Nalezené rozsudky pro výraz: bílý kůň

Přibližný počet výsledků: 102

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

21 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ustanovení § 114 odst. 2 tr. zákoníku (tzv. jednání za jiného) dopadá i na případy, kdy pachatel – fyzická osoba jedná za právnickou osobu na základě právního úkonu (právního jednání) neplatného [§ 114 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku], a to typicky pro nesplnění požadavku jeho písemné formy, popř. jeho obsahových náležitostí (zvláště u dohod ústně uzavřených). Užije se též v případech konkludentního souhlasu osob oprávněných jednat za právnickou osobu uděleného takovému pachateli – fyzické osobě, který ovládá právnickou osobu skrytý v pozadí prostřednictvím fyzické osoby formálně oprávněné jedna ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Převody obchodního podílu v kapitálové obchodní společnosti a následné personální změny v orgánech takové společnosti jsou celkem běžnou záležitostí, mnohdy skutečně jsou takové změny prováděny cíleně tak, aby na odpovědné místo statutárního orgánu byla dosazena osoba nazývaná jako „bílý kůň“, tedy osoba nemající zájem reálně vykonávat takovou funkci, zpravidla též bez základních odborných předpokladů a znalostí pro výkon této odpovědné funkce, zpravidla za drobnou úplatu ochotná vystupovat v orgánech obchodní společnosti a podepsat předložené dokumenty, jejichž obsah nezná a často ani není sc ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poměr k projednávané věci může podle ustálené judikatury spočívat např. v tom, že orgán činný v trestním řízení byl poškozen projednávaným trestným činem, byl svědkem trestného činu, ve věci vystupoval jako tlumočník, vyjádřil se v tisku před rozhodnutím o odvolání ohledně správnosti rozsudku soudu prvního stupně apod. Naopak mezi důvody vyloučení orgánů činných v trestním řízení nepatří úroveň jejich odborné způsobilosti nebo odlišný právní názor. Poměr k věci u soudců soudu prvního stupně nelze také vyvozovat z rozhodnutí soudu druhého stupně, které nalézacímu soudu vytýká pochybení při hodn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Z pohledu ústavněprávního tak lze podle ustálené praxe Ústavního soudu vymezit zobecňující podmínky, za jejichž splnění má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. Jako první se vyčleňují případy tzv. opomenutých důkazů. Jde jednak dílem o procesní situace, v nichž bylo stranami navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh na toto provedení byl soudem bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela opomenut, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Oporou pro aplikaci § 3 ZKV ve znění účinném od 1. května 2000 na právní vztahy, v nichž povinnost jednatele společnosti s ručením omezeným podat jménem společnosti návrh na konkurs trvala jen do 6. prosince 1999, není ani článek II bod 6. přechodných ustanovení k části první zákona č. 105/2000 Sb. (ten pouze vymezuje, jak má být od 1. května 2000 nahlíženo na povinnost podat návrh na konkurs upravenou před uvedeným datem ve zvláštních předpisech) ani článek II bod 1. přechodných ustanovení k části první zákona č. 105/2000 Sb., jenž vyjadřuje tradiční zásadu procesního práva o časových mezích ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže právní předpis obsahuje nějaká definiční ustanovení, zpravidla se vztahují k pojmům, jež by mohly v aplikační praxi přinášet výkladové problémy. Není však důvod zákonem definovat pojmy, které jsou v tom či onom jazyce dlouhodobě zakotveny, běžně používané, jejich obsah či význam nevzbuzuje pochybnosti a jsou i široké (neprávnické) veřejnosti notoricky známy, jak je tomu i u pojmů „prostituce“ nebo „prostitutka“.(…) Pokud Krajský soud v Plzni vyložil pro účely posouzení trestnosti jednání obviněných pojem „prostituce“ jako „pohlavní styk s jinou osobou za úplatu“, tzn. způsobem zcela k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: zpronevěrasubsidiarita trestní represepřímý úmysl
C
Právní věta: Jednání obviněného, který navzdory explicitně vyjádřenému nesouhlasu ŠkoFIN, s. r. o., užíval vozidlo Volkswagen Transporter kombi 2.0 TDI i poté, co přestalo být majetkem Tectum Vitae, s. r. o., přes opakované výzvy toto vozidlo ŠkoFIN, s. r. o., nevrátil a naopak je předal třetí osobě, lze označit za zcela typický, běžný případ trestného činu zpronevěry. S ohledem na dobu, po kterou se vrácení vozidla oprávněnému majiteli vyhýbal, vzhledem k účelovosti převodu obchodních podílů na svědka J. K., s tím spojeného převodu vozidla na jiný subjekt a se zřetelem na výši způsobené škody a na zaviněn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: I. § 63 odst. 3 IZ patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou. Závěr, že je dán důležitý důvod pro odvolání člena věřitelského výboru z funkce, závislý vždy na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného insolvenčního řízení. Důležitými důvody pro odvolání člena věřitelského výboru mohou být i skutečnosti obsažené v § 59 odst. 2 IZ. Skutečnosti, z nichž vyšel odvolací soud pro účely aplikace § 63 odst. 3 IZ [že podle trestního rozsudku došlo k uzavření smlouvy o půjčce (spojené se smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem, na jejímž základě byly z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Není možné, aby soud činil pravděpodobné závěry, musí učinit jednoznačné rozhodnutí o rozsahu zkrácení daně. To musí odpovídat provedeným důkazům a na jejich základě musí bez důvodných pochybností zjistit alespoň minimální rozsah zkrácení daně. Tento rozsah musí být vyčíslen ve výroku rozsudku. Aby byly naplněny zákonné znaky výroku, musí být uvedeno i odůvodnění, ve kterém soud stručně, ale přesvědčivě vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané ohledně rozsahu zkrácení daně a dále o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů.

Úryvek z textu:
Právní věta: § 114 odst. 2 TZ výslovně nestanoví, z jakého právního titulu jedná pachatel, který je fyzickou osobou, jménem právnické osoby v případě, kdy se ke spáchání určitého trestného činu vyžaduje konkrétní nebo speciální subjekt. Podle citovaného ustanovení není nutný určitý, formálně dokonalý právní titul, na jehož základě by fyzická osoba byla oprávněna jednat jménem právnické osoby, a nerozlišuje se zde ani mezi zákonným zastoupením (např. statutárním orgánem) právnické osoby a jejím zastoupením smluvním, jakým je např. udělení plné moci statutárním orgánem, udělení prokury, pověření zaměstnance, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU