Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 1590

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1. Pro účely zadání zakázky na poskytnutí vzdělávacích a poradenských služeb intelektuální povahy čl. 53 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby nebrání tomu, aby veřejný zadavatel stanovil kritérium, které umožní zhodnotit kvalitu skupin, které uchazeči konkrétně navrhnou k provádění této zakázky, přičemž toto kritérium zohlední složení skupiny, jakož i zkušenosti a vzdělání jejích členů.................2. Kvalita provedení veřejné zakázky může záviset určuj ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑601/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) ze dne 24. října 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 25. listopadu 2013, v řízení Ambising – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA proti Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda sená
Právní věta: 1. Nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která jakožto sankci za porušení ohlašovací povinnosti podle článku 3 tohoto nařízení stanoví správní pokutu, jejíž výše odpovídá 60 % neohlášené částky peněžní hotovosti, pokud tato částka převyšuje 50 000 eur.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑255/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság (Maďarsko) ze dne 19. května 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 27. května 2014, v řízení Robert Michal Chmielewski proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta (zpravodajka), předsedkyně senátu, J.‑C. Bonicho
Právní věta: 1) Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 musí být vykládáno v tom smyslu, že schválení dědické dohody uzavřené opatrovníkem nezletilých dětí za tyto děti představuje opatření týkající se výkonu rodičovské zodpovědnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, které proto spadá do rozsahu působnosti posledně uvedeného nařízení, a nikoli opatření týkající se dědictví ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. f) uvedeného nařízení, které je z rozsahu působnosti tohoto nařízení vyloučen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑404/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. června 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 25. srpna 2014, v řízení zahájeném na návrh Marie Matouškové, soudní komisařky, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Ó Caoimh, C. Toader (zpravodajka), E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, soudci, generální advokátka: J. Kokott, vedoucí soudní kance
Právní věta: 1) Článek 2 bod 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, neumožňuje členskému státu vyžadovat, aby potomek v přímé linii, který je starší 21 let, musel prokázat, má-li být možné na něj nahl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑423/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) ze dne 12. září 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 17. září 2012, v řízení Flora May Reyes proti Migrationsverket, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce čtvrtého senátu, M. Safjan, J. Malenovský a
Právní věta: 1) Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „parodie“ uvedený v tomto ustanovení představuje autonomní pojem unijního práva...................... 2) Článek 5 odst. 3 písm. k) směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že podstatné znaky parodie jsou, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo ironická. Pojem „parodie“ ve smyslu tohoto ustanovení nemusí sp ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑201/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím hof van beroep te Brussel (Belgie) ze dne 8. dubna 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 17. dubna 2013, v řízení Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW proti Heleně Vandersteen, Christiane Vandersteen, Lilianě Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Ritě Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België, SOUDNÍ DVŮR (velký senát), ve složení V. Skouris, předseda, K. L
Právní věta: 1) Článek 2 odst. 1, jakož i články 9 a 11 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že dodávky služeb poskytnutých hlavní provozovnou usazenou ve třetí zemi její pobočce usazené v některém z členských států představují v případě, že je tato pobočka členem seskupení osob, které lze považovat za jedinou osobu povinnou k dani z přidané hodnoty, zdanitelná plnění................ 2) Články 56, 193 a 196 směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že v takové situaci, jaká nastala ve věci v původním řízení ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑7/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím förvaltningsrätten i Stockholm (Švédsko) ze dne 28. prosince 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 7. ledna 2013, v řízení Skandia America Corp. (USA), filial Sverige proti Skatteverket, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (zpravodaj), J.‑C. Bonichot a A. Arabadžev, soudci, generální adv
Právní věta: 1) Článek 30 SFEU brání takovému poplatku, jako je poplatek upravený v čl. 21 odst. 5 vyhlášky Vlámského regionu ze dne 23. ledna 1991 o ochraně životního prostředí proti znečišťování hnojivy, ve znění vyhlášky ze dne 28. března 2003, jenž se vztahuje pouze na dovozy přebytků statkových a dalších hnojiv do Vlámského regionu, který se vybírá od dovozce, kdežto poplatek z přebytků hnojiv vyprodukovaných na vlámském území se vybírá od producenta a vypočítává se podle jiných metod, než jsou metody upravující výpočet posledně uvedeného poplatku. V tomto ohledu není relevantní, že členský stát, z ně ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑254/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU podaná rozhodnutím hof van beroep te Brussel (Belgie) ze dne 28. února 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 8. května 2013, v řízení Orgacom BVBA proti Vlaamse Landmaatschappij, SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát), ve složení J. L. da Cruz Vilaça (zpravodaj), předseda senátu, G. Arestis a A. Arabadžev, soudci, generální advokátka: E. Sharpston, vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní
Právní věta: 1. Článek 19 odst. 1 třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009, musí být vykládán tak, že „fúze sloučením“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice má za následek přechod na nástupnickou společnost povinnosti zaplatit pokutu uloženou konečným rozhodnutím po této fúzi za porušení pracovněprávních předpisů, kterých se dopustila zanikající společnost před uvedenou fúzí.......................2. Je tudíž třeba mít za to, že mezi třetí o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑343/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugalsko) ze dne 14. března 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 24. června 2013, v řízení Modelo Continente Hipermercados SA proti Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT), SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, C. Vajda (zpravodaj), A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby, soudci, generální advokát: M.
Právní věta: 1. Opatření, kterým členský stát obvyklého bydliště osoby, jenž nemůže této osobě, řidiči motorového vozidla, odejmout řidičské oprávnění z důvodu, že mu bylo již dřívějším rozhodnutím odňato, nařídí, že uvedené osobě nebude možné během určité doby udělit nové řidičské oprávnění, musí být považováno za omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského průkazu ve smyslu tohoto ustanovení s tím důsledkem, že do uplynutí této doby bude bránit uznání platnosti každého řidičského průkazu vydaného jiným členským státem. Okolnost, že rozsudek, kterým bylo toto opatření uloženo, nabyl právní moci až po vydá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑339/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Nürnberg (Německo) ze dne 26. června 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 14. července 2014, v trestním řízení proti Andreasi Wittmannovi, SOUDNÍ DVŮR (desátý senát), ve složení C. Vajda, předseda senátu, A. Rosas (zpravodaj), a E. Juhász, soudci, generální advokát: Y. Bot, vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar, s přihlédnutím k písemné č
Právní věta: 1) Článek 199 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem řízení o nuceném prodeji spadá jakýkoli prodej nemovitosti uskutečněný dlužníkem nejen v rámci řízení týkajícího se likvidace majetku tohoto dlužníka, ale rovněž v rámci konkurzního řízení, které probíhá před takovým likvidačním řízením, avšak za podmínky, že je tento prodej uložen za účelem uspokojení věřitelů nebo obnovy hospodářské či profesní činnosti uvedeného dlužníka ...2)...čl. 199 odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112 m ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑125/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada (Španělsko) ze dne 24. února 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 8. března 2012, v řízení Promociones y Construcciones BJ 200 SL, SOUDNÍ DVŮR (šestý senát), ve složení M. Berger, předsedkyně senátu, A. Borg Barthet (zpravodaj) a E. Levits, soudci, generální advokát: M. Wathelet, vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar
MENU