SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
415361
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431244
Krajské soudy (ČR): 50385
Poslední aktualizace
23.04.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: nepravdivý znalecký posudek


Přibližný počet výsledků: 76 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: nepravdivý znalecký posudek
  • pravdivy nalezené 2227 krát v 1226 doukumentech
  • znalecky nalezené 17590 krát v 8017 doukumentech
  • posudek nalezené 87600 krát v 19041 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 2 dokumenty
Ústavní soud České republiky 23 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 1 dokument


Právní věta: Je nutné, aby skutková věta výrokové části rozsudku obsahovala všechny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu. Má obsahovat slovní vyjádření všech okolností, které vytváří znaky trestného činu. Při popisování skutku, kterým je obviněný shledán vinným, musí být uvedeny všechny okolnosti, které jsou významné pro právní kvalifikaci a musí být popsán tak, aby jednotlivé části odpovídaly příslušným znakům skutkové podstaty trestného činu. Nemohou zde být uvedeny jiné skutečnosti než ty, které byly provedeny v hlavním líčení.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1153/2008 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2008 o dovolání R. T., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 346/2007 ze dne 25. 9. 2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 4 T 255/2006, takto: Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 346/2007 ze dne 25. 9. 2007 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 4 T .
Právní věta: Soudce, který bezdůvodně inicioval trestní stíhání znalce pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 tr. zák., byť tak učinil až po pravomocném skončení trestního stíhání, v němž znalec podal znalecký posudek, je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, pokud se v tomto pravomocně skončeném trestním stíhání pokračuje (např. na podkladě rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku nebo o ústavní stížnosti), zejména když soudce dalším postupem, vztahujícím se k potřebě opětovně provést důkaz tímto znaleckým posudkem, dal znovu najevo svůj negativ ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
15 Tdo 520/2009-I. U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve velkém senátě trestního kolegia v neveřejném zasedání konaném dne 26. srpna 2009 o dovolání, které podala obviněná L. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 7 To 81/2008, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 18/2007,  t a k t o : Z podnětu dovolání obviněné L. R. se podle § 265k odst. 1 tr. řádu z r u š u j e  usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne .
Právní věta: 1) Křivá výpověď nebo nepravdivý znalecký posudek se musí týkat okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, tedy takové okolnosti, kterou příslušný orgán, v daném případě policejní orgán, musí vzít v úvahu při řešení otázky, o níž má rozhodnout. V trestním řízení pak půjde o všechny okolnosti, které mohou ovlivnit především rozhodnutí o vině nebo trestu. Nevyžaduje se, aby současně šlo o okolnosti mající rozhodující (zásadní) význam. Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku spáchaného osobou v procesním postavení svědka přitom může být pouze ten, kdo ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tdo 406/2013-21 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. května 2013 o dovolání obviněného Ing. M. O., proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 42 To 294/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 10 T 61/2012, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. řádu s e z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 42 To 294/2012, jakož i rozsudek Okresního .
Právní věta: I. Činnost znalce zapsaného v seznamu znalců (popřípadě přibraného ad hoc) spočívající v podání znaleckého posudku může být obstaráváním věcí obecného zájmu ve smyslu § 160 odst. 1 tr. zák., neboť objektivní a nestranné vypracování znaleckých posudků, a tedy řádný výkon znalecké činnosti, je v zájmu celé společnosti, zejména je-li podkladem pro rozhodování nebo jiný postup státního orgánu. Jestliže takový znalec v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku (např. pro potřeby státního orgánu za účelem kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky) požaduje úplatek za ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1483/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. června 2010 o dovolání, které podal obviněný A. D., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2009, č. j. 7 To 230/2009-695, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 5/2008,  takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání  odmítá. Odůvodnění: Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 15. 4. 2009, č. j. 2 T 5/2008-671, byl .
Klíčové slová: trestný čin křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, svědek, uvedení nepravdy

Sbírka NS 4/2006
A
19/2006
Právní věta: Zákonný znak spočívající v tom, že pachatel „uvede nepravdu“, je naplněn tehdy, jestliže ve své výpovědi v postavení svědka tvrdí něco, co odporuje skutečnosti. Předpokladem závěru, že tento zákonný znak byl jednáním pachatele naplněn, je zjištění soudu, který rozhoduje o vině trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, jaký je skutečný stav toho, o čem pachatel v postavení svědka vypovídal. Závěr o naplnění uvažovaného zákonného znaku pak je výsledkem porovnání tohoto zjištění s obsahem tvrzení pachatele v postavení svědka. Podle povahy věci a okolností konkrétního případ ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1103/2005 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 30. 8. 2005 dovolání obviněného JUDr. M. V., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 To 284/2005, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 3 T 94/2004 a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. 4 To 284/2005, a rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze .
Právní věta: Skutečnost, že pachatel trestného činu vyslýchaný jako svědek v trestní věci obviněného a vypovídající nepravdu o svém trestném činu byl řádně poučen o právu odepřít výpověď, má jen procesní význam v tom směru, že takovou výpověď nutno považovat za důkaz výpovědí svědka podle § 89 odst. 2 a § 97 a násl. trestního řádu. Nemá však hmotněprávní význam v tom směru, že se takovýto pachatel dopouští přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 trestního zákoníku.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1374/2015-39 U S N E S E N Í   Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. ledna 2016 o dovolání, která podala obviněná H. S., roz. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 5 To 198/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 T 211/2014, takto: I. Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 5 To 198/2015, a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze .
Právní věta: Jestliže svědek po zákonném poučení učinil svědeckou výpověď, v níž uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo takovou okolnost zamlčí, spáchá přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku. Okolnost, že takto vypovídal v trestní věci jiného obviněného, u něhož po této výpovědi došlo z formálních důvodů ke zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání, nemá žádný vliv na to, že zmíněný přečin byl dokonán.

Úryvek z textu:
7 Tdo 140/2016-40 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 23. března 2016 v Brně dovolání obviněného V. K. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 3. 8. 2015, sp. zn. 55 To 68/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 2 T 24/2013, a rozhodl takto : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného V. K. odmítá. O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 2 T 24/2013 .
Právní věta: Z hlediska trestní odpovědnosti konkrétního pachatele tohoto trestného činu je nerozhodný výsledek řízení, v němž jako svědek křivě vypovídal. Poukaz obviněného na to, že obviněný, v jehož trestní věci byl jako svědek vyslýchán, byl posléze obžaloby zproštěn, není právně relevantní. Není proto pochyb, že obviněný naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty přečinu, jímž byl uznán vinným.

Úryvek z textu:
4 Tdo 1564/2015-30 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. 3. 2016 dovolání obviněného M. P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. 68 To 253/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 5 T 24/2013, a rozhodl takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného odmítá. Odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 21. 7. 2014, sp. zn. 5 T 24/2013, byl .
Právní věta: Protiprávnost jednání svědka (a vědomost pachatele o ní) je třeba shledávat již v pouhém faktu, že svědek vědomě uvádí nepravdivé údaje [alternativa pod písm. a)] nebo údaje, o nichž má vědomost, zamlčuje [alternativa pod písm. b)]. Trestnost jeho jednání nastupuje v případě, že tak učiní o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Z hlediska zavinění se však nevyžaduje, aby měl svědek zcela jasnou představu o uvedeném zákonném znaku, resp. podmínkách jeho naplnění. Není tedy potřebné, aby si byl svědek zcela konkrétně vědom toho, že skutečnosti o nichž svou výpověď podává, mají-li ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1188/2017-34 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. října 2017 o dovolání, které podal obviněný O. H., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 6. 2017, č. j. 10 To 123/2017-222, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 189/2015, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem .
Právní věta: Křivá výpověď svědka může mít povahu vymyšleného tvrzení, podstatného zkreslení popsané určité skutečnosti, uvedení nepravdivých pramenů poznatků nebo jejich zamlčení i zatajení významných skutečností. Nepravdivou výpovědí (o níž se v projednávané věci jedná), se rozumí výpověď o okolnostech, které mají podstatný význam pro rozhodnutí, jíž je výpověď, ke které v době, v níž byla učiněna, jsou orgány činné v trestním řízení nuceny přihlédnout a která může vést k jinému rozhodnutí těchto orgánů ohledně průběhu trestního řízení a jeho výsledku a může znemožnit zjištění skutkového stavu věci. Za o ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 551/2010 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. června 2010 o dovolání obviněného Ing. V. S., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. 10 To 474/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 T 208/2008, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. V. S. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze .
Právní věta: Podáním nepravdivého oznámení Policii České republiky nemůže dojít k vážné újmě na jejích právech, a tím ani k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 tr. zák. Uvedení lživých informací policii však může za splnění dalších podmínek zakládat trestní postih pachatele takového jednání pro jiné trestné činy, např. křivého obvinění podle § 174 tr. zák., křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 tr. zák.

Úryvek z textu:
15 Tdo 574/2006 R O Z S U D E K J M É N E M   R E P U B L I K Y Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. června 2006 ve velkém senátě trestního kolegia složeném z předsedy JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Petra Hrachovce, JUDr. Roberta Fremra, JUDr. Jana Engelmanna, JUDr. Jiřího Pácala, JUDr. Jindřicha Urbánka, JUDr. Stanislava Rizmana, JUDr. Věry Kůrkové a JUDr. Eduarda Teschlera dovolání podané obviněným P. D. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 11. 2005, sp .
Právní věta: Obviněný de facto tvrdí, že okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby obsaženou v § 283 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku je třeba vykládat tak, že jde o jakýsi zvláštní druh recidivy (zpětnosti), neboť pro naplnění dané kvalifikované skutkové podstaty se pachatel musí znovu dopustit identického jednání (ve smyslu opětovného naplnění identického alternativního způsobu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obsaženého v § 283 odst. 1 tr. zákoníku), pro nějž byl v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Takový požadavek „zvláštní“ stejnor ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... osoby podle § 329 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.