Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 339

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
1590 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí spočívá podle citovaného ustanovení v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, přičemž nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost předchází případné nepřezkoumatelnosti pro nedostatek jeho důvodů; důvody rozhodnutí lze zkoumat toliko u rozhodnutí srozumitelných (rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2006, č. j. 31Ca 39/2005-70, č. 1282/2007 Sb. NSS). Žalobce spatřuje nepřezkoumatelnost správních rozhodnutí pro nedostatek důvodů v tom, že správní orgány aplikovaly čl. 4 odst. 3 Nařízení ve vztahu k vešker ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 10A 154/2014 - 40 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky v právní věci žalobce: S. Z., st. příslušnost Ukrajina, bytem S., P. zast. Mgr. M. K., obecným zmocněncem, sídlem Ch. 6/1575, P. 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalo
Právní věta: Byť by se na základě užití pravidel formální logiky mohlo jevit, že i při doměření cla je možné postupovat dle § 251 daňového řádu a spolu s doměřeným clem uložit dlužníkovi povinnost uhradit penále, ve skutečnosti tomu tak není. V případě celního řízení, jak je upraveno celním kodexem a celním zákonem, se neuplatní institut řádného daňového tvrzení ani dodatečného daňového tvrzení. Vznik penále je přitom vázán právě na porušení povinnosti související s podáním řádného daňového tvrzení, a nemůže se tak uplatnit na případ celního řízení. Obecně není vyloučeno, aby se i ve věcech cla aplik ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 48 Af 24/2016- 39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Jana Čížka a Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., ve věci žalobkyně: proti žalovanému: T. E. W., spol. s r. o., IČO: X, se sídlem Z. T., Ch., zastoupená advokátem Mgr. Mojmírem Ohnoutkou, se sídlem Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště, Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
Právní věta: Je zcela v souladu se zákonem, když žalovaný v cenovém rozhodnutí uloží jen jedné smluvní straně povinnost změnit smluvní vztah, tím spíše, že v dané věci se jedná o snížení terminační ceny, což je pro smluvní partnery žalobce spíše situace výhodná a lze předpokládat, že na jejich straně bude vůle dodatek ke smlouvě uzavřít.

Úryvek z textu:
6Af 58/2014 - 103 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Hejtmánka a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové ve věci žalobce: Vodafone Czech Republic a.s., sídlem Vinohradská 167, Praha 10, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o žalobě proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu o ceně č. CEN/7/06.2014-99 ze dne 26. 6. 2014, vydanému pod č.j. ČTÚ-1 611/201
Právní věta: Za klíčový důkaz v dané věci soud považuje expertní zprávu TECHEM CZ, která se vyjadřuje ke všem otázkám podstatným pro posouzení souladu napadeného rozhodnutí se zákonem. Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že skutkový stav v dané věci byl již náležitě zjištěn.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9Ca 415/2008 - 77-88 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: International Automotive Components Group s.r.o., se sídlem Přeštice, Hlávkova 1254, zast. JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem Česká Lípa, Jiráskova 614, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 65, v řízení
Právní věta: Činnost spočívající v tom, že podnik poskytuje za úplatu pracovníky, kteří zůstávají zaměstnanci tohoto podniku, aniž je se společností, která je využívá, uzavřena jakákoli pracovní smlouva, je podnikatelskou činností“, která musí být považována za službu ve smyslu čl. 56 SFEU. Později vymezila obsah pojmu „vyslání v rámci poskytování služeb“ též směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. 12. 1996, č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „směrnice 96/71/ES“) v článku 1 odst. 3. Pro poskytování pracovní síly je charakteristické, že vyslání pracovníka do ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 41A 84/2019-28 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou ve věci žalobce: proti žalované: I. S., bytem …………………………………… zastoupen advokátem Mgr. Michalem Poupětem sídlem Konviktská 24, 110 00 Praha 1 Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie sídlem Olšanská 2, P.O. Box 78, 130 51 Praha 3 o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 22. 11. 2019, č. j. CPR-9984-3/ČJ-2019-930310V244 a ze dne 22. 11. 2019, č.
Právní věta: „Administrativní pochybení" žalovaného spočívající v nereflektování změny termínu pro dokončení výstavby projektu, nemůže být přičítáno k tíži žalobce, obzvláště pak za situace, kdy projekt zcela splnil účel poskytnutí dotace a navíc se jedná o veřejně prospěšné dílo.

Úryvek z textu:
50Af 3/2016 - 73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové v právní věci žalobce Vodárenská společnost Táborsko s. r. o., se sídlem Kosova 2894, Tábor, zastoupeného společností Rödl & Partner Vorlíčková Tax, s. r. o., se sídlem Platnéřská 191/2, Praha 1, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žal
Právní věta: Podle názoru Městského soudu v Praze obecné a neosobní stanovení kritérií umožňujících určit hranici, při jejímž překročení lze s ohledem na vlastnosti podniku uvedené v předchozím bodě považovat zátěž za nadměrnou, sice přísluší vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, neboť směrnice o univerzální službě v tomto ohledu neobsahuje žádné upřesnění, uvedený orgán nicméně smí pro účely použití čl. 13 směrnice o univerzální službě konstatovat, že zátěž spočívající v poskytování univerzální služby je nespravedlivá, pouze za podmínky, že provede konkrétní posouzení situace každého dotčeného podniku z hl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 8A 72/2011 - 127-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, zastoupen JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem v Praze 2, Vinohradská 30, za účasti: O2 Czech Republic a.s., (dříve Telefónica O2 Czech Republic) IČ: 601 93 336, se sídlem Praha
Právní věta: Jsou – li mezi žalobcem a jeho klientem na základě smlouvy prováděny činnosti typické pro poštovní služby dle ustanovení § 1 odst. 2 ZPS, je nezbytné posoudit, zda sjednaná smlouva vykazuje definiční znaky poštovní smlouvy podle ustanovení § 4 a § 5 ZPS. Teprve pokud je služba poskytována na základě poštovní smlouvy, je možno určit, zda poskytovaná služba je službou poštovní.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 10A 210/2015 - 132-140 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců █████████████████████ a Mgr. Martina Lachmanna ve věci žalobce proti žalovanému DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem █████████████████████████ IČO: ████████ zastoupený advokátem █████████████████████, se sídlem █████████████████████████ █████ telekomunikační úřad se sídlem ███████████████████████ o žalobě p
Právní věta: V případě jednacího řízení bez uveřejnění se jedná o specifický – nejjednodušší a nejméně formální – druh zadávacího řízení, kdy zadavatel vyzývá jednoho nebo více dodavatelů k jednání; svým způsobem se tak daný druh zadávacího řízení nejvíce blíží způsobu uzavírání smluv mezi soukromými subjekty. S ohledem na tuto skutečnost, která ve výsledku vede k omezení nebo dokonce vyloučení hospodářské soutěže o veřejnou zakázku, je proto použití jednacího řízení bez uveřejnění vázáno na splnění podmínek upravených v § 23 zákona o veřejných zakázkách. Podmínky jsou zde vymezeny taxativním způsobem a v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Af 78/2013 – 148 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce: statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem
Právní věta: Soud tak svoje úvahy může shrnout následovně. Nynější spor spočívá v zásadě v zodpovězení otázky, zda v daném případě dát při sazebním zařazení zboží přednost účelu, ke kterému má zboží sloužit, nebo naopak materiálu, ze kterého je vyrobeno. Soud dospěl k závěru, že je třeba dát přednost účelovému určení, které je se zbožím inherentně spjato. V rámci této úvahy soud přihlížel hlavně k (ne zcela triviální) konstrukci předmětného zboží a k mechanismu jeho fungování. Právě tyto atributy ho odlišují od výrobků, které by dle soudu bylo možné označovat za „nemechanické větrníky“ (uvedeno ve vy ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 29 Af 130/2018-36 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., ve věci žalobce: proti žalovanému: Ing. Z. A., export – import, IČO: ... sídlem O. 18, B. zastoupený advokátem JUDr. Janem Slunečkem, sídlem Mírové nám. 48, Louny Generální ředitelství cel sídlem Budějovická 1387/7, Praha o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9.
MENU