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o jeho právu či povinnosti k náhradě nákladů řízení. Náklady, které pojišťovna vynaložila na zastoupení advokátem v soudním řízení, v němž vystupovala jako vedlejší účastník na straně žalovaného, nejsou bez dalšího neúčelné.

Úryvek z textu:
... 146 odst. 2 o. s. ř., nepřihlédl ke všem okolnostem, neboť s ohledem na charakter uplatněného nároku (odchodné, doplatek mzdy, výsluhový příspěvek) měl zvažovat použití § 150 o. s. ř. Žalobce sice zavinil zastavení řízení, avšak povinnost k náhradě nákladů se jeví .
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Poměry účastníka, který je fyzickou osobou (člověkem), odůvodňují osvobození od soudních poplatků tehdy, jestliže vzhledem ke stavu svého jmění (majetku a dluhů) není schopen platit náklady řízení, aniž by tím ohrozil vlastní výživu (v rozsahu odpovídajícím zejména jeho potřebám a zdravotnímu stavu) a výživu osob, k nimž má nebo k nimž převzal vyživovací povinnost. Při posuzování poměrů takového účastníka samozřejmě nelze brát v úvahu veškerý jeho majetek; podstatné jsou příjmy z výdělečné nebo jiné činnosti účastníka, výnosy jeho majetku a další jeho disponibilní peněžní prostředky (včetně mo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... soudních poplatků nepřiznal. Pokládal za zjištěné, že žalobce dosahuje průměrný čistý měsíční výdělek ve výši 13.350,- Kč a pobírá výsluhový příspěvek ve výši 5.968,- Kč měsíčně, že žalobce má vyživovací povinnost k nezletilému T. C., že žalobce má ve společném .
Související předpisy:
549/1991 - Zákon o soudních poplatcích
99/1963 - občanský soudní řád
150/2002 - soudní řád správní
Hesla Pravomoc soudu Výsluhový příspěvek
D
... vyplatila výsluhový příspěvek pouze ve výši 6.233,- Kč, neboť jej zdanila „zvláštní srážkovou daní“ ve výši 15 %. Žalobce je přesvědčen, že - vzhledem k tomu, že mu byl výsluhový příspěvek přiznán v „čisté“ výši - má nárok, aby mu byl výsluhový příspěvek za ... soudem posouzena ústavní konformnost“ srážkové daně, kterou má být výsluhový příspěvek od ledna 2011 zdaňován. V případě, že provedená srážka daně byla „v tomto smyslu zákonná“, bylo nutné výsluhový příspěvek zvýšit nikoli na částku 7.332,- Kč, nýbrž na .
Hesla Pravomoc soudu Přípustnost dovolání Správní řízení Výsluhový příspěvek Zaměstnanci
D
... Výsluhový příspěvek je peněžitou dávkou, která náleží bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů za podmínek uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 361/2003 Sb.“). Výsluhový příspěvek ... podmínky, a je součástí systému dávek sociálního charakteru souvisejících s ukončením služebního poměru. Výsluhový příspěvek nelze chápat jako součást odměny za práci, nýbrž jako samostatný příjem, který .
Hesla Postoupení věci Zastavení řízení Změna návrhu na zahájení řízení
D
... náhrady škody způsobené mu nesprávným úředním postupem. Jinými slovy, původně se žalobce domáhal uložení povinnosti žalované doplatit mu výsluhový příspěvek od 1. 4. 1995 a uložení povinnosti žalované vyplácet mu příspěvek i do budoucna, zatímco ve svém podání ... výsluhových příspěvků od 1. 4. 1995, které mu byly VÚSZ přiznány po odchodu ze služebního poměru. Právně kvalifikuje výsluhový příspěvek jako částečný invalidní důchod podle zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a poukazuje na to, že částečný .
D
... 4 téhož zákona výsluhový příspěvek nekrátí. Z ustanovení § 33c odst. 1, věty první zákona č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyplývá, že výsluhový příspěvek v působnosti ministerstva obrany ... výsluhový příspěvek ve výši 39.900,- Kč zastavil a vyslovil, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena „ČR - Ministerstvu obrany - Vojenskému úřadu sociálního zabezpečení“. Soud prvního stupně dovodil, že o nároku žalobce na výsluhový příspěvek .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.