Nalezené rozsudky pro výraz: zvláštní ustanovení o nájmu bytu

Přibližný počet výsledků: 31

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

6 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Výpověď z nájmu bytu je jedním ze způsobů zániku daného vztahu; proto se musí vždy týkat celého předmětu nájemního vztahu. Protože předmětem právního vztahu nájmu bytu, upraveného v ustanoveních § 685 a násl. obč. zák. je byt (jako celek), musí být i výpověď z nájmu bytu dána z celého předmětu tohoto právního vztahu, nikoli pouze z jeho části.

Úryvek z textu:
Právní věta: Řádné placení nájemného (a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu) je jedna za základních povinností nájemce (§ 685 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 697 obč. zák.) a nejde tudíž o žádný nadstandard, který by snad nájemce poskytoval pronajímateli a který by mu (navíc) zakládal právo „na pokračování“ nájemního vztahu i po uplynutí sjednané doby nájmu

Úryvek z textu:
Právní věta: Nájemné z bytu lze platně sjednat pouze ve formě peněžitého plnění.

Úryvek z textu:
Právní věta: Otázku, zda z hlediska ustanovení § 268 odst. 1 písm. h/ o. s. ř. může být v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí relevantní okolnost, že účastníci před vydáním rozsudku, jímž bylo přivoleno k výpovědi nájmu bytu, určeno, že nájemní poměr končí uplynutím stanovené výpovědní lhůty, a povinným uloženo byt po uplynutí určené lhůty vyklidit, uzavřeli k témuž bytu dvě nájemní smlouvy, vyřešil odvolací soud souladně se standardní judikaturou. Závěr, že k nájemní smlouvě z 2. 1. 1994 přihlížet nelze, vyplývá (aniž by bylo nezbytné posuzovat důsledky pozdější smlouvy, jíž byl přenechán nájemcům tentýž ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nájemné z bytu při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se od 31. března 2006 – na rozdíl od dřívější právní úpravy – sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li občanský zákoník či zvláštní právní předpis jinak (§ 696 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění po novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb. – dále opět jen „obč. zák.“). Tímto zvláštním právním předpisem, který ohledně nájemného stanovil jinak, je právě zákon č. 107/2006 Sb., který upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného z bytu (§ 1 odst. 1 zákona č. 107 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pouze obecný odkaz na tržní či obvyklé nájemné nelze považovat za objektivně určitelná hlediska umožňující provedení výpočtu nájemného.

Úryvek z textu:
Právní věta: Smlouvu o nájmu nebytových prostor lze platně uzavřít jen ohledně takových prostor, které byly ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 tehdy účinného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“ určeny jako nebytové prostory kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním povolením, a to jen k účelu, který byl v takovém rozhodnutí nebo povolení stanoven. Podstatný je tedy kolaudační stav, nikoliv faktický způsob užívání či vůle účastníků smlouvy. Pro posouzení charakteru pronajatých prostor je rozhodující stav ke dni uzavření smlouvy

Úryvek z textu:
Právní věta: Hospodaření s majetkem obce patří do samostatné působnosti obce (§ 14 odst. 1 písm. b/ zákona o obcích), uzavírání smluv o pronajímání nemovitého majetku obce, včetně změn a rušení těchto smluv, náleželo ve smyslu § 45 písm. p) zákona o obcích do pravomoci obecní rady, která nebyla oprávněna delegovat vnitřním organizačním předpisem svou pravomoc na úseku rozhodování o nájmech na odbor majetkové správy obvodního úřadu

Úryvek z textu:
Právní věta: Dal-li pronajimatel souhlas se stavebními úpravami či jinými podstatnými změnami v bytě, bude třeba (při nedostatku speciální úpravy) posuzovat vzájemné nároky pronajímatele a nájemce bytu podle ustanovení § 667 odst. 1 věty druhé až čtvrté obč. zák. Obecná úprava změn na pronajaté věci se tedy uplatní i u nájmu bytů, zde s výjimkou stanovenou v § 694 obč. zák. Právo nájemce podle § 667 odst. 1 věty čtvrté obč. zák. je vázáno na splnění dvou předpokladů. Prvním z nich jsou změny na (stále existující) pronajaté věci provedené se souhlasem pronajímatele (bez toho, že by se pronajímatel zavázal k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU