Nalezené rozsudky pro výraz: zajištění daně

Přibližný počet výsledků: 20

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

25 dokumentů
2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Právní úprava zvýhodňujících právních úkonů obsažená v insolvenčním zákoně v ustanovení § 241 především nijak nerozlišuje právní úkony dlužníka (z hlediska jejich možné odporovatelnosti) podle toho, zda jimi dlužník plní povinnost smluvní či „zákonnou“. Určujícím kritériem pro posouzení právního úkonu jako zvýhodňujícího pak nepochybně není ani okolnost, že povinnost k plnění byla dlužníku uložena pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. Z pohledu ustanovení § 241 insolvenčního zákona konečně není žádných rozdílů ani mezi tím, zda právní úkon dlužníka, jímž zvýhodňuje některé věřitele na úk ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nesplní-li úpadce nucené vyrovnání řádně a včas, zákon o konkursu a vyrovnání mu nenabízí (kromě toho, že mu konkursní věřitel poskytne dle § 43 odst. 1 ZKV dodatečnou lhůtu ke splnění povinností, s nimiž je podle nuceného vyrovnání v prodlení) žádnou další možnost ke zjednání nápravy. Skutečnost, že úpadce se o splnění nuceného vyrovnání snažil, leč jeho úsilí nemělo odpovídající výsledek (přes vyvinuté úsilí nebyl schopen nucené vyrovnání řádně a včas splnit), a že nucené vyrovnání nesplnil (dobrovolně) ani ručitel, jenž se k tomu zavázal, je důvodem pro vydání usnesení, jímž se plně obnovuj ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud dospěl k závěru, že přestože rozhodnutí správce daně, kterými měla být dovolateli způsobena škoda, nebyla na základě opravných prostředků, jež právní řád k ochraně práva daňového subjektu poskytuje, formálně zrušena pro nezákonnost, lze je považovat za rozhodnutí nezákonná ve smyslu § 8 OdpŠk, neboť k jejich faktickému odstranění došlo na základě konečného rozhodnutí ve věci, tj. v důsledku zrušení dodatečných platebních výměrů. Předpokladem vydání zajišťovacího příkazu a v důsledku toho vzniklého zástavního práva bylo očekávání, že žalobci bude uložena daňová povinnost na základ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka je rozhodnutím, jehož účinky proto mohou být odklizeny zase jen soudním rozhodnutím, konkrétně usnesením o zrušení konkursu (srov. v literatuře např. Zoulík, F.: Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 3. vydání, Praha, C. H. Beck 1998, str. 201). Usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (stejně jako usnesení o zrušení konkursu) je ve smyslu výše uvedeného jedním ze soudních rozhodnutí o osobním stavu právnické osoby (srov. 9 odst. 2 tr. ř., v rozhodném znění). Ustanovení § 44a odst. 1 ZKV (v rozhodném znění) pak pokládá za usnese ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Za účelem zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství vznikalo podle ustanovení § 72 zákona o správě daní a poplatků k věcem, popřípadě pohledávkám nebo majetkovým právům daňového dlužníka nebo ručitele zástavní právo - jak vyplývá z citovaných ustanovení - přímo ze zákona (šlo o tzv. zákonné zástavní právo). Ke vzniku zástavního práva však sám o sobě nepostačoval vznik daňové pohledávky; věci, pohledávky nebo majetková práva daňového dlužníka nebo ručitele byly zatíženy zástavním právem jen tehdy, jestliže k nim správce daně svým rozhodnutím zástavní právo uplatnil. Skutečnost, že rozh ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 5. 2000 do 31. 12. 2007, lze na základě seznamu přihlášek pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění, došlo-li ke zrušení konkursu způsoby uvedenými v ustanovení § 44 odst. 1 a 2 uvedeného zákona takový postup však není možný, došlo-li ke zrušení konkursu způsobem uvedeným v ustanovení § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 1 tohoto zákona.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodování podle § 102 tr. zákoníku nemůže být jen formalistickou aplikací tohoto ustanovení, ale je třeba vždy přesně doložit, z jakého důvodu se k zabrání náhradní hodnoty podle § 102 tr. zákoníku přistupuje, a specifikovat v souladu se zásadami stanovenými v § 2 odst. 5, 6 tr. ř. věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, a doložit případně výši takového finančního zisku. Byť splnění tohoto požadavku na prokázání původu zabíraného majetku může být spojeno se značnými obtížemi, nelze bez dalšího zabrat jakékoliv finanční prostředky nalezené na účtu třetí osoby a v jakék ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Organizátorství Subsidiarita trestní represe Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby Zneužití pravomoci úřední osoby
C
MENU