Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Spisovní značka :
Forma rozhodnutí :
Oprava :
Prejudikatura :
Publikováno :
Účastníci :
Způsob rozhodnutí :
Oblast úpravy :
Č.j. správního orgánu :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
319866
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 414077
Krajské soudy (ČR): 37965
Poslední aktualizace
23.03.2019 23:26

Nalezené rozsudky pro výraz: plná moc


Přibližný počet výsledků: 1628 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: plná moc
  • pln nalezené 8835 krát v 4614 doukumentech
  • moc nalezené 19124 krát v 8118 doukumentechPrávní věta: Plná moc (nebo také průkaz plné moci) je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) především o rozsahu zmocnění a osobě, která byla zmocněna a dokládá, že se účastník správního řízení dohodl na svém zastoupení s jinou osobou (zmocněncem) a že mezi zmocněncem a zmocnitelem byla o tomto zastoupení uzavřena smlouva (ať již ústní či písemná). Ta má soukromoprávní povahu, typicky se jedná o smlouvu příkazní. Obsahem průkazu plné moci musí být konkrétní rozsah zmocnění (srovnej § 33 odst. 2 správního řádu), uvedení osoby, která je k zastupování účastníka zmocněna, podpi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 As 171/2014 - 26 ČESKÁ REPUBLIKA ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Ing. R. K., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
Klíčové slová: bezvadnost, plná moc, daňový řád
Právní věta: Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 14. 3. 2007, č. j. 1 Afs 61/2006 – 55 (veškerá rozhodnutí NSS jsou dostupná na www.nssoud.cz) konstatoval, že „parametry plné moci podle daňového řádu jsou jiné než v ostatních uvedených právních předpisech; neomezenou plnou moc pro daňové řízení nelze například ztotožňovat s generální (procesní) plnou mocí podle občanského soudního řádu.“ Tehdy platný „daňový řád“ (zákon o správě daní a poplatků, „ZSDP“) explicitně rozlišoval dvě formy zastoupení na základě plné moci, a to tzv. plnou moc neomezenou a plnou moc omezenou (§ 10 odst. 3 za použi ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
2 Afs 2/2013 - 44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: M. S., zastoupené JUDr. Evou Fajtlovou, advokátkou se sídlem Mojžíškova 738/4, Ostrava-Muglinov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno (dříve: Finanční ředitelství v Ostravě), v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v .
Právní věta: Podle ustanovení § 124 odst. 8 zákona o silničním provozu vykonává policie dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích mimo jiné tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení. V rámci toho je také s ohledem na § 79a zákona o silničním provozu policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Ustanovení § 18 odst. 3, 4 a 8 zákona o silničním provozu stanoví nejvyšší povolenou rychlost dle druhu pozemní komunikace. Dle ustanovení § 18 odst. 9 zákona o silničním provozu ustanovení odstavců 3, 4 a ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
9 As 39/2012 - 29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: R. P., zast. Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem Škroupova 10, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2009, č. j. DSH/10762/09, ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na .
Právní věta: Oproti předcházející právní úpravě, která umožňovala poplatek ze správní žaloby dodatečně zaplatit jen ve lhůtě stanovené soudem ve výzvě, se totiž nově výzvou stanovená lhůta fakticky prodlužuje ještě o dobu, kterou správnímu soudu trvá vydání usnesení, resp. jeho doručení. Zaplatit soudní poplatek a odvrátit zastavení řízení lze do okamžiku nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení, tzn. ještě v den, kdy toto usnesení bylo doručeno. Navíc je nerozhodné, kdo skutečně poplatek zaplatí, tedy zda žalobce či jeho zástupce s procesní plnou mocí, neboť jde o zastupitelné jednání.

Úryvek z textu:
5 As 58/2014 - 34 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: KINEX CZ s.r.o., se sídlem v Praze 9, Novovysočanská 537/31, 190 00, zastoupeného JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem AK Schlesinger a Martének, advokáti, v.o.s., se sídlem Brno – venkov, Bratčice 137, s pobočkou a adresou pro doručování v Brně, Slovákova 11, 602 00, proti žalovanému: .
Související předpisy:
2/1993 - Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
549/1991 - Zákon o soudních poplatcích
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Rozhodnutí č: 1044 Řízení před soudem: náležitosti plné moci Při posuzování, jestli písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci (do protokolu) mají potřebné náležitosti, je třeba vzít především v úvahu, zda spolehlivě prokazují oprávnění označeného zástupce jednat za účastníka řízení. V případě, že je možné bez pochybností takové oprávnění dovodit z obsahu plné moci, popřípadě z okolností, za kterých byla písemná plná moc soudu doručena nebo za kterých bylo učiněno ústní prohlášení, nemají případné vady plné moci za řízení význam. (Podle rozsudku Nejvyššího správního s ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 As 13/2005 - 62 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jiřího Vyvadila a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatele H. W. K., zast. JUDr. Pavlem Vespalcem, advokátem se sídlem v Plzni, Na Jíkalce 13, za účasti Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Plzni, Škroupova 18, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne .
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Jestliže odvolatel na výzvu správního orgánu podle § 37 odst. 3 správního řádu z roku 2004 doplní ve stanovené lhůtě chybějící podpis zástupce odvolatele na jinak včasném odvolání tak, že odvolání obdobného obsahu podá a podepíše substitut zástupce odvolatele, který zároveň předloží řádnou substituční plnou moc, je tím vada původního odvolání zhojena a na obě podání je třeba pohlížet jako na jediné perfektní a včasné odvolání. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2011, čj. 5 As 62/2010 - 126)

Úryvek z textu:
č. j. 5 As 62/2010 - 126 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: C. D., zast. Mgr. Davidem Obenrauchem, advokátem se sídlem Cihlářská 19, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2010, č. .
Právní věta: Nejvyšší správní soud podotýká, že na plnou moc udělenou osobou bez právnického vzdělání jiné osobě rovněž bez právnického vzdělání nelze klást stejné nároky jako na plnou moc udělenou advokátovi. Stěžovatel, ani jeho matka nemají právnické vzdělání, proto je omluvitelné, že neumí formulovat plnou moc tak, aby přesně odpovídala očekáváním krajského soudu. Nejvyšší správní soud považuje za rozhodující, že předložené plné moci prokazují vztah zastoupení mezi stěžovatelem a jeho matkou. Zmocnění k zastupování v úředních jednáních je přitom natolik širokým pojmem, že nepochybně zahrnuje i op ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Ads 119/2012 - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: K. S., zast. JUDr. Tomášem Truschingerem, advokátem, se sídlem Bašty 413/2, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2012, č. j. 33 A .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
89/2012 - občanský zákoník
Právní věta: „Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že plná moc nemusí obsahovat podpis zmocněnce a že neexistuje zákonné omezení, která by bránilo udělit generální plnou moc do budoucna pro více správních řízení vedených před jedním správním úřadem. Přesto dospěl v daném případě k závěru, že postup stavebního úřadu, který jednal pouze se stěžovateli a pouze jim doručoval rozhodnutí o odstranění stavby, byl správný. Z ust. § 17 odst. 4 správního řádu totiž vyplývá, že existující zmocnění k zastupování je třeba správnímu orgánu prokázat, a to buď písemnou plnou mocí, nebo plnou mocí prohlášenou do protok ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 As 115/2013 - 19 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: nezl. J. D. H., proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2013, č. j. 9 A 68/2013 – 93, takto: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2013, č. .
Právní věta: Ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění do 31. 12. 2010 nevylučuje možnost zastoupení účastníka řízení v řízení o udělení mezinárodní ochrany na základě plné moci udělené ústně do protokolu dle § 33 a násl. správního řádu z roku 2004. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 07.04.2011, čj. 7 Azs 4/2011 - 55)

Úryvek z textu:
č. j. 7 Azs 4/2011 - 55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. G., zastoupena Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Ječná 7, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne .
Právní věta: Nejvyšší správní soud předesílá, že skutkově obdobnou věcí se zabýval v již několikrát zmiňovaném rozsudku ze dne 15. května 2015, č. j. 4 Afs 68/2015 - 35 (č. 3261/2015 Sb. NSS), v němž dospěl k závěru, že „zatímco § 27 odst. 2 daňového řádu určuje čas, od kterého je plná moc účinná vůči správci daně, ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu vymezuje podmínku, při jejímž splnění dochází k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Jedná se tedy o dvě různé normy, které řeší odlišné otázky. Jejich společným prvkem v hypotéze je sice uplatnění plné moci u správce daně, obě ale spojují v ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Afs 243/2016 - 25 ČESKÁ REPUBLIKA ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Petra Průchy a soudkyně JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: Ambona trade s.r.o., IČ 26691795, se sídlem Sokolská 1883/8, Praha 2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. března 2013, č. j. 10171/13/5000-14201- .
Související předpisy:
280/2009 - daňový řád
Právní věta: Rozhodnutí č: 1811 Řízení před soudem: plná moc udělená advokátovi Plná moc udělená advokátovi k tomu, aby účastníka ve všech právních věcech zastupoval před soudy, obsahující též výslovné zmocnění k zastupování v řízení o kasační stížnosti v konkrétní věci, opravňuje advokáta k zastupování v řízení o žalobě podle soudního řádu správního před krajským soudem i poté, kdy původní rozhodnutí krajského soudu bylo ke kasační stížnosti zrušeno. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2008, čj. 8 Azs 16/2007 - 158)

Úryvek z textu:
... o kasační stížnosti plná moc udělená 8 Azs 16/2007 - 163 v roce 2000, tj. před účinností soudního řádu správního; zde vyslovený právní názor však nedopadá na situaci v projednávané věci. Jakkoli totiž tato plná moc měla obdobnou strukturu jako plná moc v ... široce vymezený rozsah zmocnění se vztahuje i na samotné řízení o kasační stížnosti; dodatek, podle nějž se plná moc uděluje i jako zvláštní plná moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti v blíže specifikované věci, je tedy nadbytečný. Pokud by .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
150/2002 - soudní řád správní
Právní věta: Pokud krajský soud jednal jako s žalobci s osobami, které v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu vystupovaly pouze jakožto zmocněnci účastníků předcházejícího správního řízení, v jejichž zastoupení měla být žaloba podána, zatížil tím řízení před soudem zmatečnostní vadou spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení ve vztahu k takto nesprávně vymezeným účastníkům [§ 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

Úryvek z textu:
... plnou moc ze dne 29. 3. 2005 jménem tohoto honebního společenstva, ve správním spisu je ovšem obsažena mj. jiná generální plná moc ze dne 5. 10. 2004, z níž lze přes její nepřesnou formulaci vyvodit, že ji JUDr. Polákovi vystavilo Honebního společenstvo ... honitby Mníšek, přičemž plné moci vystavené vlastníky honebních pozemků jsou obsaženy ve správním spise. K žalobě je přiložena rovněž generální plná moc vystavená dne 29. 3. 2005 Ing. V. V. a V. P. JUDr. Ladislavu Polákovi, na níž je uveden dodatek „za .
Související předpisy:
150/2002 - soudní řád správní
Právní věta: Nejvyšší správní soud konstatuje, že z žádného právního předpisu nelze dovozovat povinnost soudu zasílat účastníkovi řízení překlad rozhodnutí do jiného jazyka, než v jakém byl vyhotoven. Pouze rozhodnutí soudu v českém jazyce, jakožto projev svrchovanosti českých státních orgánů nad územím České republiky, je zněním autentickým a pro všechny dotčené subjekty závazným. Shora citované ustanovení občanského soudního řádu, stejně jako závazky plynoucí z Listiny základních práv a svobod či mezinárodních smluv, směřují především k situaci, kdy je nařízeno ústní jednání (viz pravidelně se opak ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... o věci rozhodl bez jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s., tak i podanou kasační stížnost. Rovněž plná moc, udělená stěžovatelkou k jejímu zastupování v řízení o kasační stížnosti, byla sepsána v jazyce českém. Stěžovatelka opírá výše uvedenou kasační .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Samotný důvod stěžovatelovy absence – téměř čtyřměsíční soukromý studijní pobyt v Austrálii – by nepředstavoval vážný důvod nedostavení se na úřad práce ve smyslu § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Je namístě připomenout, že pomoc uchazečům o zaměstnání ze strany úřadu práce představuje dlouhodobý proces, jehož základem je vzájemná komunikace a spolupráce mezi uchazeči a úřadem. Taková spolupráce vyžaduje nutnost pravidelného setkávání pracovníků úřadu s uchazeči, což je reflektováno povinností uchazečů dostavit se na pobočku úřadu ve stanoveném termínu. Z kontaktního listu uchazeče o ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nejvyšší možné míře spolupracovat se správním orgánem, a to i prostřednictvím svého právního zástupce“. K podání byla připojena plná moc udělená JUDr. Jaroslavu Svejkovskému, která dokládá, že stěžovatel svého zástupce zmocnil k zastupování ve všech právních věcech, ... úřad práce nedoručil výzvu k dostavení se na úřad práce také zástupci stěžovatele, ačkoliv ve spise byla založena plná moc udělená tomuto zástupci k zastupování ve všech právních věcech, mimo jiné i k přijímání doručovaných písemností. [22] .
Právní věta: V ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu je upravena tzv. prezidiální plná moc, která může být udělená pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu a musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popř. udělena do protokolu.Tuto plnou moc musí mít k dispozici místně příslušný správní orgán. Podmínka není splněna v případě, kdy je udělena plná moc obecně bez určení předmětu a uložená u jiného, věcně nepříslušného správního orgánu. Dovolávat se této plné moci tak může účastník řízení nebo jeho zmocněn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... plná moc je pouhým jednostranným potvrzením smluvního vztahu mezi zmocnitelem a zmocněncem. Krajský soud sice uvedl, že plná moc byla „bezvadnou plnou mocí ve smyslu § 33 odst. 2 písm. d)“ správního řádu, ale následně v rozporu s tím vyslovil závěr, že taková plná moc ... „zákon o advokacii“). Vůči správnímu orgánu je navíc plná moc účinná až od okamžiku, kdy mu byla předložena. Pokud tedy správní orgán o existenci zmocněnce nevěděl, protože mu plná moc nebyla doložena, nemůže se účastník správního řízení zpětně .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
Právní věta: Není-li tedy ve správním řízení předložen originál plné moci, nejde o vadu řízení, pro kterou by bylo neúčinné nejen právní jednání samotného zmocněnce, ale také doručování písemností ze strany správních orgánů tomuto zmocněnci, pokud jinak plná moc vykazuje veškeré potřebné náležitosti. Teprve vyvstane-li pochybnost, zda předložená kopie plné moci skutečně prokazuje oprávnění zmocněnce jednat za účastníka, je namístě, aby správní orgán vyzval tohoto účastníka k doložení jejího originálu.

Úryvek z textu:
... účastníka správního řízení třetí osobě a zejména pak otázka, zda je nutné, aby plná moc byla správnímu orgánu předložena v originálu či ověřené kopii, nebo postačí plná moc v kopii prosté. [10] Nejvyšší správní soud nesouhlasí s námitkami kasační stížnosti ... Navíc § 33 odst. 1 správního řádu nestanoví, že plná moc musí být předložena v originále (takový požadavek není stanoven ani pro potřeby občanského soudního řízení). Při posuzování, zda písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
Právní věta: Plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele o rozsahu zmocnění osoby, která byla zmocněna, a dokladem o tom, že se zmocnitel dohodl na svém zastoupení s jinou osobou (zmocněncem). Sám stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že zmocnitel nemusí plnou moc výslovně akceptovat, postačí, pokud v souladu s ní v daném řízení jedná. V nyní posuzovaném případě ovšem nebylo ve správním řízení z ničeho patrno, že by zmocněná společnost za stěžovatele nejednala. Sdělení o zahájení správního řízení a poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ze dne 4. 3. 2014 správní orgán I. stup ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... svým závěrem, že zmocnění představovalo nezpochybnitelný projev vůle stěžovatele být v řízení zastoupen, nijak nevypořádal žalobní námitku, dle níž plná moc nemohla zakládat vznik řádného procesního zmocnění dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, jež by ... stěžovatele pro případ zahájení řízení o správním deliktu. 1 As 238/2015 [16] Krajský soud správně poznamenal, že plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele o rozsahu zmocnění osoby, která byla zmocněna, a dokladem o tom, že se zmocnitel .
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
150/2002 - soudní řád správní
99/1963 - občanský soudní řád
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.