Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 1590

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Gerechtshof te Amsterdam (dále jen „předkládající soud“) se Soudního dvora táže na platnost doplňkové poznámky 1 kapitoly 10 kombinované nomenklatury a na výklad pojmu ‚dobrá víra‘ podle čl. 220 odst. 2 písm. b) čtvrtého pododstavce celního kodexu Společenství. 2. Tyto otázky jsou položeny předkládajícímu soudu ve sporu mezi společností Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV (dále jen „ASAD“) a Inspecteur van de Belastingdienst (dále jen „inspektor“).
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tampereen käräjäoikeus (soud prvního stupně v Tampere) se na Soudní dvůr obrátil s komplikovanou věcí, v níž se od výkladu směrnice o bezpečnosti provozu strojních zařízení odvíjí otázky týkající se především odpovědnosti státu za jednání jeho úředníků, omezení volného pohybu zboží v důsledku vyjádřeného názoru a konečně otázky týkající se odpovědnosti státu. 2. Tyto otázky vyvstávají v rámci sporu mezi italskou společností A.G.M.-COS.MET s.r.l. (dále
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou, podanou dne 28. února 2003 na základě článku 226 ES, se Evropská komise domáhá, aby Soudní dvůr určil, že Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 a 4 a článků 12, 13 a 16 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992(2) o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice“ nebo „směrnice o stanovištích“). II – Právní rámec A – Relevantní
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Předběžná otázka Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia(2) se týká dosahu volného pohybu služeb v oblasti námořní kabotáže. 2. Předkládající soud žádá Soudní dvůr o informaci, zda v případě ostrovní kabotáže(3) nákladních lodí 650 gt vyplývají právní předpisy týkající se posádky lodí z práva státu vlajky nebo z práva státu, ve kterém je kabotáž prováděna, jestliže po cestě kabotáže bezprostředně následuje mezinárodní cesta bez nákladu nebo
Keywords 1. Žaloba na neplatnost – Akty, které mohou být předmětem žaloby – Pojem – Akty s právně závaznými účinky – Dopis Komise informující členský stát o slučitelnosti s právem Společenství a o následném zveřejnění státních opatření přijatých na základě článku 3a směrnice 89/552 – Zahrnutí (Článek 230 ES; směrnice Rady 89/552, článek 3a) 2. Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty, které se jich bezprostředně a osobně dotýkají – Bezprostřední dotčení – Kritéria – Rozhodnut
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Probíhající řízení o předběžné otázce se zabývá otázkami celního práva, které vyvstávají v souvislosti s dovozem másla nejasného původu na celní území Společenství, ke kterému došlo v roce 1997. Podstatou je přitom otázka, zda nové znění čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu Společenství(2), jak vyplývá z nařízení č. 2700/2000(3), může být zpětně použito a jak má být toto ustanovení vykládáno(4) . Toto ustanovení zvláště stanoví, za jakých okolnost
Keywords 1. Vlastní zdroje Evropských společenství – Dodatečný výběr dovozního nebo vývozního cla [Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2700/2000; nařízení Rady č. 2913/92, čl. 220 odst. 2 písm. b)] 2. Původ zboží – Preferenční celní režimy [Nařízení Rady č. 2913/92, čl. 220 odst. 2 písm. b)] 3. Vlastní zdroje Evropských společenství – Dodatečný výběr dovozního nebo vývozního cla [Nařízení Rady č. 2913/92, čl. 220 odst. 2 písm. b)] Summary 1. Článek 220 odst. 2 písm. b) nařízení č
Keywords 1. Žaloba na neplatnost – Žalovatelné akty – Pojem – Akty s právně závaznými účinky (Článek 230 čtvrtý pododstavec ES; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 4 odst. 2, čl. 10 odst. 1, články 20 a 25) 2. Podpory poskytované státy – Pojem – Poskytnutí výhod přičitatelné státu [Článek 87 odst. 1, ES; směrnice Rady 92/81, čl. 8 odst. 1 písm. b)] 3. Podpory poskytované státy – Přezkum stížností (Článek 253 ES; směrnice Rady 92/81) 4. Doprava – Letecká doprava – Směrnice 92/81 [Směrnice Rady
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret (Dánsko) (dále jen „předkládající soud“) se týká legality výpovědi dohody o distribuci s výpovědní lhůtou jeden rok z hlediska čl. 5 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1475/95 ze dne 28. června 1995 o použití čl. [81] odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o distribuci a servisu motorových vozidel(2) . 2. Zvláštností projednávané věci je skutečnost, že zodpovězení položených otázek je poněkud ztíženo
Keywords 1. Mimosmluvní odpovědnost – Podmínky – Protiprávnost – Újma – Příčinná souvislost (Čl. 288 pododstavec 2 ES) 2. Veřejné zakázky Evropských společenství – Zadání zakázky na základě nabídkového řízení – Pravomoc orgánů v dalším pokračování řízení o zadání zakázky – Střet zájmů mezi uchazečem a členem výboru hodnotícího nabídky – Prostor pro uvážení Komise – Meze – Porušení zásad správného úředního postupu a rovného zacházení – Založení odpovědnosti Společenství (Čl. 288 ES) 3. Veřejn
MENU