Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Spisovní značka :
Forma rozhodnutí :
Oprava :
Prejudikatura :
Publikováno :
Účastníci :
Způsob rozhodnutí :
Oblast úpravy :
Č.j. správního orgánu :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
336106
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62723
USSR: 34293
NSČR: 119100
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418579
Krajské soudy (ČR): 40418
Poslední aktualizace
19.09.2019 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: plná moc


Přibližný počet výsledků: 8 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: plná moc
  • plnit nalezené 112399 krát v 28784 doukumentech
  • moc nalezené 19547 krát v 8295 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 1938 dokumentů
Ústavní soud České republiky 1 dokument
Vrchní a krajské soudy ČR 4 dokumenty


Klíčové slová: bezvadnost, plná moc, daňový řád
Právní věta: Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 14. 3. 2007, č. j. 1 Afs 61/2006 – 55 (veškerá rozhodnutí NSS jsou dostupná na www.nssoud.cz) konstatoval, že „parametry plné moci podle daňového řádu jsou jiné než v ostatních uvedených právních předpisech; neomezenou plnou moc pro daňové řízení nelze například ztotožňovat s generální (procesní) plnou mocí podle občanského soudního řádu.“ Tehdy platný „daňový řád“ (zákon o správě daní a poplatků, „ZSDP“) explicitně rozlišoval dvě formy zastoupení na základě plné moci, a to tzv. plnou moc neomezenou a plnou moc omezenou (§ 10 odst. 3 za použi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
2 Afs 2/2013 - 44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: M. S., zastoupené JUDr. Evou Fajtlovou, advokátkou se sídlem Mojžíškova 738/4, Ostrava-Muglinov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno (dříve: Finanční ředitelství v Ostravě), v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v .
Právní věta: Plná moc (nebo také průkaz plné moci) je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) především o rozsahu zmocnění a osobě, která byla zmocněna a dokládá, že se účastník správního řízení dohodl na svém zastoupení s jinou osobou (zmocněncem) a že mezi zmocněncem a zmocnitelem byla o tomto zastoupení uzavřena smlouva (ať již ústní či písemná). Ta má soukromoprávní povahu, typicky se jedná o smlouvu příkazní. Obsahem průkazu plné moci musí být konkrétní rozsah zmocnění (srovnej § 33 odst. 2 správního řádu), uvedení osoby, která je k zastupování účastníka zmocněna, podpi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 As 171/2014 - 26 ČESKÁ REPUBLIKA ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Ing. R. K., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze .
Právní věta: Útvary policie mohou překročit nejvyšší povolenou rychlost, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem. Za plnění úkolu bylo v posuzovaném případě možno považovat i změření rychlosti vozidla stěžovatele. Zákonem přitom není stanovena povinnost mít zapnutá modrá výstražná světla během srovnávání rychlosti vozidla policie a měřeného vozidla ani během následného měření rychlosti. Je nutno si uvědomit, že účelem úpravy použití výstražných světel pro vozidla při plnění úkonů souvisejících se zvláštní povinností dle § 41 odst. 1 zákona o silničním provozu, je chr ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
9 As 39/2012 - 29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: R. P., zast. Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem Škroupova 10, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2009, č. j. DSH/10762/09, ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na .
Právní věta: Zmocnění k zastupování je třeba ve správním řízení prokázat plnou mocí. Předložil-li účastník v některém z předcházejících správních řízení správnímu orgánu tzv. generální plnou moc udělenou zástupci, v dalším samostatném správním řízení na ni musí alespoň upozornit. Teprve poté je správní orgán povinen jednat a doručovat tomuto zástupci. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 02.05.2007, čj. 2 As 74/2006 - 134)

Úryvek z textu:
č. j. 2 As 74/2006 - 134 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A.C. R., a. s., zastoupen JUDr. Sášou Navrátilovou, advokátkou se sídlem Brno, Zatloukalova 35, proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č. j. 11 .
Právní věta: Rozhodnutí č: 574 Daňové řízení: neomezená a omezená plná moc Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, rozlišuje zastoupení na základě neomezené a omezené plné moci (§ 10 odst. 3 ve spojení s § 17 odst. 7 tohoto zákona). Pod omezenou plnou mocí je nutno chápat pouze takovou, která má přesně vymezený rozsah zmocnění. Ve všech dalších případech konstruuje § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, právní fikci neomezené plné moci. Aby mohla být plná moc považována za omezenou, je nutné, aby v ní byly přesně specifikovány úkony, které je zmocněnec oprávně ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Afs 10/2005 - 86 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jiřího Vyvadila a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci stěžovatele M. R., zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská tř. 60, za účasti Finančního ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 61, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 8. 2004, č. .
Právní věta: Pokud daňový subjekt omezí zmocnění svého zástupce pouze na přijímání písemností zasílaných mu správcem daně, pak z toho za použití tzv. teleologické redukce plyne, že v takovém případě je vyloučena aplikace § 17 odst. 7 věta druhá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stanovícího při zmocnění omezeném na určité úkony povinnost doručovat písemnosti vtahující se k takovým úkonům příjemci i jeho zástupci. V popsaném případě správce daně písemnosti doručuje pouze zvolenému zástupci. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.09.2007, čj. 2 Afs 52/2007 - 50)

Úryvek z textu:
č. j. 2 Afs 53/2007 - 47 Spis 2 Afs 53/2007 byl spojen se spisem číslo 2 Afs 52/2007 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: č. j. 2 Afs 52/2007 - 50 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. P., zast. JUDr. Miroslavem Pinkasem, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, ul. 28. října 14, proti žalovanému: Finanční ře ditelství v .
Právní věta: Je-li v plné moci výslovně uvedeno, že je udělena i jako zvláštní plná moc k jednání konkrétního dne, nemůže se jednat o neomezenou plnou moc ve smyslu § 17 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, i když obsahuje obecnou část zmocňující advokáta k zastupování ve všech právních věcech, potvrzuJe-li to i další průběh daňového řízení, v rámci něhož daňový subjekt se správcem daně i s finančním ředitelstvím jednal buď osobně nebo byl zastoupen daňovým poradcem na základě plných mocí udělených mu pro jednotlivé úkony. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.12. ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Afs 108/2004 - 60 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele Finančního ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, za účasti Ing. J. S., bytem Kravsko 52, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2004, č. j. 30 Ca 398/2001 – 41, takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2004, č. .
Právní věta: Rozhodnutí č: 1115 Daňové řízení: doručování zástupci s omezenou plnou mocí Pokud správce daně obdržel omezenou plnou moc (§ 17 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) teprve po vydání a odeslání platebních výměrů, avšak ještě před jejich doručením daňovému subjektu, zvolenému zástupci se tyto výměry již nedoručují. Právně rozhodným okamžikem pro běh odvolací lhůty a pro nabytí právní moci těchto výměrů je jejich doručení daňovému subjektu. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.08.2005, čj. 2 Afs 202/2004 - 43)

Úryvek z textu:
ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: J. M., proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Prokišova 5, České Budějovice, ve věci kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 10. 2004, sp. zn. 10 Ca 156/2004, takto: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne .
Právní věta: I. Jestliže daňový subjekt formuloval plnou moc tak, že zmocňuje daňového poradce k zastupování ve všech daňových věcech s finančními úřady, pak se taková plná moc v souladu s § 10 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nevztahuje na zastupování daňového subjektu v řízení o odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu, které vede příslušné finanční ředitelství. II. Odvolání ve správním řízení (§ 53 správního řádu, § 48 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.) je procesním úkonem, který se činí vůči sp ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 2 Afs 10/2004 – 71 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce J. B., zastoupeného JUDr. Jiřím Podlipským, advokátem se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 33/1661, proti žalovanému Finančnímu ře ditelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 28 Ca 350/ .
... generální plnou moc do budoucna, neboť advokáta lze zmocnit buď pro určitý úkon (prostá plná moc) nebo pro celé řízení (procesní plná moc), přičemž plná moc vždy končí pravomocným skončením věci. Stěžovatelé podle soudu předložili v rámci správního řízení plnou ... např. plnou moc pro zastupování určité osoby ve všech věcech u daného soudu (tzv. presidiální plná moc). Právě takový charakter měla plná moc, kterou stěžovatelé zmocnili JUDr. Štancla. Správní řád navíc žádné omezení týkající se plné moci neobsahuje .
č. j. 2 As 19/2005 - 51 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Dipl. Ing. J. S., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem se sídlem Vinohradská 126, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Úřad Městské části Praha 5, odbor výstavby, nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5, ve věci kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze .
... platnou plnou moc, ani nepoukázala na jinou plnou moc, kterou by L. P. udělila a předložila stavebnímu úřadu. Neníli plná moc výslovně odvolána, případně není-li prokázáno, že zanikla, např. předložením jiné plné moci, platí domněnka její platnosti. Proto Nejvyšší ... různými správními úřady za podmínky, že taková vůle zmocnitele z plné moc jednoznačně a nepochybně vyplyne. Je-li taková plná moc udělena, pak její platnost bez dalšího nekončí s právní mocí rozhodnutí vydaného ve správním řízení, v němž byla .
... řízení zmocněncem, ale také doručování písemností ze strany správních orgánů tomuto zmocněnci, za splnění podmínky, že plná moc vykazuje veškeré v konkrétní věci potřebné náležitosti, tedy zejména obsahuje srozumitelně a určitě vymezený rozsah zmocnění, a ... ani nespojuje účinky zastoupení teprve s předložením plné moci v originálu, jak se mylně stěžovatel domnívá. [16] Plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) především o rozsahu zmocnění a osobě, která byla zmocněna a .
č. j. 2 As 19/2005 - 51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Dipl. Ing. J. S., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem se sídlem Vinohradská 126, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Úřad Městské části Praha 5, odbor výstavby, nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5, ve věci kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze .
... generální plnou moc do budoucna, neboť advokáta lze zmocnit buď pro určitý úkon (prostá plná moc) nebo pro celé řízení (procesní plná moc), přičemž plná moc vždy končí pravomocným skončením věci. Stěžovatelé podle soudu předložili v rámci správního řízení plnou ... např. plnou moc pro zastupování určité osoby ve všech věcech u daného soudu (tzv. presidiální plná moc). Právě takový charakter měla plná moc, kterou stěžovatelé zmocnili JUDr. Štancla. Správní řád navíc žádné omezení týkající se plné moci neobsahuje .
... základě plné moci, kterou správce daně nepřijal, a tedy ani nezaložil do spisu. [18] Stěžejní je zde námitka stěžovatele, že plná moc ze dne 5. 8. 2013 nebyla podepsána jednatelem stěžovatele, nýbrž P. V. [19] Podle judikatury Nejvyššího správního soudu lze ... , která by pravost podpisu byla způsobilá zpochybnit. Stěžovatel uváděl, že jednatel Robert Lis byl v době, kdy měla být plná moc podepsána, v zahraničí, a nikoliv v Praze, jak je uvedeno na plné moci. Tuto skutečnost však nijak neprokázal, ačkoliv .
5 As 290/2019 - 8 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Viktora Kučery a Mgr. Ing. Veroniky Baroňové ve věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 7. 2019, č. j. 25 A 129/2019 - 5, takto: I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.