Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Spisovní značka :
Forma rozhodnutí :
Oprava :
Prejudikatura :
Publikováno :
Účastníci :
Způsob rozhodnutí :
Oblast úpravy :
Č.j. správního orgánu :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
350591
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422408
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
22.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: orgány státní správy lesa


Přibližný počet výsledků: 89 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: orgány státní správy lesa
  • organ nalezené 534561 krát v 49378 doukumentech
  • statni nalezené 60035 krát v 17964 doukumentech
  • sprava nalezené 99826 krát v 23092 doukumentech
  • les nalezené 5912 krát v 940 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 22 dokumentů
Ústavní soud České republiky 7 dokumentů


Právní věta: Stejně tak dospěl Nejvyšší správní soud shodně s krajským soudem k závěru, že závazné stanovisko naplňuje kritérium zákonnosti, jak rozvádí níže. Nepřisvědčil tak stěžovatelce, že dotčené orgány nesprávně vyložily § 14 odst. 2 lesního zákona. Naopak jej interpretovaly správně, pokud vyzdvihly princip prevence, z jehož samotné podstaty vyplývá, že je namístě jej uplatnit i v případech, kdy sice nehrozí aktuální konkrétní riziko, ovšem s ohledem na budoucí vývoj stavu lesního porostu a s ohledem na blízkost stavby lesu a její charakter, mohou taková rizika pravděpodobně nastat. Krajský soud tak ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
1 As 2/2018 - 37 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: H. N., zastoupena Mgr. Václavem Linhartem, advokátem se sídlem Fügnerovo náměstí 3, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2015, č. j. 070726/2015/KUSK, sp. zn. SZ 033962/2015/KUSK .
Klíčové slová: kompetenční výluky , pozemky určené k plnění funkcí lesa

Právní věta: Rozhodnutí vydané v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích), není úkonem, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti účastníka (§ 65 odst. 1 s. ř. s.); ze soudního přezkumu je proto vyloučeno [§ 70 písm. a) s. ř. s.]. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.08.2008, čj. 1 As 62/2008 - 75)

Úryvek z textu:
... stížnost za nedůvodnou a navrhl, aby byla zamítnuta. Kasační stížnost není důvodná. Podle § 3 odst. 3 lesního zákona rozhoduje orgán státní správy lesů v pochybnostech o tom, zda konkrétní pozemky jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Žalobkyně je přesvědčena, že toto rozhodnutí .
Právní věta: I. Stavby pro technickou vybavenost umísťované v ploše určené územně plánovací dokumentací pro motorovou dopravu nemusí mít spojitost s přípustným hlavním využitím této plochy (§ 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). II. Stavební povolení samo o sobě neopravňuje stavebníka k realizaci stavby (zde přípojky elektřiny a plynu) na cizím pozemku. Pokud původní souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby (§ 58 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, resp. § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) vlivem plynutí času pomin ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dne 31. 1. 2014, č. j. 30 A 27/2012 - 127, v dalším řízení nadále platným. Při vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů a přezkumu jeho správnosti bylo postupováno v souladu se správním řádem a není patrno, že by umístěním a realizací stavby .
Právní věta: Rozhodnutí č: 1780 Ochrana lesa: univerzální sukcese do lesního hospodářského plánu I. Univerzální sukcese do lesního hospodářského plánu při změně vlastníka lesa je bez dalšího možná pouze za předpokladu, že zároveň nedošlo ke změně rozlohy lesa, pro který byl plán schválen (§ 27 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). II. Změna rozlohy lesa představuje takovou změnu podmínek, která vyvolává nutnost změny závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a povinnost vlastníka lesa o tuto změnu požádat orgán státní správy lesů (§ 27 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). (Pod ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... správy, uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských plánů nejpozději v termínu stanoveném schvalujícím orgánem státní správy lesů. Podle ustanovení § 27 odst. 1 lesního zákona musí vlastník lesa, který je povinen hospodařit ... uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesních hospodářských plánů nebo osnov nejpozději v termínu stanoveném schvalujícím orgánem státní správy lesů). Žalovaný dále uvádí, že k jeho žádosti o názor k řešené problematice se vyjádřilo Ministerstvo .
Právní věta: I. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určuje správní orgán. Je proto na jeho úvaze, které důkazy budou za účelem zjištění skutečného stavu věci provedeny; to znamená, že ohledání podle § 38 správního řádu není obligatorním důkazním prostředkem. II. Ze skutečnosti, že Česká inspekce životního prostředí není orgánem státní správy lesů (§ 47 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona), nelze dovodit, že jí nepřísluší posuzovat, zda provedenou těžbou byl či nebyl porušen lesní zákon, neboť podle § 2 zákona ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její půso ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 1 lesního zákona předkládá vlastník lesa ve stanoveném termínu ve dvou vyhotoveních orgánu státní správy lesů ke schválení a jedno vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno u místně příslušného orgánu státní správy lesů. Inspektoři ČIŽP, která je orgánem státní správy, jež dozírá na ... deliktu. Rovněž neobstojí námitka, že přístup ČIŽP a zpracovatele odborného posouzení k údajům LHP je nezákonný, neboť orgány státní správy lesů byly podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 48a odst. 2 lesního zákona příslušné .
Právní věta: Tehdejší vlastník měl povinnost do dvou let pozemek, na kterém se nacházela holina, zalesnit. Pokud se na pozemku nacházela holina, pak do doby, než bude pozemek zalesněn způsobem stanoveným v § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/2004 Sb., vlastník pozemku porušuje povinnost zalesnit pozemek. Soud souhlasí s názorem žalovaného (třetí odstavec na str. 10 napadeného rozhodnutí), že z § 2 odst. 3 vyhlášky č. 139/2004 Sb. plyne, že není podstatné, zda se pozemek dostane do vyžadovaného stavu také zčásti samovolně, či pouze aktivitou vlastníka pozemku. I kdyby se v projednávaném případě nejednalo fakti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... jak odbornému lesnímu hospodáři, tak i orgánu státní správy lesů. Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí nejprve konstatoval, že prvoinstanční rozhodnutí nebylo dostatečně odůvodněno, ale toto ... , že stěžovatelka vykonávala pěstební práce vlastními silami bez úzké spolupráce s odborným lesním hospodářem a orgánem státní správy lesů. V podaném odvolání stěžovatelka s tímto tvrzením nesouhlasila a doložila kopie emailových zpráv, které psala .
Právní věta: V řízení o žalobě proti rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, nelze úspěšně uplatnit námitky směřující proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy podle § 9 odst. 5 téhož zákona. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.07.2008, čj. 4 As 5/2006 - 131)

Úryvek z textu:
... protokolu není pozemek parc. č. 124 uveden. Žalobci namítali, že podle dostupných informací nebyl při dělení pozemků zajištěn nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Žalobce sub 1. ve správním řízení mnohokrát ústně upozorňoval na nedostatky při vyměřování pozemků, přislíbená náprava nebyla provedena a hranice .
Klíčové slová: vymezení zastavěného území

Právní věta: Rozhodnutí č: 1795 Územní plánování: vymezení zastavěného území Opatření obecné povahy: odůvodnění I. Podmínkou pro vymezení zastavěného území samostatným postupem dle § 59 stavebního zákona z roku 2006 je neexistence jakékoliv platné územně plánovací dokumentace typově odpovídající územnímu plánu dle citovaného zákona řešící dotčené území. II. I v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3 a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004) ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... červenou čárou, nezastavitelné pozemky jsou vyznačeny zelenou čárou a zelenými šrafy. Intravilán obce je vyznačen černou čárou s křížky. Požadavku orgánu státní správy lesů ohledně lesních pozemků bylo vyhověno. K podrobnému územnímu plánu z roku 1959 pak odpůrce dodal, že intravilán vymezený k 1 .
Právní věta: V daném případě dotčené orgány aplikovaly § 32 odst. 7 lesního zákona, který stanoví zákaz budování oplocení lesa z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa. Povinností dotčených orgánů tak bylo mít dostatečně zjištěn skutkový stav ve vztahu k aplikaci tohoto ustanovení. Dotčené orgány proto musely mít v první řadě zjištěn důvod, pro který stěžovatelka oplocení hodlá zbudovat. Zamítavá závazná stanoviska dotčených orgánů vyplynula z náležitě zjištěného skutkového stavu vzhledem k § 32 odst. 7 lesního zákona.

Úryvek z textu:
... zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek, takový souhlas je v případě řízení o povolení stavby ... závazným stanoviskem podle správního řádu. Příslušné orgány státní správy lesů, které jsou zde dotčenými orgány ve smyslu § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu, mají v .
Právní věta: Rozhodnutí č: 1106 Právo na informace o životním prostředí: Fond národního majetku České republiky jako povinná osoba Fond národního majetku České republiky je jakožto právnická osoba řízená orgánem státní správy (§ 1 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky) subjektem povinným k poskytování informací o životním prostředí ve smyslu § 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. **) S účinností od 5. 1. 2005 bylo toto ustanovení novelizová ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... státní samosprávy a orgány územní samosprávy, jež plní úkoly v ochraně životního prostředí, zejména orgány státní správy v odpadovém hospodářství, orgány státní správy lesů a orgány ochrany zemědělského půdního fondu, 2. rozpočtové a příspěvkové organizace, vůči nimž plní funkci zřizovatele orgány uvedené v bodu .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.