Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 1590

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) I když je pro účely zajištění výkonu rozhodnutí Evropské komise, kterým se režim podpor prohlašuje za protiprávní a neslučitelný s vnitřním trhem a ukládá se navrácení dotčených podpor, avšak neurčují se jednotliví příjemci těchto podpor ani přesné částky, které musí být navráceny, vnitrostátní soudce tímto rozhodnutím vázán, není vázán názory vyjádřenými uvedeným orgánem v rámci výkonu uvedeného rozhodnutí. Vnitrostátní soud však musí s ohledem na zásadu loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 SEU zohlednit tyto názory jako prvky posouzení v rámci sporu, kterým se zabývá.............. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑69/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunale civile di Roma (Itálie) ze dne 19. listopadu 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 11. února 2013, v řízení Mediaset SpA proti Ministero dello Sviluppo economico, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předseda senátu, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot, a A. Arabadžev (zpravodaj), soudci, generální advokát: N. Jääski
Právní věta: 1) Francouzská republika tím, že použila čistě množstevní kritérium pro posouzení, zda je tabák pocházející z jiného členského státu v držení fyzických osob pro obchodní účely, jakož i tím, že toto kritérium uplatnila na osobní automobil (nikoliv na osobu) a celkově na veškeré tabákové výrobky, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, a zejména z jejích článků 8 a 9.........2)V tomto ohledu je třeba uvést, že jak vyplývá z čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce směr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑216/11, jejímž předmětem je žaloba na nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 10. května 2011, Evropská komise , zastoupená W. Möllsem a O. Beynet, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Francouzské republice , zastoupené G. de Berguesem a N. Rouam, jako zmocněnci, žalované, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal (zpravodajka), sou
Právní věta: 1. Volný pohyb pracovníků však nemůže být dotčen právem vyžadovat určitou úroveň znalosti jazyka v závislosti na povaze pracovního místa, které má být obsazeno. Požadavky vyplývající z opatření sloužících k jeho uplatnění nesmějí být v žádném případě nepřiměřené ve vztahu ke sledovanému cíli a způsoby jejich uplatnění nesmějí obsahovat diskriminace na úkor státních příslušníků jiných členských států (viz v tomto smyslu rozsudek Groener, C‑379/87, EU:C:1989:599, bod 19).......................2. Belgické království tím, že od uchazečů o pracovní místa v místních službách zřízených ve francouzsky ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑317/14, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 2. července 2014, Evropská komise , zastoupená J. Enegrenem a D. Martinem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Belgickému království , zastoupenému L. Van den Broeck, J. Van Holm a M. Jacobs, jako zmocněnkyněmi, žalovanému, SOUDNÍ DVŮR (šestý senát), ve složení S. Rodin, předseda senátu, A. Borg Barthet a M. Berger (zpravodajka),
Právní věta: 1) Zeměpisné údaje, které jsou třetí osobou vytěženy z topografické mapy za účelem zhotovení jiné mapy a jejího uvádění na trh, uchovávají po vytěžení dostatečnou informační hodnotu na to, aby bylo možné je kvalifikovat jako „nezávislé prvky“ „databáze“..............2) Z judikatury Soudního dvora, zejména z rozsudku Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697), tak vyplývá, že samostatná informační hodnota určitého prvku vytěžovaného ze souboru musí být posouzena se zřetelem k hodnotě informace nikoli pro typického uživatele daného souboru, nýbrž pro každou třetí osobu, která má o vytěžovaný p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑490/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 18. září 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 6. listopadu 2014, v řízení Freistaat Bayern proti Verlag Esterbauer GmbH, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně prvního senátu vykonávající funkci předsedkyně druhého senátu, K. Lenaerts (zpravodaj), předseda Soudního dvora,
Právní věta: 1. Švédské království tím, že neosvobodilo od daně z přidané hodnoty poskytnutí služeb a dodání zboží, která s těmito službami souvisejí, veřejnými poštami, vyjma přepravy cestujících a telekomunikační služby, a dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb na státním území za jmenovitou hodnotu, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 132 odst. 1 písm. a) a čl. 135 odst. 1 písm. h) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Vyplývá-li určitá povinnost z výkladu unijního práva podaného Soudním dvorem, pak ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑114/14, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 10. března 2014, Evropská komise , zastoupená J. Enegrenem a L. Lozano Palacios, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Švédskému království , zastoupenému U. Persson a A. Falk, jako zmocněnkyněmi, žalovanému, SOUDNÍ DVŮR (velký senát), ve složení V. Skouris, předseda, K. Lenaerts, místopředseda, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danw
Právní věta: 1) Článek 13 část B písm. d) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně musí být vykládán tom smyslu, že prodej takové slevové karty, jako je karta dotčená v původním řízení, nepředstavuje operaci týkající se „jiných cenných papírů“ ve smyslu bodu 5 tohoto ustanovení či „dalších převoditelných cenných papírů“ ve smyslu bodu 3 téhož ustanovení, které se vztahuje na některá plnění, jež členské státy musí osvobodit od daně z přidané hodnoty.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑461/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) ze dne 11. října 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 15. října 2012, v řízení Granton Advertising BV proti Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, E. Juhász, A. Rosas (zpravodaj), D. Šváby a C. Vajda, soudci, generální advoká
Právní věta: 1) Články 52 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání právním předpisům členského státu, které podrobují dani výhry z hazardních her organizovaných v hernách nacházejících se v jiných členských státech a osvobozují od daně obdobné příjmy pocházející z heren nacházejících se na území tohoto státu.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve spojených věcech C‑344/13 a C‑367/13, jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutími Commissione tributaria provinciale di Roma (Itálie) ze dne 28. května 2013, došlými Soudnímu dvoru dne 24 června a 1. července 2013 v řízeních Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) proti Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Il
Právní věta: 1) Španělské království tím, že přijalo ustanovení obsažená v čl. 46 písm. c) královského legislativního nařízení 1/2002, kterým se schvaluje konsolidované znění zákona o regulaci penzijních plánů a penzijních fondů (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones) ze dne 29. listopadu 2002, a v čl. 86 odst. 1 královského legislativního nařízení 6/2004, kterým se schvaluje konsolidované znění zákona o organizaci a kontrole soukromého pojištění (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto r ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑678/11, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 22. prosince 2011, Evropská komise, zastoupená F. Jimeno Fernándezem a W. Roelsem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Španělskému království, zastoupenému A. Rubio Gonzálezem, jako zmocněncem, žalovanému, podporovanému Francouzskou republikou, zastoupenou G. de Berguesem, D. Colasem a J.‑S. Pilczerem, jako zmocněnci, vedlejší
Právní věta: 1) Po zjištění totožnosti vlastníka nebo držitele vozidla nebo jiné osoby podezřelé ze spáchání dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu se musí členský stát, na jehož území byl daný delikt spáchán, rozhodnout, zda zahájí následné řízení. Pro tyto účely uvádí článek 5 směrnice 2011/82 způsob, jakým má být o deliktu informována dotyčná osoba, a stanoví zaslání dopisu, sepsaného pokud možno v jazyce dokladů o registraci, obsahujícího veškeré významné informace, zejména povahu dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu, místo, den a čas spáchání deliktu, název ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑43/12, jejímž předmětem je žaloba na neplatnost na základě článku 263 SFEU, podaná dne 27. ledna 2012, Evropská komise , zastoupená T. van Rijnem a R. Troostersem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Evropskému parlamentu , zastoupenému F. Drexlerem, A. Troupiotisem a K. Zejdovou, jako zmocněnci, Radě Evropské unie , zastoupené J. Monteirem a E. Karlsson, jako zmocněnci, žalovaným, podporovaným Belgickým královstvím , zastoupen
Právní věta: 1. Polská republika tím, že nezačlenila reprodukční buňky a plodové a embryonální tkáně do působnosti ustanovení vnitrostátního práva provádějících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, směrnici Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk, a směrnic ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑29/14, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 21. ledna 2014, Evropská komise, zastoupená C. Gheorghiu a M. Owsiany-Hornung, jako zmocněnkyněmi, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Polské republice , zastoupené B. Majczynou, jako zmocněncem, žalované, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (zpravodaj), soudci,
MENU