Nalezené rozsudky pro výraz: pasivní legitimace

Přibližný počet výsledků: 1998

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

794 dokumentů
10 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Zákonná možnost státu převést smluvně výkon jen některých práv a povinností státu jako vlastníka silnic I. třídy na správce pozemních komunikací zřízených kraji nezahrnuje možnost na správce pozemní komunikace smluvně převést odpovědnost za škodu, jejíž příčinou je závada ve sjízdnosti. Takové smluvní dispozice se zákonnou odpovědností by mohly ztěžovat uplatnění práva na náhradu škody poškozeným.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zákon č. 168/1999 Sb., který nabyl účinnosti dne 3. 7. 1999, přinesl do oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zásadní změnu spočívající v nahrazení dosavadního systému zákonného pojištění odpovědnosti (pojistný vztah předtím vznikal přímo ze zákona), spojeného se zákonem určeným pojistitelem, na systém povinného smluvního pojištění (nyní zákon zakládá povinnost pojistnou smlouvu uzavřít), kdy má pojištěný možnost vybrat si z okruhu pojistitelů nabízejících tento pojistný produkt. Tento nově založený typ smluv je použitelný podle přechodného ustanovení § 27 odst. 1 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V řízení o neplatnost odvolání zaměstnance z funkce, který byl do funkce jmenován podle zvláštních předpisů (tzv. vnější jmenování), jsou pasivně věcně legitimováni vedle sebe zaměstnavatel i subjekt, který zaměstnance odvolal z funkce.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li při rozhodování o navrženém přistoupení do řízení zřejmé (nepochybné), že dosavadní žalovaný již v době zahájení řízení nebyl ve sporu pasivně věcně legitimován, nejsou splněny podmínky k tomu, aby soud připustil přistoupení dalšího účastníka na jeho stranu; nápravu v tomto případě lze zjednat jen prostřednictvím záměny účastníka ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 o. s. ř.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nebyl-li žalovaný (dlužník) ke dni podání žaloby ve sporu pasivně věcně legitimován v důsledku přechodu oprávnění nakládat s majetkem podstaty na správce konkursní podstaty, pak zrušením konkursu prohlášeného na jeho majetek se ve sporu pasivně legitimovaným stal. Názor odvolacího soudu, podle něhož žaloba podaná přímo proti osobě pasivně věcně nelegitimované nemá vliv na běh promlčecí doby ohledně žalobou uplatněné pohledávky, neobstojí. Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší soud podotýká, že námitka dovolatele (jakož i závěr soudu prvního stupně), podle nichž bylo řízení po dobu trvání konkursn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Protože nejen vznik i zánik funkce ředitele školské právnické osoby, ale i určení platu ředitele školské právnické osoby, je možné jedině v součinnosti jeho zaměstnavatele a zřizovatele, nutno dovodit, že i ve sporu o doplatek platu statutárního orgánu školské právnické osoby určovaného zřizovatelem v rámci jeho působnosti na základě § 129 odst. 1 písm. d) školského zákona je splněn předpoklad pasivní věcné legitimace, jen jestliže se řízení na straně žalované účastní vedle sebe zaměstnavatel i subjekt (zřizovatel), který zaměstnanci určil plat; ve sporu mají postavení nerozlučných společníků ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jakkoli pro insolvenční řízení nelze bez dalšího (automaticky) přejímat judikatorní závěry ustavené při výkladu zákona o konkursu a vyrovnání [a to především proto, že insolvenční zákon obsahuje poměrně podrobná procesní pravidla, jež je třeba vnímat v jejich komplexnosti a jejichž pojetí ne vždy (a to zpravidla záměrně) odpovídá tomu, jak bylo v obdobné procesní situaci postupováno za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání, neplatí to pro posouzení, kdo je pasivně věcně legitimován k vydání plnění, které exekutor vyplatil věřiteli dlužníka (oprávněnému v exekuci), byť na základě pravomocného ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li zástavním dlužníkem požadováno určení, že nemovitost (jiná věc, právo nebo majetková hodnota) není zatížena zástavním právem, je pasivně legitimován zástavní věřitel bez ohledu na to, zda v katastru nemovitostí je vyznačeno zástavní právo ve prospěch někoho jiného.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nárok žalobce uplatněný v tomto řízení je nárokem poškozeného na náhradu škody proti tomu, kdo mu za způsobenou škodu odpovídá. Nehledě k tomu, že změna § 24 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., na níž dovolatel poukazuje, byla učiněna až zákonem č. 377/2005 Sb. s účinností od 29. 9. 2005 a vzhledem k datu nehody (13. 5. 2005) se na daný právní vztah nevztahuje, podstatné je, že toto ustanovení řeší regresní nároky Kanceláře pojistitelů, nikoli vztahy mezi účastníky dopravní nehody či nároky poškozeného z dopravní nehody proti provozovateli dopravního prostředku, jímž byla nehoda způsobena (§ 427 a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nemá-li žalobce potřebnou jistotu o tom, která z více osob má ve věci tzv. pasivní legitimaci, zákon mu umožňuje podat žalobu proti všem v úvahu přicházejícím osobám; také v tomto případě ovšem platí, že musí být ze žaloby patrno, jaká práva uplatňuje proti každému ze žalovaných, popřípadě že požaduje po více (všech) žalovaných poskytnutí plnění solidárně (společně a nerozdílně) nebo tak, že plněním některého ze žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnění povinnost ostatních.

Úryvek z textu:
MENU