SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
415361
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431244
Krajské soudy (ČR): 50385
Poslední aktualizace
23.04.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: judikát nejvyššího soudu


Přibližný počet výsledků: 280 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: judikát nejvyššího soudu
  • judikat nalezené 2569 krát v 1963 doukumentech
  • nejvyssiho nalezené 408591 krát v 91513 doukumentech
  • soud nalezené 5525209 krát v 129203 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 42 dokumentů
Ústavní soud České republiky 329 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 20 dokumentů


Právní věta: 1)Trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Jednání podle odst. 2, písm. c) tohoto ustanovení se pak pachatel dopustí, spáchá-li takový čin se zbraní. Objektem tohoto trestného činu je svobodné rozhodování člověka v nejširším slova smyslu. Objektivní stránka spočívá v tom, že pachatel nutí jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl, a to násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy. Čin je dokonán násilným jednáním nebo pohrůžkou násilí nebo ji ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tdo 498/2014-16 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. dubna 2014 v trestní věci obviněného M. P. o dovolání nejvyššího státního zástupce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 7. 11. 2013, sp. zn. 55 To 221/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 34 T 81/2012, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání nejvyššího státního zástupce o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem .
Právní věta: 1)Podle § 61 odst. 2 obch. zák. při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce ustanoveného obdobně podle § 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nepl ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 3610/2013 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Ing. Davida Bokra v právní věci navrhovatele J. K., zastoupeného JUDr. Alicí Říhovou, advokátkou, se sídlem ve Statenicích, Nad Vinicí 494, PSČ 252 62, za účasti společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Vachova 5, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 19012802, zastoupené JUDr. Annou Bayerovou, advokátkou, se sídlem v Brně, .
Právní věta: 1. Tísní se rozumí objektivní, hospodářský nebo sociální, někdy i psychický stav (např. rozrušení, obavy o blízkou osobu apod.), jenž takovým způsobem a s takovou závažností doléhá na osobu uzavírající smlouvu, že ji omezuje ve svobodném rozhodování natolik, že učiní právní úkon, jenž by jinak neučinila 2. Nápadně nevýhodnou podmínkou (§ 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb. nelze rozumět jen rozpor s cenovým předpisem, ale i další okolnosti. Může jít např. o případ, kdy vlastník obytné budovy patřící k původní zemědělské usedlosti se po nuceném vystěhování z obce přestěhoval do jiné ob ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
28 Cdo 1538/2014 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause, o dovolání dovolatele Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, zastoupeného Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, 110 00 Praha 1, Těšnov 1/1059, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2013, sp. zn. 24 Co 9/2013, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 13C 3/2005 (žalobkyně Z. H., .
Právní věta: Lze odůvodněně požadovat, aby nově oprávněné osoby uplatnily své nároky od data účinnosti nálezu ÚS ČR č. č. 2/1997 Sb., tj. od 15. 1. 1997, a to jak výzvou v šestiměsíční lhůtě vůči osobě, které již byla věc vydána, tak i v jednoroční lhůtě (běžící od téhož data) u soudu. Aplikace obou lhůt ovšem nastupuje per analogiam legis, neboť odstavec 2 § 5 zákona o mimosoudních rehabilitacích počítá se vztahem oprávněné a povinné (nikoli tedy již uspokojené) osoby a v odstavci 5 téhož ustanovení byl text o lhůtě zrušen.

Úryvek z textu:
... odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tyto závěry zásadním způsobem korigují – ve vztahu k posuzované věci – názory, vyslovené v judikátu Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 45/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jak byl výše shrnut. Podmínka výzvy vůči povinné osobě, držící .
Právní věta: I. Způsobí-li jednatel společnosti s ručením omezeným při opatrování nebo spravování jejího majetku porušením povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 věta první obch. zák. úmyslně značnou škodu na jejím majetku, zakládá to při splnění všech ostatních zákonných předpokladů jeho trestní odpovědnost za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. *) II. Společníka, a to i když je jediným společníkem ve smyslu § 132 odst. 1 obch. zák., nelze ztotožňovat se spo ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , že dal souhlas za věřitele s převodem dluhu. Krajský soud v Plzni se dopustil pochybení, když při svém rozhodování nepoužil judikát Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 11 Tdo 1081/2004. Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku ... obecného ohrožení podle § 180 tr. zák. Krajský soud v Plzni se tedy dopustil pochybení, když při svém rozhodování nepoužil judikát Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2005, sp. zn. 11 Tdo 1081/2004, který je citován výše. V neposlední řadě dovolatel .
Právní věta: Je-li soud povinen podle určitého zákonného ustanovení (např. podle § 419 tr. zákoníku) zkrátit dosud nevykonaný úhrnný nebo souhrnný trest uložený odsouzenému jak za čin, který již není trestným činem, tak za čin, který je nadále trestným činem, musí tak učinit i v případě, že zkrácený trest bude stanoven ve výměře pod dolní hranicí zákonné trestní sazby vymezené pro daný druh trestu (např. u trestu zákazu činnosti ve výměře kratší než 1 rok), a to třeba z důvodu, že původní trest byl uložen na dolní hranici příslušné trestní sazby.

Úryvek z textu:
... zákazu činnosti pod dolní hranici sazby, případně ustanovením § 370 odst. 1 tr. ř., jak to činí stěžovatelka. Podle citovaného judikátu Nejvyššího soudu lze takto postupovat v případech, kdy podle § 2 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve .
Právní věta: Jestliže byla smlouva o poskytování právních služeb uzavřena mezi podnikatelem a advokátem a jestliže při vzniku tohoto závazkového vztahu bylo zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týká podnikatelské činnosti klienta, řídí se promlčení práva na náhradu škody způsobené advokátem při výkonu advokacie obchodním zákoníkem.

Úryvek z textu:
... . je v daném případě obchodní zákoník, nikoliv občanský zákoník. Svůj názor opírá o článek v odborném časopise  a dále o judikát Nejvyššího soudu  sp. zn. 25 Cdo 2789/2006, kde je v odůvodnění uveden závěr soudu první instance, že klient advokáta má povinnost .
Klíčové slová: podvod, cizí věc, společné jmění manželů

A
Právní věta: Přestože je v odborné literatuře vykládající znaky trestného činu podvodu nutno pod pojmem „cizí majetek“ rozumět majetek, který nenáleží pachateli nebo nenáleží výlučně jen jemu, tedy i majetek, který je ve spoluvlastnictví, nelze tak činit v případě, kdy jde o majetek ve společném jmění manželů. U společného jmění manželů je každý z manželů úplným vlastníkem celé věci, takže ve vztahu k jednomu z nich nemůže jít o cizí věc, která by byla způsobilým předmětem krádeže, či loupeže.

Úryvek z textu:
... trestný čin, spáchaný na majetku v jejich společném jmění, se týkají problematiky cizího majetku, resp. znaku věci cizí (srov. např. judikát Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tz 120/2001 u trestného činu loupeže, dále Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 853 .
Právní věta: Korupční jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat primárně ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku. Ustanovení § 226 odst. 3 tr. zákoníku se proto může uplatnit jen subsidiárně v těch případech, na které nedopadají shora citovaná ustanovení o úplatkářství, tj. nejde-li o přijetí úplatku v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného (§ 331 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku) nebo o podplacení v souvislosti ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... trestní kvalifikace tohoto jednání.“ Nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99. Z řady judikátů Nejvyššího soudu, které se týkají policejní provokace, je třeba zmínit usnesení ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 3 Tdo 634/2006 .
Právní věta: Nejvyšší soud k této otázce uvádí, že soudy obou stupňů ji posoudily správně, když dospěly k závěru, že žalobkyně se samotným podáním návrhu na vydání rozhodčího nálezu k žalovanému dobrovolně podřídila pravidlům, podle nichž žalovaný rozhoduje, aniž by na tento závěr měla vliv skutečnost, že rozhodčí řízení skončilo usnesením o zastavení řízení, v němž žalovaný konstatoval, že nemá pravomoc k meritornímu rozhodnutí věci z důvodu neplatné spotřebitelské rozhodčí doložky.

Úryvek z textu:
... dovolání. Dovolatelka požaduje změnu právního závěru tak, že je možné požadovat vrácení uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení, ovšem dovolatelkou citovaný judikát Nejvyššího soudu tuto otázku vůbec neřešil. Argumentace dovolatelky o tom, že by měly být závěry Nejvyššího soudu vyjádřené v citovaném rozsudku změněny .
Právní věta: V oblasti poskytování zdravotní péče jsou poskytovatelé zdravotní péče povinni postupovat podle smlouvy (je-li uzavřena) s péčí řádného odborníka (§ 2643 odst. 1 o. z.). Pojem péče řádného odborníka užitý v občanském zákoníku pro závazek ze smlouvy o péči o zdraví navazuje na tradiční chápání pojmu lex artis (tzv. náležitá odborná úroveň) podle zákona o zdravotních službách. Péče řádného odborníka je takový výkon činnosti poskytovatele zdravotních služeb, který je prováděn na základě dostatečných informací, odborně a dovedně, s potřebnou pečlivostí a s odpovídající znalostí. Nedodržení těchto ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... k dalšímu řízení. Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že dovolatelka v textu dovolání ani náznakem neodkazuje na jediný judikát Nejvyššího soudu, od kterého se měl odvolací soud odchýlit. Dovolatelka pouze rozsáhlým způsobem popisuje skutková tvrzení a hodnotí průběh dokazování. Rozhodnutí odvolacího .
Právní věta: 1) Objektivním znakem lichevní smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovitého majetku, je existence písemně uzavřené smlouvy o převodu nemovitostí, v níž je poskytované plnění (cena za převáděný nemovitý majetek) v hrubém (podstatném) nepoměru oproti hodnotě převáděného majetku. Při posuzování, zda v konkrétním případě jde vskutku o hrubý nepoměr takového vzájemného plnění, nelze zpravidla vystačit pouze se zjištěním hodnot jednotlivých plnění a jejich prostým srovnáním, ale bude zapotřebí přihlédnout i k dalším okolnostem, které ať již přímo či nepřímo - společně s naplněním alespoň jednoho s ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... o jaký rozsah posuzování právně významných skutečností by se v takovém případě mělo jednat, rámcově zprostředkovává právě shora citovaný judikát Nejvyššího soudu, jakož i právně významné skutečnosti předvídané v hypotéze ustanovení § 218 odst. 1 tr. zák. (přečin lichvy) ... To přirozeně musí být konfrontováno i z hlediska objektivního posouzení dané věci. V této souvislosti Ústavní soud odkázal na judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, s jehož závěry se zcela ztotožnil. Nejvyšší soud tam v příslušné .
Právní věta: 1) Občanské soudní řízení nemusí být nutně dvoustupňové; požadavkům spravedlivého procesu vyhovuje též řízení provedené před soudem pouze v jediném stupni. Dvojinstančnost tedy není obecnou zásadou občanského soudního řízení, ale jen projevem úsilí minimalizovat možná pochybení v rozhodnutí soudů prvního stupně, které je současně opodstatněné za cenu prodloužení řízení (o dobu odvolacího řízení) a tím spojeného narušení právní jistoty nastolené rozhodnutím soudu prvního stupně a za cenu prodražení řízení (o náklady odvolacího řízení). Z uplatnění dvojinstančnosti v občanském soudním řízení nel ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... právním názorem vysloveným v rozhodnutí, jež bylo odklizeno; odlišně stanovenou výši úroků z prodlení odůvodnil poukazem na v mezidobí vydaný judikát Nejvyššího soudu. V rámci dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.