Nalezené rozsudky pro výraz: zákon o silničním provozu

Přibližný počet výsledků: 592

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

214 dokumentů
19 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ani při zjištění, že motorové vozidlo řídila pod vlivem návykové látky, jejíž koncentrace v krvi již sama o sobě vylučovala její způsobilost k výkonu této činnosti, osoba, jež je současně zdravotně nezpůsobilou k řízení motorového vozidla ve smyslu § 84 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), není vyloučeno posouzení skutku takového pachatele jako přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku. Při skutkových zjištěních zakládajících souběh přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání může naplnit jen obviněný, který jako řidič podle zákona o silničním provozu pozbyl řidičské oprávnění na základě rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci a řídí motorové vozidlo v době jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle tohoto zákonného ustanovení. Pokud obviněný řídí motorové vozidlo po uplynutí této lhůty, byť dosud nepožádal o navrácení řidičského oprávnění, nespáchá přečin podle tr. zákoníku. V takovém jednání, které však není v souladu se zákonem, je možné spatřovat přestupek, protože řídí motorové ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Soudy opomenuly posoudit to, co tvrdí dovolatel, tj. že podnět k přemístění nepojízdné soupravy měl vzejít od poškozeného, resp. to, co je zcela nepochybné, že poškozený řídil vlečenou jízdní soupravu, ač i on sám si musel, resp. minimálně měl být vědom toho, že tento způsob jejího přemísťování odporuje znění zákona. Vyjádřeno jinak, soudy nižších stupňů závěr o naplnění kvalifikované skutkové podstaty přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 147 tr. zákoníku obviněný učinily, aniž by zvážily, zda není na místě posoudit kauzální význam jednání samotného poškozeného. Tato skutečnost nabývá na svém ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud osoba pozbyla řidičské oprávnění ve smyslu § 94a odst. 1 zákona o silničním provozu, popř. podle § 94 odst. 1 písm. c) téhož zákona, stává se dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudem nebo příslušným správním orgánem této osobě uložen trest zákazu činnost, popř. sankce zákazu činnosti, která spočívá v zákazu řízení motorových vozidel, stává se osobou bez řidičského oprávnění.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud obviněný napadl závěr soudů, kterým mu přičítaly v jeho neprospěch i vědomost o absenci bezpečnostních pásů, Nejvyšší soud doplňuje, že obviněnému tato skutečnost byla známá a podléhala obecné povinnosti podle § 4 písm. a) zákona o silničním provozu, totiž chovat se při účasti na provozu na pozemních komunikacích tak, aby nedocházelo k ohrožení života či zdraví. Této povinnosti se obviněný nemůže zprostit tvrzením, že v průběhu jízdy může nastat krizová situace, na kterou musí řidič reagovat a která může vést k následku na zdraví či ke smrti a nelze na řidiči vozidla bez pásů požadovat, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Pojem „dopravní nehoda“ trestní zákoník nedefinuje. Při jeho výkladu je ale možné vycházet ze zák. č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o silničním provozu). Podle § 47 odst. 1 tohoto zákona dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 2. Další podmínkou (aplikováno na věc dovolatele) je vyžadováno zranění osoby nebo škoda na majetku, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Řidič motorového vozidla je účastníkem provozu na pozemních komunikacích podle § 3 zákona o silničním provozu. Ten stanoví v § 4 obecné povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. V § 5 citovaného zákona jsou upraveny povinnosti řidiče tak, že řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen, přičemž následuje výčet povinností řidiče. Z ustanovení § 4 a 5 zákona o silničním provozu proto vyplývá, že je nadále platná konstantní judikatura, která vychází z porušení více různých norem příslušného dopravního předpisu, neboť řidiči je uložena při řízení motorového vozidla řada ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nepochybně tedy i řízení vozíku, jehož technické parametry z hlediska možnosti způsobení uvedeného následku nelze nijak bagatelizovat (neobstojí přitom tvrzení obviněného, že v posuzované věci nešlo o vozidlo, které by naplňovalo tak intenzivní obavu z ohrožení života, zdraví lidí nebo způsobení značné škody na majetku, a to již se zřetelem k povaze zranění, jež při dané nehodě utrpěl), ve stavu vylučujícím způsobilost, v němž se obviněný nepochybně nacházel a který si přivodil požitím návykové látky, naplňuje znaky uvedeného přečinu. Relevanci postrádá i tvrzení obviněného, že nebyl poučen o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V řízení vedeném pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku jsou orgány činné v trestním řízení povinny zjišťovat, zda je rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, jehož výkon obviněný mařil nebo ztěžoval, vykonatelné a jestliže to zákon vyžaduje i pravomocné. Orgán činný v trestním řízení musí proto jako předběžnou otázku ve smyslu § 9 odst. 1 tr. ř. posoudit, zda a kdy oznámení správního orgánu o provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, a výzva k odevzdání řidičského průkazu podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/200 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: K námitkám stran (potenciálního) následku, který by mohl či nemusel nastat v případě, že by poškozený D. P. byl připoután bezpečnostním pásem, Nejvyšší soud podotýká, že v obecné rovině platí, že řidič je povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby a povinností této osoby je naopak být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem. Dále pak, vztah mezi těmito povinnostmi nelze vykládat jednostranně, neboť z hlediska vyvození trestní odpovědnosti vůči řidiči za protiprávní následek (resp. účinek) v podobě škody na zdraví přepravované osoby sice závisí na úplném posouzení konkrétní situa ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU