Nalezené rozsudky pro výraz: acquis communautaire

Přibližný počet výsledků: 75

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

4 dokumenty
7 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva musí být vykládáno v tom smyslu, že držitel povolení pro malý pohraniční styk, které bylo vydáno ve zvláštním režimu malého pohraničního styku zavedeném tímto nařízením, musí mít v mezích stanovených uvedeným nařízením a dvoustrannou dohodou uzavřenou za účelem jeho provedení mezi třetí zemí, jejímž je státním příslušníkem, a sousedním členským státem, možnost pohybovat se v pohraniční ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑254/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Maďarsko) ze dne 3. května 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 25. května 2011, v řízení Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége proti Oskaru Shomodimu, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení J.‑C. Bonichot (zpravodaj), vykonávající funkci předsedy čtvrtého senátu, C. Toader,
Právní věta: 1) Článek 7 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a článek 121 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, musí být vykládány v tom smyslu, že formulace „úroveň přímých plateb v jiných než nových členských státech“ musí být chápána v tom smyslu, že uvedená úroveň se v roce 2012 rovnala 90 % úrovně veškerých přímých plateb, a form ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑103/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Vilniaus apygardos administracinis teismas (regionální správní soud ve Vilniusu, Litva) ze dne 10. února 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 4. března 2014, v řízení Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB proti Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė, za přítomnosti: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Resp
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. S přistoupením deseti nových členských států dne 1. května 2004 bylo na tyto státy rozšířeno stávající právo Společenství, acquis communautaire . Rozsáhlé části tohoto acquis však byly v Úředním věstníku Evropské unie v devíti nově příchozích úředních jazycích zveřejněny teprve s významným zpožděním. Jelikož měl podnik Skoma-Lux, s.r.o. (dále jen „Skoma-Lux“) po přistoupení České republiky, ale před zveřejněním příslušných ustanovení celního práva Spo
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou na základě článku 230 ES se Evropský parlament domáhá zrušení nařízení č. 1223/2004(2), kterým se Slovinsku povoluje dočasná odchylka, pokud jde o použitelnost některých ustanovení nařízení č. 1228/2003(3) . Žaloba vychází z tvrzení, že nařízení č. 1223/2004 bylo nesprávně založeno na článku 57 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003(4) . Souběžně s touto žalobou podal Evropský parlament proti Radě podobnou žalobu ohledně dočasné odchyl
Keywords 1. Rybolov – Zachování mořských zdrojů – Režim rybolovných kvót (Akt o přistoupení z roku 1985, článek 2) 2. Rybolov – Zachování mořských zdrojů – Režim rybolovných kvót (Nařízení Rady č. 3760/92, čl. 8 odst. 4) 3. Právo Společenství – Zásady – Rovné zacházení – Diskriminace z důvodu státní příslušnosti (Akt o přistoupení z roku 1985; nařízení Rady č. 2341/2002) 4. Přistoupení nových členských států ke Společenstvím – Španělsko – Rybolov (Akt o přistoupení z roku 1985, články 154
Keywords 1. Přistoupení nových členských států ke Společenstvím – Maďarsko – Společná organizace trhů – Víno – Popis a obchodní úprava vín (Akt o přistoupení z roku 2003, čl. 2; nařízení Komise č. 753/2002 a č.1429/2004) 2. Zemědělství – Společná organizace trhů – Víno – Popis a obchodní úprava vín (Nařízení Rady č. 1493/1999, čl. 53; nařízení Komise č. 753/2002) 3. Zemědělství – Společná organizace trhů – Víno – Popis a obchodní úprava vín (Článek 34 odst. 2 druhý pododstavec ES; nařízení
Keywords Mezinárodní dohody – Dohoda ES-Švýcarsko o volném pohybu osob – Svoboda usazování – Rovné zacházení (Dohoda ES-Švýcarsko o volném pohybu osob, články 1, 5, 7 a 16 a příloha I, články 12 a 17 až19) Summary Ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a především její články 1, 5, 7 a 16, jakož i články 12 a 17 až 19 její přílohy I nebrání právní úpravě členského státu, která vyža
Účastníci řízení Ve věci C‑420/07, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 28. června 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 13. září 2007, v řízení Meletis Apostolides proti Davidu Charlesi Oramsovi, Lindě Elizabeth Orams, SOUDNÍ DVŮR (velký senát), ve složení V. Skouris, předseda, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič a A. Ó Caoimh,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svou žalobou podanou podle článku 230 ES se Rakouská republika domáhá zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem(2) (dále jen „nařízení č. 2327/2003“). Uvedené nařízení, které bylo napadeno Rakouskou republikou, bylo přijato na základě čl. 71 odst. 1 ES p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svou žalobou podanou podle článku 230 ES se Evropský parlament domáhá zrušení směrnice 2004/85/ES(2), kterou se Estonské republice povoluje dočasná odchylka, pokud jde o použitelnost některých ustanovení směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES(3) . Žaloba vychází z tvrzení, že směrnice 2004/85 byla nesprávně založena na článku 57 aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003.(4) Souběžně s tout
MENU