Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
347275
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63711
USSR: 34799
NSČR: 121812
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 421801
Krajské soudy (ČR): 41631
Poslední aktualizace
29.01.2020 02:27

Nalezené rozsudky pro výraz: zneužití pravomoci úřední osoby


Přibližný počet výsledků: 348 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: zneužití pravomoci úřední osoby
  • zneuziti nalezené 7625 krát v 3036 doukumentech
  • pravomoc nalezené 31972 krát v 10956 doukumentech
  • uredni nalezené 22479 krát v 12086 doukumentech
  • osoba nalezené 397866 krát v 82049 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 54 dokumentů
Ústavní soud České republiky 184 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 48 dokumentů


Právní věta: Zmařením důležitého úkolu ve smyslu § 330 odst. 1 tr. zákoníku se rozumí také porušení povinnosti oprávněné úřední osoby projednat správní delikt a rozhodnout o něm v zákonné prekluzivní lhůtě. Proto v případě, že oprávněná úřední osoba způsobí svou nečinností zánik správní odpovědnosti konkrétních osob za takový delikt, lze vůči ní vyvodit trestní odpovědnost za trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 tr. zákoníku Při úmyslném zavinění není vyloučena trestní odpovědnost za zneužítí pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku..

Úryvek z textu:
8 Tz 97/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Bláhy a soudců JUDr. Věry Kůrkové a JUDr. Milady Šámalové stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti v neprospěch obviněného R. H., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2012, č. j. 3 To 38/2012-579, a rozhodl t a k t o : Podle § 268 odst. 2 tr. ř. se vyslovuje, že pravomocným .
Právní věta: Bylo nepochybně zjištěno, že obviněný byl orgánem státní správy myslivosti řádně jmenován do funkce myslivecké stráže Mysliveckého spolku XY. To nepopírá ani on sám ve svém mimořádném opravném prostředku. To samo o sobě ovšem nepostačuje, aby v intencích trestního zákoníku byl v konkrétní situaci označen za úřední osobu, pokud nebyly splněny ještě další podmínky uvedené v § 127 tr. zákoníku. Pokud se tedy obviněný nacházel v honitbě za jiným účelem, nespojeným s výkonem myslivecké stráže, tedy kdy zároveň nevykonával žádnou z povinností stanovených zákonem o myslivosti a nepoužíval k tomu žád ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tdo 628/2019-226 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 7. 2019 o dovolání obviněného V. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2019 sp. zn. 7 To 22/2019, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 T 152/2018, takto: I. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2019 sp. zn. 7 To 22/2019, jakož i jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 3. 12 .
Právní věta: Trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. Nyní jde o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. se mohl za splnění dalších zákonných podmínek dopustit i pachatel, který jako referent státní správy – vedoucí technik registru vozidel v rozporu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve správním řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel z ciziny do České republiky, a to na podkladě ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 71/2011-21 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. 2. 2011 o dovolání obviněného M.  V.  ,  proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. 10 To 401/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 11 T 28/2010  takto:   Podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M.  V.   o d m í t á .  O d ů v o d n ě n í Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 11 T 28/2010, byl obviněný M. .
Právní věta: Podle ustanovení § 88 odst. 6 tr. ř. lze záznam telekomunikačního provozu použít i v jiné věci, než ve které se pořídil, pokud by jej šlo v takové věci nařídit. Státní zástupce se již ve svém odvolání opíral o fakt, že § 88 odst. 1 tr. ř. dovoluje odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve vztahu k úředním osobám, které jsou podezřelé, že zneužily svoji pravomoc ve smyslu § 329 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). Tato úprava je platná od 1. ledna 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 459/2011 Sb., který odposlech podezřelých úředních osob povolil ve čtyřicátém bodě svého prvního článku. Zár ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 457/2015-87 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. května 2015 o dovoláních podaných J. L., J. J., J. V., a o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněných J. V., D. Š., J. P., a L. B., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 8 To 458/2014 ze dne 19. 11. 2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 5 T 180/2010, takto: I. Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se rozsudek Krajského .
Právní věta: Obviněná sama připustila, že se dopustila formálního pochybení, avšak současně poukazovala na to, že důvodem byla její snaha minimalizovat náklady státu, resp. obce, a rovněž fakt přehlcení příslušných správních úřadů s tím, že v posuzovaných případech bylo zřejmé, že stát by vynakládal zcela zbytečné výdaje, neboť tyto nevedly k uspokojivému vyřešení, nelze takovou její argumentaci akceptovat již proto, že zásada hospodárnosti správního řízení je jen jednou z mnoha procesních principů, a obviněné v její funkci nepříslušelo stanovit, jakou ze zásad správního řízení upřednostnit. Na tomto místě ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 523/2016-47 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2016 o dovolání obviněné JUDr. I. S., roz. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 3 To 236/2015, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 T 83/2014, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněné JUDr. I. S. odmítá. O d ů v o d n ě n í: 1. Obviněná JUDr. I. S. (dále jen „obviněná“, příp. „ .
Právní věta: Jednání obviněného bylo jednoznačně v rozporu se soudy citovanými ustanoveními trestního řádu, podle nichž podezřelý nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo doznání, přičemž při provádění jeho výslechu orgánem činným v trestním řízení je nutno šetřit jeho osobnost. Již samotné porušení těchto zákonných ustanovení způsobem popsaným v tzv. skutkové větě výroku o vině zakládá existenci zákonného znaku způsobení jiné závažné újmy ve smyslu zákonného znaku skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1247/2016-61 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 5. října 2016 o dovolání, které podal obviněný Ing. Bc. V. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2016, č. j. 8 To 64/2016-1488, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 9 T 74/2013, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Okresního soudu .
Právní věta: Výkonem pravomoci úřední osoby je nejen samotné úřední rozhodování, nýbrž i předchozí opatřování podkladů pro vrchnostenské rozhodnutí obecního úřadu. Postavení úřední osoby mohou mít i osoby, které vlastní rozhodnutí ve vrchnostenském postavení sice nečiní, ale pouze je připravují nebo pouze zajišťují jeho výkon.

Úryvek z textu:
3 Tdo 826/2016-41 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 11. 2016 o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch JUDr. T. L., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. 9 To 466/2015, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 97/2015, takto: I. Podle § 265k odst. 1 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 trestního řádu se usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. .
Právní věta: V daném případě třeba zvažovat zásadu subsidiarity trestní represe již v rámci interpretace a aplikace příslušné právní normy, potažmo již při posuzování, zda vůbec došlo k naplnění všech formálních znaků trestného činu. Důvodem je hledisko intenzity naplnění jednotlivých znaků trestného činu, konkrétně výše specifikované pohnutky – úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Přestože se tedy jako neoprávněný prospěch obecně označuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální (majetkové) nebo imateriální povahy, na které by pachatel nebo jiná osoba neměli právo, vztahuje se pojem „každé“ spíše ke ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 830/2017-39 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 7. 2017 o dovolání, které podal obviněný R. Š., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 12. 2015, sp. zn. 7 To 376/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 23 T 192/2013, takto: I. Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 12. 2015, sp. zn. 7 To 376/2015, a rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze .
Klíčové slová: maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, nepřímý úmysl, zavinění z nedbalosti, úřední osoba, nezávislost soudního rozhodování, trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, osoba v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu, osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, osoba která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, objekt trestných činů, pojem výkon pravomoci, smíření pachatele s tím že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný, úmyslná forma zavinění, jednání pachatele opomenutím a konáním, oddělení soudnictví od moci výkonné a zákonodárné, nezávislost garantována institucionálně i personálně, nezávislost a nestrannost soudců

B
Právní věta: 1. K tomu je zapotřebí (alespoň stručně a v obecné rovině) uvést, že trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku (účinného do 30. 11. 2011) spáchá úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Tento trestný čin v jeho kvalifikované podobě podle odst. 2 písm. a) citovaného ustanovení pak spáchá tehdy, opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch. 2. Trestného činu maření úkol ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1350/2013-47 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2013 o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného Mgr. L. Č., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 26. 7. 2013, sp. zn. 55 To 154/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 9 T 21/2013, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání nejvyššího státního zástupce o d m í .
Právní věta: O faktickou konzumpci jde za předpokladu, že porušení nebo ohrožení zájmů chráněných jedním ustanovením trestního zákona je v konkrétním případě bezvýznamným prostředkem nebo podřadným vedlejším produktem hlavní (závažnější) trestné činnosti směřující proti zájmům chráněným druhým ustanovením trestního zákona. V posuzovaném případě nebylo porušení domovní svobody poškozené J. D. a dalších osob bydlících v jejím bytě žádným bezvýznamným prostředkem ke zneužití pravomoci obviněných ani žádným podřadným vedlejším produktem zneužití pravomoci obviněnými. Neoprávněné vniknutí do cizího bytu bylo na ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... byl s to sám o sobě odůvodnit závěr, že přečin porušování domovní svobody je fakticky konzumován přečinem zneužití pravomoci úřední osoby. Typová závažnost obou přečinů je spíše srovnatelná, takže vztah faktické konzumpce tu nemůže vyplývat ze vzájemného ... že „znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu (přečinu) jsou obsaženy v popisu skutku jako podstatné skutkové okolnosti přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. l písm. a) tr. zákoníku, kdy jako příslušníci policie, tedy úřední osoby, .
Právní věta: Odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze ve vykonávacím řízení výjimečně nařídit a provést jen tehdy, jde-li o výkon trestu odnětí svobody uloženého za některý z trestných činů vyjmenovaných v ustanovení § 88 odst. 1 tr. řádu, byť se popřípadě jedná o úhrnný nebo souhrnný trest. Zároveň musí být dodržena subsidiární povaha tohoto institutu, jehož použití je tedy možné jen za předpokladu, že nelze jinak dosáhnout sledovaného účelu (tj. nástupu odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody) nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Proto dříve, než případně dojde k nařízení od ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 tr. zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 tr. zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být .
Právní věta: Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, který vykonával dohled a rozhodl o stížnosti obviněné proti usnesení policejního orgánu, byl vyloučen z rozhodování, neboť předtím fakticky dal pokyn k usnesení policejního orgánu, proti němuž směřovala stížnost. Vzhledem k tomu, že se na zmíněném faktickém pokynu významně podílel také sám krajský státní zástupce v P. (tj. vedoucí státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze), bylo namístě, aby o stížnosti obviněné proti usnesení policejního orgánu rozhodl státní zástupce jiného krajského státního zastupitelství. Pouze tak ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... státního zastupitelství v Mělníku, který vykonával dozor nad přípravným řízením, tak, aby bylo zahájeno trestní stíhání obviněné pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. l písm. a) tr. zákoníku včetně toho, jak má být popsán skutek. Za tohoto ... 010071, bylo podle § 160 odst. l tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněné JUDr. S. P. pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. l písm. a) tr. zákoníku. Proti tomuto usnesení podala obviněná stížnost. Protože policejní orgán .
Právní věta: I. Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku může být pouze osoba, která v řízení vystupuje v postavení svědka nebo znalce podávajícího znalecký posudek. Jedná se o tzv. speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 tr. zákoníku. Na druhou stranu je zcela vyloučeno, aby se trestného činu podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku dopustila osoba, která nepravdivě vypovídá ohledně trestného činu, který sama spáchala, a to ani tehdy, byla-li řádně poučena o právu odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 tr. ř. Trestní stíhání takové osoby by bylo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... směřující ke způsobení této újmy. Jednání spočívající v křivém obvinění policisty z jednání vykazujícího znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku, resp. zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák., ... . Státní zástupce ve vyjádření výstižně poznamenal, že jednání spočívající v křivém obvinění policisty z činu vykazujícího znaky zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku, resp. zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák., je .
Právní věta: Za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněco ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nebyl podle provedeného dokazování rozhodnut spáchat žádný trestný čin, a to ani majetkový, ale ani spočívající ve zneužití pravomoci úřední osoby (spatřovaný v nezaevidování nálezu předmětné tašky s peněženkou), pro který byl později stíhán. V době zkoušky spolehlivosti ... obviněný nespáchal majetkový delikt. Pro ten se také řízení před soudem nevedlo, neboť obviněný byl stíhán pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Základem skutkových zjištění se stal pouze děj, .
Klíčové slová: smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, zadání veřejné zakázky

A
Právní věta: Veřejnou zakázkou je nutno rozumět jakýkoli nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. Veřejné zakázky jsou realizované na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, přičemž se jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

Úryvek z textu:
... odst. 2 opatření obce č 3/2012. G) K trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku 64. Nejvyšší soud předně konstatuje, že objektem přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku je ... hodnotící komise ve smyslu trestního zákoníku, protože by tím došlo k nepřípustnému rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti. K přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku dovolatel uvedl, že nedošlo k naplnění speciálního .
Právní věta: Jestliže si pachatel jako příslušník Policie České republiky opatřil pro své soukromé účely informace o konkrétních osobách či věcech (např. údaje týkající se určité osoby a jejího osobního automobilu), jde o takový výkon jeho pravomoci veřejného činitele, který odporuje zákonu [viz např. § 42g odst. 1 písm. a), b) zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném do 31. 12. 2008], přičemž za splnění ostatních podmínek lze takové jednání posoudit jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zák. v jednočinném souběhu s tr ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1623/2008 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. května 2009 o dovolání podaném obviněným Bc. S. K., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2008, č. j. 9 To 303/2008-481, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 2 T 99/2006, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. se dovolání odmítá.   O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 28. 1. 2008, č. j. 2 T 99/2006 .
Právní věta: Při řešení předmětné otázky je třeba interpretovat ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku s použitím teleologického výkladu tak, že dopadá rovněž na vykonavatele soudního exekutora. Za správnou a v souladu se zákonem trestní kolegium Nejvyššího soudu tedy považuje variantu, podle níž vykonavatele soudního exekutora, provádí-li z písemného pověření soudního exekutora úkony, které je ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu oprávněn provést soudní vykonavatel, lze pokládat za úřední osobu ve smyslu citovaného ustanovení trestního zákoníku za podmínek, které jsou v tomto ustano ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... návaznosti na skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák., nyní trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku. Ústavní soud dospěl k závěru, že daňového kontrolora je třeba považovat za úřední ... v naprosté většině výše zmíněných věcí), nýbrž v pozici obviněného. Rozsudkem jmenovaného soudu byl uznán vinným mj. přečinem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku na tom skutkovém základě, že v uvedené .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.