Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
256594
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 399877
Krajské soudy (ČR): 29903
Poslední aktualizace
17.10.2017 06:50

Nalezené rozsudky pro výraz: litispendence


Přibližný počet výsledků: 385 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: litispendence
  • litispendence nalezené 804 krát v 385 doukumentechPřekážka věci zahájené (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Překážka litispendence bránící pokračování řízení nastává podle § 83 odst. 1 o. s. ř. jen v případě, že probíhají současně dvě nebo více řízení o téže věci, tedy o stejném nároku, jenž se týká stejného předmětu řízení vyplývajícího ze stejných skutkových tvrzení a týká se týchž osob.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Překážka věci zahájené, rozsouzené (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Překážka zahájeného řízení či věci pravomocně rozsouzené nastává při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu jen v případě, že stejný oprávněný se domáhá nařízení výkonu rozhodnutí postižením téhož účtu povinného v době, kdy ještě trvají účinky postižení účtu podle § 307 odst. 2, 3 o. s. ř.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Překážka litispendence (věci zahájené) v řízení ve věci konkursu (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Pro překážku litispendence (věci zahájené) je charakteristické, že zahájení řízení (na návrh nebo i bez návrhu, jde-li o řízení, kde to připouští zákon) brání tomu, aby o téže věci nebo v zákonem stanovených případech o tomtéž jednání nebo stavu probíhalo jiné řízení (zahájené na jiný, později podaný, návrh nebo i bez návrhu, jde-li o řízení, v němž to připouští zákon) [srov. § 83 o.s.ř.]. V případě, že nenastaly na základě podaného návrhu účinky zahájení řízení, neboť se návrh podle zákona považuje za přistoupení k řízení, nemůže o téže věci a ani o tomtéž jednání nebo stavu probíhat jiné říz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Částečná litispendence (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Domáhá-li se žalobce v pozdějším řízení náhrady újmy na základě totožných skutkových tvrzení jako v řízení již dříve zahájeném a dosud pravomocně neskončeném, ovšem požaduje vyšší náhradu než v řízení prvním, pak je dána překážka řízení (věci zahájené) pouze co do části, v níž se žalobní žádání překrývá s žádáním v řízení prvním. Naopak nic nebrání tomu, aby o zbývající části – žádání „navíc“ - soud meritorně rozhodl, a buď případně žalobci náhradu přiznal, dospěje-li ke zjevně výjimečnému závěru, že přiznání náhrady požadované v prvním řízení nebylo jen se zřetelem k projevu dispozitivní zása ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Řízení o splnění dluhu mezi věřitelem a dlužníkem nezakládá překážku věci zahájené pro řízení o splnění téhož dluhu mezi věřitelem a ručitelem dlužníka (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Totožnost skutku je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání, anebo totožnost následku. Pro posouzení, zda je dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, není významné, jak byl soudem skutek, který byl předmětem řízení, posouzen po právní stránce. Překážka věci pravomocně rozhodnuté je dána i tehdy, jestliže skutek byl soudem posouzen po právní stránce nesprávně, popřípadě neúplně (např. skutek byl posouzen jako vztah ze smlouvy, ačkoliv ve skutečnosti šlo o odpovědnost za bezdůvodné obohacení). Co do totožnosti osob není samo o sobě významné, mají-li stejné osoby v různých řízeních ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Řízení ve stejné věci a mezi týmiž účastníky bylo dříve zahájeno u soudu jiného členského státu (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Zjistí-li soud, že řízení ve stejné věci a mezi týmiž účastníky bylo dříve zahájeno u soudu jiného členského státu, a příslušnost tohoto soudu již byla „určena“, je povinen zastavit řízení pro nedostatek podmínek řízení, jenž nelze odstranit, spočívající v překážce věci dříve zahájené u soudu jiného členského státu. Tím je dosaženo i (výše popsaného) účelu právní úpravy litispendence v nařízení Brusel I. Povinnost soudu pojmout do výroku svého rozhodnutí prohlášení o nepříslušnosti ve smyslu článku 27 odst. 2 nařízení Brusel I nelze dovodit ani z české právní úpravy civilního řízení. Jakkoliv ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Litispendence a výkon rozhodnutí (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Jestliže kdykoli v průběhu řízení námitka litispendence odpadne dříve, než bylo řízení zastaveno či pravomocně rozhodnuto ve věci samé, nebrání odpadnuvší překážka pokračování v řízení, neboť v době rozhodování soudu ve věci samé tato překážka již neexistuje. Překážka litispendence tak způsobuje nedostatek podmínky řízení jen do té doby, dokud dříve zahájené řízení trvá, resp. dokud nebylo skončeno. Kdyby v důsledku právního úkonu nebo jiné právní skutečnosti právo z exekučního titulu přešlo (bylo převedeno) na jiného a kdyby oprávněný přes poučení soudu nepodal návrh, aby nabyvatel práva vsto ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Započtení pohledávky a otázka litispendence (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Je třeba si pak současně uvědomit, že ustanovení § 98 o.s.ř. obsahuje mimo jiné dva právní instituty. Jednak již zmíněný "vzájemný návrh", jednak "uplatnění pohledávky k započtení". Koncepce zmíněného ustanovení totiž předpokládá, že uplatnění pohledávky k započtení odpůrcem v řízení proti navrhovateli může být považováno za vzájemný návrh jen tehdy, pokud odpůrce navrhuje, aby mu bylo přisouzeno více, než co uplatnil navrhovatel. Jinak jde pouze o (procesní) obranu odpůrce proti návrhu navrhovatele. K tomu, aby bylo možno i uplatnění pohledávky odpůrce vůči navrhovateli k započtení považovat ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Přiměřenost ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí; Návrh jiného akcionáře řízení ve věci stejné nabídky převzetí jako přistoupení k prvnímu řízení (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: 1. Přiměřenost ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí musí být doložena posudkem znalce. Přestože cena v povinné nabídce převzetí nebyla přiměřená, je smlouva platná. Ten, kdo takovou nabídku převzetí přijal, je oprávněn domáhat se doplacení rozdílu mezi cenou uvedenou v nabídce převzetí a přiměřenou cenou. Soudní rozhodnutí, jímž se přiznává právo na doplacení tohoto rozdílu, je co do základu přiznaného práva pro navrhovatele závazné i vůči ostatním osobám, které nabídku převzetí přijaly (§ 183c odst. 5 obch. zák.). Předně Nejvyšší soud uzavírá, že řízení o d ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Provedení exekuce prodejem nemovitosti; Překážka litispendence v exekučních řízeních (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: 1. Na provedení exekuce prodejem nemovitosti se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, nestanoví-li zákon č. 120/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) jinak (srov. § 69 ex. řádu). Právní účinky, které má podle občanského soudního řádu nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, se v exekučním řízení spojují s exekučním příkazem, jímž bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitosti (srov. § 47 odst. 2 ex. řádu). Exekuční příkaz nařizující prodej nemovitosti, proti němuž není přípustný opravný prostředek (srov. § 47 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: Řízení zahájené dříve u jiného soudu členského státu EU ve věci rodičovské zodpovědnosti, v němž bylo vydáno pouze opatření podle ustanovení čl. 20 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel II bis) nezakládá překážku věci zahájené ve smyslu ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení Brusel II bis k řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti zahájené později u českého soudu.

Úryvek z textu:
... otázkou místní příslušnosti a časovou posloupností „řízení 2“ a „řízení 4“, což je podstatné pro posouzení existence překážky litispendence. Odvolací soud zopakoval závěr soudu španělského, aniž by si uvědomil, že řízení ve Španělsku bylo pravomocně skončeno a ... č. 2201/2003 a na okolnost, že text čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení namísto odkazu na pojem „litispendence“, jak je používán v různých vnitrostátních právních řádech členských států, stanoví několik materiálních podmínek jako definiční znaky, je ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Je-li popřeno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění v poměrech předvídaných ustanovením § 196 odst. 2 insolvenčního zákona, pak bez ohledu na důvody popření (tj. bez ohledu na to, zda je popřena jen pravost existence pohledávky vůči osobnímu dlužníku odlišnému od zástavního dlužníka, ohledně jehož majetku je vedeno insolvenční řízení, nebo zda je popřeno jen právo na uspokojení ze zajištění, aniž by byla zpochybněna existence pohledávky vůči osobnímu dlužníku, popř. zda je popřena jak existence pohledávky, tak i právo na uspokojení ze zajištění, podává žalobu na určení práva ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... žalobu na popření vykonatelné pohledávky vezme zpět poté, kdy toto řízení bude již pravomocně zastaveno pro překážku litispendence. Právním důsledkem zpětvzetí žaloby insolvenčním správcem bude to, že jím popřená pohledávka je zjištěna. Také insolvenční správce ... .821,92 Kč, není po právu a není zajištěna majetkem dlužníka. Právní závěr odvolacího soudu ohledně překážky litispendence neobstojí již proto, že odvolací soud pominul skutečnost, že se žalobkyně (dle petitu žaloby) domáhá určení pravosti ( ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
182/2006 - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Právní věta: Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ustanovení § 303 a násl. o.s.ř. může být nařízen a proveden jen u pohledávky z účtu, jehož majitelem je povinný. Jiná pohledávka z účtu není způsobilým předmětem tohoto výkonu rozhodnutí, i kdyby na účet byly vloženy peněžní prostředky povinného, případně peněžní prostředky patřící do společného jmění manželů (povinného a majitele účtu). Uvedený závěr ovšem nelze vykládat tak, že by tyto peněžní prostředky vůbec nebylo možné postihnout cestou výkonu rozhodnutí. V závislosti na tom, z jakého právního titulu byly na účet ulož ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... tomuto usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání. Namítá, že odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně, v němž namítal překážku litispendence, není "evidentně důvodné, a že k odvolání manželky povinného neměl přihlížet, neboť jednak není účastnicí řízení, jednak uvádí nepravdivé údaje ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Uplatnili-li žalobci právo na zaplacení směnky podáním návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, nemělo řízení o tomto nároku u soudu vliv na běh promlčecí doby jejich (jiného) práva na plnění z dohody, které později uplatnili v jiném řízení.

Úryvek z textu:
... /2000, str. 19). K námitkám dovolatelů je třeba uvést, že v současném vedení obou sporů jim nebránila ani překážka tzv. litispendence (ustanovení § 83 o.s.ř. zakazuje, aby o stejné věci probíhala současně dvě nebo více řízení; nelze tedy pokračovat ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
191/1950 - směnečný a šekový
Právní věta: Navrhl-li povinný odklad exekuce z toho důvodu, že podal dovolání k Nejvyššímu soudu, jakož i proto, že mu dřívější soudní exekutor nesdělil aktuální výši dluhu, šlo o návrh, který je nutno označit za zřejmě bezúspěšné bránění práva, jak správně dovodil soudní exekutor i odvolací soud, když podání dovolání nemá suspenzivní účinek a když v řízení bylo zjištěno, že sdělením ze dne 15. 1. 2013 soudní exekutor povinnému vyčíslil zůstatek pohledávky ke dni 11. 12. 2012, a následně mu sdělil, že vykonávaná pohledávka byla zcela vyčíslena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, proti němuž povinný podal ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Namítá, že exekuce v dané věci neměla být nařízena z důvodu překážky litispendence, neboť dne 1. 2. 2010, tj. v době podání návrhů na zastavení exekuce, byla překážka litispendence dána, že pro rozhodnutí soudu jsou „rozhodující termíny, které mohou ... /2007 - 206, pravomocným dne 26. 5. 2011. Řízení o opětovném návrhu povinného na zastavení exekuce z důvodu překážky litispendence bylo následně zastaveno pro překážku věci pravomocně rozhodnuté doplňujícím usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 6. ...
Související předpisy:
120/2001 - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Právní věta: Z judikatury ESLP dovodila právní doktrína následující otázky, jejichž zodpovězení je rozhodující pro aplikovatelnost čl. 6 odst. 1 Úmluvy v jeho civilní části: 1) Jde zde o spor o právo nebo závazek, který je opravdový a vážný a jehož rozhodnutí má přímý vliv na existenci, rozsah nebo způsob výkonu daného práva nebo závazku? 2) Má toto právo nebo závazek svůj základ ve vnitrostátním právu? 3) Je právo nebo závazek, o které se v daném případě jedná, civilní (t j. soukromoprávní) povahy?

Úryvek z textu:
... . zn. 23 C 57/2012. Následně bylo řízení pod sp. zn. 23 C 57/2012 usnesením zastaveno z důvodu překážky litispendence, neboť řízení pod sp. zn. 25 C 88/2010 se týká stejného předmětu řízení a shodných účastníků řízení. V další ...
Související předpisy:
209/1992 - Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
Právní věta: Žaloba na obnovu řízení není podle ustanovení § 230 odst. 1 písm. a) o. s. ř. přípustná, neboť směřuje proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že manželství se rozvádí, a na této skutečnosti nic nemění ani to, že k nabytí účinnosti rozsudku Vrchního soudu v Torontu o rozvodu manželství na území České republiky bylo třeba jeho uznání.

Úryvek z textu:
... stupně. Dále tvrdí, že konání rozvodového řízení v Sýrii (potažmo uznání následného syrského rozhodnutí o rozvodu Nejvyšším soudem) bránila překážka litispendence v podobě zahájeného řízení (o rozvod manželství dne 19. 5. 2014) v České republice s totožným předmětem řízení, čímž je ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Procesní způsobilost však postrádá obecní úřad, který je podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o obcích pouze orgánem obce, na nějž je přenesena působnost státu prostřednictvím zvláštního právního předpisu. Z pouhého jazykového výkladu ustanovení § 17 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí nelze dovodit, že by zákon tímto přiznával obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností způsobilost samostatně v občanském soudním řízení jednat, neboť ustanovení § 17 písm. a) zákona o sociálně právní ochraně dětí je pouze organizační normou označující konkrétní správní orgán, který fakticky vykonává p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... o návrhu matky na vydání předběžného opatření nezakládá k posuzované věci (řízení o návrhu otce na vydání předběžního opatření) překážku litispendence, neboť z návrhu matky na vydání předběžného opatření nelze dovodit, že by matka navrhovala také úpravu styku nezletilé s otcem ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
359/1999 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
128/2000 - Zákon o obcích (obecní zřízení)
Právní věta: Z uvedeného senát č. 8 Nejvyššího soudu vyvodil, že obviněný byl za stejné nesplnění daňové povinnosti stíhán a postihnut jak finančním úřadem, tak i trestním soudem, a proto je v této trestní věci rozhodné, zda jde o dvojí nepřípustný postih. Zaujal názor, že v daném případě jde o překážku ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř., neboť i u penále jde o trestní sankci, a tedy jde o dvojí odsouzení za totéž. Tento právní názor je však odlišný od právního názoru již vyjádřeného v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2014, sp. zn. 5 Tdo 749/2014, podle něhož o takovou překážku nejde. [...] Při ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... k trestnému činu zkrácení daně, a to ve vztahu k čl. 4 Protokolu č. 7, jenž neposkytuje ochranu proti překážce litispendence. Proto simultánní vedení daňového řízení určujícího udělení daňového penále a trestního řízení ve věci příslušného daňového trestného činu není v ...
Související předpisy:
40/2009 - trestní zákoník
280/2009 - daňový řád
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.