Nalezené rozsudky pro výraz: denegatio iustitiae

Přibližný počet výsledků: 85

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1224 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Peněžními prostředky na účtu u peněžního ústavu mohou nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance; jiné osoby tak mohou činit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Pouhá skutečnost, že na účtu u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů, neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání s prostředky na tomto účtu.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: pravomoc soudupostoupení věci denegatio iustitiae
C
Právní věta: Je nepřípustné rozhodnutí, ve kterém se soud pouze omezí na výrok o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci soudu; v usnesení o zastavení řízení je povinen rozhodnout, kterému správnímu úřadu nebo jinému orgánu věc postupuje (výjimkou je zastavení řízení pro nedostatek pravomoci tuzemských soudů). Neexistence tohoto výroku se rovná účinkům denegationis iustitiae.

Úryvek z textu:
Právní věta: Po určení věcné příslušnosti nemůže být v projednávané věci otázka věcné příslušnosti znovu úspěšně nastolena; to platí nejen pro řízení u soudu prvního stupně, ale také pro odvolací nebo dovolací řízení....Rozhodne-li vrchní soud o věcné příslušnosti, nemůže být otázka věcné příslušnosti znovu úspěšně nastolena ani tehdy, připustí-li následně soud prvního stupně změnu návrhu na zahájení řízení a to bez ohledu na to, jsou-li k projednání a rozhodnutí změněného návrhu věcně příslušné soudy jiného stupně. Usnesení o věcné příslušnosti je závazné i tehdy, je-li věcně nesprávné.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poté, co dle centrální evidence obyvatel účastník tak, jak byl označen, „neexistoval“, je třeba pokusit se odstranit nedostatek podmínky řízení kontaktováním orgánů veřejné správy (zda je na adrese uvedené v podání známý, zda je veden v evidenci cizinecké policie, zda není ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody). Závěr o neexistenci fyzické osoby nelze bez dalšího učinit (jen) na základě zjištění, že taková osoba není evidována v centrální evidenci obyvatel. Rovněž Ústavní soud v nálezu ze dne 24. 6. 2012, sp. zn. II. ÚS 475/13, konstatoval, že „svévolné odmítnutí přístupu k soudu (denegat ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Naléhavý právní zájem na určení neexistence práva odpovídajícího věcného břemene ve prospěch žalovaného je dán, jestliže účelem žaloby je výmaz tohoto práva z katastru nemovitostí. To, že žalovaný věcné břemeno nevyužívá ani jej využívat nechce, nemění nic na tom, že je toto právo ve prospěch žalovaného zapsáno do katastru nemovitostí a pokud žalobce tvrdí, že neexistuje, nelze mu upřít naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Ostatně není vyloučeno, že žalovaný věcné břemeno vykonávat začne, proto je žalobce oprávněn žádat určení jeho neexistence, čímž se naplňuje preventivní funkce určov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Samotné převzetí náhrady, respektive podání žádosti o náhradu podle Dohody mezi vládou ČSSR a vládou USA, o vypořádání určitých majetkových nároků a finančních otázek, bez dalšího nepředstavují projev vůle směřující k opuštění nemovité věci. Následkem zavedení národní správy podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. – přestože tato správa vedla k omezení užívání a disponování věcmi – nebyl přechod věcí na stát ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ani převzetí věci státem bez právního důvodu ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 tohoto zákona ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Tvrdí-li osoba, která není účastníkem konkursního řízení, že je vlastníkem nemovitosti, evidované v katastru nemovitosti jako vlastnictví úpadce, má naléhavý právní zájem [§ 80 písm. c) o. s. ř.] na určení tvrzeného vlastnického práva proti správci konkursní podstaty; rozsudek vynesený v tomto sporu bude mít účinky i pro úpadce. Je třeba vzít v úvahu, že žaloba podaná přímo proti úpadci by musela být zamítnuta pro nedostatek pasivní věcné legitimace, naproti tomu z výroku rozsudku, který určuje vlastnické právo vůči správci konkursní podstaty úpadce je zřejmé, že věc se týká úpadce jako osoby ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Práva a povinnosti spojená s členstvím v (bytovém) družstvu představují souhrn práv a povinností člena vůči družstvu, který tvoří jednak individuální práva a povinnosti určená stanovami vztahující se ke konkrétnímu bytu (včetně práva nájmu bytu), jednak práva, která příslušejí každému členu družstva a nepřipínají se ke konkrétnímu bytu či nebytovému prostoru...Přitom platí, že jednotlivá členská práva a povinnosti v družstvu jsou spolu natolik spjata, že např. zásadně nelze dílčí právo (povinnost) z tohoto celku vyčlenit a učinit jej samostatně předmětem právního úkonu...Ani toto pojetí povahy ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Překážka věci pravomocně rozhodnuté nastává v první řadě tehdy, jde-li v novém řízení o projednání stejné věci. O stejnou věc se jedná tehdy, jde-li v novém řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, a týká-li se stejného předmětu řízení a týchž osob. Není samo o sobě významné, mají-li stejné osoby v novém řízení rozdílné procesní postavení (např. vystupovaly-li v původním řízení jako žalovaní a v novém jako žalobci). Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl up ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Při uvedení někoho v omyl pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Využitím omylu jiného pachatel sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po poznání omylu jiného v příčinném vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatil. Podstatné skutečnosti zamlčí pachatel, pokud neuvede při svém podvodném jednání jakékoli skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní pro rozhodnutí podváděné osoby, přičemž pokud by tyto skutečnosti byly druhé straně známy, k plnění z její strany by nedošlo, popř. došlo za méně výhodných podmínek. O omyl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU