Nalezené rozsudky pro výraz: rozhodnutí esd

Přibližný počet výsledků: 14

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

6 dokumentů
5 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ústavní soud v prvé řadě konstatuje, že stěžovatelce je nutno dát za pravdu v tom, že nesprávným zohledněním, či přímo nezohledněním unijního aspektu případu se soudy (Ústavní soud nevyjímaje) mohou dopustit porušení práva na spravedlivý proces, zejména v jeho aspektu práva na zákonného soudce. To Ústavní soud potvrdil nejen v nálezu sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 11. 9. 2012 (N 154/66 SbNU 311), zmiňovaném stěžovatelkou, ale zejména v nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. 1. 2009 (N 6/52 SbNU 57): "Přestože položení předběžné otázky je věcí komunitárního práva, za určitých okolností její nep ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky EL NIŇO BEVERAGES, a. s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, zastoupené Vladimírem Trnavským, Ph.D., advokátem, se sídlem Masarykovo náměstí 6/5, Karviná - Fryštát, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013 č. j. 23 Cdo 2662/2012-640, takto: Ústavní stížnost s
Právní věta: Je-li předmětem sporu majetkový nárok, nemůže soudním rozhodnutím, kterým nebylo vyhověno žalobě, dojít k zásahu do vlastnického práva, neboť to má teprve být ustaveno rozhodnutím soudu. rozhodnutí o doměření daně nemá represivní povahu, neboť nejde o sankci za nedodržení zákonem stanovené povinnosti, ale pouze o realizaci zákonem stanovené povinnosti platit daň. požadavky právní jistoty vyžadují, aby i protiprávní akt mohl mít za určité situace legálně některé právní důsledky a aby totéž platilo i pro vnitrostátní rozhodnutí přijatá na základě právních předpisů Společenství, které na úz ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o ústavních stížnostech stěžovatelky Skoma-Lux, s.r.o., IČ: 25383591, se sídlem Polská 26, 772 00 Olomouc, zastoupené JUDr. Michalem Filoušem, advokátem se sídlem v Olomouci, směřujících proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 11. 2012, č. j. 28 Cdo 3614/2011-103, a proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky z
Právní věta: Nelze jednoznačně vyloučit, že kolektivní správa autorských práv nemůže být považována za službu ve smyslu čl. 56 a násl. SFEU (bod 21) a že činnost kolektivního správce práv nemůže mít dopad na hospodářskou soutěž v rámci Unie ve smyslu čl. 101 a násl. SFEU (bod 23). Ani z relevantních ustanovení směrnice 2006/123/ES přímo nevyplývá, že by nedopadala ratione materiae na oblast kolektivní správy autorských práv (bod 22). Jelikož nebylo možno vyloučit aplikaci unijního práva na daný případ a výklad norem práva EU není jednoznačný a nebyl ESD dosud řešen, nezbývá Ústavnímu soudu než konstatovat, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 29. listopadu 2011 sp. zn. II. ÚS 1658/11 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele I. L. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2011 č. j. 37 C 76/2009-59, kterým bylo rozhodnuto, že vzhledem k tomu, že stěžovatel neuzavřel s žalobcem licenční smlouvu a užíval autorská díla neoprávněně, je povinen vydat žalobci bezdůvodné obohac
Právní věta: Z ustanovení § 19 citovaného zákona pak vyplývá, že se strany mohou dohodnout na způsobu vedení řízení, a pokud taková dohoda není uzavřena, pak rozhodci postupují způsobem, který si sami zvolí (jednání je ústní, pokud si strany nedohodnou jinak). Na rozdíl od ad hoc ustanovených rozhodců mohou stálé rozhodčí soudy vydávat svá vlastní pravidla (statuty a řády), která mohou určit jak jmenování a počet rozhodců (rozhodci mohou být vybíráni ze seznamu), tak i způsob vedení řízení a též náklady rozhodčího řízení. Uvedená pravidla musí být publikována v Obchodním věstníku. Rozhodováno je pak podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Usnesení Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 5. října 2011 sp. zn. II. ÚS 3057/10 ve věci ústavní stížnosti IMMOINVEST Group - corporate trading, s. r. o., IČ: 271 16 794, se sídlem Třebízského 1388/7, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2010 sp. zn. 58 Co 332/2010, kterým bylo změněno usnesení soudu prvního stupně tak, že se nezastavuje řízení ve sporu mezi stěžovatelem a žalo
Právní věta: Souběh nároků na důchody a jejich výplatu v době existence společného československého státu přitom nelze zpětně považovat za dobu zaměstnání v cizině. Všichni státní občané České republiky mají právo na stejné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení s ohledem na odpracované roky do 31. 12. 1992 (čili do doby zániku České a Slovenské Federativní Republiky) bez ohledu na místo výkonu práce a sídlo zaměstnavatele v tehdejším Československu. Ani místo výkonu práce ani sídlo zaměstnavatele na území pozdější Slovenské republiky nelze pro tento účel považovat za nacházející se na území cizího stá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 5/12 ve věci ústavní stížnosti K. H. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011 č. j. 6 Ads 52/2009-88 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29. ledna 2009 č. j. 52 Cad 35/2008-
Právní věta: Přestože položení předběžné otázky je věcí komunitárního práva, za určitých okolností její nepoložení v rozporu s tímto právem může přivodit i porušení ústavně garantovaného práva na zákonného soudce. Je totiž třeba mít na zřeteli fakt, že předpokladem oprávnění podat ústavní stížnost je vyčerpání všech prostředků, které zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje. O porušení práva na zákonného soudce půjde v případě aplikace komunitárního práva tehdy, kdy český soud (jehož rozhodnutí již nelze napadnout dalšími opravnými prostředky, které poskytuje podústavní právo) nepoloží předběžnou otáz ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Františka Duchoně a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 8. ledna 2009 sp. zn. II. ÚS 1009/08 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Pfizer, spol. s r. o., se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 10. 2005 č. j. FAR-165/1656, 32397/2005, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu
Právní věta: Odpovědnost za škodu způsobenou porušením evropského práva nelze sice směšovat s odpovědností za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, rovněž ale není možné celou problematiku odůvodnit jen lakonickým konstatováním o rozdílnosti obou konceptů odpovědnosti. Je povinností obecných soudů, zejména pak Nejvyššího soudu, aby vykládaly zákon č. 82/1998 Sb. a konstruovaly jeho vztah k systému odpovědnosti v rámci práva EU. Při tomto výkladu však nemůže postupovat svévolně, přičemž svévolným postupem je i absence řádného vysvětlení, jak a proč zvolené řešení konvenuje účelu unijní právní normy.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 9. února 2011 sp. zn. IV. ÚS 1521/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky H. Š. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2010 č. j. 25 Cdo 1715/2008-118 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. září 2007 č. j. 51 Co 44/2007-99, ve sporu o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Výrok I. Usnesení Nejvyššího soudu z
Právní věta: Z čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky (dále též "Ústava"), ve spojení s principem spolupráce stanoveným čl. 10 Smlouvy o ES, vyplývá ústavní princip, podle něhož mají být domácí právní předpisy včetně ústavy interpretovány souladně s principy evropské integrace a spolupráce komunitárních orgánů a orgánů členského státu. Pokud tedy existuje několik interpretací Ústavy, jejíž součástí je Listina základních práv a svobod (dále též "Listina"), přičemž jen některé z nich vedou k dosažení závazku, který převzala Česká republika v souvislosti se svým členstvím v EU, je nutno volit výklad, který podp ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 3. května 2006 sp. zn. Pl. ÚS 66/04 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění,
Právní věta: Obecně platí, že tam, kde komunitární legislativa ponechala určité věci v kompetenci členských států (tj. tam, kde neexistuje výslovná úprava v komunitárním právu) nebo tyto věci zpětně výslovně delegovala na členské státy, je věcí členských států, aby přijaly a aplikovaly vlastní legislativu. Přesto nelze tvrdit, že v těchto oblastech komunitární právo nikterak nepůsobí. Naopak i v těchto případech, kdy členské státy vlastními právními nástroji implementují část komunitární politiky, je diskrece ze strany členských států limitována překlenujícími obecnými principy komunitárního práva, do nich ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) ze 8. března 2006 sp. zn. Pl. ÚS 50/04 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatře
Předmět řízení poplatek/osvobozenípoplatek/soudnípředběžná otázka/ESD
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud České republiky rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti JUDr. Z. A., zastoupeného JUDr. M. H., směřující proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 31. 1. 2007, č.j. 21C 351/2006-12 spojené s návrhem na postoupení věci Evropskému soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění: Ústavní stížností podanou ve lhůtě podle zá
MENU