Nalezené rozsudky pro výraz: res iudicata

Přibližný počet výsledků: 225

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

133 dokumentů
7 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Pravomocné rozhodnutí, jímž konkursní soud určí v rámci usnesení o zrušení konkursu podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2007) odměnu správce konkursní podstaty, je pro účastníky konkursního řízení závazné. Takové rozhodnutí vytváří překážkuvěci pravomocně rozhodnuté ve sporu, jímž se správce konkursní podstaty domáhá po zrušení konkursu zaplacení této odměny vůči dřívějšímu úpadci. Nestanoví-li konkursní soud v rozhodnutí, jímž určuje odměnu správce konkursní podstaty, jinak, jde takto určená odměna na vrub konkursní podstaty (na vrub dlužníka).

Úryvek z textu:
Právní věta: Pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě na zaplacení slevy z kupní ceny sporných (zaknihovaných) akcií či bezdůvodného obohacení získaného prodávajícím z neplatné smlouvy o převodu sporných (zaknihovaných) akcií, v němž soud jako předběžnou otázku posuzoval platnost kupní smlouvy (o převodu sporných akcií), nevytváří překážku věci rozsouzené ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. pro řízení o žalobě na určení vlastnictví ke sporným akciím.

Úryvek z textu:
Právní věta: V projednávané věci však bylo pro rozhodnutí odvolacího soudu mimo jiné významné i vyřešení právní otázky, zda soud v řízení o dalším návrhu povinného na zastavení exekuce může uzavřít, že dohoda, v níž se povinný zavázal splnit pohledávku a o níž byl sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ve smyslu ustanovení § 71b odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu (dále též jen „not. řádu“), je neplatná, přestože výhradou neplatnosti povinný odůvodnil již svůj dřívější návrh na zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., který byl pravomocně zamítnut s odůvod ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Judikatura dovolacího soudu dlouhodobě zastává stanovisko, dle něhož je konformitu rozhodnutí sdružení se zákonem a stanovami možné zkoumat pouze v rámci řízení o žalobě podané dle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 28 Cdo 704/2007, ze dne 8. 9. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1302/2014, ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 28 Cdo 5060/2014, nebo jeho rozsudek ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2123/2013). Ač byl tento závěr formulován zejména v případech, v nichž nebylo příslušné rozhodnutí ve stanovených lhůtách náležitě zpochybněno, musí se z logiky věci ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Má-li být řízení zastaveno (příp. zastaveno v části) pro překážku věci rozsouzené, je nezbytné učinit závěr, že o nároku již pravomocně rozhodnuto bylo (popř. v jakém rozsahu se tak stalo). Při respektu k dispoziční zásadě nelze vyloučit možnost, že žalobce bude uplatňovat nárok vycházející z konkrétního (stejného) základu separátně ve více řízeních. Z uvedeného plyne, že pouhá shoda v základu předmětu řízení projednávané věci se základem předmětu rozhodnutí ve věci jiné, sama nemusí znamenat existenci překážky věci rozhodnuté. V praxi je představitelných několik různých situací, jež vedou k r ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li rozhodnutím o věci samé (jeho výrokem) ve sporu o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva, zcela vypořádán právní vztah založený ve sporu o plnění na řešení předběžné otázky (řešení přijaté v takovém sporu vyčerpalo beze zbytku obsah předběžné otázky, ze které již /proto/ nemohou vzejít další spory o splnění povinnosti mezi týmiž účastníky), pak následnému sporu o určení, zda tu právní vztah (právní poměr) nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem, jímž má být výrokem soudního rozhodnutí znovu posouzena stejná předběžná ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže po právní moci původního rozsudku skončilo konkursní řízení prohlášené na majetek povinného P. Č. s tím, že žalobkyni se v rozvrhovém usnesení dostalo jen částečného plnění, a žalobkyně se domnívá, že právě o to se zvětšil nárok na náhradu škody, za níž má být odpovědna žalovaná, nemůže to být důvod k novému projednání věci, jestliže základ nároku vůči žalované z týchž skutkových tvrzení byl soudem pravomocně shledán jako nedůvodný. Skončení konkursního řízení totiž nic nemění na závěru soudu v původním pravomocně skončeném řízení, že v daném případě nedošlo k nesprávnému úřednímu pos ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pravomocně zamítnutá žaloba o splnění povinnosti zaplatit přiměřené protiplnění ve smyslu § 183k obch. zák. vytváří mezi účastníky takového řízení překážku věci rozsouzené (§ 159a odst. 5 o. s. ř.) pro řízení o určení výše onoho přiměřeného protiplnění.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1) Překážka věci pravomocně rozhodnuté nastává především tehdy, má-li být v novém řízení mezi týmiž účastníky projednávána stejná věc. O stejnou věc jde zásadně tehdy, jde-li v pozdějším řízení o tentýž nárok nebo stav, o němž již bylo v jiném řízení pravomocně rozhodnuto, a týká-li se stejného předmětu řízení a týchž osob. Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn v předchozím řízení. 2) Zamítne-li soud rozsudkem žalobu o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, pro nedo ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodovací praxe obecných soudů je ustálena v závěru, podle kterého tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn (ze stejného skutku). Podstatu skutku (skutkového děje) lze přitom spatřovat především v jednání (a to ve všech jeho jevových formách) a v následku, který jím byl způsoben; následek je pro určení skutku podstatný proto, že umožňuje z projevů vůle jednajících osob vymezit ty, které tvoří skutek. Pro posouzení, zda je dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, není významné, jak ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU